Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo ochrany spotřebitele v roce 2008 Ivo Krýsa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo ochrany spotřebitele v roce 2008 Ivo Krýsa."— Transkript prezentace:

1 Právo ochrany spotřebitele v roce 2008 Ivo Krýsa

2 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Právní základ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, implementována do českého právnímu řádu zákonem č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. implementována do českého právnímu řádu zákonem č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.

3 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Co zůstává zachováno Povinnost prodávajícího prodávat výrobky a poskytovat služby: Povinnost prodávajícího prodávat výrobky a poskytovat služby: –v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo, –v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé.

4 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Co přináší nového pro KHS Zcela novou právní úpravu klamání spotřebitele Zcela novou právní úpravu klamání spotřebitele Zavedení pojmu nekalé obchodní praktiky Zavedení pojmu nekalé obchodní praktiky Ty se dělí zejména na: Ty se dělí zejména na: –Klamavé obchodní praktiky –Agresivní obchodní praktiky

5 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Vymezení kompetence KHS Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm. b), § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice

6 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Vymezení skutkových podstat správních deliktů Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel nebo prodávající se dopustí správního deliktu tím, že –poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik (pokuta až do 5 mil.),

7 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Správní delikty Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že –nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3 (pokuta až do 5 mil.), –nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2 (pokuta až do 1 mil.), –nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1 a 3 (pokuta až do 3 mil.)

8 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Správní delikty Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že –odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem (pokuta až do 5 mil.). Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14a nevede nebo nepředloží evidenci prodávajících (pokuta až do 5 mil.). Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14a nevede nebo nepředloží evidenci prodávajících (pokuta až do 5 mil.).

9 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Příkazní řízení Příkazem vydaným na místě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 5 000 Kč. Příkazem vydaným na místě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 5 000 Kč.

10 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Zvláštní ustanovení o odpovědnosti Subjekt za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. Subjekt za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. Odpovědnost subjektu za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Odpovědnost subjektu za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

11 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Správní uvážení o výši pokuty Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

12 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění. Povinnosti prodávajících, výrobců, dovozců nebo dodavatelů mají i osoby, které provozují činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) až e) bez příslušného oprávnění.

13 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Vymezení pojmů Spotřebitel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, Spotřebitel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, Prodávající: podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby, Prodávající: podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby, Výrobce: podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil, Výrobce: podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby, který vytěžil prvotní surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil,

14 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Vymezení pojmů Dovozce: podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie, Dovozce: podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie, Dodavatel: každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky, Dodavatel: každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky, Výrobek: věc nebo jiné hodnoty určené k nabídce spotřebiteli, které mohou být předmětem právního vztahu, Výrobek: věc nebo jiné hodnoty určené k nabídce spotřebiteli, které mohou být předmětem právního vztahu,

15 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Dozor nad jakostí výrobků a služeb Prodávající je povinen: Prodávající je povinen: –prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,

16 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Rozsudek ESD ze dne 23.11 2006 Lidl Italia Srl proti Comune di Arcole (C-315/05) Články 2, 3 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy je třeba vykládat tak, že nebrání právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která stanoví možnost, aby subjekt usazený v tomto členském státě, který distribuuje alkoholický nápoj určený k tomu, aby byl dodán v nezměněném stavu ve smyslu článku 1 uvedené směrnice, a vyrobený subjektem usazeným v jiném členském státě, byl považován za odpovědného za porušení uvedené právní úpravy zjištěné orgánem veřejné moci a vyplývající z uvedení nesprávné hodnoty obsahu alkoholu v procentech objemových výrobcem na etiketě uvedeného výrobku, a aby mu v důsledku toho byla uložena správní pokuta, i když jako pouhý distributor pouze uvádí tento výrobek na trh tak, jak mu byl dodán uvedeným výrobcem. Články 2, 3 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy je třeba vykládat tak, že nebrání právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která stanoví možnost, aby subjekt usazený v tomto členském státě, který distribuuje alkoholický nápoj určený k tomu, aby byl dodán v nezměněném stavu ve smyslu článku 1 uvedené směrnice, a vyrobený subjektem usazeným v jiném členském státě, byl považován za odpovědného za porušení uvedené právní úpravy zjištěné orgánem veřejné moci a vyplývající z uvedení nesprávné hodnoty obsahu alkoholu v procentech objemových výrobcem na etiketě uvedeného výrobku, a aby mu v důsledku toho byla uložena správní pokuta, i když jako pouhý distributor pouze uvádí tento výrobek na trh tak, jak mu byl dodán uvedeným výrobcem.

17 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Klamavé obchodní praktiky Obchodní praktika je klamavá: Obchodní praktika je klamavá: –je-li při ní užit nepravdivý údaj, –je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, –opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, nebo

18 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Klamavé obchodní praktiky –vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele, –není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.

19 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Klamavé obchodní praktiky Za klamavou obchodní praktiku se považuje také nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje a dále neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu v obchodním styku. Za klamavou obchodní praktiku se považuje také nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje a dále neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu v obchodním styku.

20 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Klamavé obchodní praktiky Klamavé jsou vždy obchodní praktiky uvedené v příloze č. 1 k zákonu: Klamavé jsou vždy obchodní praktiky uvedené v příloze č. 1 k zákonu: Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel –prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) nebo že tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak není, –neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení,

21 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Klamavé obchodní praktiky –prohlašuje, že jemu, jeho výrobku nebo jím poskytované službě bylo uděleno schválení, potvrzení nebo povolení, ačkoli tomu tak není, nebo takové prohlášení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení nebo povolení, –tvrdí nebo vytváří dojem, že prodávaný výrobek nebo poskytovaná služba jsou dovolené, i když tomu tak není,

22 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Klamavé obchodní praktiky –propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl vyroben určitým výrobcem, ačkoliv tomu tak není, –nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení.

23 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Agresivní obchodní praktiky Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží zejména k těmto okolnostem: Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíží zejména k těmto okolnostem: –načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky, –způsob jednání, jeho výhružnost a urážlivost,

24 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Agresivní obchodní praktiky –vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele, –nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele, nebo –hrozba protiprávním jednáním. Agresivní obchodní praktikou je vždy praktika uvedená v příloze č. 2 k zákonu. Agresivní obchodní praktikou je vždy praktika uvedená v příloze č. 2 k zákonu.

25 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Dozor nad informační povinností Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele: Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele: –o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, –o způsobu použití a údržby výrobku, –o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, –o riziku souvisejícím s poskytovanou službou.

26 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Dozor nad informační povinností Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Těchto povinností se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Těchto povinností se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

27 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Dozor nad informační povinností Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny –názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití, –též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají, –též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.

28 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Dozor nad informační povinností Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit těmito údaji jiným vhodným způsobem. Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit těmito údaji jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit.

29 NCO NZO, Brno, 26. - 28. března 2008 Děkuji za vaši pozornost


Stáhnout ppt "Právo ochrany spotřebitele v roce 2008 Ivo Krýsa."

Podobné prezentace


Reklamy Google