Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody evaluačního výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody evaluačního výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Metody evaluačního výzkumu
DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže Zpracoval: Petr Háva Téma: Metody evaluačního výzkumu

2 Definice 1. Evaluace znamená proces posuzování a hodnocení podstaty, hodnoty a ceny zkoumané intervence nebo objektu s cílem provést určitá rozhodnutí o přijetí, odmítnutí nebo modifikaci zkoumaného programu nebo objektu na určité úrovni rozhodování (Borg, Gall, 1989 in HENDL, 2005

3 Definice 2. Evaluační výzkum – systematická aplikace sociálně-vědních výzkumných metod pro hodnocení pojetí, návrhu, implementace a užitečnosti sociálních intervenčních programů

4 Definice 3 Evaluation is systematic determination of merit, worth, and significance of something or someone using criteria against a set of standards. Evaluation often is used to characterize and appraise subjects of interest in a wide range of human enterprises, including the arts, criminal justice, foundations and non-profit organizations, government, health care, and other human services. Zdroj: wikipedia, evaluation

5 Proč se ve veřejné a sociální politice zajímáme o evaluaci?
BEZ ZPĚTNÉ VAZBY EVALUACE DOCHÁZÍ K CHAOSU, k neřízenému procesu Hodnocení účelnosti a účinnosti politik, programů, opatření – jejich sociálních důsledků Jde o evidence-based postupy Evaluace je nutnou podmínkou legitimity (ospravedlnění) politiky Evaluace očekávaných a dosažených výsledků Cyklus veřejné politiky Tvorba politiky Právní normy Programy Realizace politiky v praxi Cíle politiky Společenské problémy EVALUACE POLITIKY Výsledky Statistika Výzkum

6 Význam evaluace pro rozvoj demokracie a pro modernizaci vládnutí
„Řízení“ ve společnosti (nástroje řízení) Instituce (právo, morálka),demokracie, veřejná správa, veřejná politika, komunikace, rozhodování, volby, evaluace Kontext: poznatky, kolektivní identita, integrace jednání Rozdíl mezi řízením (managementem) a správou Anglické pojmy: Management, administration, public administration, governance České pojmy: Řízení, správa, veřejná správa (státní správa a samospráva) Governance = řízení a správa Corporate governance = korporativní řízení a správa

7 Co je předmětem evaluace politiky?
Dosahované výsledky ve společnosti Jaké hlavní ukazatele používáme? Ekonomické ukazatele HDP, inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance, produktivita práce, tempo ekonomického růstu Sociální ukazatele Lidský rozvoj (human development index), svoboda rozvoje, životní úroveň, chudoba, nerovnosti, sociální vyloučení/začlenění, kvalita života, zdraví, vzdělání Vývoj institucí, demokracie, legitimity Aplikace práva, spravedlnost Dva odlišné přístupy: 1. Individualisticky zaměřený přístup, užitek jedince, svoboda volby, ntuice, pluralismus 2. Sociální přístup, vychází ze sdílených poznatků, kolektivní identity, veřejně dostupných metod a dat, možnosti verifikace poznatků

8 Classification of approaches for conducting evaluations based on epistemology, major perspective, and orientation (Frisbie, 1986 více komplexní přístup ke klasifikace přístupů) Major perspective Orientation Political (Pseudo-evaluation) Questions (Quasi-evaluation) Values (True evaluation) Elite (Managerial) Politically controlled Public relations Experimental research Management information systems Testing programs Objectives-based, Content analysis Decision-oriented Policy studies Mass (Consumers) Accountability Consumer-oriented Elite (Professional) Accreditation/ certification Connoisseur Mass (Participatory) Adversary Client-centered Note. Epistemology and major perspective from House (1978). Orientation from Stufflebeam & Webster (1980). Zdroj:

9 Summary of approaches for conducting evaluations
Attribute Organizer Purpose Key strengths Key weaknesses Politically controlled Threats Get, keep or increase influence, power or money. Secure evidence advantageous to the client in a conflict. Violates the principle of full & frank disclosure. Public relations Propaganda needs Create positive public image. Secure evidence most likely to bolster public support. Violates the principles of balanced reporting, justified conclusions, & objectivity. Experimental research Causal relationships Determine causal relationships between variables. Strongest paradigm for determining causal relationships. Requires controlled setting, limits range of evidence, focuses primarily on results. Management information systems Scientific efficiency Continuously supply evidence needed to fund, direct, & control programs. Gives managers detailed evidence about complex programs. Human service variables are rarely amenable to the narrow, quantitative definitions needed. Testing programs Individual differences Compare test scores of individuals & groups to selected norms. Produces valid & reliable evidence in many performance areas. Very familiar to public. Data usually only on testee performance, overemphasizes test-taking skills, can be poor sample of what is taught or expected.

10 Metody a techniky evaluace (wikipedie)
Accelerated aging Action research Advanced Product Quality Planning Alternative assessment Appreciative Inquiry Assessment Axiomatic design Benchmarking Case study Change management Clinical trial Cohort study Competitor analysis Consensus decision-making Consensus-seeking decision-making Content analysis Conversation analysis Cost-benefit analysis Data mining Delphi Technique Discourse analysis Educational accreditation Electronic portfolio Environmental scanning Ethnography Experiment Experimental techniques Factor analysis Factorial experiment Feasibility study Field experiment Fixtureless in-circuit test Focus group Force field analysis Game theory Grading Historical method Inquiry Interview Marketing research Meta-analysis Metrics Most significant change Multivariate statistics Naturalistic observation Observational techniques Opinion polling Organizational learning Outcome Mapping Participant observation Participatory Impac Pathways Analysis Policy analysis Process improvement Project management Qualitative research Quality audit Quality circle Quality control Quality management Quality Management System Quantitative research Questionnaire Questionnaire construction Root cause analysis Rubrics Sampling Self-assessment Six Sigma Standardized testing Statistical process control Statistical survey Statistics Strategic planning Structured interviewing Systems theory Student testing Total Qualit Management Triangulation

11 Co je předmětem hodnocení v případě veřejných programů, produkce služeb ve veřejném sektoru?
Produkce služeb, realizace programu, akční plán Cíle, kontext Vstupy Procesy Výstupy Výsledky Předmětem evaluace jsou např. Školní výukové programy Nemocnice, preventivní programy, léčebné postupy a jejich alternativy Kontinuální vzdělávání Kvalita výživy Doprava, národní obrana Environmentální programy, Teorie, řízení kvality Účinnost Účelnost Produktivita Užitek, společenský užitek Hodnoty (spravedlnost,lidskost)

12 Dimenze evaluace a monitoringu realizovaných politik
Výsledků (od cílů k výsledkům) Procesu realizace Řídící procesy Řídící dokumenty Standardy postupů Organizace, kontrola Finanční řízení Zdroj: Veselý, A:, Nekola, M. (edit.) Analýza a tvorba veřejných politik. Slon, Praha 2007

13 Co je předmětem více komplexních typů evaluace politiky?
Demokracie Sociální vývoj, svoboda rozvoje Spravedlnost Procesy sociálního začleňování Implementace a ochrana lidských práv Příklady takovýchto komplexních evaluací: Ročenky Spojených národů Dokumenty Rady Evropy Hodnocení Lisabonského procesu

14 Příklad hodnocení současné reformní politiky v ČR
Východiska reformy, nastolení agendy Konceptuální, ideologická a hodnotová východiska reformy Vyváženost cílů reformy (ekonomické a sociální cíle, (ne)soulad s lidskými právy Mezinárodní kontext reformy (v oblasti ekonomiky, sociálního vývoje, Evropského sociálního modelu, přístupů v USA) Legitimita reformy Dosažené výsledky Ekonomické ukazatele Sociální ukazatele Legitimita, postoje veřejnosti k reformě, Soulad reformy s lisabonských procesem, s lidskými právy a jejich ochranou, s mezinárodními závazky ČR v oblasti lidských práv a jejich vymahatelností v kontextu provedených či uvažovaných reformních změn

15 K čemu nám je evaluace dobrá?
Jde o jednu ze základních společenskovědních disciplín Jejím cílem je pomoc při zlepšení prakticky všech aspektů fungování společnosti Koncept evaluace využívá poznatky více disciplín, zaměřuje se také na normativní aspekty (spravedlnost,lidskost, dodržování práv, hodnoty, principy)

16 Užitečné vstupní informace k evaluačnímu výzkumu
Evaluation Theory, Models, and Applications Daniel L. Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield, 2007 Chapter one: Overview of the Evaluation Field (52 stránek textu)

17 Evaluation Theory, Models, and Applications Daniel L
Evaluation Theory, Models, and Applications Daniel L. Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield ISBN: , Hardcover, 768 pages, April 2007 , US $70.00 Introduction. PART ONE: FUNDAMENTALS OF EVALUATION. 1 Overview of the Evaluation Field. 2 The Nature of Program Evaluation Theory. 3 Standards for Program Evaluations. 4 Personnel Evaluation: The Ghost in Program Evaluations. PART TWO: AN EVALUATION OF EVALUATION APPROACHES AND MODELS. 5 Background for Assessing Evaluation Approaches and Models. 6 Pseudoevaluations. 7 Questions- and Methods-Oriented Evaluation Approaches (Quasi-Evaluation Studies). 8 Improvement- and Accountability-Oriented Evaluation Approaches. 9 Social Agenda and Advocacy Approaches. 10 Eclectic Evaluation Approaches. 11 Best Approaches for Twenty-First-Century Evaluations. PART THREE: EXPLICATION AND APPLICATION OF SELECTED EVALUATION APPROACHES. 12 The Evaluation Case: An Evaluation of an Innovative Housing and Community Development Project. 13 Experimental Design. 14 Case Study Evaluations. 15 Daniel Stufflebeam’s CIPP Model For Evaluation: An Improvement/Accountability Approach. 16 Michael Scriven’s Consumer-Oriented Approach to Evaluation. 17 Robert Stake’s Responsive/Client-Centered Evaluation Approach. 18 Michael Patton’s Utilization-Focused Evaluation. PART FOUR: EVALUATION TASKS, PROCEDURES, AND TOOLS AND THE METAEVALUATION IMPERATIVE. 19 Identifying and Assessing Evaluation Opportunities. 20 First Steps in Addressing Evaluation Opportunities. 21 Designing Evaluations. 22 Budgeting Evaluations. 23 Contracting Evaluations. 24 Collecting Evaluative Information. 25 Analyzing and Synthesizing Information 26 Communicating Evaluation Findings. 27 Metaevaluation: Evaluating Evaluations. Glossary.

18 Zdroje informací: Western Michigan UniversityThe Evaluation Center
Checklist Categories:For help in selecting a checklist: Evaluation Managment Evaluation Models Evaluation Values & Criteria Metaevaluation Evaluation Capacity Building/Institutionalization Checklist Creation

19

20 Rozdíly mezi základním výzkumem a evaluačním výzkumem (Hendl, 2005)
Základní výzkum (reflexe sociálního vývoje) Evaluační výzkum Provádí se v oblasti zájmu výzkumníka a znamená příspěvek k teorii Cílem je přispět k řešení praktického problému a uskutečnění změny Standardy jsou dány vědeckou komunitou Standardy jsou pragmatické. Evaluace musí být tak dobrá, aby zodpověděla položené otázky Výzkumník je obvykle orientován v jedné disciplíně Výzkumníci hodnotí programy v různých oblastech V jedné akci se užívá užší paleta výzkumných metod Různé metody Využití se hodnotí v rámci vědecké komunity Využití je hodnoceno (jinými evaluátory, sponzory a zadavateli) z hlediska užitečnosti pro rozvoj praxe, řešení sociálního problému nebo jako příspěvek k uskutečnění určité politiky

21 Svoboda vědeckého bádání
Viz Listina základních práv a svobod, čl. 15 Článek 15 (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. (2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. (3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon. LZPS:

22 Základní modely evaluačního výzkumu
Tradiční dělení na dva typy: Formativní Základním úkolem je posouzení, jak může být stávající program vylepšen Sumativní Předmětem hodnocení je jak byl program efektivní a zda v něm dále pokračovat

23 Další typy evaluace Hodnocení podle potřeby intervence
Uskutečňuje se před zahájením programu Monitorování programu Průběžně se kontroluje souhlas se zadaným záměrem Vyhodnocení evaluací Audit provedených evaluací za určité období v dané oblasti (metaevaluace)

24 Souvislosti typu evaluace a výzkumných otázek
Fáze realizace Typ evaluace Typy otázek Začátek plánování Evaluace potřeby Jaký je důvod pro program? Jaká je cílová skupina? Jaké jsou její potřeby? Jaké jsou zdroje? Jak se program uskuteční? Ladění programu Formativní evaluace Jak reaguje cílová skupina? Počátek implementace Probíhá vše podle plánu? Rutinní aplikace Evaluace procesu Jaká je úroveň participace? Kdo odmítne program, jaké jsou překážky? Stabilní aplikace Sumativní evaluace Jaké jsou efekty? Jaké jsou negativní efekty a reakce? Kdo nejvíce profituje z programu? Zhodnocení Analýza nákladů Jaké jsou náklady různých vstupů? Jaké jsou náklady pro dosažení určité úrovně kvality programů? Zdroj: Hendl, 2005

25 Během evaluace provádíme různé specifické evaluační aktivity (nepracujeme jenom s jediným z uvedených typů) Příklady specifických evaluačních aktivit Evaluace informovanosti Kdo ví o programu a co se o něm ví? Evaluace poměru nákladů a užitku (CUA) Užitek z hlediska cílové osoby daného programu, subjektivní hodnocení dosažených výsledků (nikoliv finanční, to je předmětem metody CBA cost benefit analysis) Evaluace poměru nákladů a efektivity (CEA) Užitek z hlediska cílové osoby, populační skupiny, hodnocení dosažených výsledků je objektivním měřením (počty uzdravených, zlepšení krevního tlaku, rozsah kompetencí absolventů školy, zlepšení parametrů životního prostředí) Evaluace pomocí kritérií Jak dalece se plnila určitá kritéria? Možnost využití analytického rámce, které je souhrnem kritérií, jejich zdůvodněním, vazbou k hodnotám, společenskému užitku – např. Murray, Frenk 2000 hodnocení systémů zdravotní péče) Evaluace kvality Zdržuje se systematicky určitá přijatelná kvality intervence? Jak je možné tuto kvalitu monitorovat?

26 Historický vývoj přístupů k evaluacím
První generace ( ), Tylerian Age) Systematický sběr dat a jejich kvantitativní hodnocení (pozitivistická metodologie) Druhá generace ( , The Age of Innocence) Popis předností a slabostí intervencí s ohledem na určené kriteriální cíle (pozitivistická metodologie), SWOT Třetí generace ( , The Age of realism) Posuzování relativní ceny programu a jeho jednotlivých částí (pozitivistická metodologie k určení „pravdy“ o studovaném fenoménu), The Age of realism Čtvrtá generace (1973 to the Present, The Age of Professionalism) Identity crisis (researchers, teachers, reformers administrators?), Evaluace se stává profesí, articulated standards of god practice A number of journals emerged, many universities now offer courses in, Program Evaluation Standard 1994, Guiding Principles for Evaluators (2004), Governement Auditing Standards – U.S.General Accounting Office 2002, 2003 Comprehensive treatment of the state of art in educational evaluation so far is the International Handbook of Education Evaluation (Kellaghan, Stufflebeam, 2003)

27 Klasifikace evaluačních modelů do tří tříd
Vědecko-experimentální modely Historicky nejstarší, opírají se o kvantitativní metody sociálního výzkumu, zahrnují ekonometrickou analýzu včetně efektivity nákladů Modely analýzy řízení Zástupci této skupiny jsou Program Evaluation and Review Technique (PERT), model kritické cesty (Critical Path Method, CPM), používají se pro plánování a evaluaci hospodářských a obchodních projektů, metody operační analýzy Kvalitativně-antropologické modely Tyto modely zdůrazňují význam pozorování na místě, potřebu zachovat fenomenologickou kvalitu evaluačního textu, význam subjektivní interpretace. Do této skupiny patří modely vycházející z kritické teorie, kvalitativní modely založené na zakotvené teorii Glasera a Strausse

28 Souhrn (viz Hendl, 2005) Byly uvedeny zkladní formy, postupy a klasifikace evaluačního výzkumu/evaluace Evaluační výzkum aplikuje podle potřeby široké spektrum metod společenskovědního výzkumu Na rozdíl od základního výzkumu je evaluace zaměřena na více praktické problémy, otázky Evaluace se dotýká různých skupin účastníků, s různými, mnohdy protichůdnými zájmy Proto je nutno určit základní perspektivu, která se použije pro posouzení, a uznat existenci odlišných perspektiv Musí se počítat s kritikou ze strany různých skupin i ze strany zadavatele projektu!! Evaluace je jednou z částí politického procesu.

29 Literatura Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody aplikace. Portál, Praha 2005, kapitola 10. Evaluační výzkum, str (samba) Veselý, A:, Nekola, M. (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, metody a praxe. SLON, Praha 2007 Evaluation Theory, Models, and Applications Daniel L. Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield ISBN: , Hardcover, 768 pages, April 2007 Chpt 1. Overview of the Evaluation Field (samba) Western Michigan UniversityThe Evaluation Center

30 Metody pro zpracování dat
Redukce dat - zobrazení dat - např. formou tabulek, blokových schémat a grafů) Zobrazení dat slouží k názorné organizaci a kompresi informací Redukce a zobrazení dat nám umožní a usnadní návrh závěrů a interpretací (např. analýza jednání různých skupin aktérů s využitím přehledné tabulky)

31 Návrh kategoriálních systémů
Slouží k redukci dat Používají se při kódování záznamů rozhovorů, pozorování nebo dokumentů Používají se i při návrhu zobrazování dat Kategoriální systémy jsou buď předem dané nebo se vytvářejí ad hoc Model konceptu a indikátorů (Strauss)

32 Diskurzivní analýza Je také přístupem pro zpracování dat
Soustřeďuje se nejen na obsah sdělení, dokumentu, ale také na analýzu determinujících konceptů, které aktéři diskurzu používají (psychologická diskurzivní analýza, politický diskurz, mediální diskurz) K diskurzivní analýze viz samostatná prezentace 7a

33 Tvorba typologií Při prezentaci kvalitativních dat si pomáháme tím, že organizujeme fenomény, věcné vztahy, předměty nebo osoby pomocí typologie Typologie znamená klasifikační systém, který rozděluje definovanou kategorii fenoménů do podkategorií Např. typologie aktérů

34 Zobrazovací prostředky
Tabulky příklad tabulky, analýza aktérů (Durda) Grafy, Strom problémů, strom příčin, strom cílů (prezentace Doleželová 2007) Mapy, Vývojová schémata Influenční diagram, kauzální síť Morfologická analýza (vybrané události, ukázka Králová – Obezita)

35

36

37 Produkční paradigma - zdravá výživa
Environmentální paradigma [Zdroj: Lang, Rayner, 2004] [Zdroj: Lang, Rayner, 2004]

38 Potravinové války [Zdroj: Lang, Rayner, 2004]

39 Globální aktéři s možností zasahovat do oblasti stravování a zdraví
[Zdroj: Lang, Heasman, 2004]

40

41

42 Trendy vývoje (související s růstem užívání drog, epidemiologie)
Přehled vývoje vybraných událostí české protidrogové politiky v letech Období (etapy) Mezinárodní trendy Konference 1998 Valné shromáždění OSN. Politická deklarace o základních principech snižování poptávky Dublinská konference 2004 o podobě budoucí protidrogové strategie EU: „Cesta vpřed“ Formulovány požadavky na vyvážené uplatňování intervencí v oblasti snižování poptávky (prevence, léčba a resocializace), minimalizace společenských a zdravotních rizik a potlačování nabídky (snižování dostupnosti drog) (moderní protidrogové strategie v rámci EU) Trendy vývoje (související s růstem užívání drog, epidemiologie) Liberalizace společnosti, důraz na osobní svobodu, snížení sociální kontroly. Hodnotový systém společnosti je modifikován z pozic fundamentálního liberalismu. ČR je podle studie ESPAD na prvním místě (44%) v celoživotní prevalenci Užívání drog stabilizováno, problémy zejména u mládeže (experimentování) Rozkradení majetku mládeže, zničení infrastruktury aktivit mládeže ve volném čase. Analýzy, výzkum Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2002) Společenské problémy Drogy jako hrozba společnosti Nárůst kriminality, prostituce, narkomanie, organizovaného zločinu a dalších sociálně patologických jevů. Společenská anomie, prorůstání organizovaného zločinu do politiky. Svoboda je chápána jako absence jakýchkoliv regulativů lidského jednání kromě peněz a trhu. Je odmítán dosavadní kulturní a výchovně vzdělávání rámec. (Sak, 2000). Koncepce, strategie Koncepce a program drogové politiky Koncepce a program drogové politiky ( ) Národní strategie drogové politiky na období Národní strategie protidrogové politiky na období Akční plány Zákon č. 37/1989 Sb. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Akční plán Akční plán Právní normy Implementace Centrálně Regionálně Lokálně Federální komise Meziresortní protidrogová komise (1993) Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Národní hodnocení (dokumenty, problémy) Politizace drogové politiky (Radimecký, 2006) Nepřesnosti ve vymezení cílů, různé filosofické přístupy, rétorika vs. realita Hodnocení EU Nedostatky v hodnocení výsledků programů a protidrogové politiky (EMCDDA, 2000)

43 Czech Haalth Care Reforms
Communist legacy Starting problems 1989 Early transformation New freedom Corrective reforms First problems Public administration reform Accession to EU 2004/2005 Liberal reforms Oversupply of beds Shortage of technologies, esp. of pharmaceuticals Low income of health care workers Deetatization Decentralization Marketizing, contracting, privatization Growing autonomy and self-administration Health insurance system, FFS payment Growing utilization of services Growing expenditures Inadequate regulations Health insurance funds deficits and reduction from 27 to 9 Stronger state controls in health insurance funds Hospital deficits Hospital privatization stopped Reduction of hospital beds Consequences of inadequate risk structure compensation between health insurance funds Weak controls, failures New 13 regions Previous 80 districts abolished Self-administrative regions State general acute hospitals decentralized to regions [still publicly owned] Due to inadequate risk structure compensation Necessity to accept several new acts: Pharmaceuticals Public health security Health care workers Medical devices Higher co-payments Changes in insurance solidarity [ceilings of contributions for people with higher income level] Privatization of health insurance funds ?? Under debate Corporatization of hospitals

44 Public administration reform
Changes in the Organisation of Hospital Care in the Czech Republic in Transformation 1989 – 1992 Privatisation Public administration reform 2000 – 2007 State organisations Centralisation: 1990 Public administration of university hospitals transferred from the abolished regions to state administration carried out by the MOH State administration of university hospitals by the Ministry of Health Autonomous unit Municipal self-governance established 1990: Independent state medical administrations on the regional and district level abolished (KUNZ, OUNZ) Transition of hospitals from the legal form of organisations fully funded from the state budget to those receiving contributions from the budget Public administration on the district level abolished, only state administration retained (self-governance of districts abolished). ¾ of local hospitals administered by district-level state administration . Decentralisation : Creation of a legal framework of public administration reform 2001: New regional self-governance set up 2003: Change in the legal form of regional hospitals: from organisations receiving contributions from the state’s budget to ones receiving contributions from a region’s budget Public corporation A self-governing level only created in towns and cities. The second level – regional – abolished. District authorities only worked as state administration authorities, with a direct relationship to central state administration. This allowed the government to decide in individual privatisation projects. Corporatisation (mixed) : One half of regional hospitals transferred from contributory organisations into joint-stock companies 100% owned by the regions 2006: Act on Public Non-Profit Institutional Health Care Facilities, No. 245/2006 Coll. Privatised organisation 2007: sale of several hospitals in the Central Bohemian Region to private owners Effects - Rapid changes - Greater autonomy of hospitals – the possibility of their own economic activity - Emphasis on financing and payments for health care - Excessive emphasis on demand - the supply-side largely left to the effects of market mechanisms - The quality, geographic accessibility and affordability of health care is at stake - Irresponsible approach of the Ministry of Health and the government Problems - Insufficient attention paid to defining rules for health care policy actors - the role and significance of public administration undervalued - Absence of a legal framework for the non-profit form of hospitals - Insufficient conceptuality, unclear rules of the process of privatisation of hospital facilities - imbalance in the health care system - Public administration reform not conceptual and poorly prepared in relation to hospital care, deficiencies in legal framework - Allowing diverse development in hospital care in various regions - Risk of irreversibility of the process of increasing hospitals’ autonomy - Problems in the financial management of hospitals Privatisation 1992: plan for an extensive privatisation of all local hospitals : only 1/4 of hospitals privatised as commercial corporations (limited liability companies) 1996: the Government decided to stop dozens of privatisations projects from the original 1992 privatisation plan

45 Typy dokumentů Typy dokumentů jsou: úřední (např. různé materiály vlády, ministerstev, parlamentu), archivní data, výstupy z médií, data dostupná na internetu Je zapotřebí rozlišovat mezi dokumenty a výsledky výzkumu, publikovaného v odborných časopisech nebo knihách


Stáhnout ppt "Metody evaluačního výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google