Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy ve světě 4. přednáška PS 2. konz.KS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy ve světě 4. přednáška PS 2. konz.KS."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy ve světě 4. přednáška PS 2. konz.KS

2 Účetní systémy se navzájem odlišují: Vymezením okruhu uživatelů účetních výkazů Mírou regulace účetnictví Vztahem mezi účetnictvím a daněmi Způsobem vykazování daně ze zisku Stupněm opatrnosti uplatňované při vykazování hospodářského výsledku Volba oceňovacích veličin, rozsah uplatňování historické ceny Stupeň zohlednění inflace

3 Účetní systémy v celosvětovém měřítku Spojeny s národní podobou ekonomického systému Většinou úzce spojeny s právní úpravou ekonomických procesů V oblasti evropských zemí úzce spojeny s daňovým systémem Počet národních účetních systémů – není přesná evidence, proměnlivá situace (zejména v oblastech snah o konstituování národní ekonomiky Odhad: podle 143 profesních účetních organizací sdružených v IFAC: r. 2000 – 143 členů-profesních organizací ze 104 zemí) Odhad: podle 143 profesních účetních organizací sdružených v IFAC: r. 2000 – 143 členů-profesních organizací ze 104 zemí)

4 Klasifikace účetních systémů Klasifikace = členění do skupin podle společných znaků = členění do skupin podle společných znaků Různé přístupy, lišící se stanovením zákl.principu použitém pro vymezení společného znaku: Založený na deduktivním přístupu Založený na induktivním přístupu

5 Klasifikace účetních systémů založená na deduktivním přístupu : -stanovuje tato kritéria pro členění úč.systémů: Makroekonomický koncept – při tvorbě účetní soustavy se vychází z národohos-podářské politiky státu (výchozí teze: podnik vyvíjí svou činnost v podmínkách vymeze-ných státem a své cíle jim musí přizpůsobit) Mikroekonomický koncept – vychází z teze, že účetnictví je součást podnikohospodářské sféry, ekonomická prosperita země je v rukou soukromých firem – účetní systém je proto koncipován s ohledem na potřeby podniku a zajištění jeho ekonomické stability

6 Příklady účetních systémů: Makroekonomický koncept: - ovlivněný vládou: Švédsko - ovlivněný legislativou: Japonsko,Německo - ovlivněný daňovou soustavou: Francie, Belgie, Itálie,Španělsko Belgie, Itálie,Španělsko  Mikroekonomický koncept: vycházející - z ekon.praxe : Velká Británie, Irsko, Austrálie, N.Zéland, USA, Kanada, N.Zéland, USA, Kanada, - z ekon.teorie: Holandsko

7 Klasifikace účetních systémů založená na induktivním přístupu (1983): Na základě společných znaků vymezeno nejprve 13, poté 5 modelů účetních systémů: 1)Britský: V.Británie,Austrálie,Irsko,Holandsko,N.Zéland, JAR,Bahamy,Jamajka,Írán, ad. 2)Latinsko-americký a jihoevropský: Brazílie,Peru, Uruguay, Panama, Argentina, Bolívie, Řecko,Itálie, Pákistán,Kolumbie,… 3)Severní a stř. Evropa:Belgie,Dánsko,Francie, Německo, Norsko,Švédsko,Švýcarsko,… 4)Sféry vlivu USA: USA,Kanada,Japonsko,Mexiko,.. 5)Samostatná skupina: Chile

8 Nejnovější klasifikace zahrnující i nově se konstituující účetní systémy (1996): Model anglosaský – Británie, USA, Nizozemí. Kapitálový trh významný. Účetnictví není deformováno daňovými hledisky, je orientováno na uspokojování informačních potřeb investorů a věřitelů. V USA se uplatňují mimo uvedených hledisek pravidla ověřená finančním trhem pro poměry v USA. Jsou to US GAAP Kontinentální model – Evropa, Japonsko, frankofonní státy v Africe. Těsná spjatost společností s bankovním systémem. Existuje velký vliv legislativy, zejména daňové. Jde o účetnictví konzervativní. Orientace je primárně zaměřena na informační požadavky státu, daňových orgánů a orgánů zabývajících se makroekonomikou. Smíšený model – východní a střední Evropa. Snahou je spojovat centrální řízení s tržní ekonomikou,resp. vytvořit nový účetní systém již pod vlivem harmonizace účetnictví. Úkolem účetnictví je mj. určování hodnoty majetku při privatizaci. Jihoamerický model – inflační účetnictví, respektuje vliv inflace při tvorbě účetních výkazů.

9 Regulace účetnictví - probíhá v každém státě jinak a v jiném rozsahu – v závislosti na: - tradici, - zvyklostech - ekonomickém prostředí - legislativním prostředí - popř. zapojení do hosp.-politického seskupení seskupení

10 Regulace účetnictví Vnější – řízení prostřednictvím státu Samoregulace – prostřednictvím národních účetních standardů národních účetních standardů Z hlediska rozsahu: regulace účetních výkazů regulace běžného účetnictví (metody a postupy účtování – v různém stupni po- drobnosti, nejsilněji prostř.závazné účtové osnovy)

11 Regulace účetnictví v ČR - Zákon o účetnictví (1991) ve znění pozdějších předpisů (poslední významná úprava z r. 2003) - Vyhlášky (pro 7 různých druhů subjektů) - České účetní standardy (4 sady) - Vnitřní účetní směrnice (vnitropodniková)


Stáhnout ppt "Účetní systémy ve světě 4. přednáška PS 2. konz.KS."

Podobné prezentace


Reklamy Google