Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografické informační systémy Cvičení 1 K143GISZ Rok: 2007/8 Semestr: zimní Rozsah: 1+2 Zakončení: z Ing. Kateřina Uhlířová B608.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografické informační systémy Cvičení 1 K143GISZ Rok: 2007/8 Semestr: zimní Rozsah: 1+2 Zakončení: z Ing. Kateřina Uhlířová B608."— Transkript prezentace:

1 Geografické informační systémy Cvičení 1 K143GISZ Rok: 2007/8 Semestr: zimní Rozsah: 1+2 Zakončení: z Ing. Kateřina Uhlířová uhlirova@fsv.cvut.cz B608

2 http://storm.fsv.cvut.cz/ http://storm.fsv.cvut.cz/  Pokyny ke cvičením http://storm.fsv.cvut.cz/

3 Podmínky k udělení zápočtu  Prezence + výsledná zpráva + případně závěrečný test  Možné 2 cvičení bez omluvy ale nedoporučuje se !!!  Možné 2 cvičení bez omluvy ale nedoporučuje se !!!  Náhrada je možná po dohodě s kantorem(ry)  Aktivní práce v hodinách + opakování na začátku hodiny z předchozí látky  Posledních 15 min. každého cvičení bude věnováno samostatné práci studentů. Vypracování 2 A4 závěrečné zprávy z probrané látky (ve dvojicích). Musí mít na začátku dalšího cvičení, jinak jako „nepřítomen“.

4 Základní principy Objekty a jevy reálného světa jsou někde umístěny a nebo mají vztah k nějakému místu. Tyto objekty se vzájemně ovlivňují – to nás zajímá… Značné množství objektů a informací o nich Þ digitální zpracování (reprezentace pomocí digitálních dat) potřebujeme znát  vlastní údaje o objektu  údaje o jeho poloze počítačovému systému, který umožňuje ukládat, využívat a zobrazovat taková data, říkáme geografický informační systém, zkráceně GIS.

5 Proč používat GIS ??  Umí pracovat s údaji o vzájemných prostorových vztazích objektů neboli topologií.  Dává odpovědi na otázky jako: –Poloha: Kde je …? Co se nachází v nějaké oblasti...? –Umístění za nějakých podmínek: Ukaž mi všechna místa, kde je splněno… –Plánování cest: Která cesta z … do … je nejkratší? –Analýzy, statistika: mapy hustoty obyvatelstva, mapy zaměstnanosti … –Změny map - predikce: Jak se změní počet obyvatel za 20 let? –Modelování: Jaká bude ztráta půdy z povodí když …? –…

6 Co všechno je GIS ?  počítačový systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země.  je nástroj, který umožňuje uživatelům vytvářet modely části zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků.  Data - geografická (nebo prostorová) data  Software  Obor  Lidé  Atd…

7 Vyčerpávající definice Vyčerpávající definice Geografický informační systém je organizovaný souhrn počítačové techniky, programového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky vztažených informací.

8 Příklady použití Obecně:  Veškeré mapování a vojenství – strategický rozvoj i špionáž  Dopravní a doručovatelské firmy  Těžební společnosti  Cestovatelé při přípravách a využití GPS  farmáři, vodohospodáři, lékaři, urbanisti, a další a další a další………. Např.:  evidenci katastru nemovitostí,  předpovídání vývoje počasí,  určování záplavových zón řek,  výběru vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod,  plánování výstavby silnic, apod.  Zpracování dat DPZ  Správa systémů: vodohospodářské soustavy, energetika, vodovody Pro nás:  Erozní studie ztráty půdy na konkrétním povodí

9 Záplavové zóny na letecném snímku ze srpna 2002 v Praze

10 Kde získat GIS data ?? Příklady:  Místní a obecní úřady (např. http://www.kraj- lbc.cz/index.php?page=1462) http://www.kraj- lbc.cz/index.php?page=1462 http://www.kraj- lbc.cz/index.php?page=1462 (Ukázky dat v „Kalendáři GIS“)  ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální http://www.cuzk.cz/ http://www.cuzk.cz/ ZABAGED (polohopis, výškopis)  http://portal.env.cz/rozcestnik/gis- resortu-zp.php http://portal.env.cz/rozcestnik/gis- resortu-zp.php http://portal.env.cz/rozcestnik/gis- resortu-zp.php

11  Dvě pojetí: samostatné objekty (budovy…) spojitá pole (nadmořská výška, srážková výška…)  Dva typy GIS dat (mapových vrstev): vektory rastry  Obvykle: vektory – objekty, rastry – pole Vektory a rastry VektoryRastry

12 Vektory  Prostor je definován bezrozměrnými body (vertex) s přesným (x,y) umístěním a liniemi jako přímými spojnicemi těchto bodů.  Plochy jako uzavřené obrazce uvedených bodů Zdroje:  Kresba – povrch papírové mapy, nebo snímku ručně digitalizován perem s digitálním záznamem pozice bodů  Digitalizace v GIS  Import z CAD projekce  Vektorizace – automatický převod rastru na vektor v GIS a následná úprava

13 Dimenze objektů Reálné objekty na zemském povrchu - trojrozměrné (v GIS generalizace)  0D - body, definované pouze svou polohou. (např. autobusová zastávka v GISu modelujícím dopravu, GSM vysílač v GISu mobilního operátora modelující pokrytí signálem…)  1D - úseky čar - linie, s konečnou délkou a nulovou plochou. (např. silnice, řeky, apod.)  2D - polygony, s konečným obvodem a konečnou plochou.  3D - polyhedrony. V GISech se používají výjimečně, ve specifických případech. Třetí rozměr je v GISech nejčastěji modelován pomocí tzv. Digitálního modelu terénu (DMT, DEM).  Informace jsou vázány k celému objektu

14 Rastry  Prostor je definován sítí bodů (obvykle čtvercovou): základní elementy - pixely (picture elements, nebo cells = buňky)  Pravidelné nebo nepravidelné  Informace je vázána na element (pixel) – ne na objekt Zdroje:  Skenování – povrch papírové mapy, nebo přímo světa snímán po řádcích  Digitální snímání (fotografie) – předloha zachycena přímo na rastrovou síť  DPZ, digitální fotogrammetrie

15 Pozitiva x negativa  Vektory + menší objemová náročnost + snažší interpretace, editace, databázové operace  Rastry + snadné výřezy, překryvy, analýzy + průhledná tvorba DMT + jednoznačná přesnost (~ velikost pixelu)

16 RASTR – některé problémy  Omezené rozlišení – objemová náročnost roste s přesností Rozlišení Velikost 160 m1MB 80 m4MB 40 m16 MB 20 m64 MB 10 m256 MB 5 m1024 MB

17 RASTR – některé problémy  Omezené rozlišení snímání – plynulá reprezentace objektů

18 VEKTOR – reprezentace objektů  Komprimace vektoru – redukcí počtu vertexů Vektorová data často považována za „přesnější“ dík přesné lokalizaci vertexů, ve skutečnosti vše závislé na přesnosti analogových zdrojů, přesnosti zpracování i objemu dat

19 VEKTOR – některé problémy  Dvojí definice polygonů  úplné polygony bez topologie - mnohdy nesouvislost polygonů (chyby digitalizace), …  Topologický popis se společnou spojnicí, problematický převod na úplné polygony. Ukázka nepřesnosti vektorové databáze HEISS – povodí 4. řádu ČR

20 GIS software  Idrisi http://www.clarklabs.org/ http://www.clarklabs.org/  ArcGIS http://www.esri.com/, http://www.arcdata.cz/ http://www.esri.com/ http://www.arcdata.cz/http://www.esri.com/ http://www.arcdata.cz/  Microstation http://www.bentley.com/, http://www.bentley.com/cs-CZ/, http://www.gisoft.cz/ http://www.bentley.com/ http://www.bentley.com/cs-CZ/ http://www.gisoft.cz/http://www.bentley.com/ http://www.bentley.com/cs-CZ/ http://www.gisoft.cz/  Geomatica http://www.pcigeomatics.com/ http://www.pcigeomatics.com/  MGE http://www.intergraph.com/mge/ http://www.intergraph.com/mge/  GRASS, Atlas, TopoL  …

21 C LS K R GKonec… a příště….

22 Teorie GIS Objekty x pole  Objekty  Svět je prázdný prostor vyplněný počitatelnými objekty s daným umístěním (v prostoru i čase) a o definované velikosti (opět i v čase)  Pole  Prostor (svět) je definován jednou nebo několika měřitelnými proměnnými (opět v prostoru i čase) Oba koncepty mají své opodstatnění, výhody, použitelnost.


Stáhnout ppt "Geografické informační systémy Cvičení 1 K143GISZ Rok: 2007/8 Semestr: zimní Rozsah: 1+2 Zakončení: z Ing. Kateřina Uhlířová B608."

Podobné prezentace


Reklamy Google