Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem práva a jeho klasifikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem práva a jeho klasifikace"— Transkript prezentace:

1 Pojem práva a jeho klasifikace
Základy práva Pojem práva a jeho klasifikace JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Literatura: Blažek, P. Základy práva : Teorie práva a základy ústavního práva České republiky, 3. vydání, Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2012 Jiná literatura k tématu: Gerloch, A. Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2009 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva, Aspi, Praha, 2004 Kubů, L., Hungr. P., Osina, P. Teorie práva, Linde, Praha, 2007 Filip, J. a kol. Základy státovědy, Masarykova univerzita, 2002 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. a II. díl, Linde, Praha JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Problém vymezení pojmu práva „Otázka, co je právo, přivádí právního vědce do stejných rozpaků, jako otázka, co je pravda, by přivedla do rozpaků logika.“ Immanuel Kant „Poznám slona, když ho vidím, ale neumím ho definovat“ Herbert L. A. Hart JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 1. Pojem práva a jeho klasifikace
„Právo představuje ucelený a komplexní systém závazných a státní autoritou vynutitelných právních norem, jejichž předmětem je chování jednotlivých subjektů práva.“ JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 1. Pojem práva a jeho klasifikace
PR JAKO SOUČÁST MK Atributy pojmu práva: - Představuje uspořádaný systém norem (vnitřní struktura) Komplexnost a ucelenost práva jako systému - Zvláštní forma právních norem („formální prameny práva“) Uznání právních norem veřejnou (státní) autoritou za závazné (vztah práva a moci; požadavek právní jistoty) Vynutitelnost právních norem veřejnou mocí - Právo reguluje vzájemné vztahy mezi subjekty práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Klasifikace práva: Objektivní versus subjektivní právo Objektivní právo – soubor platných právních norem upravujících subjektivní práva a povinnosti subjektů práva Subjektivní právo – objektivním právem zaručená možnost jednání, resp. míra tohoto jednání (oprávnění stojící pod ochranou objektivního práva) Právní povinnost – z objektivního práva vyplývající nutnost určitého chování (protipól subjektivního práva) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Přirozené versus pozitivní právo Koncepce přirozeného práva podle jeho zdroje: - Teologická - Antropologická - Racionalistická Důvodem platnosti přirozeného práva však vždy lidská přirozenost – přímo z ní lze dovodit určitá práva Požadavek realizace spravedlnosti – možnost kolize obsahu přirozeného a pozitivního práva Přirozené právo nepopírá platnost pozitivního práva – existuje vedle něho a obsahově je samo jeho základem JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Právní pozitivismus odmítá existenci přirozeného práva vedle práva pozitivního (právní dualismus). Za platné považuje pouze pozitivní právo (právní monismus). Právní pozitivismus – vzájemné odlišení práva a morálky Pozitivní právo - obsažené ve formálních pramenech práva jako výlučném zdroji subjektivních práva a povinností I přes možnost vzájemné kolize (tzv. Radbruchova formule) konvergence přirozeného a pozitivního práva v oblasti lidských práv JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Veřejné versus soukromé právo Veřejné právo Typicky kogentní právní normy Zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí Nerovnost subjektů (typickým autoritativní rozhodnutí) Účast subjektu veřejného práva Ochrana veřejného zájmu (příkladem trestní proces) Soukromé právo Typicky dispozitivní právní normy Smluvní autonomie Zásada legální licence Rovnost subjektů – nutný souhlas všech zúčastněných – u smluv i u jednostranných aktů (závěť) Subjekty soukromého práva Ochrana soukromých zájmů (příkladem civilní spor) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Právo procesní versus právo hmotné Hmotné právo upravuje meritorně vztahy mezi subjekty práva - hmotněprávní subjektivní práva a povinnosti existují nezávisle na existenci řízení Procesní právo upravuje práva a povinnosti procesních subjektů v rámci řízení před správními orgány a soudy - procesněprávní subjektivní práva a povinnosti jsou podmíněna existencí řízení před orgánem veřejné moci a lze je uplatnit pouze v tomto řízení JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Vnitrostátní právo versus právo mezinárodní veřejné Vnitrostátní právo je odvozeno od státu - platí pro všechny subjekty práva (fyzické a právnické osoby) na území daného státu (stát tvoří toto právo jako suverén) Mezinárodní právo je primárně právem mezi státy (zde platí vztah rovnosti) a na jiné subjekty (fyzické a právnické osoby) dopadá jen zprostředkovaně Na území konkrétního státu platí mezinárodní smlouva na základě inkorporace (včlenění do vnitrostátního práva) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Stádia procesu inkorporace: 1) Sjednání a podepsání smlouvy na mezinárodní úrovni 2) Vyslovení souhlasu zákonodárného sboru 3) Ratifikace smlouvy prezidentem republiky či pověřeným členem vlády 4) Publikace v oficiální sbírce Sbírka mezinárodních smluv ČR Přezkum některých mezinárodních smluv Ústavním soudem ČR před jejich vstupem v platnost Smlouvy podle čl. 49 Ústavy mají přednost před zákonem JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Evropské právo Má prvky jak vnitrostátního tak mezinárodního práva (některé jeho prameny zavazují přímo konkrétní fyzické a právnické osoby, jiné zavazují jen členské státy) „Nadnárodní právo“ Směrnice – zavazují pouze členské státy – ty mají povinnost je inkorporovat do vnitrostátního práva Nařízení – platí přímo bez nutnosti inkorporace JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 1. Pojem práva a jeho klasifikace
Pojmy k zapamatování: Definice pojmu práva a jeho atributy Objektivní právo, subjektivní právo (a právní povinnost) Přirozené a pozitivní právo Veřejné a soukromé právo Hmotné a procesní právo Vnitrostátní, mezinárodní a evropské právo Směrnice EU a nařízení EU (znát, čím se liší) 14. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Pojem práva a jeho klasifikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google