Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o projektu 23.4.20151. 2 2 CÍLE PROJEKTU 1.Inovovat vzdělávání medicíny se zaměřením na znalosti obecných zásad a kritického hodnocení klinických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o projektu 23.4.20151. 2 2 CÍLE PROJEKTU 1.Inovovat vzdělávání medicíny se zaměřením na znalosti obecných zásad a kritického hodnocení klinických."— Transkript prezentace:

1 Informace o projektu 23.4.20151

2 2 2 CÍLE PROJEKTU 1.Inovovat vzdělávání medicíny se zaměřením na znalosti obecných zásad a kritického hodnocení klinických doporučených postupů (KDP). 2. Vytvořit multioborový tým jako základnu Centra KDP a zvýšit odborné kompetence členů Centra KDP na základě proškolení a mezinárodní spolupráce. 3. Zapojit odborníky z praxe při výuce a hodnocení KDP. 23.4.2015

3 3 3 CÍLOVÁ SKUPINA Studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lektoři projektu 23.4.2015

4 4 4 ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU Je nutné vyvíjet co nejúčinnější metodologii pro tvorbu KDP, seznamovat budoucí lékaře i nelékaře s obecnými zásadami a principy KDP, aby byli schopni kriticky je hodnotit. Vzdělání zaměřené na KDP je vzdělání odrážející budoucí potřeby lékařů a ostatních nelékařských pracovníků. 23.4.2015

5 5 5 INFORMACE Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0284 Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Číslo oblasti podpory: 7.2.2 Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci Pracoviště (realizace): Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP Odborný garant projektu: MUDr. Mgr. Radim Líčeník Hlavní řešitel projektu: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D Projektový a finanční manažer: Mgr. Gabriela Pokorná Zahájení projektu: 1.1. 2011 Ukončení projektu: 31.12. 2013 Partner projektu: Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 23.4.2015

6 6 6 Klíčové aktivity Číslo aktivity: 01 Rozvoj a formální ukotvení Centra KDP Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Setkání lektorů 1. úrovně (lékaři s různými specializacemi, dále právník, sociolog, psycholog, lingvista, expertky v ošetřovatelství) 2.Úvodní seznámení s KDP a s projektem (odborný asistent projektu) 3.Rozdělení a kontrola úkolů Centra KDP 4.Vytvoření prostorového a materiálního a zázemí Centra KDP 5.Pravidelné setkávání členů Centra KDP nejméně 1 x za 4 měsíce 6.Průběžná koordinace činnosti Centra KDP 7.Průběžná evaluace činnosti jednotlivých pracovních skupin. 8.Průběžná evaluace vzdělávacího programu, měkkými i tvrdými kritérii. 9.Příprava a kompletace materiálů pro vzdělávací program 10.Propagace projektu 23.4.2015

7 7 7 Výstup klíčové aktivity: 1.Oslovení lektorů 1. úrovně (manažerka projektu) 2.Sídlo a materiální zázemí CKDP ve zvláště vyčleněné místnosti na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP. 3.Knihovna CKDP, obsahující literaturu zaměřenou na proces tvorby, adaptace, implementace, evaluace KDP, interdisciplinární aspekty a vzdělávání, budou odebírány časopisy, např. Medical Education, Inernational Journal for Quality in Health Care, Quality and Safety in Health Care, Medical Decision Making, Evidence-Based Medicine aj. 4.Pravidelné schůzky Centra KDP s písemnými zápisy z jednání 5.Příprava a evaluace všech ostatních klíčových aktivit projektu s písemnými evaluačními zprávami. 6.Předávání zkušeností ze zahraničních stáží 7.Informace o nových skutečnostech v oblasti KDP 8.Deskripce výuky EBM, EBP a EBPH na lékařských a zdravotnických fakultách v ČR 9.Sylaby vzdělávacího programu 10.Marketinkové strategie projektu (webové stránky, plakáty, upoutávky, trička, kalendáře aj). 11.Centrum jako těžiště trvalé udržitelnosti výukového procesu v oblasti KDP 23.4.2015

8 8 8 Číslo aktivity: 02 Edukace partnerů a lektorů Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Vyškolení partnerů a lektorů 1. úrovně odborným garantem projektu (R. Líčeník) 2.Přeložení zásadního dokumentu pro evaluaci KDP AGREE INSTRUMENT 3.Vyškolení partnerů a lektorů 1. úrovně v zahraničních institucích, zabývajících se metodologií vzdělávání obecně, medicínským vzděláváním a přípravou lektorů pro výuku evidence-based practice v elitních organizacích ve Velké Británii aj. (max. 12) 4.Získání unikátních odborných znalostí ve spolupráci mezinárodním institucemi (pracovní cesty - max.12x) 5.Institucionální členství v Guidlines International Network a Associtation for Medical Education in Europe (max 12x) 6.Účast na zahraničních konferencí věnovaných KDP a souvisejícím tématům (Annual Guidelines International Network Conference, Equator network Conference, International Forum on Quality and Saftey in Healthcare, Cochrane Colloquiums) a to s důrazem na účast aktivní (max 12 x). 7.Účast na konferencích věnovaných vysokoškolskému a medicínskému vzdělávání (AMEE Annual Conference, International Ottawa Conference on Medical Education, International Association of Medical Science EducatorsAnnual Meeting, MEFANET Brno) a to s důrazem na účast aktivní (max 12x). 23.4.2015

9 9 9 8.Návštěva konferencí věnovaných evidence-based practice (Teachers and Developers of Evidence-Based Healthcare Conference, UK Conference on Evidence Based HealthCare) (max 12x) 9.Na základě zkušeností a členství navržení modulových příkladů pro interaktivní výuku KDP 10.Vyhledávání lektorů 2. úrovně (partneři OU a Fn OVA) 11.Příprava vzdělávacího programu pro lektory 2. úrovně zaměřený na metodologii výuky a evaluace (partneřiprojektu + odborný garant projektu R. Líčeník) 23.4.2015

10 10 Výstup klíčové aktivity: 1.Účast na školení (docházkový list 10x) 2.AGREE INSTRUMENT v českém jazyce (překlad cca 40 stran) 3.Certifikáty ze školení (10 x) 4.Aktivní institucionální členství v organizacích, zaměřených na KDP (institucionální členství CKDP v GIN) a na medicínské vzdělávání (institucionální nebo individuální členství v AMEE) 5.Kredity a osvědčení ze zahraničních konferencí (12 x) 6.Kredity a osvědčení z konferencí v ČR (6x) 7.Potvrzení o aktivní účasti na konferencích věnovaných evidence-based practice (2x) 8.Modulové příklady pro interaktivní výuku v multimediálním provedení (5 x) 9.Tým kvalitních lektorů 2. úrovně 10.Workshop pro lektory 2. úrovně (max. pro 13 osob) 23.4.2015

11 11 Číslo aktivity: 03 Příprava teoretického základu pro uplatnění KDP v klinické praxi Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Teoretické zpracování úvodu do problematiky KDP 2.Sestavení obecné části monografie o KDP 3.Hodnocení obecné části monografie odborným garantem 4.Tvorba obecné části pracovního textu pro lektory 5.Zpracování přehledu užívání KDP v různých zdravotnických oborech 6.Tvorba obecné části e-learningové opory pro studenty 7.Hodnocení vytvořené obecné části pracovních textů pro lektory odborným garantem 8.Hodnocení obecného textu v e-learningové podobě odborníkem na distanční vzdělávání a odborným garantem projektu 9.Hodnocení části o obecných principech KDP e-learningového textu studenty 23.4.2015

12 12 Výstup klíčové aktivity: 1.Obecná didaktická příručka pro vedení vzdělávacího workshopu s částí zaměřenou na aplikaci didaktických principů na konkrétní část vzdělávacího programu CKDP pro lektory 2.Odborná oponentura obecné části pracovních textů pro lektory (Vl. Mihál, R. Líčeník) 3.Teoretické úvody zapracované do modulů KDP v medicínských specializacích (interna, ORL, psychiatrie, pediatrie, urgentní péče, hematoonkologie) a zdravotnických oborech (ošetřovatelství, porodní asistence, rehabilitace) ve formě klasického přehledu - lektoři 1. stupně 4.Odborná oponentura obecných úvodů do specifických modulů (odborníci v jednotlivých specializacích) 5.Obecná část e-learningového textu pro studenty interaktivní prezentace propojená s odkazy na základní učební text, ukázky KDP a odkazy na stránky příslušných institucí 6.Odborná oponentura obecné části e-learningového textu, (odborník na e-learningové texty) 7.Laická oponentura obecné části e-learningového textu pro studenty pomocí kvantitativně kvalitativní analýzy studenty (hodnotící dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami) 23.4.2015

13 13 Číslo aktivity: 04 Příprava metodologického rámce tvorby a adaptace KDP Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Obecný přehled metod tvorby KDP 2.Sestavení metodologické části monografie o KDP 3.Hodnocení metodologické části monografie odborným garantem 4.Tvorba metodologické části pracovního textu pro lektory 2. úrovně; didaktická příručka pro vedení vzdělávacího workshopu s částí zaměřenou na aplikaci didaktických principů na konkrétní část vzdělávacího programu CKDP 5.Zpracovávání metodologické části modulů KDP v různých specializacích medicíny a zdravotnických oborů formou klasického přehledu. 6.Tvorba metodologické části e-learningové opory pro studenty interaktivní prezentace propojená s odkazy na základní učební text, ukázky KDP a odkazy na stránky příslušných institucí 7.Hodnocení vytvořené metodologické části pracovních textů pro lektory odborným garantem 8.Hodnocení textu o metodologii KDP v e-learningové podobě odborníkem na distanční vzdělávání a odborným garantem projektu 9.Hodnocení části o metodologii KDP e-learningového textu studenty 23.4.2015

14 14 Výstup klíčové aktivity: 1.Část monografie týkající se metodologie (sumarizace doporučených postupů pro KDP a vytvoření přehledu tvorby a adaptace KDP)- ed. R. Líčeník ? 40 stran 2.Odborná oponentura metodologické části monografie (Vl. Mihál) 3.Metodologická část pracovních textů pro lektory (lektoři 1. stupně) ; didaktická příručka pro vedení vzdělávacího workshopu s částí zaměřenou na aplikaci didaktických principů na konkrétní část vzdělávacího programu CKDP 4.Odborná oponentura obecné části pracovních textů pro lektory (Vl. Mihál, R. Líčeník) 5.Metodologie zapracovaná do modulů do modulů KDP v medicínských specializacích (interna, ORL, psychiatrie, pediatrie, urgentní péče, hematoonkologie) a zdravotnických oborech (ošetřovatelství, porodní asistence, rehabilitace) ve formě klasického přehledu - lektoři 1. stupně 6.Odborná oponentura metodologie specifických modulů (odborníci v jednotlivých specializacích) 7.Část e-learningového textu o metodologii KDP pro studenty interaktivní prezentace propojená s odkazy na základní učební text, ukázky KDP a odkazy na stránky příslušných institucí 8.Odborná oponentura metodologické části e-learningového textu, (odborník na e-learningové texty) 9.Laická oponentura e-learningového textu o metodologii KDP pro studenty pomocí kvantitativně kvalitativní analýzy studenty (hodnotící dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami) 23.4.2015

15 15 Číslo aktivity: 05 Příprava metodologického rámce implementace KDP Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Přehled implementačních strategií KDP 2.Sestavení části monografie o implementačních strategiích KDP 3.Hodnocení části monografie o implementačních strategiích KDP odborným garantem 4.Tvorba části pracovního textu o implementačních strategiích KDP pro lektory 2. úrovně 5.Zpracovávání části modulů KDP o implementačních strategiích KDP v různých specializacích medicíny a zdravotnických oborů formou klasického přehledu 6.Tvorba části e-learningové opory o implementačních strategiích KDP pro studenty 7.Hodnocení vytvořené části pracovních textů o implementačních strategiích KDP pro lektory odborným garantem 8.Hodnocení textu v e-learningové podobě o implementačních strategiích odborníkem na distanční vzdělávání a odborným garantem projektu 9.Hodnocení části o implementačních strategiích KDP e-learningového textu studenty 23.4.2015

16 16 Výstup klíčové aktivity: 1.Část monografie týkající se implementace KDP (strategie integrace KDP s pregraduálním, postgraduálním a celoživotním vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických pracovníků, strategie integrace KDP do procesu edukace pacientů) ed. R. Líčeník 40 stran 2.Odborná oponentura části monografie o implementaci KDP (Vl. Mihál) 3.Část pracovních textů o implementaci KDP pro lektory (lektoři 1. stupně); didaktická příručka pro vedení vzdělávacího workshopu s částí zaměřenou na aplikaci didaktických principů na konkrétní část vzdělávacího programu CKDP 4.Odborná oponentura části o implementaci KDP pracovních textů pro lektory (Vl. Mihál, R. Líčeník) 5.Implementace KDP zapracovaná do modulů KDP v medicínských specializacích (interna, ORL, psychiatrie, pediatrie, urgentní péče, hematoonkologie) a zdravotnických oborech (ošetřovatelství, porodní asistence, rehabilitace) formou klasického přehledu lektoři 1. stupně 6.Odborná oponentura části o implementaci KDP do specifických modulů (odborníci v jednotlivých specializacích) 7.Část e-learningového textu o implementaci KDP pro studenty 8.Odborná oponentura části o implementaci KDP e-learningového textu, (odborník na e- learningové texty) interaktivní prezentace propojená s odkazy na základní učební text, ukázky KDP a odkazy na stránky příslušných institucí 23.4.2015

17 17 Číslo aktivity: 06 Příprava metodologického rámce evaluace KDP Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Kompletace nástrojů a možností evaluace KDP 2.Sestavení části monografie o evaluaci KDP 3.Hodnocení části monografie o evaluaci KDP odborným garantem 4.Tvorba části pracovního textu o evaluaci KDP pro lektory 2. úrovně; didaktická příručka pro vedení vzdělávacího workshopu s částí zaměřenou na aplikaci didaktických principů na konkrétní část vzdělávacího programu CKDP 5.Zpracovávání části modulů KDP o evaluaci KDP v různých specializacích medicíny a zdravotnických oborech formou klasického přehledu 6.Tvorba části e-learningové opory o evaluaci KDP pro studenty interaktivní prezentace propojená s odkazy na základní učební text, ukázky KDP, odkazy na stránky příslušných institucí a jednoduchý nástroj pro kritické hodnocení KDP 7.Hodnocení textu v e-learningové podobě o evaluaci odborníkem na distanční vzdělávání a odborným garantem projektu 8.Hodnocení části o evaluaci KDP e-learningového textu studenty 23.4.2015

18 18 Výstup klíčové aktivity: 1.Část monografie týkající se evaluace KDP (přehled nástrojů a strategií pro hodnocení KDP pro kurzy a výuku, kompletace hodnocení účinků KDP na strukturu, proces a výstupy zdravotní péče, přehled strategií hodnocení kvality a významu KDP, přehled strategií možnosti aktualizace a revize KDP, evaluace českých KDP použitím mezinárodního nástroje vyvinutého pracovní skupinou AGREE Collaboartion - Appraisal of Guidelines Research and Evaluation, ed. R. Líčeník, 60 stran 2.Odborná oponentura části monografie o evaluaci KDP (Vl. Mihál) 3.Část pracovních textů o evaluaci KDP pro lektory (lektoři 1. stupně) 4.Odborná oponentura části o evaluaci KDP pracovních textů pro lektory (Vl. Mihál, R. Líčeník) 5.Evaluace KDP zapracovaná do modulů KDP v medicínských specializacích (interna, ORL, psychiatrie, pediatrie, urgentní péče, hematoonkologie) a zdravotnických oborech (ošetřovatelství, porodní asistence, rehabilitace) formou klasického přehledu lektoři 1. stupně 6.Odborná oponentura části o evaluaci KDP do specifických modulů (odborníci v jednotlivých specializacích) 7.Část e-learningového textu o evaluaci KDP pro studenty; interaktivní prezentace propojená s odkazy na základní učební text, ukázky KDP, odkazy na stránky příslušných institucí a jednoduchý nástroj pro kritické hodnocení KDP 8.Odborná oponentura části o evaluaci KDP e-learningového textu, (odborník na e-learningové texty) 9.Laická oponentura části e-learningového textu o evaluaci pro studenty pomocí kvantitativně kvalitativní analýzy studenty (hodnotící dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami) 23.4.2015

19 19 Číslo aktivity: 07 Příprava a realizace vzdělávacího programu CKDP Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Měření postojů a potřeb zdravotníků a studentů ve zdravotnictví v oblasti KDP 2.Kompletace jednotlivých oblastí, kterými se zabývá KDP 3.Sestavení všech částí monografie o KDP 4.Kompletace hodnocení monografie 5.Sestavení všech částí specifických modulů 6.Kompletace hodnocení všech specifických modulů 7.Sestavení všech částí pracovního textu pro lektory 8.Kompletace hodnocení celého pracovního textu pro lektory 9.Sestavení všech částí e-learningového textu pro studenty 10.Kompletace hodnocení e-learningového textu pro studenty 11.Multimediální zpracování případových studií k jednotlivým oblastem KDP (8 typů případových studií k jednotlivým částem přípravy KDP) 12.Vytvoření ukázkových prezentací z jednotlivých částí KDP (4 typy modulů) 23.4.2015

20 20 Výstup klíčové aktivity: 1.Závěry měření postojů a potřeb 2.Monografie o KDP cca 200 stran 3.Odborné posudky na monografii o KDP 4.Moduly o KDP týkající se specializovaných oblastí (4x) 5.Odborný posudek modulů specializovaných oblastí 6.Pracovní text o KDP pro lektory (cca 50 stran) 7.Odborný posudek textu pro lektory 8.E-learninogvý text pro studenty o KDP (cca 60 stran) 9.Odborné posudky e-learningového textu pro studenty 10.Laické hodnocení e-learningového textu pro studenty 11.Případové studie k jednotlivým částem KDP 12.Výukové prezentace 23.4.2015

21 21 Číslo aktivity: 08 Implementace interaktivní výuky o KDP do vzdělávacího programu Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 1.Vytvoření inovovaného studijního sylabu pro cílové skupiny (K. Ivanová, D. Jarošová) 2.Schválení inovace vedením LF (K. Ivanová, D. Jarošová) 3.Schválení inovací Akademickým senátem LF (K. Ivanová, D. Jarošová) 4.Zanesení inovované výuky do sylabů uvedených předmětů (K. Ivanová, D. Jarošová) 5.Provedení výuky v průběhu roku 2011 (lektoři 1. i 2. stupně) 6.Evaluace inovované výuky studenty (K. Ivanová, D. Jarošová) 7.Písemné vyvození závěrů z evaluace a případná oprava materiálů (R. Líčeník) 23.4.2015

22 22 Výstup klíčové aktivity: 1.Inovované studijní předměty Sociální lékařství II (pro obor Všeobecné lékařství), Management, etika, legislativa a sociální lékařství (pro obor Zubní lékařství, Klinická praxe (pro ošetřovatelství a porodní asistenci), předmět typu C pro doktorské studium oboru Sociální lékařství a typu B pro obor Ošetřovatelství 2.Schválení implementace výuky 3.Výuka inovovaných předmětů 4.Vyhodnocené dotazníky 5.Opravené studijní texty 23.4.2015


Stáhnout ppt "Informace o projektu 23.4.20151. 2 2 CÍLE PROJEKTU 1.Inovovat vzdělávání medicíny se zaměřením na znalosti obecných zásad a kritického hodnocení klinických."

Podobné prezentace


Reklamy Google