Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-16 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-16 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-16 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr. Vladimír Kostka Tematický celekSeminář komunikačních dovedností Ročník4. ročník Datum tvorby2. 3. 2013 Anotacevýklad nové látky Metodický pokynvyučující má k dispozici kompletní výkladový text Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU část 2

3 Interpunkční a další znaménka Interpunkční znaménka (.,;:?!) píšeme bez mezery k předchozímu slovu, za interpunkčními znaménky děláme jednu mezeru větnou tečku nepíšeme na koncích titulků a prvků dostatečně oddělených od okolního textu grafickou úpravou

4 české uvozovky – první jsou vždy dole, druhé nahoře, jsou-li oblé, mají podobu devítky („) a šestky (“) „uvozovky” těsně obklopují text uvnitř „Je-li v uvozovkách celá věta, píše se uvnitř i interpunkční znaménko, kterým je ukončena.”

5 tři tečky … (CTRL+ tečka) nahrazují nevyslovený text (jako pomlčka), vypuštěný text nebo část výčtu při náhradě části výčtu se trojtečka od předchozího textu odděluje mezerou, jinak se přisazuje těsně tečku za trojtečkou nepíšeme závorky přiléhají k textu v závorkách bez mezer (vně ovšem mezery jsou) hierarchie závorek je dána schématem {[()]}

6 spojovník/rozdělovník (-) není totéž co pomlčka (–) spojovník je umístěn přímo na klávesnici: dělí slova na konci řád-ků, spojuje složené výrazy (modro-bílý, Mendelssohn-Bartholdy) a slovo s částicí -li (nebude-li pršet, nezmoknem’) neoddělujeme ho mezerou při rozdělování slov obsahujících spojovník/rozdělovník (česko-|-německý) uvádíme rozdělovník i na začátku dalšího řádku (což většinou musíme udělat ručně)

7 pomlčka je delší (–) a oddělujeme ji na obou stranách mezerou výjimky: – stojí-li za pomlčkou interpunkční znaménko, těsně se přimyká k pomlčce; větnou tečku nepíšeme (Neotravuj, ty –! Líbilo se mi to, ale –) – pomlčka ve významu: „až“, „od do“, „proti“ není oddělena mezerami a nesmí být ponechána na konci řádku ani zalomena na začátek řádku (25–28 °C, utkání Sparta–Šachťjor Doneck)

8 pomlčka na klávesnici umístěna není, je třeba psát jinak (ve Wordu např. klávesou CTRL mínus nebo automatickými opravami) pomlčky oddělují části věty výrazněji, než čárky pomlčky nesmí pak být na začátku řádky

9 pomlčkou vyjadřujeme také nedokončenou myšlenku následující interpunkční znaménko se pak k pomlčce přisazuje těsně, větná tečka se však nepíše: – Líbilo se mi to, ale – – Neotravuj, ty –! pomlčku používáme místo uvozovek pro uvození přímé řeči nebo jako prvek, označující položku výčtu – pak smí být i na začátku řádku

10 znak lomítko “/” nikdy neužíváme ve dvojici jako závorky (to je zlozvyk z psacího stroje) užívá se izolovaně jako lomítko v úsporných zápisech zlomků (1/4), fyzikálních jednotek (km/hod) a jako vžitý oddělovač částí různých specifických výrazů přisazuje se z obou stran těsně příklady: 1996/97 (školní rok), VŠ/SŠ (vysokoškolák nebo středoškolák)

11 není vhodné zalomit výraz za lomítkem na novou řádku odděluje-li lomítko samostatný text odděluje se pak oboustranně mezerami odsuvník, apostrof (’ ALT+0146) přisazujeme těsně ke slovu, uprostřed slova je bez mezer znaky, které nenajdeme na klávesnici můžeme vložit pomocí mapy znaků

12 neoddělitelné prvky K zalomení řádku nesmí dojít – před jednociferným číslem bez měrné jednotky (1_pes) – mezi řádovými skupinami cifer uvnitř čísla (1_523_654, 370_01) – mezi číslem a značkou měrné jednotky (5_km) – mezi zkratkou akademického titulu a jménem (prof._J._Novák) – mezi zkratkou jména a příjmením (A._Malý)

13 – za dnem a měsícem v číselné reprezentaci kalendářního data (14._3._1708) – za jednopísmennou předložkou či spojkou (v nouzi je přípustnou výjimkou spojka „a”) – ve zkratce místo mezery vkládáme již při psaní na tato místa nedělitelnou mezeru (CTRL+SHIFT+mezerník ve Wordu, ALT+0160 v PowerPointu nebo lze využít automatické opravy nebo makro)

14 při rozdělení odstavce koncem stránky nesmí vznikat osamocené řádky – tzv. parchanty nebo vdovy odstavec smí být rozdělen jen tak, aby v každé jeho části zbyly nejméně dva řádky tituly a nadpisy nesmí být odděleny od následujícího textu odstavce či podtitulu nebo podnadpisu

15 dělení slov v maturitních a obdobných pracích se dělení slov raději vyhýbáme pokud zvolíme dělení slov, je možno zvolit automatické nebo ruční dělení i při volbě automatického dělení slov je doporučeno výsledek překontrolovat

16 dělení slov podléhá pravidlům pravopisným a estetickým dělena mohou být pouze slova víceslabičná, a to na hranicích slabik pokud nejsou hranice slabik zřetelné nebo pokud existuje více možností, přihlížíme k jazykové struktuře slova k těmto pravopisným pravidlům přistupují ještě „estetická” pravidla

17 nežádoucí je takové dělení slov, při němž by vznikly výrazy nežádoucího popř. zvulgarizovaného nebo jinak nevhodného významu (špatně: kni-hovna, spisova-tele, tlu- močit, ná-držka, …) z estetického hlediska nedělíme slova na posledních řádkách stránek a sloupců, v posledních slovech odstavců, v titulcích a v nadpisech

18 negativní estetický účinek má také vysoká frekvence výskytu dělených slov – v odstavcích zarovnaných do bloku by se neměla dělená slova vyskytovat ve více než třech sousedních řádcích na konci řádku nesmí zůstat jen jedno písmeno (a-nabáze) na začátku řádku nesmí zbýt jen dvě písmena (anabá-ze)

19 cizí slova můžete dělit stejně jako slova česká (podle výslovnosti v češtině), nebo i způsobem obvyklým v daném jazyce

20 další estetická pravidla dalším prvkem, kterému bychom se měli vyhnout jsou řeky – vznikají svislým či šikmým krytím mezer mezi slovy ve třech a více sousedních řádcích negativní estetický účinek řek roste s jejich délkou a se šířkou mezer

21 zkratky oficiální iniciálové zkratky jsou tvořeny počátečními písmeny dílčích slov názvu píšeme je výhradně verzálkami (velkými písmeny), uvnitř zkratky bez mezer a bez teček např.: ČR, USA, ODS, ČSSD, …

22 datum označení dne, měsíce a roku navzájem odsazujeme úzkými (pevnými, nedělitelnými) mezerami den a rok se vždy vyjadřují číselně (arabskými číslicemi) měsíc pak buď číselně (arabskými či římskými číslicemi) nebo slovně

23 číselná označení dne a měsíce musí být vždy ukončena tečkami (18. 2. 1997 nebo 18. II. 1997) za slovním označením měsíce se tečka neuvádí (18. února 1997 nebo 18. únor 1997) letopočet uvádíme jako čtyřčíslí, zkrácené označení roku ve tvaru dvojčíslí uvádíme pouze za pomlčkou resp. lomítkem v zápisu rozsahu let (v letech 1997–98) resp. přelomu let (školní rok 1997/98)

24 čas hodiny ve spojení s minutami běžně oddělujeme tečkou bez mezer, minuty se vyjadřují dvouciferným číslem (9.05 hodin) v zápisech sportovních výkonů jednotně používáme dvojtečku bez mezer (2:08:45,13)

25 čísla v českém textu jako oddělovač desetinné části čísla používáme zásadně čárku pro přehlednost za každou trojicí cifer v obou směrech od desetinné čárky ven z čísla děláme nedělitelnou mezeru desetinnou čárku mezerami neoddělujeme např.: 25 376,918 407

26 poštovní směrovací čísla – ve skupinách 3+2 číslice, např. 370 01 telefonní čísla ve skupinách po trojicích, např. 485 512 964, 214 156 587 v textu má přednost slovní vyjádření malých čísel (pětkrát pět psů) před vyjádřením číslicí řadové číslo ukončujeme těsně přisazenou tečkou můžeme-li číslo v daném kontextu číst současně jako řadové i základní, tečka se nepíše, např. „strana 125“

27 ve spojení uvnitř slov se čísla přisazují těsně, bez mezery a bez spojovníku výraz “krát” smí být ve spojení s číslem (33krát) nahrazen těsně přisazeným znakem „×” (33×), ne však písmenem „x” (33x) těsně k číslu má být přisazeno i jeho znaménko (+5 °C)

28 Literatura ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2007. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. HAVELKA, Jan. Počítačová typografie pro každého. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 209 s., 26 s. příloh. ISBN 80-716-9165-8. Pravidla českého pravopisu: školní vydání. Vyd. v Panasofii 3. Praha: Pansofia, 1993, 383 s. ISBN 80- 901-3736-9.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-16 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google