Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODÍK Značka: H Latinsky: hydrogenium Anglicky: hydrogen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODÍK Značka: H Latinsky: hydrogenium Anglicky: hydrogen."— Transkript prezentace:

1 VODÍK Značka: H Latinsky: hydrogenium Anglicky: hydrogen

2 historie 1766 – Cavendish H. – izolace a identifikace plynu (1781 – voda není prvek) 1783 – Lavoisier A. L. – návrh názvu hydrogen (z řeckého ydor geinomai = vodu tvořící) 1810 – 15 – Davy H. – základ kyselin 1909 – Sørensen S. P. L. – pH stupnice 1920 – Latimer W. M., Rodebush W. H. – pojem vodíkové vazby

3 1923 – Brønsted J. N. – teorie kyselin a zásad 1924 – Mecke R. – ortho- a para- vodík 1932 – Urey H. C. – objev D (1934 N. c.) 1934 – Oliphant M. L. E., Harteck P., Rutherford E. – příprava T 1946 – Purcell E. M., Torrey H. C., Pound R. V., Bloch F., Hansen W. W., Packard M. E. – důkaz vodíku ve sloučeninách pomocí NMR

4

5 Izotopy a výskyt protonyneutrony H 10 D11 T12 H na Zemi: 0,88 % (0,016 % D ve vodíku) – 9. 15,4 % atomů zemské kůry – 3. H ve vesmíru: 75 % hmoty (90 % atomů)

6 H 2 D 2 T 2 T tání (K) 13,96 18,7320,62 T varu (K) 20,39 23,6725,04 disociační teplo (kJ/mol) 435,88 443,35446,9 mezijaderná vzdál. (pm) 74,14 74,14(74,14)

7 ortho- a para- vodík ortho-vodík - paralelní uspořádání jaderných spinů → třikrát degenerovný stav para-vodík (nižší energie) - antiparalelní usp. jaderných spinů → nedegenerovný stav zakázaný triplet-singletový přechod

8 rovnováha mezi ortho- a para- pro H 2 D 2 a T 2

9 Ionizované formy ionizační energie = 1,311 kJ/mol → H + (r = 1,5.10 -3 pm); vázaný (H 3 O + ) elektronová afinita → H -, deformovatelnost H 2 + krajně nestálý H 3 + trojúhelníková struktura stabilnější než lineární

10 Příprava vodíku elektropozitivní kovy + H 2 O/zředěná kys. amalgam Na/Ca + H 2 O Zn + HCl Al/FeSi + NaOH hydrid kovu + H 2 O elektrolyticky (okyselená H 2 O)

11 Výroba vodíku elektrolýza (horký Ba(OH) 2 ) elektrolýza (KOH) elektrolýza (solanka, pouze vedlejší produkt) uhlovodík/koks + H 2 O (g): C 3 H 8 + 3 H 2 O → 3 CO + 7 H 2 (900 °C, katalyzátor) CO + H 2 O → CO 2 + H 2 odpařování CH 3 OH a H 2 O

12 Použití vodíku syntéza amoniaku, chlorovodíku, hydridy kovů katalytická hydrogenace tekutých rostlinných olejů na tuhé jedlé tuky velkovýroba organických sl. (methanol) metalurgie (redukce oxidů na kovy) ve směsi s kyslíkem → sváření a řezání, raketové palivo kapalný → v bublinových komorách

13 Deuterium a tritium příprava: z těžké vody použití: vliv izotopů na reakce, v NMR, moderátor v jaderném průmyslu (D 2 O) vznik: jaderné reakce indukované kosmickým zářením v horních vrstvách atm. výroba: ozáření obohaceného 6 Li neutrony použití: značkování, mechanismy a kinetika reakcí

14 Reaktivita reakce za normální teploty: s F za tmy, s vodným roztokem PdCl 2 (důkaz přítomnosti vodíku) reakce při vyšších teplotách: s kovy a nekovy za vzniku hydridů (až explozivně) průmysl: hydrogenace a hydroformylace (vyšší T i p, sl. Co - kat.) org. l.; Haberův proces výroby amoniaku (vyšší T i p, Fe – kat.)

15 Rovnovážná konstanta Brønstedova teorie kyselin a zásad autoprotolýza vody: 2 H 2 O → H 3 O + + OH - K = [H 3 O + ][OH - ]/[H 2 O] 2 → K w = [H 3 O + ][OH - ] - závisí na teplotě kyseliny zvyšují [H 3 O + ] → K A velké, pK A malé - síla kys. roste s atomovým číslem pH (Sørensen) = - log[H 3 O + ] (z francouzkého puissance d‘hydrogene)

16 Vodíková vazba (můstek) slabá interakce → H vázaný mezi dvěma nebo více atomy snížení energie systému úhel 150 – 180 ° vliv na vlastnosti a strukturu (vznik větších strukturních jednotek, konformace polypeptidů, nukleové kyseliny)

17 Síla můstku ΔH 298 < 25 kJ/mol - slabé; H 2 S, MeOH, H 2 O, … ΔH 298 = 25 - 35 kJ/mol - středně silné; FH, … ΔH 298 > 35 kJ/mol - silné; asi nejsilnější je vazba mezi HCOOH a F - třístředová čtyřelektronová vazba

18 Vliv můstku na fyzikální vlastnosti zvyšuje teploty tání a varu, výparné teplo vliv na: rozpustnost, mísitelnost, směšovací teplo, rozdělovací vlastnosti fází, vznik azeotropů, citlivost chromatografických dělení, viskozit u, elektrické vlastnosti pevných a kapalných látek orientace má vliv na relativní permitivitu stálá elektrická polarizace feroelektrických kr. zvyšuje iontovou pohyblivost a vodivost H 3 O + a OH - ve vodných roztocích

19 Vliv můstku na strukturu modifikace α (vrstevnatá struktura) 265 pm modifikace β (řetězce)

20 Informace o vodíkové vazbě IR + Raman: vlnočty valenčních vibrací A-H se snižují a deformačních se zvyšují; roste šířka a intenzita; 20-200 cm -1 nové valenční a deformační vibrace - efekty korelují se sílou vazby NMR (výrazný chemický posun): o disociaci vazby a o výměnné době protonů - snížení stínění, zvýšení posunu

21 Hydridy hlavní skupiny kromě vzácných plynů, lanthanoidy, aktinoidy, přechodné elektropozitivní podle povahy vazby: - iontové - kovalentní (molekulové) - polymerní (elektronově deficitní vazby) - kovové - kombinované

22

23 I. a II.A – reakce přímo s vodíkem – bílé, krystalické, stechiometrické (MX, MX2) - Li, Mg, Be – sklon ke kovalentní vazbě - struktura NaCl a TiO 2 /ortorombická PbCl 2 - tepelná stálost klesá od Li k Cs, od Ca k Ba - reaktivita: - čistota a velikost částic - od Li k Cs a od Ca k Ba vzrůstá; Ca méně reaktivní než Li - reakce s vodou: Rb a Cs samozápalné na suchém vzduchu

24 III.B (+ lanthanoidy, aktinoidy) – Sc, Y, La, Ac, většina aktinoidů a lanthanoidů (MH 2 ); YbH 2,5 - MH 3 (3. vodík někdy slabě vázán); větší Ln (La, Ce, Pr, Nd) oktaedrické polohy vodíku (Li 3 Bi); menší Ln + aktinoidy a Y (HoH 3 ) - UH 3 – normální β-modifikace (krychlová, příprava nad 200 °C); feromagnetické, kovové vlastnosti, reaktivní prášek, k čištění a regeneraci H a D

25 IV.B – složení a struktura je proměnlivá; čisté MH 2, kovový vzhled, fluoritová (Ti) nebo tetragonální (Zr, Hf) struktura V.B – málo stabilní VI.B – CrH připraven elektrolyticky Vodíková mezera III. – VII.A – kovalentní molekulové; pevnost vazeb a teplotní stálost klesá s rostoucím atomovým číslem (ve skupině) - III.A – rozsáhlé řetězení

26 zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/ Greenwood N. N., Earnshaw A.: Chemie prvků I


Stáhnout ppt "VODÍK Značka: H Latinsky: hydrogenium Anglicky: hydrogen."

Podobné prezentace


Reklamy Google