Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy obchodního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy obchodního práva"— Transkript prezentace:

1 Základy obchodního práva
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. Katedra obchodního práva Právnická fakulta MU, Brno Základy obchodního práva Právo na ochranu hospodářské soutěže BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

2 Hospodářská soutěž a její ochrana
předmět zájmu – „hospodářská soutěž“ soupeření více osob, které na trhu nabízejí nebo požadují totéž plnění pluralita subjektů jednota objektu konkurenční vztah funkce soutěže a snaha práva o její ochranu primárně ochrana soutěže, nikoliv soutěžitelů kontroverze, konkurenční přístupy BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

3 Dvě větve soutěžního práva
právo proti nekalé soutěži soukromoprávní přístup právo proti omezování hospodářské soutěže - aka existenční ochrana soutěže, kartelové právo (v širším smyslu), antitrustové právo, antimonopolní právo, právo hospodářské soutěže veřejnoprávní přístup tři pilíře: kartely, dominance, koncentrace - rozdílný chráněný zájem i prostředky vynucování BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

4 Dvojí dichotomie soutěžního práva
soukromoprávní x veřejnoprávní (§42 ObchZ) nekalá soutěž: §§ 44 – 54 ObchZ OHS: §42/2 ObchZ  ZOHS evropská x vnitrostátní evropské právo: v případech s „komunitárním rozměrem“ některé součásti se používají i ve vnitrostátních případech vnitrostátní právo: ve vnitrostátních případech použije se na procesní otázky při aplikaci evropského práva národním úřadem doktrína účinků BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

5 „Komunitární rozměr“ případu
evropské soutěžní právo přímo aplikováno tehdy, pokud jednání může – potencialita, dostatečná pravděpodobnost podstatným způsobem - ad hoc ovlivnit – přímo či nepřímo, fakt. i potenc. obchod mezi členskými státy – nemusí ale nutně jít o přeshraniční smlouvy primát komunitárního práva je-li určité jednání povoleno dle komunitárního práva, nemůže být zakázáno dle vnitrostátního po reformě aplikuje evropské právo nejen Komise, ale i národní úřady precedenční síla rozhodnutí Komise, výrazný význam judikatury a komunitárního soft law BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

6 Prameny právní úpravy vnitrostátní: obchodní zákoník § 41 a násl.
zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže zákon č. 273/1996 Sb. o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyhlášky ÚOHS (např. náležitosti notifikace apod.) evropské: čl. 101 a 102 SFEU (pozor! - dříve čl. 81 a 82 SES) nařízení č. 1/2003 o provádění pravidel hosp. soutěže nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování podniků jednotlivá nařízení o blokových výjimkách – aplikují se přímo i ve vnitrostátních případech (§ 4 ZOHS) BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

7 Základní pojmy soutěžního práva
BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

8 Soutěžitel (podnik) pro OHS: §2 odst. 1 ZOHS
jakékoliv osoby účastnící se soutěže nebo schopné ji ovlivňovat nemusí být podnikatel, jde o mnohem širší pojem FO i PO, ale i bezsubjektové entity (holding, sdružení, konsorcium, kartely…) široké funkční pojetí, samostatná ekonomická jednotka v evropském právu - „podnik“ (undertaking) pozor na termín „podnik“ ve smyslu § 5 ObchZ x „spotřebitel“ – široké pojetí, odběratel; souběh BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

9 Relevantní trh pro OHS: §2 odst. 2 ZOHS věcný, prostorový a časový souběh nabídky a poptávky = segment trhu; uvnitř relativně homogenní, vně heterogenní věcně ohraničen – jde o stejný nebo zastupitelný produkt teritoriálně ohraničen – jde o trh na určitém místě časově ohraničen – jde o trh v určitém čase rozhoduje hledisko vnímání spotřebitelem, jeho nákupní chování výrazná produktová diferenciace zvyšuje počet relevantních trhů (+ zároveň vzdaluje od podmínek dok. konkurence) primárně faktická otázka, klíčový význam při následné aplikaci BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

10 Věcné vymezení relevantního trhu
zboží a služby, které jsou spotřebitelem považovány za vzájemně zastupitelné, porovnatelné či úplně shodné z hlediska zamýšleného použití (účel, funkce), ceny, vlastností poptávková i nabídková strana rozlišovat soutěž „na trhu“ a soutěž „o trh“ expertizy, empirická zkoumání, odhad BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

11 Věcné vymezení - příklady
ESD: United Brands – banány jako samostatný trh? „banány jsou natolik odlišné od ostatního ovoce a jsou s tímto ovocem nezaměnitelné, že tvoří samostatný trh“ EK: Warner/Lamber/Gillette – klasické holící strojky? „nástroje na mokré holení tvoří samostatný trh, neboť nejsou uživateli považovány za dostatečně zaměnitelné s přístroji pro holení suché“ EK: Coca-Cola – cola jako samostatný druh nápojů? „perlivé nápoje s příchutí koly tvoří samostatný trh, odlišný od trhu ostatních nealkoholických nápojů“ BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

12 Geografické vymezení relevantního trhu
prostorové určení střetu nabídky a poptávky po stejném nebo funkčně zastupitelném zboží obec, kraj, celý stát, území EU podmínky dostatečně homogenní a odlišitelné – tedy vnitřně homogenní, navenek heterogenní nejčastěji území státu příklady: ÚOHS: Billa/Julius Meinl – celostátní trh maloobchodních prodejen ÚOHS: VPO – oblast Ostravska jako trh tekutého surového ocelárenského železa Skiareál - Špindlerův Mlýn; Kabel Plus - Blansko BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

13 Časové vymezení relevantního trhu
časové určení střetu nabídky a poptávky po stejném nebo funkčně zastupitelném zboží nejčastěji je soutěž nepřetržitá v určitých případech omezena , případně navázána na nějaké jednorázové akce (např. sportovní) BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

14 Tři pilíře soutěžního práva
zakázané „kartelové“ dohody narušení soutěže domluvou několika soutěžitelů zneužití dominantního postavení narušení soutěže jednáním hegemona trhu kontrola spojování soutěžitelů prevence narušení soutěže kontrolou spojování (povolení/nepovolení) BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

15 Dohody narušující soutěž (kartely)
BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

16 Kartelové dohody - §3 ZOHS, čl. 101 SFEU
narušení soutěže domluvou několika podniků jakékoliv ujednání mezi soutěžiteli, jehož cílem nebo výsledkem je narušení soutěže potencialita; objektivita dopad musí být nezanedbatelný (projev zásady de minimis) forma libovolná, nemusí být písemně horizontální/vertikální (upstream, downstream market); současní nebo potenciální konkurenti zakázané a ex lege neplatné ex tunc (i částečně) co vše se zde myslí pojmem „dohoda“ ? →

17 1) „Dohody“ (v užším smyslu)
jakýkoliv konsenzuální projev více soutěžitelů, z něhož vyplývá společná vůle omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání nemusí jít o formální „smlouvu“ postačí i konkludentní jednání i kooperativní joint-ventures

18 2) „Rozhodnutí sdružení soutěžitelů“
„sdružení“ – jakékoliv formy asociace; koncerny, holdingy, sdružení, konsorcia, zájmové svazy, profesní komory, družstva i bez právní subjektivity; nemusí vykonávat žádnou podnikatelskou činnost forma „rozhodnutí“ nerozhoduje – zpravidla usnesení, „doporučení“, směrnice

19 3) „Jednání ve vzájemné shodě“
„concerted practices“; gentlemanské dohody, doporučení svazů jakákoliv forma koordinace mezi soutěžiteli; faktická spolupráce bez právního úkonu; jde o výměnu informací kumulativní podmínky: vzájemný kontakt kontakt je výsledkem vědomého rozhodnutí nahradit rizika z konkurence vzájemnou spoluprací podstatou kontaktu je protisoutěžní spolupráce ne každá výměna informací je ale zakázaná je třeba odlišit tzv. paralelní chování, např. cenové sledování, tj. přizpůsobování se tržnímu vývoji velmi obtížně zjistitelné a určitelné; např. čerpací stanice …

20 Systém právní úpravy generální klauzule - §3, čl. 101
obecné znaky a zákaz speciální skutkové podstaty (§3/2 a 101/2) demonstrativní výčet! neshodné formulace v ZOHS a SFEU; flexibilní aplikace forma není rozhodující, jde o důsledky pro soutěž; možný souběh více forem skutkové podstaty musí současně naplňovat generální klauzuli generální klauzule může být aplikována samostatně

21 Demonstrativní skutkové podstaty
a) cenové a podmínkové kartely horizontální dohody o cenách – přímé (minimální, fixní) i nepřímé (kalkulační modely, marže, rabaty, dohody o společném prodeji...); i poptávkové vertikální dohody o cenách – určení cen pro další prodej (RPM – fix, min, max) cenová doporučení – pokud závazná, pak zakázaná, pokud nezávazná, nevynucovaná a nepodporovaná, pak dovolená jiné obchodní podmínky – např. dodací podmínky, služby, poplatky za služby … hard core – z hlediska dopadu na soutěž vážné

22 Demonstrativní skutkové podstaty II
b) restrikční a kontrolní kartely omezení nebo kontrola výroby, odbytu, výzkumu, vývoje, investic obdobné důsledky jako cenové; také hard core c) segmentační kartely rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů teritoriální, produktová, tržní nebo i časová segmentace vede ke vzniku lokálních monopolů či monopsonů – hard core

23 Demonstrativní skutkové podstaty III
d) junktimační kartely junktimace - vázání věcně nesouvisejícího výrobku či služby k prodávanému produktu ne vždy zakázané; musí být nesouvisející, musí narušovat soutěž může vytlačovat soutěžitele a vytvářet překážky pro vstup tying, bundling

24 Demonstrativní skutkové podstaty IV
e) diskriminační kartely uplatňování rozdílných podmínek při stejném nebo srovnatelném plnění horizontální i vertikální, jistá forma bojkotu; vytváří nerovné podmínky např. různé lhůty splatnosti, dodací podmínky f) skupinový bojkot dohoda neobchodovat (nespolupracovat) s určitým soutěžitelem (soutěžiteli) umělé udržování nižšího počtu soutěžitelů může souviset s exkluzivní distribucí; přispívá k segmentaci trhu; nutno individuálně posoudit

25 Limity a výjimky z kartelového zákazu
vymezené dohody nejsou zakázány absolutně nutno zkoumat pozitivní i negativní vymezení + aplikovatelnost výjimek pokud nějaká dohoda naplňuje pozitivní znaky generální klauzule, jaké jsou přesto možnosti aprobace? (jak se vyhnout zákazu?) de minimis – dopad na soutěž „zanedbatelný“ - „bagatelní“ definiční znak, hranice kartelového zákazu oznámení ÚOHS a Komise o dohodách de minimis (x §6) obecná zákonná výjimka dle §3/4 ZOHS (a čl. 101/3 SFEU) převažující benefity pro spotřebitele blokové výjimky – různé druhově určené skupiny, komunitární výjimka pro oblast zemědělství (+ hranice působnosti předpisů soutěžního práva)

26 Pravidlo de minimis – tzv. bagatelní kartely
dopad na soutěž nikoliv zanedbatelný, jinak nespadá pod zákaz v komunitárním právu platí pravidlo de minimis na základě judikatury Völk v. Vervaecke 5/69 [1969] ECR 295 později vydáno i oznámení Komise 2001/C 368/07 v ZOHS upraveno přímo v ust. § 3/1 in fine + „oznámení ÚOHS o dohodách, jejichž dopad je zanedbatelný“ (oznámení de minimis) pozor - dříve §6 ZOHS

27 Pravidlo de minimis – tzv. bagatelní kartely II
oznámení ÚOHS i Komise stanovuje prahové hodnoty tržních podílů, do kterých je kartel považován za bagatelní horizontální – pokud společný podíl nepřesahuje 10% vertikální – pokud podíl žádného účastníka nepřesahuje 15% ALE! : výjimka z výjimky - hardcore omezení jsou zakázány i pod prahovými hodnotami: určení cen, včetně určení cen pro prodej zboží třetím stranám omezení nebo kontrolu výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů soubory dohod – proti zablokování/uzavření trhu kumulativním účinkem paralelních dohod; hranice 5%

28 Obecná zákonná výjimka
upraveno v §3/4 ZOHS a čl. 101/3 SFEU bývalé individuální výjimky (do 2004); dnes automaticky ze zákona vyvažování pro- a protisoutěžních efektů rule of reason; ekonomický přístup teoreticky aplikovatelné na všechny dohody (tedy i na hardcore omezení) oznámení Komise Guidelines on the application of Article 81(3), C 101, čtyři kumulativní podmínky 

29 Obecná zákonná výjimka – podmínky I
Přispění ke zlepšení výroby či distribuce nebo k podpoře rozvoje dohoda musí fakticky přinášet objektivní výhody převažující nad negativními dopady; nutný kauzální nexus nákladové a kvalitativní přínosy např. úspora nákladů, zvýšení kvality, širší sortiment, inovace Nezbytnost omezení je dohoda omezující soutěž potřebná k dosažení tvrzených přínosů? je omezení soutěže nezbytné k dosažení tvrzených přínosů? zkoumání reálných a dosažitelných alternativ přinášejících srovnatelné efekty

30 Obecná zákonná výjimka – podmínky II
Přiměřený podíl z výhod spotřebitelům spotřebitel zde přímý i nepřímý, nikoliv nutně konečný uživatel přiměřená míra – alespoň vyvážení negativních dopadů na spotřebitele ekonomické ad hoc posuzování, problém předvídatelnosti Absence vyloučení soutěže na podstatné části trhu cílem je stále ochrana soutěže, tedy nemůže vést k úplnému vyloučení zejména zachování cenové soutěže závislost na tržní síle účastníků, na míře koncentrovanosti trhu, překážkách vstupu, dynamičnosti trhu atd.

31 Blokové výjimky soubor druhově určených výjimek, určité kategorie dohod prameny: na základě § 4 ZOHS se i v ČR aplikují se přímo komunitární Nařízení ve formě vyhlášky ÚOHS (minulost) + výhodu výjimky lze individuálně odejmout, pokud nejsou splněny podmínky obecné zákonné výjimky → obsahově jde o konkretizaci obecné zákonné výjimky systém úpravy: tzv. bílé klauzule – vymezují vynětí ze zákazu (to je dovoleno) tzv. černé klauzule – kdy vynětí uplatnit nelze (to je zakázáno) tzv. šedé klauzule – vynětí za určitých předpokladů

32 Tři skupiny blokových výjimek
Vertikální blokové výjimky bloková výjimka pro vertikální vztahy (330/2010) vertikální vztahy v sektoru motorových vozidel (1400/2002) Horizontální blokové výjimky transfery technologií (772/2004) výzkum a vývoj (2659/2000) specializace a kooperace 2658/2000 Sektorové blokové výjimky pojišťovnictví (267/2010) oblast dopravy (1017/1968, 1617/1993, 4056/1986, 823/2000) (+ zemědělství /2006, 1234/2007)

33 Rozhodnutí ÚOHS o kartelu
pokud úřad zjistí zakázanou dohodu, v rozhodnutí to uvede a plnění dohody zakáže (neplatnost již ex lege ex tunc) + případné sankce (pokuta, opatření k nápravě) může ale místo toho také přijmout závazky k opatřením která účastníci společně navrhli (lhůta 15 dní od vyrozumění) ve prospěch obnovení účinné HS pokud jsou dostatečná pro ochranu HS, musí odstranit závadný stav nelze pokud dohoda měla již za následek podstatné narušení HS Úřad může v rozhodnutí také stanovit podmínky k zajištění splnění pokud se podmínky změní, účastníci jednají v rozporu nebo dezinformovali, lze řízení znovu zahájit

34 Leniency program program shovívavosti; moderní způsob boje proti tajným kartelovým dohodám inspirace v EU i USA jestliže účastník kartelové dohody vše vyzradí, spolupracuje a přinese spolehlivé důkazy, může mu být sankce zcela odpuštěna jestliže důkazy představují alespoň rozhodující část a soutěžitel skončí své jednání podle kartelu, může být sankce snížena pramen – pouze soft law (sdělení Komise, v ČR ÚOHS)

35 Zneužití dominantního postavení
BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

36 Zneužití dominantního postavení
není zakázáno dominantní postavení, ale jeho zneužití generální klauzule v §11 ZOHS a čl. 102 SFEU; základní podmínky: existence dominantního postavení - definice zneužívající jednání možnost tímto jednáním narušit soutěž + demonstrativní skutkové podstaty žádné legální výjimky; ovšem princip přiměřenosti a možnosti objektivního ospravedlnění čl. 102 se váže ke společnému trhu nebo jeho podstatné části, § 11 k českému trhu

37 Dominantní postavení vysoká „tržní síla“ na určitém relevantním trhu umožňující chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích; absence soutěžního tlaku; quiet life faktory tržní síly: tržní podíl překážky vstupu (právní i ekonomické) hospodářská a finanční síla stupeň vertikální integrace struktura trhu, podíly nejbližších konkurentů veškeré ukazatele nutno zkoumat ve vztahu k relevantnímu trhu vyvratitelná domněnka nedominance < 40% individuální i kolektivní (podniky propojeny vzájemnými hospodářskými vazbami)

38 „Zneužití“ dominance „zvláštní odpovědnost“ podniku v dominantním postavení nepřipustit, aby jeho jednání narušilo existující soutěž na relevantním trhu některé praktiky jsou pro dominanty nepřípustné menší svoboda jednání než nedominantní soutěžitelé chování dominanta nesmí vést k uzavírání trhu stávající i potenciální konkurence objektivita, potencialita formálně absolutní zákaz, bez výjimek ale přiměřenost, objektivní ospravedlnění rule of reason; reforma čl. 102 (čl. 82) rozšíření možností objektivního ospravedlnění, „102/3“ ?

39 Skutkové podstaty zneužití I
tradičně se člení na zabraňovací (eliminace soutěže, nepřímé poškození spotřebitele) vykořisťovatelské (přímé poškození spotřebitele) horizontální a vertikální cenové a necenové výčet v § 11 ZOHS mírně rozsáhlejší oproti čl. 102 SFEU; interpretačně provázané

40 Skutkové podstaty zneužití II
Vynucování nepřiměřených podmínek zvláště jsou-li v nápadném nepoměru k protiplnění nejčastěji přemrštěné ceny; ale i jiné podmínky kontroverzní; hrozba „cenové regulace“; výjimečnost Restrikce na úkor spotřebitelů zastavení či omezení výroby, odbytu, R&D „spotřebitel“ vykládán široce Junktimace (vázané obchody) věcně nesouvisející zboží či služby může být zabraňovací i kořistnické

41 Skutkové podstaty zneužití III
Diskriminace rozdílné podmínky při shodném či srovnatelném plnění Predátorské ceny dlouhodobě nepřiměřeně nízké ceny neostré hranice AVC, AC; AAC soutěžně-politicky kontroverzní, recoupment Odmítnutí poskytnout přístup k „essential facilities“ infrastrukturní zařízení přenosové nebo rozvodné sítě bylo by neefektivní budovat paralelní sítě; přiměřená úhrada Výhradní obchody exklusivní vztahy rabatní systémy s věrnostním prvkem Další – refusal to deal, margin squeeze, predátorské zvyšování nákladů konkurence, strukturální zneužití, …

42 Rozhodnutí ve věcech zneužití
deklaratorní výrok, že došlo ke zneužití a že se do budoucna zakazuje + případná sankce i zde je možnost přijmout závazky k opatřením, které účastník či účastníci navrhnou opatření dostatečná, odstraní závadný stav nelze přijmout, pokud byla soutěž podstatně narušena řízení lze znovu zahájit

43 Kontrola spojování soutěžitelů
BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

44 Kontrola koncentrací třetí pilíř OHS; strukturální ochrana soutěže ex ante, preventivně horizontální, vertikální (upstream, downstream), konglomerátní (diagonální) politicky „ošemetné“, zneužitelná státní ingerence jednotlivé soutěžně-politické ekonomické doktríny se liší § 12 a násl. ZOHS; nařízení č. 139/2004

45 Pojem spojení jakékoliv operace přinášející trvalou změnu v kontrole dotčených podniků a tím i ve struktuře trhu koncept soutěžitele jako samostatné hospodářské jednotky; kriterium kontroly pojem „spojení“ fúze (splynutí i sloučení) nabytí podniku nebo části získání kontroly – možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost na základě práv k podniku nebo práv k rozhodujícímu vlivu na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů soutěžitele zejména nabytím podílů, účastnických cenných papírů nebo smlouvou společně kontrolovaný podnik + negativní vymezení (přechodné nabytí podílu např. bankou)

46 Obratová kritéria dohledu nepodléhají všechny koncentrace, pouze ty „významné“ - které by mohly potenciálně ovlivnit soutěž k rozlišení je použito kritérium obratu minimální hranice celosvětového a celostátního čistého obratu čistý obrat, vztah k činnosti (ať již podnikatelské nebo jiné) spojení s komunitárním dopadem rozhoduje primárně EK celkový společný celosvětový obrat vyšší než 5 mld Euro a zároveň obrat alespoň dvou spojujících se vyšší než 250 mil Euro, … spojení s vnitrostátním dopadem rozhoduje ÚOHS obratová kritéria §13 ZOHS (1,5 mld Kč, 250 mil Kč)

47 Notifikační povinnost
řízení se zahajuje na návrh; zahájení řízení Úřad oznámí v Obchodním věstníku forma notifikace – dle SprŘádu + vyhláška Úřadu č. 368/2001 Sb. obsah – odůvodnění, doklady, náležitosti ve vyhlášce (tzv. dotazník k povolení spojení) musí být zřejmé kdo jej činí, čeho se týká, co se jím sleduje; postačí jedno vyhotovení před podáním návrhu a před rozhodnutím nelze započít s uskutečňováním spojení – ledaže Úřad povolí výjimku do Obchodního rejstříku lze zapsat až po právní moci samotné řízení je dvoufázové nejprve Úřad posuzuje, zda spojení podléhá jeho schvalování a teprve pokud ano, pak schvaluje nebo neschvaluje (tzv. substantivní test) + možný soudní přezkum

48 Řízení o povolení spojení – 1. fáze
pokud nepodléhá povolení, do 30 dnů o tom rozhodne a řízení končí pokud spojení podléhá povolení, ale nebude mít za následek podstatné narušení soutěže, úřad do 30 dnů spojení povolí a řízení končí pokud spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení soutěže, Úřad sdělí, že pokračuje v řízení nerozhodne-li do 30 dnů nijak, jakoby povolil

49 2. fáze - substantivní test
rozhodnutí do 5 měsíců (nevydá-li, povolil) nepovolí, pokud by spojení mělo za následek podstatné narušení soutěže, zejména proto, že by vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení (tzv. SIEC) pokud společný podíl nepřesáhne 25%, platí vyvratitelná domněnka, že není podstatné porušení kritéria posouzení (demonstrativně): potřeba zachování a rozvíjení soutěže překážky vstupu na trh struktura dotčených trhů podíl spojujících se soutěžitelů jejich hospodářská a finanční síla možnost volby dodavatelů a odběratelů vývoj nabídky a poptávky potřeby a zájmy spotřebitelů výzkum a vývoj

50 Zjednodušené řízení (nový §16a)
možné jen v případě spojení, kdy žádný ze soutěžitelů na něm zúčastněných nepůsobí na stejném relevantním trhu, případně je jejich společný podíl na takovém trhu menší než 15 %, a zároveň žádný ze soutěžitelů na něm zúčastněných nepůsobí na trhu vertikálně navazujícím na relevantní trh, na kterém působí jiný z těchto soutěžitelů, případně je jejich podíl na každém takovém trhu menší než 25 %, nebo soutěžitel nabývá výlučnou kontrolu nad společným podnikem, ve kterém se dosud podílel na společné kontrole účastníci podávají zjednodušený návrh, Úřad prozkoumá a : do 20 dnů vydá rozhodnutí o povolení spojení; zjednodušení odůvodnění obsahuje jen označení účastníků a relevantního trhu a skutečnost, že zjednodušené řízení anebo dospěje k závěru, že spojení podléhá povolení, ale k řádnému posouzení potřebuje dodatečné informace - odešle do 20 dní od zahájení výzvu, aby podali úplný návrh na povolení pokud do 20 dnů nevydá žádné rozhodnut, jakoby povolil

51 Rozhodnutí úřad může povolení spojení podmínit splněním závazků, které účastníci navrhli může stanovit podmínky a omezení pokud povolí, vztahuje se i na tzv. ancillary restraints dekoncentrační opatření, pokud spojení bylo uskutečněno v rozporu s rozhodnutím nebo bez povolení uloží soutěžitelům prodat podíly převést podnik zrušit smlouvu jiná přiměřená opatření

52 Postavení ÚOHS a vymáhání antitrustu
BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU

53 ÚOHS ÚOHS je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže působnost na základě zvláštního zákona a ZOHS v čele předseda jmenovaný prezidentem na návrh vlády; 6 let působnost a pravomoc §20, 20a ZOHS v komunitárních případech rozhoduje Komise

54 Řízení správní řízení, podpůrné použití správního řádu
i když aplikuje komunitární hmotněprávní úpravu, vždy česká procesní pravidla zahájení řízení – v kartelových věcech z vlastního podnětu, u kontroly koncentrací na návrh účastníci – navrhovatel a ti, o nichž má být jednáno a rozhodnuto

55 Šetření Úřadu široké vyšetřovací oprávnění
vyžadovat podklady a informace vstupovat do „obchodních prostor“ se souhlasem soudu i do „jiných než obchodních prostor“ nahlížet do knih, záznamů; pořizovat výpisy na místě požadovat ústní vysvětlení otevřít zavřené prostory, skříně, schránky zapečetit prostory, skříňky … povinnost mlčenlivosti pro zaměstnance

56 Sankce peněžité pokuty
pokuty pořádkové povahy – Kč nebo 1% obratu kdo zaviněně neposkytne; Kč kdo se nedostaví; subjektivní princip pokuty za zaviněné porušení hmotněprávních ustanovení zákona – 10 mil Kč nebo 10%; výše podle závažnosti, délky, opakování pokuty za jednání v rozporu s vykonatelným rozhodnutím – objektivní princip; 1 mil Kč - lze ukládat opakovaně; lhůty: subjektivní 3 roky, objektivní 10 let

57 Sankce Nepeněžité sankce ex lege neplatnost dohod
uložené omezující závazky účastníků dekoncentrační opatření především ale opatření k nápravě musí odpovídat povaze věci přiměřená lhůta

58 Opravné prostředky samotné řízení je dvojinstanční – možnost podat rozklad o něm rozhoduje předseda Úřadu lze napadnout celý výrok nebo část podání rozkladu má odkladný účinek, jestliže byl podán do 15 dnů neplatí zákaz reformace in peius, takže lze sankce i zpřísnit

59 Soudní přezkum Správní žaloba
lhůta 2 měsíce od doručení; odkladná účinek nemá (ale soud jej může žalobci přiznat) rozhoduje krajský soud v Brně lze se domáhat zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu a následné vrácení Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu lhůta dva týdny, povinné zastoupení advokátem soud může zrušit a vrátit Krajskému soudu v komunitárních případech – rozhodnutí Komise přezkoumává Tribunál a Soudní dvůr

60 Alternativní možnosti
alternativní řešení sporů „Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních problémů“ „settlement“ soukromoprávní vymáhání soutěžního práva empirie stav EU vs. USA příprava komunitární úpravy trestněprávní sankce § 248 odst. 2 (+ odst. 3 a 4)

61 Děkuji za pozornost BEV502Zk Josef Šilhán, Právnická fakulta, MU
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., Právnická fakulta, MU


Stáhnout ppt "Základy obchodního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google