Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní metody výzkumu v praxi 2. část Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní metody výzkumu v praxi 2. část Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005)"— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní metody výzkumu v praxi 2. část Jiří Šafr jiri.safr@seznam.cz UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005)

2 Kauzalita Hledání příčin v sociálních vědách

3 KMVP část 23 Sociální vědy Příčina → následek ?

4 KMVP část 24 Korelace a kauzalita Kauzalita = příčinnost, vzájemná příčinná souvislosti mezi jevy Korelace = vzájemný vztah, souvislost, statistická závislost Pozor, sama o sobě nevyjadřuje směr vztahů! (příklad: marihuana a škola)

5 KMVP část 25 3 kritéria kauzality (P. F. Lazarsfeld) Většina sociálních vědců považuje dvě proměnné za kauzálně související, tj. jedna způsobuje druhou pokud:

6 KMVP část 26 3 kritéria kauzality (1)příčina časově předchází následek, (2)existuje mezi nimi empirická korelace, (3)tento vztah není výsledkem působení jiné třetí proměnné na obě původně pozorované proměnné. Pouze pokud jsou všechny tyto kriteria splněna platí kauzální vztah, jiná kritéria neexistují. [Babbie 1995: 71]

7 KMVP část 27 Neadekvátní kriteria kauzality Dokonalá korelace není kritériem kauzality. „Výjimky sice nepotvrzují pravidlo, ale ani ho bezpodmínečně nepopírají.“ V pravděpodobnostních modelech existují v podstatě vždy výjimky z předpokládaného modelu.

8 KMVP část 28 Dva typy příčin v pravděpodobnostních modelech 1.bezpodmínečně nutná příčina podmínka, která musí být přítomna pro následek, který přijde. 2.dostatečná příčina podmínka která, pokud je přítomna, bude dostatečně zajišťovat vliv, který uvažujeme.

9 KMVP část 29

10 10

11 KMVP část 211 Nástrahy v dedukci kauzality Provincionalismus Ukvapené závěry Potlačený důkaz Falešné dilema

12 KMVP část 212 Konceptualizace a operacionalizace Konceptualizace upřesňování a specifikace abstraktních konceptů Operacionalizace vypracování specifických výzkumných procedur (operací)

13 Operacionalizace

14 KMVP část 214 Operační definice - operacionalizace koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je.

15 Proměnné

16 KMVP část 216 Znak – proměnná měřitelný pojem se dvěma nebo více hodnotami symbolické vyjádření vlastností

17 KMVP část 217 Znaky musí splňovat podmínky: Rozlišitelnost - min. 2 hodnoty, Úplnost - ke každému stavu existuje hodnota Jednoznačnost - dvě hodnoty nemohou odpovídat jednomu stavu vlastnosti

18 KMVP část 218 Typy znaků – proměnných Nominální Pořadové (ordinální) Intervalové

19 KMVP část 219

20 KMVP část 220 Nominální znak Kategorie jsou rovnocenné (na úrovni jmen) př.: pohlaví, jména, typ rodiny, barva vlasů, profese

21 KMVP část 221 Pořadový (ordinální) znak Kategorie lze seřadit do hierarchie Lze se ptát: vyšší/nižší apod., ale ne o kolik př.: spokojenost, stupeň souhlasu

22 KMVP část 222 Intervalový znak číselné proměnné lze se ptát větší/ menší a o kolik př.: věk, příjem, počet dětí

23 Dotazník konstrukce a uspořádání

24 KMVP část 224 Typy otázek uzavřené (volba z nabízených odpovědí) otevřené otázky (vlastní formulace) polouzavřené (volba z nabízených odpovědí + možnost odpovědět volně)

25 KMVP část 225 Příprava dotazníku 1. sestavíme seznam toho, co chceme vědět (dle přípravné fáze výzkumu) 2. první formulace otázek 3. otázky uspořádáme do bloků podle tématických okruhů

26 KMVP část 226 Příprava dotazníku 4. upravíme hladké přechody mezi bloky otázek 5. doplníme identifikační otázky a úvodní oslovení 6. pilotáž dotazníku – ověření formulace otázek, srozumitelnost, kategorie odpovědí.

27 KMVP část 227 Pravidla uspořádání dotazníku (dramaturgie sledu otázek) 1. záhlaví resp. první stránka: administrativní záležitosti (identifikační číslo) 2. úvodní část: nejprve širší snadné otázky, které musí respondenta zaujmout a získat jeho důvěru (otázky prolamující ledy) nezačínat demografickými charakteristikami

28 KMVP část 228 Uspořádání dotazníku 3. střední část: méně zajímavé otázky 4. pozdější fáze dotazníku – únava respondenta: zajímavé otázky, změna formy dotazování (projektivní otázky, vizuální forma, sémantický diferenciál

29 KMVP část 229 Uspořádání dotazníku 5. závěrečná fáze: může obsahovat citlivé nebo osobní dotazy, otevřené otázky 6. zcela na závěr: dotazy typu „zeptej se a uteč“ [Jeřábek 1993: 76]

30 Problémy dotazování

31 KMVP část 231 Pravidla pro uzavřené otázky 1. kategorie musí reprezentovat vyčerpávajícím způsobem všechny možné varianty odpovědí 2. všechny kategorie se musí vzájemně vylučovat, nesmí být možné zařadit se do více kategorií.

32 KMVP část 232 Příklad Kolik kategorií bude mít otázka na respondentovo pohlaví?

33 KMVP část 233 při větším výčtu redukujeme redundantní kategorie do „jiná odpověď“, nejlépe s žádostí o uvedení – vypsání možností

34 KMVP část 234 Předběžné zavedení širokých kategorií je nebezpečné. Vždy lze redukovat sebraná data, ale obráceně to nejde. rovnoměrnost pozitivních a negativních kategorií

35 KMVP část 235 Chybně formulované otázky [Jeřábek 1993: 77-78; orig. podle Kaneová 1985] 1. Dvojitá „dvouhlavňová“ otázka (double- barrel question) – otázka vyžadující jednu odpověď o dvou nebo více věcech najednou. Jste šťasten ve svém manželství a práci?

36 KMVP část 236 Chybně formulované otázky 2. Chybná nabídka odpovědí Vaše vlasy jsou žluté, purpurové, zelené nebo modré?

37 KMVP část 237 Chybně formulované otázky 3. Zjišťuje všechno najednou Vyjmenujte prosím všechny místa, kde jste v posledních pěti letech pracoval, zastávané profese a funkce, váš plat a proč jste odešel/a.

38 KMVP část 238 Chybně formulované otázky 4. Mlhavá otázka Chodíte často tančit?

39 KMVP část 239 Chybně formulované otázky 5. Všeobjímající otázka Co si myslíte o Středním Východě?

40 KMVP část 240 Chybně formulované otázky 6. Otázka v žargónu (hantýrce) Zdá se vám, že váš manžel má sebe- aktualizovanou autonomní strukturu osobnosti?

41 KMVP část 241 Chybně formulované otázky 7. Hypotetická otázka Jaký druh vzdělání byste chtěl/a, aby mělo vaše dítě?

42 KMVP část 242 Chybně formulované otázky 8. Zavádějící otázka Proč jste Šťastný jako voják základní služby?

43 KMVP část 243 Chybně formulované otázky 9. Otázka o názoru někoho jiného Myslíte si, že vaše rodiče potěšila výstavba nové školy?

44 KMVP část 244 Chybně formulované otázky 10. Otázka výpadkem (předpokládá skutečnost, která však není universální) 1. Kterému investičnímu fondu jste svěřil své kupóny? 2. využijete možnosti odprodeje svých podílů fondu po roce za desetinásobek?

45 KMVP část 245 Kategorie odpovědí kontrolovat rovnoměrnost pozitivních a negativních kategorií

46 Výzkumný projekt (Research design)

47 KMVP část 247 Výzkumný projekt upřesnění, co chci zjistit a určení nejlepší cesty, jak to zjistit cíle výzkumu jednotky analýzy témata výzkumu (podmínky, orientace, jednání) časová dimenze motivace výzkumu

48 KMVP část 248 Cíle výzkumu 1. Explorace – průzkum počáteční, hrubé porozumění nějakému jevu 2. Deskripce – popis přesné měření a popis vlastností populace nebo jevu > Jak, kolik? 3. Explanace – vysvětlení odhalení a popis vztahů mezi různými aspekty sledovaného jevu > Proč?

49 KMVP část 249 Jednotky analýzy Individuální lidé Skupiny (rodina) Formální organizace (nemocnice) Lidské výtvory –materiální (knihy, obrazy) –sociální interakce (svatby)

50 Návrh výzkumného projektu (Research proposal)

51 KMVP část 251 Výzkumný projekt by měl obsahovat: Problém nebo předmět výzkumu Co přesně chci studovat? K čemu to poslouží? Má navrhovaný výzkum praktické využití?

52 KMVP část 252 Přehled literatury Co ostatní zjistili o problému? Jaké existují teorie k tématu a co říkají? Jaký výzkum byl doposud realizován? Jsou výsledky konzistentní, nebo se závěry studií lišší?

53 KMVP část 253 Předmět výzkumu Koho nebo co budete zkoumat? Předmět popište obecně v teoretických pojmech i specificky v konkrétních termínech – kdo bude zkoumán a jak se k němu dostanete. Jak bude proveden výběr? Pokud má výzkum dopad na zkoumané osoby, jak zajistíte, že nebudou výzkumem ohroženy či poškozeny?

54 KMVP část 254 Nástroje měření Co jsou klíčové proměnné výzkumu? Jak je budete definovat a měřit? Budou vaše definice a techniky měření převzaté z dřívějších výzkumů, nebo vyvinete vlastní koncepty a nástroje? Nástroj (např. dotazník) je dobré dát do přílohy.

55 KMVP část 255 Metoda sběru dat Jak budete sbírat data? Bude použit survey (průzkum) nebo experiment? Realizujete nový výzkum, nebo použijete reanalýzu již sebraných dat?

56 KMVP část 256 Analýza Naznačte druh analýzy, kterou plánujete použít. Naznačit důvod a logiku analýzy. Popis / explanace – proč / vysvětlení variance? Jaké možné vysvětlující znaky bude obsahovat vaše analýza?

57 KMVP část 257 Časový plán Pro různé etapy výzkumu. Když ne pro návrh výzkumu, tak si ho udělejte pro sebe.

58 KMVP část 258 Rozpočet velké projekty: náklady na pracovní sílu, vybavení, pořizovací materiál, ostatní drobné výdaje jako poplatky za telefon, poštovné. malé projekty: kancelářské prostředky, kopírování, záznamové média pro počítače (CD), poplatky za telefon, náklady na dopravu, atd.

59 KMVP část 259 Návrh výzkumného projektu Problém nebo předmět výzkumu Přehled literatury Předmět výzkumu Nástroje měření Metoda sběru dat Analýza Časový plán Rozpočet

60 KMVP část 260 Výzkumný projekt je dobré udělat si i sám pro sebe, i když ho po nás nikdo nechce.

61 KMVP část 261 Terénní výzkum Přímé pozorování jevu, nejčastěji kvalitativními přístupy v: Zúčastněné pozorování Nezúčastněné (přímé) pozorování Případové studie [Babbie 1995: 280]

62 KMVP část 262 Terénní výzkum Zpracování dat Analýza Pozorování

63 KMVP část 263 Terénní výzkum - analýza Hledáme: podobnosti a rozdíly, normy chování, univerzálie. Analýza - vzorce podobností a rozdílů interpolace těchto vzorců V porovnání s experimentem či reprezentativním šetřením: více validity, méně reliability, nelze zobecňovat

64 KMVP část 264 Etika výzkumu Etická dilemata: Dobrovolná účast Ochrana subjektů před poškozením Anonymita a důvěrnost Identita výzkumníka - podvádění subjektů Poctivost v analýze dat a prezentaci výsledků [Babbie 1995: 448]

65 KMVP část 265 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth Disman, M. (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Jeřábek, H. (1993): Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum


Stáhnout ppt "Kvantitativní metody výzkumu v praxi 2. část Jiří Šafr UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005)"

Podobné prezentace


Reklamy Google