Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 2. dubna 2007 Mgr. Magdaléna Peterková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 2. dubna 2007 Mgr. Magdaléna Peterková."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 2. dubna 2007 Mgr. Magdaléna Peterková

2 Zkušební otázky č. 12 – Právo na informace o ŽP č. 12 – Právo na informace o ŽP č. 18 – Formy a způsoby účasti veřejnosti na ochraně a tvorbě ŽP - přehled č. 18 – Formy a způsoby účasti veřejnosti na ochraně a tvorbě ŽP - přehled č. 19 – Účast veřejnosti na ochraně ŽP v rozhodovacích procesech č. 19 – Účast veřejnosti na ochraně ŽP v rozhodovacích procesech č. 20 – Účast veřejnosti v řízeních, která nemají povahu správního řízení č. 20 – Účast veřejnosti v řízeních, která nemají povahu správního řízení

3 Obecný úvod právo na příznivé životní prostředí právo na příznivé životní prostředí právo na včasné a úplné informace právo na včasné a úplné informace úzká provázanost principu účasti veřejnosti a práva na informace úzká provázanost principu účasti veřejnosti a práva na informace Aarhuská úmluva (sdělení MZV č. 124/2004 Sb. m. s.) Aarhuská úmluva (sdělení MZV č. 124/2004 Sb. m. s.) Směrnice EP a R č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí Směrnice EP a R č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí

4 Účast veřejnosti ve věcech životního prostředí podmínky: podmínky: –dostatek informací –zájem angažovat se v záležitostech přesahujících osobní prospěch –obecná znalost právních postupů, jimiž lze ochranu ŽP ovlivnit veřejnost: veřejnost: –jednotlivé FO a PO –neformální skupiny fyzických osob bez právní subjektivity –formální skupiny osob podle zvl. pr. předpisů bez právní subjektivity –formalizované skupiny osob s právní subjektivitou

5 Účast veřejnosti v užším slova smyslu účast ve správních řízeních účast ve správních řízeních –zákon o ochraně přírody a krajiny  žádost o informace o zahájených řízeních  do 8 dnů se přihlásit jako účastník řízení –vodní zákon –zákon o integrované prevenci –horní zákon –zákon o hornické činnosti –atomový zákon  jediným účastníkem řízení je žadatel –zákon o GMO

6 Účast veřejnosti v užším slova smyslu účast v řízeních, která nejsou správním řízením účast v řízeních, která nejsou správním řízením –zákon o posuzování vlivů na životní prostředí  písemná vyjádření  příp. veřejné projednání –zákon o prevenci závažných havárií  návrh bezpečnostního programu a vnějšího havarijního plánu –stavební zákon (ÚPD) –zákon o ochraně přírody a krajiny (VKP, ZCHÚ)

7 Účast veřejnosti v širším slova smyslu výkon práva shromažďovacího výkon práva shromažďovacího –čl. 19 LZPS, z. č. 84/1990 Sb. –demonstrace, blokády,protesty,… výkon práva sdružovacího výkon práva sdružovacího –čl. 20 LZPS, z. č. 83/1990 Sb. výkon práva petičního, podávání podnětů a stížností výkon práva petičního, podávání podnětů a stížností –čl. 18 LZPS, z. č. 85/1990 Sb. –podnět v veřejnému ochránci práv

8 Účast veřejnosti v širším slova smyslu výkon práva podílet se na správě věcí veřejných výkon práva podílet se na správě věcí veřejných –čl. 21 LZPS –přímý podíl (referendum) X nepřímý podíl (prostřednictvím volených zástupců) výkon práva na informace výkon práva na informace účast v rámci soudnictví účast v rámci soudnictví –účast v občanskoprávních řízeních  sousedská práva –účast v trestním řízení  veřejnost se neúčastní, viz otázka trestněprávní odpovědnosti –účast ve správním soudnictví  žaloba proti správnímu rozhodnutí –Ústavní soud uzavírání dohod (vlastník + stát) uzavírání dohod (vlastník + stát) účast institucionalizované povahy účast institucionalizované povahy ostatní formy spolupráce s orgány veřejné správy ostatní formy spolupráce s orgány veřejné správy

9 Přehled forem účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí účast ve správních řízeních účast ve správních řízeních účast v řízeních, která nejsou správním řízením účast v řízeních, která nejsou správním řízením výkon práva shromažďovacího výkon práva shromažďovacího výkon práva sdružovacího výkon práva sdružovacího výkon práva petičního výkon práva petičního podávání podnětů a stížností (+ VOP) podávání podnětů a stížností (+ VOP) výkon práva podílet se na správě věcí veřejných výkon práva podílet se na správě věcí veřejných výkon práva na informace výkon práva na informace účast v rámci soudnictví účast v rámci soudnictví –občanskoprávní –(trestní) –správní –Ústavní soud uzavírání dohod uzavírání dohod účast institucionalizované povahy účast institucionalizované povahy ostatní formy spolupráce ostatní formy spolupráce

10 Právo na informace ve věcech životního prostředí - právní úprava na mezinárodní úrovni Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva“) tři pilíře: –právo na informace –účast veřejnosti –přístup k soudům aktivní a pasivní přístup k informacím definice pojmu environmentální informace - právní úprava na komunitární úrovni Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí

11 Právní úprava na vnitrostátní úrovni Ústavně právní základy Ústavně právní základy –čl. 17, odst. 1 LZPS –čl. 35, odst. 2 LZPS –zaručena každému –omezení jen na základě zákona a v jeho mezích Relevantní právní předpisy Relevantní právní předpisy z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímz. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obecný právní předpis konkretizace čl. 17 LZPS z. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředíz. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zvláštní právní předpis konkretizace čl. 35 LZPS poslední novela – 6/2005 Sb. – soulad s právem EU

12 Přístup k informacím o ŽP informace o životním prostředí: § 2 písm. a) zákona informace o životním prostředí: § 2 písm. a) zákona –informace o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, o stavu jednotlivých složek ŽP, o vlivech staveb, činností a technologií na ŽP a o správních řízeních v této oblasti aktivní zpřístupňování informací aktivní zpřístupňování informací –poskytování informací o životním prostředí neomezenému počtu osob, které zároveň nemusí prokazovat právní zájem pro získání informace POZN. Zpráva o stavu životního prostředí pasivní zpřístupňování informací pasivní zpřístupňování informací = poskytování informací na základě žádosti

13 Povinné subjekty správní úřady, jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků správní úřady, jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty výše uvedenými, jakož i fyzické osoby těmito subjekty pověřené, které na základě právních předpisů nebo dohody poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty výše uvedenými, jakož i fyzické osoby těmito subjekty pověřené, které na základě právních předpisů nebo dohody poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí

14 Poskytování informací na základě žádosti

15 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, zpřístupní informaci žadateli, příp. prodlouží lhůtu Nemá požadovanou informaci k dispozici – informuje o tom žadatele, a pokud ví, sdělí mu, kdo mu informaci může poskytnout Žádost je nesrozumitelná nebo obecně formulovaná – vyzve do 15 dnů od obdržení žádosti k doplnění Informace již byla zpřístupněna – sdělí, kde může žadatel informaci vyhledat Odepře poskytnutí informace - pouze z důvodů zákonem stanovených; žadatel se může odvolat Povinný subjekt nereaguje - platí tzv. fikce rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – žadatel může podat odvolání Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?

16

17 EVVO – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta ustanovení § 13 ustanovení § 13 Ministerstvo životního prostředí – Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Ministerstvo životního prostředí – Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – zařazení osvěty do pedagogické činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – zařazení osvěty do pedagogické činnosti kraje – krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje – krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

18 Projevy práva na informace ve složkových zákonech vodní zákon vodní zákon –prolínání práva na informace a účasti veřejnosti –povodně zákon o ochraně ovzduší zákon o ochraně ovzduší –Integrovaný registr znečištění zákon o ochraně přírody a krajiny zákon o ochraně přírody a krajiny –údaje, které jsou součástí přehledu informací, které mají orgány státní správy na tomto úseku vést další právní předpisy – speciální úprava ne, subsidiarita jiných předpisů další právní předpisy – speciální úprava ne, subsidiarita jiných předpisů

19 Doporučené webové stránky, literatura a judikatura www.ucastverejnosti.cz www.ucastverejnosti.cz www.env.cz www.env.cz www.irz.cz www.irz.cz www.cenia.cz (EVVO) www.cenia.cz (EVVO) www.zelenykruh.cz (asociace ekologických organizací) www.zelenykruh.cz (asociace ekologických organizací) Stát, obec, kraj a občan při ochraně životního prostředí. 3. vydání. EDICE Planeta 2005, MŽP 2005 Stát, obec, kraj a občan při ochraně životního prostředí. 3. vydání. EDICE Planeta 2005, MŽP 2005 Korbel, F. a kol.: Právo na informace.Komentář. Linde Praha.2005 Korbel, F. a kol.: Právo na informace.Komentář. Linde Praha.2005 Judikatura k účasti občanských sdružení ve spr. řízeních: Judikatura k účasti občanských sdružení ve spr. řízeních: –rozsudek Vrchního soudu v Praze (7 A 95/99-37) – ke lhůtě 8 dnů –rozsudek Nejvyššího soudu ČR (2 Cdon 330/97) – obec se může domáhat ochrany před obtěžováním hlukem podle § 127/7 OZ, jestliže jím jsou obtěžování její občané


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 2. dubna 2007 Mgr. Magdaléna Peterková."

Podobné prezentace


Reklamy Google