Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitoring médií, legislativa, historie 3. Přednáška (u,v) 1. 11. 2011, 17:30 – 19:00 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitoring médií, legislativa, historie 3. Přednáška (u,v) 1. 11. 2011, 17:30 – 19:00 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin."— Transkript prezentace:

1 Monitoring médií, legislativa, historie 3. Přednáška (u,v) 1. 11. 2011, 17:30 – 19:00 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Monitoring médií 2.2. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

3 Proč sledovat média? 1.Vidět sebe sama a „svůj“ trh očima veřejnosti 2.Podklad pro zpětnou vazbu 3.Tvorba strategií, řízení komunikace 4.Poznání médií 5.Měření účinnosti vlastní práce – Reklama: měřitelná účinnost – PR = řada subjektivních hledisek => měření složité 3.3. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

4 Hodnocení PR aktivit 1.Výstupu (zásah cílových médií, ekvivalent reklamního prostoru, porovnání s konkurencí, hodnocení PR akcí) – Levné, ale vhodné jen omezeně, měření přibližné 2.Změny názorů (průzkumy, pre- a posttesty, monitoring) – Drahé a časově náročné, spolehlivé, inspirativní 3.Změny chování (návštěvnost webu, telefonních linek, vývoj prodeje) – Postihuje konečný cíl, ale těžko oddělitelný je vliv PR od ostatních faktorů 4.4. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

5 Monitoring médií Průběžný: – klíčová slova, rozsah – Zaměřený na relevantní trh, organizaci, osoby Cílený: – Událost, subjekt – Časový úsek Všeobecný: – Politický přehled – Ekonomický přehled – Specifické okruhy 5.5. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

6 Produkty mediálního monitoringu 1.Mediální analýza: vyhodnocovat pozici organizace a jejího okolí,získat zpětnou vazbu, identifikovat silná a slabá místa; Postup: Selekce relevantních výstupů (Tématická, Žánrová, Dle médií, Ostatní: časová, personální, regionální, zdroje); Hodnocení výstupů: Kvantitativní, Kvalitativní (pozitivní, negativní, neutrální); Audit : Koncentrovaný na určitý subjekt v určitém časovém období obsahuje popis metodiky, kvantifikace, yýsledky anket, výzkumů veřejného mínění; závěr: silné a slabé stránky, doporučení Screening: monotématická analýza z veřejných zdrojů (Mediální archiv, dostupné rejstříky - nemovitosti, OR, vlastní zdroje) 6.6. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

7 Pár dobrých rad Pozor na účelové manipulace: množství není směrodatné, rozdíl mezi pozitivním a negativním, další významné faktory: Kde to bylo zveřejněno, Kdo k tomu zaujal stanovisko, Jaký dopad měly obdobné informace, Co se děje kolem Nepropadejte euforii, ani panice, media pracují každý den, tedy i zítra Nesledujte jen to, co bylo, ale také to, co bude Reputace a image - Dlouho se pěstuje, rychle se ztrácí, Silná reputace pomáhá přebrodit nesnáze 7.7. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

8 Děkujeme, že kouříte Nick Nylor v televizní besedě (2:40) Your picture here Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9

10 Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích 10. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

11 Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku; (Tiskový zákon) – Novely: 302/2002, 320/2002, 227/2009, 281/2009 – Za 10 let žádný negativní výrok ÚS 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání (licence, reklamy, RRTV) 106/1999 – o svobodném přístupu k informacím 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12 Tiskový zákon - východiska Periodický tisk = soustavné působení na veřejné mínění, ale také zásah do života jednotlivců => nutnost regulace toho, jak se realizuje svoboda projevu vydáváním periodického tisku Listina základních práv a svobod, čl. 17, odst. 4: “je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví, je možno vyhlásit omezení, a to zákonem. Směrnice EU Nejvyšší soud ČR za 10 let projednal cca 20 sporů 12. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

13 Tiskový zákon – podstatné body Právo na odpověď §10: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo sukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Právo na dodatečné sdělení §11: Bylo-li v periodickém tisku uveřejněno sdělení o trestním řízení apod. proti fyzické osobě kterou lze podle tohoto sdělení ztotožnit a toto řízení nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, má tato osoba právo požadovat po vydavateli uveřejnění informace o konečném výsledku řízení jako dodatečného sdělení. Ochrana zdroje a obsahu informací §16: Fyzická osoba nebo právnická osoba, která se podílela na získání nebo zpracování informací pro uveřejnění nebo uveřejněných v periodickém tisku, má právo odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu těchto informací. 13. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

14 Právo na odpověď, dodatečné sdělení Nárok na uveřejnění vzniká automaticky Povinnost uveřejnit je ale podmíněna: – Žádost musí být řádně doručena se všemi náležitostmi a ve lhůtách (30 dnů), včetně návrhu odpovědi (přiměřený rozsah, pouze ve vztahu k napadené části a ke skutkové podstatě, žádné uvádění důvodů a souvislostí atp., zveřejnění nesmí odporovat jiným zákonům) – Vydavatel je odpovědný za obsah (pozor na §15, odst 1., pís. C: sdělení citací třetí osob, určené ke zveřejnění, nebo jeho pravdivou interpretaci a takto označené) – Vydavatel má lhůtu 15 dnů, pokud nevyhoví dobrovolně, lze se domoci u soudu Soud může návrh odpovědi zkrátit, což se v praxi stalo (§158 o.s.ř. částečné plnění) 14. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

15 Ochrana dle jiných zákonů Trestný čin pomluvy: §184 odst. 1,2 trestního řádu (zákon 40/2009) Ochrana osobnosti – Zákon 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví (§53: razantní zákaz zveřejnění informace vedoucí ke ztotožnění mladistvého) – Zákon 53/2009 = novela trestního řádu zakazuje publikovat informace, umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které je vedeno trestní řízení, poškozeného a svědka, zakazuje zveřejnění odposlechu, pokud umožňuje ztotožnění odposlouchávaného, pokud nebyly použity jako důkaz v trestním řízení; Vzbudila značnou pozornost, ústavní stížnost, novela uvolňuje zveřejnění ve veřejném zájmu 15. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

16 Spory organizací s médii Podle tiskového zákona Podle trestního zákoníku (40/2009) – vůči osobám – §180 – neoprávněné nakládání s osobními údaji – §184 – pomluva Spory podle tiskového zákona – Podání žaloby je dobrou zbraní, nic však neřeší – Obvyklý průběh: nepravda – žaloba – ticho – výrok Chyby v médiích (jiná řešení) – Identifikace (důkazy, projednání, smírné řešení) – Oprava (opravný materiál, pečlivá příprava) – Náprava (rozeslání korekcí, výstřižku atd.) 16. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

17 Etika v práci TM Etický kodex klubu mluvčích jednat vždy transparentně, čestně, korektně a slušně informovat výlučně na základě ověřitelných faktů dílčí informace podávat v kontextu, vylučujícím nedorozumění Zasáhnout proti šíření mylných informací v oblasti sv kompetence zajistit rovný přístup k informacím pro všechna relevantní média Používat metody práce, vedoucí k objektivnímu pohledu na fakta projevvovat loajalitu k současnému i předešlým zaměstnavatelům a jejich klientům respektovat konkurenci, nesnižovat se k poukazování na jejich negativa brát ohled na zájmy zúčastněných stran 17. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

18 Zákon, etika a tiskový mluvčí Nenechat se nutit do všeho – Nikam to nevede – Kdo to jednou udělá, už si neškrtne Členství v profesních organizacích (Klub mluvčích) Zákoník práce = rozvázání pracovního poměru výpovědí, z libovolného důvodu – Odpovídající ohlas v médiích = možnost vyjednávání – Co se jednou pokazilo, težko se napravuje 18. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

19 Historie profese tiskový mluvčí 19. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

20 Historie TM a PR Historie PR = historie ovlivňování veřejného mínění Historie TM = osobnosti, které vynikly pojetím této práce 1809 – V.B. tiskový mluvčí pro zahraniční politiku Zavedení všeobecného volebního práva (1850 v USA, 1871 v Německu, Francii, 1884 V.B., 1907 v Rakousko-Uhersku) 20. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

21 Mluvčí Bílého domu... (4:42) Your picture here Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

22

23 George Creel (1876-1953) 1905 Woodrow Wilson for president 1917 proti cenzurnímu zákonu, Creel Commission (1917-1919) – Předseda G. Creel, členy ministři zahraničí, války, námořnictva – Čtyřminutovky (four minute man): 75.000 dobrovolníků, 7,5 mil. proslovů, 314 mil. Lidí, malíři a karikaturisté (učinit svět bezpečným pro demokracii) 23. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

24 Max Marlin Fitzwater (1942 -) Ronald Reagan, George H. W. Bush (6 let, James Brady po zranění 1981 přenechal titul) Návštěva M. Gorbačova (1987) brífing pro 7000 novinářů 1991 – osvobozování Kuvajtu Mluvčím NATO a Bílého domu během války v Perském zálivu 1992 návštěva Japonska – hasil Seriál Západní křídlo (7 let) 24. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

25 ČR po roce 1990 Miroslav Pavel Ladislav Špaček Anna Veverková Radim Ochvat Martin Krafl 25. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

26 Hodnocení studentů VŠFS 2010 Celkem: 31 mluvčích dostalo 176 hlasů, z toho 91 pozitivních a 85 negativních (k 30/11/2010) Nejlépe hodnocený: Ladislav Špaček 36:2 Nejhůř hodnocená: Lejla Abbasová 0:44 Rarity: – Karel Hanzelka 25:13 – Eva Jurinová 26:26 – Tomáš Cikrt 1:38 26. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

27 Diskuse Může být TM nucen organizací k porušení etiky? Může tiskový mluvčí přejít k jiné organizaci? Interní komunikace věc HR nebo PR? “Dělba práce” mezi TM a nejvyššími představiteli Může se tiskovým mluvčím stát novinář a naopak? Kdy používat zájmeno “já” a kdy mluvit o organizaci ve 3. osobě? Vystupování jménem organizace umožňuje hodnotit věci s hlediska veřejného zájmu? TM je osobnost, ale nemusí to pořád zdůrazňovat! Odlišnost práce tiskového útvaru a “zbytku světa” 27. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

28 Děkujeme, že kouříte Nick Nylor – slyšení v Kongresu (6:20) Your picture here Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

29

30 Diskuse Může být TM donucen organizací k porušení etiky? Může tiskový mluvčí přejít k jiné organizaci? Interní komunikace věc HR nebo PR? “Dělba práce” mezi TM a nejvyššími představiteli Může se tiskovým mluvčím stát novinář a naopak? Kdy používat zájmeno “já” a kdy mluvit o organizaci ve 3. osobě? Vystupování jménem organizace umožňuje hodnotit věci s hlediska veřejného zájmu? TM je osobnost, ale nemusí to pořád zdůrazňovat! Odlišnost práce tiskového útvaru a “zbytku světa” 30. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

31 Děkujeme, že kouříte Od tabáku k mobilním telefonům (0:47) Your picture here Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

32

33 Diskuse Může být TM donucen organizací k porušení etiky? Může tiskový mluvčí přejít k jiné organizaci? Interní komunikace věc HR nebo PR? “Dělba práce” mezi TM a nejvyššími představiteli Může se tiskovým mluvčím stát novinář a naopak? Kdy používat zájmeno “já” a kdy mluvit o organizaci ve 3. osobě? Vystupování jménem organizace umožňuje hodnotit věci s hlediska veřejného zájmu? TM je osobnost, ale nemusí to pořád zdůrazňovat! Odlišnost práce tiskového útvaru a “zbytku světa” 33. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz


Stáhnout ppt "Monitoring médií, legislativa, historie 3. Přednáška (u,v) 1. 11. 2011, 17:30 – 19:00 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google