Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE."— Transkript prezentace:

1 1.1.

2 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE

3 3.3. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Literatura G.W.F.Hegel: Dějiny filozofie I, II, II. Academia, Praha B.Russel: History of Western Philosophy E.Rádl: Dějiny filozofie I, II. Votobia, Praha, 1999 H.J.Störig: Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl. 2000

4 4.4. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: R.Falckenberg: Dějiny novověké filozofie, 1898 W.Tatarkiewicz: Historia filozofii I, II, III A.Kenny: Stručné dějiny západní filozofie R.Scruton: Krátké dějiny novověké filozofie W.Röd: Dějiny novověké filozofie. Praha : Oikoymena, 2001.

5 5.5. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: I.P.Mc Greal (ed): Velké postavy západního myšlení U.Nicola: Obrazové dějiny filozofie Antologia z diel filozofov. I-IX L.Benyovszky a kol.: Úvod do filozofického myšlení

6 6.6. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Periodizace vývoje filozofie Starověká filozofieIV.stol. Po Kristu antická – řecká římská StředověkáXII., XIII.stol. RenesančníXIV., XV.stol. NovověkáXVI.?,XVII.stol Soudobápolovina XIX.stol

7 7.7. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Antická filozofie řecká: předsokratovská „klasického“ období helénistická římská: ranná pozdní – počátky křesťanství

8 8.8. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Středověká arabská židovská ranná vrcholnáscholastika pozdní

9 9.9. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Renesanční Marsillius Ficinus Nicolo Machiavelli Desiderius Erasmus (Rotterdamský) Giordano Bruno

10 10. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Renesance Novověká Pietro Pomponazzi Mikuláš KusánskýBernardinus Telesius René Descartes Francis Bacon

11 11. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní pojmy 1: Ontologie – nauka o bytí Gnozeologie – teorie poznání [agnosticismus – popírání možnosti poznání] epistemologie – (episté – vědění) teorie (vědeckého) poznání noetika (nus – rozum) teorie (racionálního) poznání metafyzika – prvotní filozofie (ta meta ta fyzika)

12 12. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní pojmy 2. contemplace – myšlení nezávisle na předmětnosti opak: předmětné myšlení ratio =prostý předmětný rozum intelectus =vyšší typ rozumu schopný teoretického myšlení

13 13. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní pojmy 3. universalia =obecné pojmy (názvy rodů, druhů) nominalismus =universalia sunt nomina sunt flatus vocis realismus=universalia sunt realia aristotelismus – nominalismus – logicismus platonismus - realismus - psychologismus

14 14. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní linie novověké filozofie racionalistická – ratio = rozum sensualistická – sensus = smysl (kontinentální) insulární - ostrovní insula-ae m. = ostrov (Anglie)

15 15. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Kontinentální:Insulární: René Descartes Francis Bacon Benedictus (Baruch) SpinozaThomas Hobbes Gottfried Wilhelm LeibnizJohn Locke George Berkeley David Hume

16 16. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Insulární linie Francis Bacon- sensualismus empirismus 1620 – Veliké obnovení věd Eseje morální, ekonomické, politické – Nové organon Nová Atlantis Dějiny (vlády) Jindřicha VII. O principech a počátcích

17 17. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Přírodní a experimentální popis k založení filozofie Dedukce x Indukce – nikoliv výčtová + analyzující Znám: Obecné zkušenost pozorování popis zkušenost analýza

18 18. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Nová Atlantis - utopie Strukturovaná společnost Bensalem centrum: Šalamounův dům Věda Vědění je moc

19 19. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Induktivní logika z jednotlivého na obecné (1.kniha) překážka-deformace poznání: idoly: rodu jeskyně přirozené tržiště získané divadla (individuální zkušenosti)

20 20. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Pozitivní postup tabulky: (úplné přehledy) (2.kniha) 1.-tabulka esence a přítomnosti - pozitivních instancí 2.-tabulka odchylek a nepřítomnosti v nejbližším - negativních instancí 3.-tabulka stupňů nebo srovnání - umožňuje porovnání „více-méně“

21 21. Insulární linie: sensualismus, empirismus Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., ::

22 22. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Thomas Hobbes – pobyt na kontinentě Díla: Elementy zákonů1640 O občanu O tělese1655 O člověku1658 Leviathan

23 23. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Filozofie= racionální poznání Pravda je vlastnost našich soudů o objektech rozprostraněnost základní vlastnost těles ale: jen „neurčená“ [vliv evropského racionalismu]

24 24. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní dílo: Leviathan O podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského O občanu Základy filozofie státu a společnosti

25 25. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: přirozený stav lidí válka všech proti všem společná moc zříká se práva vlády sama nad sebou jednomu muži x sboru mužů stát - Leviathan

26 26. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: STÁT omezuje přirozená práva || občanským zákonem přirozená práva na stát = občanská práva přirozená práva člověka neomezená občanská práva státu neomezená Stát absolutní moc

27 27. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Státní forma Demokracie Aristokracie Monarchie – absolutní vládce + rozum povinnost: pečovat o blaho a morálku zákony zajištěné státní mocí

28 28. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: občan – nositel suverenity vzdává se jí na základě smlouvy přirozená rovnost = základ smluvních vztahů

29 29. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: John Locke 1635 – 1704 Zkoumání o přirozeném zákonu(1664) Esej o lidském rozumu(1690) Listy o toleranci Dvě pojednání o vládě

30 30. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: smyslová zkušenost – empirie lidský rozum = tabula rasa white paper vrozené ideje neexistují! vnitřní x vnější zkušenost vzniklé reflexí x smyslové ideje

31 31. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: zkušenost (empirie)jednoduché ideje uvažování obecné ideje (prostor, čas) srovnávání rozlišování vzájemná konfrontace uvažování nikoliv podstata, jen vlastnost, schopnost

32 32. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: primární = prostorové, časové, hmotnostní, objektivní kvality sekundární = vůně, barva, chuť podmíněné vnímajícím subjektem

33 33. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: existují (skutečně) jen jednotlivé věci a jevy obecná jsou jen jména vznikají jako názvy skupin podobných předmětů, jevů atd. [nominalismus]

34 34. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: vědění: nesporné (knowledge) je produktem usuzování pravděpodobné (mínění) je založeno na bezprostřední zkušenosti neprošlo „korekcí“ myšlení (usuzování)

35 35. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: nesporné - spekulativní, bezprostřední (intuitivní)nejvyšší zobecněné ideje + vznitřní zkušenost (zobecněná) - demonstrativní, dokazatelné zobecnění idejí vzniklých vyšší smyslovou zkušeností - smyslovénejnižší bezprostřední, smyslováhodnota zkušenost

36 36. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Priorita: smyslová zkušenost je prvotní empirismus, sensualismus Usuzování = jistota, - vědění

37 37. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Společensko-politické názory: vymezuje se proti T.Hobbesovu pojetí nikoliv „absolutismus“ nýbrž „konstituční monarchie“ Přirozený stav: nikoliv válka „všech proti všem“ nýbrž „vzájemná rovnost“

38 38. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Přirozená „nekontrolovatelná svoboda“ omezená „přirozeným zákonem“: Nikdo nemá právo omezovati druhého v jeho životě, zdraví, svobodě nebo majetku

39 39. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: přirozená svoboda je „omezená“ = není absolutní proto: moc panovníka na základě smlouvy rovněž není absolutní

40 40. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: HobbesLocke poddaní nemají právo poddaní v případě, že na „vzpouru“ (revoluci) panovník porušuje smlouvu, mají právo ji vypovědět (svrhnout panovníka)

41 41. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Rozdělení moci: (Druhé pojednání o vládě) moc: - zákonodárná vliv na pozdější -výkonnáteorie moci - federativní

42 42. George Berkeley ( ) Pokus o novou teorii vědění (1709) Pojednání o principech lidského poznání (1710) Tři rozmluvy mezi Hylasem a Philonaem (1713) Alkifron, neboli bezvýznamný filozof (1732) Analytik, neboli úvaha určená jednomu nevěřícímu matematikovi (1734) Obrana svobody myšlení v matematice (1735) Sirius (1744) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., ::

43 43. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: „Jako prvotní princip existuje buď „Duch“ nebo „materia“ nebo něco třetího, ale nikdo neví co“ (1710) „materialismus“ nebo „idealismus“

44 44. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: všechny „kvality“ jsou „druhotné“ (v Lockově smyslu) věci (objekty) jsou jen „komplexem“ našich počitků (solipsismus) základ tzv. „subjektivního idealismu“

45 45. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: kritika: Diderot (ale i V.Lenin) jediný základ autentického poznání: bezprostřední smyslová evidence autentický = takový jaký (právě teď) skutečně je

46 46. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: zpochybňuje příčinnost nemá smysl klasifikovat „druhy“ příčin Je-li příčina konečná (principiální) causa principialis je to „všeobecný Duch“ (Bůh)

47 47. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: David Hume (1711 – 1776) Pojednání o lidské přirozenosti(1738) Rozprava o otázkách morálky a politiky(1741) Filozofická rozprava o lidském rozumu (1748) Zkoumání lidského rozumu(1751) Dějiny Anglie(1754) Přirozené dějiny náboženství Rozpravy o přirozeném náboženství(1757)

48 48. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: pokračuje v tradici senzualismu a empirismu ale: odmítá - existenci vnější světa – Locke – (nelze ji dokázat) - neexistenci vnějšího světa – Berkeley – (nelze ji dokázat)

49 49. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: To, co můžeme poznat, jsou naše (duševní) počitky a vjemy agnosticismus = odmítání (principiální) poznatelnosti světa

50 50. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: duševní vjemy: (podle síly, životnosti) 1) dojmy – (silnější) bezprostředně působící 2) myšlenky (slabší) odvozené, kopie dojmů (ideje, představy) Vše, co můžeme poznávat, je „obsah“ dojmů

51 51. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vztahy mezi „dojmy“ a myšlenkami“ - shodnost, rozdílnost - časová a prostorová koexistence - příčinnost (bývá zaměňována za „prostorovou koexistenci“ a „ časovou následnost“)

52 52. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vztahy idejí a „skutečných věcí“ skutečnými nazýváme věci „naší zkušenosti“ mimo „naši zkušenost“ o nich nelze vypovídat ani, že „jsou“ ani, že „nejsou“

53 53. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Dva stupně vědění Dva stupně tvrzení: 1) výpovědi matematiky, geometrie, logiky - analytické – rozhodnutelné 2) o skutečných věcech – jistota může být vysoká ale nevyrovná se prvním vždy je „myslitelný“ opak (i když „naše zkušenost“ jej nepotvrdila)

54 54. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Příčinnost – kausalita: filozofie: nelze o ní vypovídat běžný (praktický) kontext „post hoc“ není „propter hoc“akceptuje míru očekávání

55 55. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: společnost nevzniká smlouvou ale přirozeným vývojem – rodinnými a rodovými vztahy počínaje zdroj (hybná síla) = uspokojování potřeb dosahování zisku

56 56. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: vliv na „klasickou ekonomii“ A.Smith je nástupcem D.Huma na katedře filozofie v Edinburgu

57 57. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: René Descartes (1596 – 1650) Renatus Cartesius Pravidla pro řízení rozumu( ) Rozprava o metodě(1637) „Úvod“ ke geometrii Úvahy o první filozofii(1641) Principy filozofie(1643) Pojednání o světle Dioptrika O vášních

58 58. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: De omnibus dubitandum est prvotní jistota zrušení všech určení počátek filozofování jistota smyslů metodická skepse jistota autorit

59 59. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Cogito ergo sum „je protismyslné, aby to, co „myslí“ neexistovalo ego cogito jádro první filozofie

60 60. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: substantia extensa x substantia cogitas res res „dualismus“

61 61. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Pravidla metody (1) Nepřijímati nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal,….

62 62. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Pravidla metody (2) Rozděliti každou z otázek, jež bych prozkoumával na tolik částí, jak je jen možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny

63 63. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Pravidla metody (3) Vyvozovati v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje předměty nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými, stoupaje povlovně, jakoby ze stupně do stupně až ke znalosti nejsložitějších…..

64 64. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Činiti všude tak úplné výčty a tak obecné přehledy, abych byl bezpečen, že jsem nic neopomenul

65 65. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: indukce (Bacon) racionální dedukce (Descartes)

66 66. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Benedictus (Baruch) Spinoza (1632 – 1677) Principy Cartesiovy filozofie vyložené geometrickou metodou (1663) Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii(1665) O Bohu a člověku a jeho štěstí(1660) Traktát teologicko-politický(1670) Traktát politický(1674) (Traktát o zdokonalení rozumu 1662)

67 67. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: monismus Pravdivá je pouze jediná substance, jejíž atributy jsou „myšlení“ (cogitas) a rozprostraněnost (extensa) čili příroda pantheismus „vše“, příroda čili „Bůh“ „jiná substance než Bůh nemůže ani existovat ani být chápána“ (14.tvrzení první části „Etiky…“)

68 68. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Poznání: nejnižší – vědění opřené o představy, které mají svůj základ ve smyslovém vnímání okolního světa - je neprůkazné, nevěrohodné a neúplné - je věděním o jednotlivinách

69 69. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Poznání vyšší – vědění opřené o rozumovou úvahu, ale nikoliv bezprostředně rozumově evidentní - je adekvátním poznáním, ale odvozeným - je méně dokonalé – potřebuje „zprostředkování“ (vyplývá z rozumově evidentních pravd)

70 70. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Poznání nejvyšší – vědění dané bezprostřední rozumovou evidencí jsou to „pravdy“ nezávislé na jakékoliv smyslové zkušenosti jsou „intuitivně zřejmé“ „analytická tvrzení“

71 71. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: substance nekonečná mody – konečné smyslově nepostižitelná smyslově evidentní racionální natura naturans jednotliviny „natura naturata“

72 72. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Všeobecná příčinnost (kauzalita) „substance“ má příčinu sama v sobě „mody“ (smyslový svět má příčinnou provázanost) vše je příčinou a také důsledkem vše má svou příčinu

73 73. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Svoboda = jednota rozumu a vůle Svoboda je poznaná nutnost

74 74. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Státní forma (Hobbes) monarchie absolutní aristokracie (monarchie konstituční) demokracie nejlepší

75 75. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) Nová soustava přírody(1695) Monadologie ( ) Principy přírody a milosti Nové úvahy o lidském rozumu Theodicea

76 76. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Racionalismus Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu, nihil intelectus ipse

77 77. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Monádypluralismus 1) monády jsou body 2) monády jsou síly 3) monády jsou duše 4) monády jsou individua neexistují dvě stejné monády

78 78. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: monády jsou smyslově nepostižitelné smyslově evidentní jsou jen „tělesa“ tělesa = shluky monád

79 79. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Předsjednaná harmonieteleologie příčiny „působící“ – tělesa (shluky monád) příčiny „konečné“ – vnitřní vývoj monád „causa finalis“

80 80. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: odmítá „vrozené ideje“ smyslové poznání – nižší – jednotlivé pravda faktů – empirické závěry empirické rozumové poznání – obecné a nutné

81 81. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Logika = věda o možných světech (počátky matematizace logiky) Filozofie = věda o „tomto světě“, který je nejlepší ze všech možných

82 82. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Charles Luis Montesquieu (1689 – 1755) Perské listy1721 Duch zákonů1747

83 83. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Zákony - nutné vztahy, vyplývající z povahy věcí přirozené – z přirozené podstaty člověka pozitivní - dané zákonodárcem

84 84. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: přirozené - vztah člověk příroda vztahy (přirozené) mezi lidmi přirozený ( prvotní) vztah – všeobecný mír ! nikoliv: válka všech proti všem (Hobbes)

85 85. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: pozitivní – v právním slova smyslu ● vztahy mezi národy – mezinárodní právo ● vztahy mezi „vládnoucími“ a „ovládanými veřejné právo (politické) ● mezi lidmi (občany) soukromé právo

86 86. „zákony musí míti určitý vztah k fyzické povaze kraje“ (podnebí, rozloha, povahu půdy, atd.) ovlivňují povahu, myšlení a charakter národů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Geografický determinismus duch zákonů

87 87. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Francouzský materialismus („mechanický“– cistický) Julien Offroy de la Metrie (1709 – 1751) Člověk stroj 1747 E.B. de Condillac (1715 – 1780) Esej o vývoji poznání 1746 Pojednání o systémech 1749 Pojednání o počitcích 1754 Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723 – 1789) Systém přírody 1770

88 88. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Encyklopedisté: Encyklopedie 1749 Denis Diderot J.B. d´Alembert nejen přehled – ale i: - uspořádání - systém - vzájemné souvislosti

89 89. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Denis Diderot (1713 – 1784) Myšlenky o výkladu přírody Rozhovor mezi d´Alembertem a Diderotem Filozofické principy hmoty a pohybu Jakub Fatalista Rameauv synovec

90 90. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vliv rozvoje klasické mechaniky hledání kompromisu x rovnováhy mezi „racionalismem a sensualismem souvislost, ale jaká ?

91 91. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Jean Baptiste d´Alembert (1717 – 1783) Úvod k Encyklopedii Základy filozofie statě – hesla pro Encyklopedii algebra, geometrie, fyzika

92 92. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vztah smyslové a racionálního smyslové (první – chronologicky) racionální = myšlení o „smyslovém“ matematizace přírodovědy moderní pojetí fakticity

93 93. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: François Marie Arouet Voltaire (1694 – 1778) Filozofické listy Pojednání o metafyzice léta Elementy Newtonovy filozofie Filozofický slovník 50.léta Oidipus (drama) 20.léta Jindřich IV. (epos) O zániku Lisabonu 1775

94 94. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Filozoficky nevyhraněný realista? zaměřen proti - kléru? církvi? náboženství? svoboda – svědomí, myšlení, jednání společenský ideál – osvícený panovník

95 95. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) O vlivu věd na mravy1749 O původu nerovnosti mezi lidmi1753(4) O Politické ekonomii1756 O Společenské smlouvě1761(2) Emil, čili o vychování Nová Heliosa

96 96. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vyznání „závěrečné práce“ Dumy samotářského chodce - filozofická nevyhraněnost -skepticismus vůči racionalistickému optimismu ale! akceptování rozumu -„návrat“ k přírodě – k přirozenému stavu ale! ne příroda pro přírodu nýbrž příroda pro člověka (jeho humanizaci)

97 97. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vlastnictví – příčina nerovnosti ale! ne zrušit nýbrž rovnoměrně rozdělit Společenská smlouva Suverén – sjednocený lid Smlouvou ztrácí „přirozenou“ svobodu získává „občanskou“ svobodu

98 98. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Německá klasická filozofie Německé osvícenství: Gotthold Ephraim Lessing Friedrich Schiller Johann Wolfgang Goethe romantismus, národní cítění hnutí Sturm und Drang

99 99. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Filozofie Johann Gottfried Herder( ) ( ) Johann Gottlieb Fichte( ) Wilhelm Joseph Schelling( ) Immanuel Kant Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( )

100 100. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: J. G. Herder ( ) Idee k filozofii dějin lidstva - charakter národů - vývoj lidstva jako proces - reakce na „kritická“ Dopisy na podporu lidskosti díla I.Kanta

101 101. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: I.Kant ( ) „předkritické“ Všeobecná přírodní historie a teorie1755 Fyzická monadologie1756 O rozličných lidských rasách1775 převážně „přírodovědecká“ orientace akceptace myšlenky všeobecného vývoje

102 102. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: „kritické“ Kritika čistého rozumu1781 Kritika praktického rozumu1782 Prolegomena ke každé příští metafyzice která se bude moci státi vědou1783 Kritika soudnosti1783 čistý rozum = teorie poznání praktický rozum = etika, lidské jednání soudnost = estetika

103 103. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: „kritické II“ Idea k všeobecným dějinám ve světoobčanském pohledu1784 Základy metafyziky mravů1785 Náboženství v mezích pouhého rozumu1793 některé závěry kritik – metodou nazírání věcí,jevů a dějů

104 104. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: „pokritické“ K věčnému míru1795 Metafyzika mravů ve dvou částech1797 Spor fakult1798 Antropologie1801

105 105. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: apriorismus = prostorapriorní forma čassmyslového poznání matematickéapriorní forma pojmyrozumu analytické x syntetické soudy

106 106. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: noumena x fenomena„věc“ o sobě rozumem smyslově „věc“ pro nás postižitelné poznatelné podstata je ale! je nepoznatelná jen na ni usuzujeme

107 107. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Kategorický imperativ: „ jednej vždy tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecným normativem“ Lidové přísloví: „nedělej jinému to, co nechceš, aby jiní činili tobě“

108 108. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: J.G. Fichte ( ) Řeči k německému národu1807 O pojmu vědosloví neboli tak zvané filozofie1794 Základ veškerého vědosloví Mravouka1798 Přednášky o určení člověka1800 Uzavřený obchodní stát1800 Návod k blaženému životu1806

109 109. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Jdeme-li od věci k představě = materialismus rozhodne od představy k věci = idealismus „JÁ“ Myslící subjekt = počátek filozofování „klade sebe sama“ vůči ne – já „Já“ se vymezuje svým vztahem k ne – já“

110 110. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: G. W. F. Hegel ( ) Fenomenologie ducha1807 Věda o logice Encyklopedie filozofických věd1817 Základy filozofie práva1821

111 111. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: posmrtně: z jeho pozůstalosti (přednášek) Filozofie náboženství Filozofie dějin Dějiny filozofie (Úvod…) Estetika Převážně na základě přednášek realizovaných v Berlíně v letech

112 112. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Systém: Absolutní idea: neurčena Hmotný, empiricky daný smyslově identifikovatelný myšlení – rozum sjednocení obojího

113 113. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Logika (tradiční) – pojmové určení nepřekonává uspořádání empirických daností věci je nutno postihnout v jejich vývoji Vývoj je univerzální

114 114. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Dialektika - metoda (má nahradit „tradiční“ logiku) - objektivní – věcech samotných - subjektivní – našeho poznání zdroj: vnitřní střetávání „protikladů ve věcech, jevech, dějích…..“ „boj protikladů a jejich jednota“ jsou hybnou silou vývoje

115 115. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Triada:negace teze zrušení - > překonání antiteze zrušení i obnova -> „aufgehoben“ teze syntéze

116 116. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: vznikání – zanikání – vznikání neustále vždy znovu kategorie: kvalita x kvantita obecné x zvláštní (jedinečné) jev x podstata

117 117. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Občanská společnost: - tržní společnost? občan: producent i konzument stát = absolutní uskutečnění rozumu (Pruský) občan x státoobčan

118 118. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: F. W. J. Schelling ( ) Ideje k filozofii přírody 1797 První náčrt systému přírody 1798(9) Systém transcendentálního idealismu 1800 Filozofická zkoumání lidské bytnosti 1809 Věky světa 1813 Filozofie, mytologie a zjevení

119 119. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: V mládí: postižení jistoty filozofování v kantovském smyslu vliv romantismu komunikace s Hegelem později posílení systémovosti hraničící se schematismem

120 120. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Po r.1831 staro (státní úředníci) Hegelovství ortodoxní (katedra) mlado (kritický duch – filozofové)

121 121. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: MladohegelovciL.Feuerbach David Friedrich Straus: Bruno Bauer Karel Marx Edgar Bauer Friedrich Engels A.CieszkowskiMosses Hess M.BakuninArnold Ruge Max Stierner - anarchismus

122 122. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ludwig Feuerbach ( ) Podstata křesťanství 1841 Přednášky o podstatě náboženství1848 Theogonie1858

123 123. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: David Friedrich Strauss ( ) Život Ježíšův1835 Křesťanská věrouka1840 Stará a nová víra1872 Bruno Bauer ( )Kritika evangelií synoptiků Edgar Bauer ( )Kritika evangelií synoptiků a sv.Jana

124 124. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Mosses Hess: O penězích1842 Max Stierner: Jedinec a jeho vlastnictví1845

125 125. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Karel Marx ( ) Úvod ke kritice Hegelovy filozofie práva1843 Ekonomicko-filozofické rukopisy1844 Německá ideologie (B.Engels)1845 Bída filozofie1847 Kapitál I – 1867, II – 1885, III

126 126. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Friedrich Engels ( ) Postavení dělnické třídy v Anglii Dialektika přírody Anti-Dühring Původ rodiny, soukromého vlastnictví

127 127. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Arthur Schopenhauer ( ) O vidění a barvách1816 Svět jako vůle a představa1819 O vůli v přírodě1836 Dva základní problémy etiky1841 O svobodě vůle O základu mravnosti Parerga a paralipomena1851 Aforismy k životní moudrosti

128 128. Vztah ke Kantovu dílu Největší význam: věc o sobě - dospívá k ní kauzálním úsudkem oblast „fénomeny“ Svět jako představa skepticismus Svět jako vůle

129 129. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Friedrich Nietzsche ( ) Zrození tragédie z ducha hudby1871 Nečasové úvahy1873 Lidské, příliš lidské Ranní červánky1881 Radostná věda1882 Tak pravil Zarathustra1882

130 130. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Nenapsal: Vůle k moci – Pokus o přehodnocení všech hodnotpo r (4 díly) Mimo dobro a zlo 1886 Ke genealogii morálky 1887

131 131. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Kult vůle vůle – je zdroj síly vůle činí nadčlověka ale i morálky jednání silného je normou (i samo sobě) z toho plyne: silnému je dovoleno vše

132 132. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ohlasy Alfred Rosenberg: Nietzsche je zdrojem, z něhož čerpá ideologie „silného Německa“ Romain Roland:Nietzscheovská společnost – „demokratická“ interpretace Nietzscheho

133 133. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Søren Kierkegaard ( ) Buď – anebo1843 Pojetí úzkosti1844 Bázeň a chvění1844 Stádia na cestě životem1845 Konečný nevědecký dodatek k Filozofickým drobkům1846 Nemoc k smrti1849 Nácvik křesťanství1850

134 134. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Teologické spisy 1848 Ne! co máme obecně činit konkrétnost Ale! co „já“ a právě „nyní“ vymanit se z „davu“ (obecná) víra ne pro „sebe“ nýbrž před „Bohem

135 135. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Auguste Comte ( ) Plán vědeckých prací nutných k reorganizaci společnosti1822 Systém pozitivní filozofie 1824 Kurz pozitivní filozofie Pojednání o sociologii ustavující náboženství lidskosti Pozitivistický katechismus1857

136 136. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Tři stadia vývoje lidstva teologické metafyzicképozitivní polyteismusrůznorodá mnohost vzor: (newtonovská- monoteismusjednotná příroda fyzika konstatující)

137 137. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Pouze „fakta“ bez „spekulací“ ale i bez „interpretací“? metody poznání: pozorování popis konstatování vzor: klasická mechanika souvislosti: časová a prostorová koexistence lze je časová následnost „konstatovat“

138 138. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Systém věd anorganický svět (procesy) astronomie fyzika chemie organický svět (procesy) biologie sociologie

139 139. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: V systému věd není: matematika – je základem „všeho“ prostupuje „vším“ psychologie – není možná jako věda „posloupnost“ věd: matematika, astronomie, fyzika, chemie biologie, sociologie

140 140. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ohlasy – pokračovatelé? Hippolyte Taine ( ) literární kritik Emil Durkheim ( ) sociologie

141 141. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ohlas v „českém“ myšlení T.G.Masaryk J.Goll (historik) Zd.Nejedlý Fr.Krejčí (filozofie) J.Král Fr.Weyr (právo)

142 142. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: T.G. Masaryk Klasifikace věd abstraktníkonkrétnípraktické matematikageometrie zeměměřictví

143 143. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: John Stuart Mill ( ) otec: James Mill ( ) Systém deduktivní a induktivní logiky1843 Principy politické ekonomie1848 O svobodě1859

144 144. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Indukce v podstatě empirická Canony: reakce a řešení příčinnosti (problém daný Humem) Poznání: počitky a jejich asociace

145 145. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ekonomie: rozdíl mezi: - produkcí (trh) – liberál - rozdělování (sociální aspekt) Etika: vliv „utilitarismu“ Jeremy Bentham ( )

146 146. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Herbert Spencer ( ) Teorie populace 40.léta Vývojová hypoteza Principy psychologie 1855 Systém syntetické filozofie

147 147. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Idea „evoluce“ vliv Charles Darwin ( ) O původu druhů 1859 Vývoj je integrace hmoty provázená vynaložením pohybu

148 148. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Předchůdci neokantovců Otto Liebmann ( ) Kant a epigoni jádrem: „Kritiky“ – vše ostatní je buď: „prolegomena“ nebo: „ohlas“ Z pozic „Kantova kriticismu“ hodnotí vše co „následuje“

149 149. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Friedrich Albert Lange ( ) Dějiny materialismu (Dějiny dělnického hnutí) - materialismus nutný pro přírodní vědy není vhodný pro základ „metafyziky“ centrem zájmu: kritika čistého rozumu

150 150. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Neokantovství léta – zpět ke Kantovi Marburská Badenská škola Cíl: Kanta pochopit a „překonat“ „věc o sobě“ - vnitřně rozporná - je mimo empirii mimo čas

151 151. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Od poznáník etice proto: poznání je „jádrem“ kantovství M.Thomová: Kritika čistého rozumu - účelová – je podřízena etice

152 152. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Marburská škola Herman Cohen ( ) Kantova teorie zkušenosti Logika čistého poznání Kantovo založení etiky Etika čisté vůle Kantovo založení estetiky Estetika čistého cítění

153 153. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Výhrady vůči: věci o sobě (jako nepoznatelné) rozdělení: noumena x fenomena Poznání směruje k „rozumovému“ proniknutí do „věci“ objektivní mravní rozum dokonalý právní stát

154 154. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ernst Cassirer ( ) Problém poznání v novověké filozofii hlavní díla Filozofie symbolických forem Eseje o Člověku (pozdní práce) Mýtus státu

155 155. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: V centru pozornosti – poznání Symbol možné interpretace Vliv na formování koncepce směřující k určitému pojetí „Semiotiky“ (Charles Morris )

156 156. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Bádenská (Freiburská) škola Wilhelm Windelband ( ) Dějiny novější filozofie K systému kategorií Dějiny a přírodní vědy Úvod do filozofie Filozofie dějin

157 157. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Centrem pozornosti: poznání a věda klasifikace věd: nomotetické – stanovící zákony obecné ideografické – popisné (deskripční) jedinečné

158 158. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: absolutizace rozdílu mezi přírodou a společností přírodními a společenskými vědami nelze realizovat „transfer“ metod metodologický dualismus

159 159. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Ovlivňuje: Rudolf Herman Lotz ( ) – pojem „hodnota“- axiologie Gustav Theodor Fechner ( ) – fyziolog

160 160. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Poslední třetina XIX. a X. století Filozofie Scientická Antropologická Neopozitivismus Filozofická antropologie Strukturalismus Existencialismus Operacionalismus Vitalismus (Neo) Kritický realismus Filozofie života Kritická ontologie Neorealismus

161 161. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Poslední třetina XIX. a XX.století Neotomismus Pragmatismus Fenomenologie Postmodernismus

162 162. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Empiriokriticismus Richard Avenarius ( ) Kritika čisté zkušenosti Ernst Mach ( ) Poznámka k analýze zkušenosti Analýza zkušenosti a vztah fyzického k psychickému Poznání a omyl

163 163. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní problém: analýza, zkušenost Avenarius: vymezení „zkušenosti“ analytické: čistá zkušenost – neobsahuje nic,co by nebylo „jen“ zkušeností syntetické: zkušenost je pojem, jehož předpokladem ve všech jeho komponentech jsou pouze součásti našeho okolí

164 164. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Specifická energie smyslová „objekt“ je v „gnozeologickém“ i „ontologickém“ smyslu jen tehdy, je-li jako „objekt“ kladen „subjektem“ data objekt subjekt „fakt“ je vždy „faktem vědomí“

165 165. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Konvencionalismus Henri Poincaré ( ) Kurz matematické fyziky Věda a hypotéza Hodnota vědy Věda a metoda

166 166. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: realita, tj. podstata jevů, neexistuje existuje-li, pak je nepoznatelná poznatelné jsou jen „vztahy harmonie“ jsou předmětem poznání matematiky její pojmy a tvrzení se opírají o konvence

167 167. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Náboženská filozofie Dialektická teologie„Katolická“ filozofie (protestantismus) Neotomismus (1879 – Aeterni Patris Lev XIII.) Tradice německé klasické filozofie + S.Kierkegaard Ale i další

168 168. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: RacionalistickéNe-racionalistické Aristotelsko-Tomistické Platonsko-Augustianské Neotomis- Augustianství Neoscotismus Neosuaresismus Gustav Vetter

169 169. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Absolutní bytí – Bůh Sociální myšlení světa - princip sociálního Poznání konsensu pravého bytí etika: silně konzervativní

170 170. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Katolický existencialismus Gabriel Marcel ( ) Filozofie činnosti M.Blondel ( ) Katolický personalismus E.Mounier ( ) J.Lacroix ( ) Křesťanský evolucionismus Pierre Teilhard de Chardin ( )

171 171. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Existencialismus essence x existence bytí jedinec podstata individualita Francouzský Německý

172 172. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Gabriel Marcel ( ) Křesťanský sokratismus Neosokratismus Existence a objektivita1919 Metafyzický deník1927 Býti a míti1935 Člověk – poutník1949 Royceova metafyzika1947

173 173. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: rezignace na filozofický „racionalismus“ „myslící“ myšlení x „myšlené“ myšlení subjektivní objektivizované je paradoxem mysterium postihuje problém postihuje jediné pravé bytí jen „vnější“ skutečnost

174 174. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Jean Paul Sartre ( ) Obraznost L´Imagination1936 Základy Husserlovy fenomenologie1939 Bytí a nicota1945 Materialismus a revoluce1946 Existencialismus je humanismus1949 Kritika dialektického rozumu1958

175 175. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Nevolnost romány Cesty svobody Mouchy dramata S vyloučením veřejnosti Program angažované literatury

176 176. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: kritika: klasické ontologie z pozic fenomenologie subjekt nemůže existovat bez objektu a naopak! vědomí reflektující „nic“ je vědomí nicoty (ničeho)

177 177. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: „bytí o sobě“ „bytí pro sebe“ pouze „je“ – více nelze je vědomé bytí = je vědomí o něm vypovídat uvědomuje „sebe“ proti „bytí o sobě“ = nemůže být zdrojem „neguje“ bytí o sobě pro sebe vědomí je základem existence

178 178. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Karl Jaspers ( ) Obecná psychopatologie1913 Psychologie světového názoru1919 Idee univerzity1923 Duchovní situace doby1931 Rozum a existence1935 O pravdě1947 Filozofická víra1948 Filozofie a svět1958 Atomová bomba a budoucnost lidstva1958 Filozofická logika nedokončeno

179 179. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Základní problém: Co je skutečnost? (v ontologickém smyslu) čtyři sféry: anorganická příroda svět živých organismů duchovno jako vnitřní skutečnost duch jako racionální princip jsou na sebe „neredukovatelné“

180 180. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Objektseinsvět poznatelných objektů existence(člověk = živočich) daseinsféra poznané vědy ichseinduchovno vnitřní skutečnost Existence ansichsein duch jako racionální princip sféra poznání filozofie

181 181. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Filozofie = systém existencialismus Filozofování = činnost ducha aktivita existenciální filozofování

182 182. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Martin Heideger ( ) Bytí a čas1929 Co je metafyzika 1929 (1950) Úvod do metafyziky1956 Co je filozofie1956 Otázka po „věci“1962

183 183. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Kritika stávající „ontologie“ tj. „substanciálního“, „konceptuálního“ bytí vychází z „věcnosti bytí“totalita bytí reflektován „pseudopojmy“ (neopozitivismus) netýká se „skutečného“ bytí

184 184. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: fundamentální ontologie vyjádřitelná? existenciálním kategoriálním aparátem Člověk (jedině) je schopen pochopit „své bytí“ (vědomé) v jeho celistvosti bytí lidské = existence konečná (smrt) kategorie „starosti“

185 185. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Filozofická antropologie Max Scheler( ) Místo člověka v kosmu 1920 Helmuth Plessner( ) Stupně organické přírody a člověk1928

186 186. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Postmodernismus Jacques Derrida( ) O gramatologii Hlas a fenomén Vychází: z fenomenologie Heideggerovy fundamentální ontologie odmítá „filozofii velkých systémů“

187 187. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Neovitalismus Henri Bergson ( ) Esej o bezprostředních datech vědomí1888 Hmota a paměť1896 Tvořivý vývoj1907 Dvojí pramen mravnosti a náboženství1932

188 188. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: elán vital = životní princip základní hybná síla vývoje intuice = druh intelektuální sympatie základ poznání

189 189. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Fenomenologie Emund Husserl ( ) Filozofie aritmetiky1891 Logická zkoumání I+II1901 Idee k čisté fenomenologii a fenomenologické filozofii1913 Formální a transcendentální logika1929 Karteziánské meditace1933 Krize evropských věd a transcendentální filozofie1939

190 190. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: formální eidos – „eidetická redukce „věcná“ transpozice ve všech myslitelných (možných) kontextech (věcných) eidetické (skutečné) vědy: matematika logika

191 191. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: fenomenologická (transcendentální) redukce směřuje k „já“ (ego) vyjmout „poznávající vědomí“ z vnějšího (empirického reálného) kontextu „čistá struktura vědomí“ „intence“ zaměření na uchopení „hledaného“

192 192. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Jan Patočka Přirozený svět1936 Úvod do Husserlovy fenomenologie1968 Přirozený x matematické přírodovědy svět Roman Ingarden (Polsko) estetika - filozofie

193 193. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Pragmatismus počátek: Metafyzický klub 1871 Chauncey Wright Charles Sanders Peirce William James John Dewey

194 194. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: „Vesmírný řád“ = jen „pravidelnost jevů“ nikoliv: nutnost, příčinnost „užitečnost“ – míra jednání i skutků poznané poskytuje jen „popis fakticity“ charakter procesu (dění) dán „výsledkem“

195 195. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Strukturalismus výrazný metodologický akcent v řadě speciálních věd de Saussure - Kurz obecné linqvistiky Budouin - obecná filozofie Struktura = systém uspořádání vztahů vnitřní forma

196 196. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Strukturální funkcionalismus sociologie T.Parsons R.Merton organický evolucionismus psychologie J. Piaget matematika: Bourbaki algebraické uspořádaných řad struktury topologické

197 197. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Strukturalismus v „Česku“ J.L.Fischer: Skladebná filozofie Pražský linqvistický kruh: V.Šklovský: Formální poetika R.Jakobson Literatura – estetika J.Mukařovský K.Chvatík

198 198. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Neopozitivismus Předzvěsti: Betrand Russel – logický atomismus Philosophical Essayes1910 The Problems of Philosophy1912 Ludwig Wittgestein Tractatus Logico-Philosophicus Philosophy of Investigation 1953 (vyšlo)

199 199. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Vídeňský kruh 1928(9) – 1938 O.Neurath R.Carnap Logický pozitivismus P.Frank M.Schlick

200 200. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: R.Carnap ( ) Logická výstavba světa1928 předmět filozofie: Logická syntax jazyka1934 logická analýza Testevatelnost a význam1936 jazyka věda Základy logiky a matematiky1939 Úvod do semantiky1942 Význam a nutnost1947

201 201. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Lipský (Berlínský) kruh Hans Reichenbach ( ) Základy Axiomatika relativistické pravděpodobnostních časoprostorové teorie1920 logik Zkušenost a předpověď1938 Filozofické základy kvantové mechaniky1944 Vznik vědecké filozofie1954

202 202. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Erkenntnis – vědecký časopis (Švýcarsko) Encyklopedia of Unified Science (1938) Logicizace vědy Důraz na exaktnost k matematické logice

203 203. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Postpozitivismus Karl Popper Logika poznání Otevřená společnost a její nepřátelé Bída historismu Z pozic analytické filozofie odmítá „historismus“ a dialektiku

204 204. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Operacionalismus P.W.Bridgmen ( ) Logika moderní fyziky1932 Každá vlastnost musí být „měřitelná“, resp. podrobitelná operaci, která je isomorfní s operací měření (Vliv pojetí „exaktnosti“)

205 205. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Obecná semantika Alfred Korzybski ( ) Věda a zdraví1936 Všechny konflikty vznikají“nesprávnou“ interpretací „významu“ a „smyslu“ pojmů

206 206. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Neorealismus (1930 G.E.Moore R.B.Perryvěc (objekt) je přímou součástí vědomí W.P.Montaque W.T.Marvin

207 207. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Kritická ontologie Nikolai Hartman ( ) objekt poznání je mimo vědomí Vrstvy reálného bytí: hmota, život, vědomí, duch Vyšší nevzniká z předchozích je nutné „přidání“ nových kategorií

208 208. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: Kritický realismus R.W.Sellars poznání není bezprostřední daností G.Santayana poznání jsou dostupné jen podstaty jevů a objektů - jako A.Roberts logické konstrukce D.Rake Ch.Strong


Stáhnout ppt "1.1.. 2.2. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., :: VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google