Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE"— Transkript prezentace:

1

2 VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

3 Literatura G.W.F.Hegel: Dějiny filozofie I, II, II. Academia, Praha B.Russel: History of Western Philosophy. 1965 E.Rádl: Dějiny filozofie I, II. Votobia, Praha, 1999 H.J.Störig: Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

4 R.Falckenberg: Dějiny novověké filozofie, 1898
W.Tatarkiewicz: Historia filozofii I, II, III A.Kenny: Stručné dějiny západní filozofie R.Scruton: Krátké dějiny novověké filozofie W.Röd: Dějiny novověké filozofie Praha  : Oikoymena, 2001. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

5 I.P.Mc Greal (ed): Velké postavy západního myšlení. 1999
U.Nicola: Obrazové dějiny filozofie Antologia z diel filozofov. I-IX L.Benyovszky a kol.: Úvod do filozofického myšlení Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

6 Periodizace vývoje filozofie
Starověká filozofie IV.stol. Po Kristu antická – řecká římská Středověká XII., XIII.stol. Renesanční XIV., XV.stol. Novověká XVI.?,XVII.stol Soudobá polovina XIX.stol Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

7 Antická filozofie řecká: předsokratovská „klasického“ období
helénistická římská: ranná pozdní – počátky křesťanství Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

8 Středověká arabská židovská ranná vrcholná scholastika pozdní
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

9 Renesanční Marsillius Ficinus 1433-1499 Nicolo Machiavelli 1462-1527
Desiderius Erasmus (Rotterdamský) Giordano Bruno Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

10 Renesance Novověká Pietro Pomponazzi Mikuláš Kusánský Bernardinus Telesius René Descartes Francis Bacon Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

11 Základní pojmy 1: Ontologie – nauka o bytí
Gnozeologie – teorie poznání [agnosticismus – popírání možnosti poznání] epistemologie – (episté – vědění) teorie (vědeckého) poznání noetika (nus – rozum) teorie (racionálního) poznání metafyzika – prvotní filozofie (ta meta ta fyzika) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

12 Základní pojmy 2. contemplace – myšlení nezávisle na předmětnosti
opak: předmětné myšlení ratio = prostý předmětný rozum intelectus = vyšší typ rozumu schopný teoretického myšlení Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

13 Základní pojmy 3. universalia = obecné pojmy (názvy rodů, druhů)
nominalismus = universalia sunt nomina sunt flatus vocis realismus = universalia sunt realia aristotelismus – nominalismus – logicismus platonismus - realismus - psychologismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

14 Základní linie novověké filozofie
racionalistická – ratio = rozum sensualistická – sensus = smysl (kontinentální) insulární - ostrovní insula-ae m. = ostrov (Anglie) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

15 Kontinentální: Insulární:
René Descartes Francis Bacon Benedictus (Baruch) Spinoza Thomas Hobbes Gottfried Wilhelm Leibniz John Locke George Berkeley David Hume Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

16 Insulární linie Francis Bacon - sensualismus 1561-1626 empirismus
1620 – Veliké obnovení věd Eseje morální, ekonomické, politické 1620 – Nové organon Nová Atlantis Dějiny (vlády) Jindřicha VII. O principech a počátcích Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

17 Přírodní a experimentální popis k založení filozofie
Dedukce x Indukce – nikoliv výčtová + analyzující Znám: Obecné zkušenost pozorování popis zkušenost analýza Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

18 Nová Atlantis - utopie Strukturovaná společnost Bensalem
centrum: Šalamounův dům Věda Vědění je moc Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

19 Induktivní logika z jednotlivého na obecné (1.kniha)
překážka-deformace poznání: idoly: rodu jeskyně přirozené tržiště získané divadla (individuální zkušenosti) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

20 Pozitivní postup tabulky: (úplné přehledy) (2.kniha)
1.-tabulka esence a přítomnosti - pozitivních instancí 2.-tabulka odchylek a nepřítomnosti v nejbližším - negativních instancí 3.-tabulka stupňů nebo srovnání - umožňuje porovnání „více-méně“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

21 Nihil est in intelectu, quod non prius
Insulární linie: sensualismus, empirismus Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

22 Thomas Hobbes 1588-1671 1631-1637 – pobyt na kontinentě
Díla: Elementy zákonů 1640 O občanu 1642 O tělese O člověku Leviathan Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

23 Filozofie = racionální poznání
Pravda je vlastnost našich soudů o objektech rozprostraněnost základní vlastnost těles ale: jen „neurčená“ [vliv evropského racionalismu] Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

24 Základní dílo: Leviathan O podstatě zřízení a moci státu
církevního a občanského O občanu Základy filozofie státu a společnosti Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

25 společná moc zříká se práva vlády sama nad sebou
přirozený stav lidí válka všech proti všem společná moc zříká se práva vlády sama nad sebou jednomu muži x sboru mužů stát - Leviathan Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

26 STÁT omezuje přirozená práva || občanským zákonem
přirozená práva na stát = občanská práva přirozená práva člověka neomezená občanská práva státu neomezená Stát absolutní moc Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

27 Státní forma Demokracie Aristokracie
Monarchie – absolutní vládce + rozum povinnost: pečovat o blaho a morálku zákony zajištěné státní mocí Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

28 občan – nositel suverenity vzdává se jí na základě smlouvy
přirozená rovnost = základ smluvních vztahů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

29 Zkoumání o přirozeném zákonu (1664)
John Locke – 1704 Zkoumání o přirozeném zákonu (1664) Esej o lidském rozumu (1690) Listy o toleranci Dvě pojednání o vládě Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

30 smyslová zkušenost – empirie lidský rozum = tabula rasa white paper
vrozené ideje neexistují! vnitřní x vnější zkušenost vzniklé reflexí x smyslové ideje Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

31 zkušenost (empirie) jednoduché ideje
uvažování obecné ideje (prostor, čas) srovnávání rozlišování vzájemná konfrontace uvažování nikoliv podstata, jen vlastnost, schopnost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

32 primární = prostorové, časové, hmotnostní, objektivní kvality
sekundární = vůně, barva, chuť podmíněné vnímajícím subjektem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

33 existují (skutečně) jen jednotlivé věci a jevy obecná jsou jen jména
vznikají jako názvy skupin podobných předmětů, jevů atd. [nominalismus] Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

34 vědění: nesporné (knowledge) je produktem usuzování
pravděpodobné (mínění) je založeno na bezprostřední zkušenosti neprošlo „korekcí“ myšlení (usuzování) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

35 nesporné - spekulativní, bezprostřední
(intuitivní) nejvyšší zobecněné ideje + vznitřní zkušenost (zobecněná) - demonstrativní, dokazatelné zobecnění idejí vzniklých vyšší smyslovou zkušeností - smyslové nejnižší bezprostřední, smyslová hodnota zkušenost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

36 Priorita: smyslová zkušenost
je prvotní empirismus, sensualismus Usuzování = jistota, - vědění Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

37 Společensko-politické názory: vymezuje se proti T.Hobbesovu pojetí
nikoliv „absolutismus“ nýbrž „konstituční monarchie“ Přirozený stav: nikoliv válka „všech proti všem“ „vzájemná rovnost“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

38 Přirozená „nekontrolovatelná svoboda“ omezená
„přirozeným zákonem“: Nikdo nemá právo omezovati druhého v jeho životě, zdraví, svobodě nebo majetku Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

39 přirozená svoboda je „omezená“ = není absolutní proto:
moc panovníka na základě smlouvy rovněž není absolutní Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

40 Hobbes Locke poddaní nemají právo poddaní v případě, že
na „vzpouru“ (revoluci) panovník porušuje smlouvu, mají právo ji vypovědět (svrhnout panovníka) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

41 Rozdělení moci: (Druhé pojednání o vládě)
- zákonodárná vliv na pozdější výkonná teorie moci - federativní Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

42 George Berkeley (1684-1753) Pokus o novou teorii vědění (1709)
Pojednání o principech lidského poznání (1710) Tři rozmluvy mezi Hylasem a Philonaem (1713) Alkifron, neboli bezvýznamný filozof (1732) Analytik, neboli úvaha určená jednomu nevěřícímu matematikovi (1734) Obrana svobody myšlení v matematice (1735) Sirius (1744) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

43 „Jako prvotní princip existuje buď „Duch“ nebo
„materia“ nebo něco třetího, ale nikdo neví co“ (1710) „materialismus“ nebo „idealismus“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

44 všechny „kvality“ jsou „druhotné“ (v Lockově smyslu)
věci (objekty) jsou jen „komplexem“ našich počitků (solipsismus) základ tzv. „subjektivního idealismu“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

45 kritika: Diderot (ale i V.Lenin) jediný základ autentického poznání:
bezprostřední smyslová evidence autentický = takový jaký (právě teď) skutečně je Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

46 zpochybňuje příčinnost nemá smysl klasifikovat „druhy“ příčin
Je-li příčina konečná (principiální) causa principialis je to „všeobecný Duch“ (Bůh) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

47 David Hume (1711 – 1776) Pojednání o lidské přirozenosti (1738)
Rozprava o otázkách morálky a politiky (1741) Filozofická rozprava o lidském rozumu (1748) Zkoumání lidského rozumu (1751) Dějiny Anglie (1754) Přirozené dějiny náboženství Rozpravy o přirozeném náboženství (1757) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

48 pokračuje v tradici senzualismu a empirismu
ale: odmítá - existenci vnější světa – Locke – (nelze ji dokázat) - neexistenci vnějšího světa – Berkeley – (nelze ji dokázat) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

49 agnosticismus = odmítání (principiální) poznatelnosti světa
To, co můžeme poznat, jsou naše (duševní) počitky a vjemy agnosticismus = odmítání (principiální) poznatelnosti světa Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

50 (podle síly, životnosti) Vše, co můžeme poznávat, je „obsah“ dojmů
duševní vjemy: (podle síly, životnosti) 1) dojmy – (silnější) bezprostředně působící 2) myšlenky (slabší) odvozené, kopie dojmů (ideje, představy) Vše, co můžeme poznávat, je „obsah“ dojmů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

51 Vztahy mezi „dojmy“ a myšlenkami“
- shodnost, rozdílnost časová a prostorová koexistence příčinnost (bývá zaměňována za „prostorovou koexistenci“ a „ časovou následnost“) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

52 Vztahy idejí a „skutečných věcí“
skutečnými nazýváme věci „naší zkušenosti“ mimo „naši zkušenost“ o nich nelze vypovídat ani, že „jsou“ ani, že „nejsou“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

53 vždy je „myslitelný“ opak (i když „naše zkušenost“ jej nepotvrdila)
Dva stupně vědění Dva stupně tvrzení: 1) výpovědi matematiky, geometrie, logiky - analytické – rozhodnutelné 2) o skutečných věcech – jistota může být vysoká ale nevyrovná se prvním vždy je „myslitelný“ opak (i když „naše zkušenost“ jej nepotvrdila) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

54 Příčinnost – kausalita:
filozofie: nelze o ní vypovídat běžný (praktický) kontext „post hoc“ není „propter hoc“ akceptuje míru očekávání Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

55 společnost nevzniká smlouvou
ale přirozeným vývojem – rodinnými a rodovými vztahy počínaje zdroj (hybná síla) = uspokojování potřeb dosahování zisku Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

56 vliv na „klasickou ekonomii“
A.Smith je nástupcem D.Huma na katedře filozofie v Edinburgu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

57 René Descartes (1596 – 1650) Renatus Cartesius
Pravidla pro řízení rozumu ( ) Rozprava o metodě (1637) „Úvod“ ke geometrii Úvahy o první filozofii (1641) Principy filozofie (1643) Pojednání o světle Dioptrika O vášních Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

58 De omnibus dubitandum est zrušení všech určení počátek filozofování
prvotní jistota zrušení všech určení počátek filozofování jistota smyslů metodická skepse jistota autorit Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

59 Cogito ergo sum „je protismyslné, aby to, co „myslí“ neexistovalo
ego cogito jádro první filozofie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

60 substantia extensa x substantia cogitas res res
„dualismus“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

61 Pravidla metody (1) Nepřijímati nikdy žádnou věc za pravdivou, již
bych s evidencí jako pravdivou nebyl poznal,…. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

62 Pravidla metody (2) Rozděliti každou z otázek, jež bych prozkoumával na tolik částí, jak je jen možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

63 Pravidla metody (3) Vyvozovati v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje předměty nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými, stoupaje povlovně, jakoby ze stupně do stupně až ke znalosti nejsložitějších….. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

64 Činiti všude tak úplné výčty a tak obecné přehledy,
abych byl bezpečen, že jsem nic neopomenul Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

65 indukce (Bacon) racionální dedukce (Descartes)
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

66 Benedictus (Baruch) Spinoza (1632 – 1677)
Principy Cartesiovy filozofie vyložené geometrickou metodou (1663) Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii (1665) O Bohu a člověku a jeho štěstí (1660) Traktát teologicko-politický (1670) Traktát politický (1674) (Traktát o zdokonalení rozumu 1662) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

67 monismus Pravdivá je pouze jediná substance, jejíž atributy jsou „myšlení“ (cogitas) a rozprostraněnost (extensa) čili příroda pantheismus „vše“, příroda čili „Bůh“ „jiná substance než Bůh nemůže ani existovat ani být chápána“ (14.tvrzení první části „Etiky…“) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

68 Poznání: nejnižší – vědění opřené o představy, které mají svůj základ ve smyslovém vnímání okolního světa - je neprůkazné, nevěrohodné a neúplné - je věděním o jednotlivinách Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

69 Poznání vyšší – vědění opřené o rozumovou úvahu, ale nikoliv bezprostředně rozumově evidentní je adekvátním poznáním, ale odvozeným je méně dokonalé – potřebuje „zprostředkování“ (vyplývá z rozumově evidentních pravd) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

70 Poznání nejvyšší – vědění dané bezprostřední rozumovou evidencí
jsou to „pravdy“ nezávislé na jakékoliv smyslové zkušenosti jsou „intuitivně zřejmé“ „analytická tvrzení“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

71 substance nekonečná mody – konečné
smyslově nepostižitelná smyslově evidentní racionální natura naturans jednotliviny „natura naturata“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

72 Všeobecná příčinnost (kauzalita) „substance“ má příčinu sama v sobě
„mody“ (smyslový svět má příčinnou provázanost) vše je příčinou a také důsledkem vše má svou příčinu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

73 Svoboda = jednota rozumu a vůle Svoboda je poznaná nutnost
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

74 Státní forma (Hobbes) monarchie absolutní
aristokracie (monarchie konstituční) demokracie nejlepší Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

75 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716)
Nová soustava přírody (1695) Monadologie ( ) Principy přírody a milosti Nové úvahy o lidském rozumu Theodicea Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

76 Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu,
Racionalismus Nihil est in intelectu, quod non prius fuerit in sensu, nihil intelectus ipse Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

77 Monády pluralismus 1) monády jsou body 2) monády jsou síly
3) monády jsou duše 4) monády jsou individua neexistují dvě stejné monády Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

78 monády jsou smyslově nepostižitelné
smyslově evidentní jsou jen „tělesa“ tělesa = shluky monád Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

79 Předsjednaná harmonie teleologie
příčiny „působící“ – tělesa (shluky monád) příčiny „konečné“ – vnitřní vývoj monád „causa finalis“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

80 odmítá „vrozené ideje“ smyslové poznání – nižší – jednotlivé
pravda faktů – empirické závěry empirické rozumové poznání – obecné a nutné Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

81 Logika = věda o možných světech (počátky matematizace logiky)
Filozofie = věda o „tomto světě“, který je nejlepší ze všech možných Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

82 Charles Luis Montesquieu (1689 – 1755)
Perské listy 1721 Duch zákonů 1747 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

83 Zákony - nutné vztahy, vyplývající z povahy věcí
přirozené – z přirozené podstaty člověka pozitivní - dané zákonodárcem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

84 (Hobbes) přirozené - vztah člověk příroda
vztahy (přirozené) mezi lidmi přirozený ( prvotní) vztah – všeobecný mír ! nikoliv: válka všech proti všem (Hobbes) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

85 pozitivní – v právním slova smyslu
● vztahy mezi národy – mezinárodní právo ● vztahy mezi „vládnoucími“ a „ovládanými veřejné právo (politické) ● mezi lidmi (občany) soukromé právo Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

86 Geografický determinismus
„zákony musí míti určitý vztah k fyzické povaze kraje“ (podnebí, rozloha, povahu půdy, atd.) ovlivňují povahu, myšlení a charakter národů duch zákonů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

87 Francouzský materialismus („mechanický“– cistický)
Julien Offroy de la Metrie (1709 – 1751) Člověk stroj 1747 E.B. de Condillac (1715 – 1780) Esej o vývoji poznání Pojednání o systémech Pojednání o počitcích Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723 – 1789) Systém přírody 1770 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

88 Encyklopedisté: Encyklopedie 1749 Denis Diderot J.B. d´Alembert
nejen přehled – ale i: - uspořádání - systém - vzájemné souvislosti Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

89 Denis Diderot (1713 – 1784) Myšlenky o výkladu přírody
Rozhovor mezi d´Alembertem a Diderotem Filozofické principy hmoty a pohybu Jakub Fatalista Rameauv synovec Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

90 Vliv rozvoje klasické mechaniky
hledání kompromisu x rovnováhy mezi „racionalismem a sensualismem souvislost, ale jaká ? Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

91 Jean Baptiste d´Alembert (1717 – 1783)
Úvod k Encyklopedii Základy filozofie statě – hesla pro Encyklopedii algebra, geometrie, fyzika Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

92 Vztah smyslové a racionálního
smyslové (první – chronologicky) racionální = myšlení o „smyslovém“ matematizace přírodovědy moderní pojetí fakticity Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

93 François Marie Arouet Voltaire (1694 – 1778)
Filozofické listy Pojednání o metafyzice léta Elementy Newtonovy filozofie Filozofický slovník léta Oidipus (drama) léta Jindřich IV. (epos) O zániku Lisabonu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

94 Filozoficky nevyhraněný realista?
zaměřen proti - kléru? církvi? náboženství? svoboda – svědomí, myšlení, jednání společenský ideál – osvícený panovník Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

95 Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)
O vlivu věd na mravy O původu nerovnosti mezi lidmi 1753(4) O Politické ekonomii O Společenské smlouvě (2) Emil, čili o vychování Nová Heliosa Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

96 Vyznání „závěrečné práce“ Dumy samotářského chodce
- filozofická nevyhraněnost skepticismus vůči racionalistickému optimismu ale! akceptování rozumu „návrat“ k přírodě – k přirozenému stavu ale! ne příroda pro přírodu nýbrž příroda pro člověka (jeho humanizaci) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

97 Vlastnictví – příčina nerovnosti ale! ne zrušit
nýbrž rovnoměrně rozdělit Společenská smlouva Suverén – sjednocený lid Smlouvou ztrácí „přirozenou“ svobodu získává „občanskou“ svobodu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

98 Německá klasická filozofie
Německé osvícenství: Gotthold Ephraim Lessing Friedrich Schiller Johann Wolfgang Goethe romantismus, národní cítění hnutí Sturm und Drang Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

99 Filozofie Johann Gottfried Herder (1744-1803) (1724-1804)
Johann Gottlieb Fichte ( ) Wilhelm Joseph Schelling ( ) Immanuel Kant Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

100 J. G. Herder ( ) Idee k filozofii dějin lidstva - charakter národů - vývoj lidstva jako proces - reakce na „kritická“ Dopisy na podporu lidskosti díla I.Kanta Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

101 Kant (1724-1804) „předkritické“
Všeobecná přírodní historie a teorie 1755 Fyzická monadologie O rozličných lidských rasách převážně „přírodovědecká“ orientace akceptace myšlenky všeobecného vývoje Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

102 Kritika čistého rozumu 1781 Kritika praktického rozumu 1782
„kritické“ Kritika čistého rozumu Kritika praktického rozumu 1782 Prolegomena ke každé příští metafyzice která se bude moci státi vědou 1783 Kritika soudnosti čistý rozum = teorie poznání praktický rozum = etika, lidské jednání soudnost = estetika Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

103 Idea k všeobecným dějinám ve světoobčanském pohledu 1784
„kritické II“ Idea k všeobecným dějinám ve světoobčanském pohledu Základy metafyziky mravů 1785 Náboženství v mezích pouhého rozumu některé závěry kritik – metodou nazírání věcí,jevů a dějů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

104 Metafyzika mravů ve dvou částech 1797 Spor fakult 1798
„pokritické“ K věčnému míru Metafyzika mravů ve dvou částech 1797 Spor fakult Antropologie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

105 apriorismus = prostor apriorní forma čas smyslového poznání
matematické apriorní forma pojmy rozumu analytické x syntetické soudy Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

106 noumena x fenomena „věc“ o sobě
rozumem smyslově „věc“ pro nás postižitelné poznatelné podstata je ale! je nepoznatelná jen na ni usuzujeme Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

107 Kategorický imperativ:
„ jednej vždy tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecným normativem“ Lidové přísloví: „nedělej jinému to, co nechceš, aby jiní činili tobě“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

108 J.G. Fichte (1762-1814) Řeči k německému národu 1807
O pojmu vědosloví neboli tak zvané filozofie Základ veškerého vědosloví Mravouka Přednášky o určení člověka Uzavřený obchodní stát Návod k blaženému životu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

109 od věci k představě = materialismus rozhodne
Jdeme-li od věci k představě = materialismus rozhodne od představy k věci = idealismus „JÁ“ Myslící subjekt = počátek filozofování „klade sebe sama“ vůči ne – já „Já“ se vymezuje svým vztahem k ne – já“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

110 G. W. F. Hegel (1770-1831) Fenomenologie ducha 1807
Věda o logice Encyklopedie filozofických věd 1817 Základy filozofie práva Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

111 Převážně na základě přednášek realizovaných
posmrtně: z jeho pozůstalosti (přednášek) Filozofie náboženství Filozofie dějin Dějiny filozofie (Úvod…) Estetika Převážně na základě přednášek realizovaných v Berlíně v letech Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

112 Absolutní idea: neurčena
Systém: Absolutní idea: neurčena Hmotný, empiricky daný smyslově identifikovatelný myšlení – rozum sjednocení obojího Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

113 Logika (tradiční) – pojmové určení nepřekonává
uspořádání empirických daností věci je nutno postihnout v jejich vývoji Vývoj je univerzální Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

114 „boj protikladů a jejich jednota“ jsou hybnou silou vývoje
Dialektika - metoda (má nahradit „tradiční“ logiku) - objektivní – věcech samotných - subjektivní – našeho poznání zdroj: vnitřní střetávání „protikladů ve věcech, jevech, dějích…..“ „boj protikladů a jejich jednota“ jsou hybnou silou vývoje Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

115 Triada: negace negace teze zrušení - > překonání antiteze
zrušení i obnova - > „aufgehoben“ syntéze Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

116 vznikání – zanikání – vznikání
neustále vždy znovu kategorie: kvalita x kvantita obecné x zvláštní (jedinečné) jev x podstata Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

117 Občanská společnost: - tržní společnost?
občan: producent i konzument stát = absolutní uskutečnění rozumu (Pruský) občan x státoobčan Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

118 F. W. J. Schelling (1775-1854) Ideje k filozofii přírody 1797
První náčrt systému přírody (9) Systém transcendentálního idealismu Filozofická zkoumání lidské bytnosti Věky světa Filozofie, mytologie a zjevení Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

119 V mládí: postižení jistoty filozofování v kantovském smyslu
vliv romantismu komunikace s Hegelem později posílení systémovosti hraničící se schematismem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

120 staro (státní úředníci) Hegelovství ortodoxní (katedra)
Po r.1831 staro (státní úředníci) Hegelovství ortodoxní (katedra) mlado (kritický duch – filozofové) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

121 Mladohegelovci L.Feuerbach
David Friedrich Straus: Bruno Bauer Karel Marx Edgar Bauer Friedrich Engels A.Cieszkowski Mosses Hess M.Bakunin Arnold Ruge Max Stierner - anarchismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

122 Ludwig Feuerbach (1804-1871) Podstata křesťanství 1841
Přednášky o podstatě náboženství 1848 Theogonie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

123 David Friedrich Strauss (1808-1874)
Život Ježíšův Křesťanská věrouka Stará a nová víra Bruno Bauer ( ) Kritika evangelií synoptiků Edgar Bauer ( ) Kritika evangelií synoptiků a sv.Jana Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

124 Mosses Hess: O penězích 1842
Max Stierner: Jedinec a jeho vlastnictví 1845 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

125 Karel Marx (1818-1883) Úvod ke kritice Hegelovy filozofie práva 1843
Ekonomicko-filozofické rukopisy Německá ideologie (B.Engels) Bída filozofie Kapitál I – 1867, II – 1885, III Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

126 Friedrich Engels (1820-1895) Postavení dělnické třídy v Anglii
Dialektika přírody Anti-Dühring Původ rodiny, soukromého vlastnictví Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

127 Arthur Schopenhauer (1788-1860)
O vidění a barvách Svět jako vůle a představa O vůli v přírodě Dva základní problémy etiky O svobodě vůle O základu mravnosti Parerga a paralipomena Aforismy k životní moudrosti Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

128 Vztah ke Kantovu dílu Největší význam: věc o sobě
- dospívá k ní kauzálním úsudkem oblast „fénomeny“ Svět jako představa skepticismus Svět jako vůle

129 Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Zrození tragédie z ducha hudby Nečasové úvahy Lidské, příliš lidské Ranní červánky Radostná věda Tak pravil Zarathustra Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

130 Nenapsal: Vůle k moci – Pokus o přehodnocení všech hodnot po r. 1882
(4 díly) Mimo dobro a zlo Ke genealogii morálky Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

131 Kult vůle vůle – je zdroj síly vůle činí nadčlověka ale i morálky
jednání silného je normou (i samo sobě) z toho plyne: silnému je dovoleno vše Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

132 Ohlasy Alfred Rosenberg: Nietzsche je zdrojem, z něhož
čerpá ideologie „silného Německa“ Romain Roland: Nietzscheovská společnost – „demokratická“ interpretace Nietzscheho Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

133 Søren Kierkegaard (1813-1855) Buď – anebo 1843 Pojetí úzkosti 1844
Bázeň a chvění Stádia na cestě životem 1845 Konečný nevědecký dodatek k Filozofickým drobkům 1846 Nemoc k smrti Nácvik křesťanství Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

134 Teologické spisy 1848 Ne! co máme obecně činit konkrétnost
Ale! co „já“ a právě „nyní“ vymanit se z „davu“ (obecná) víra ne pro „sebe“ nýbrž před „Bohem Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

135 Auguste Comte (1798-1857) Plán vědeckých prací nutných
k reorganizaci společnosti Systém pozitivní filozofie Kurz pozitivní filozofie Pojednání o sociologii ustavující náboženství lidskosti Pozitivistický katechismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

136 Tři stadia vývoje lidstva
teologické metafyzické pozitivní polyteismus různorodá mnohost vzor: (newtonovská- monoteismus jednotná příroda fyzika konstatující) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

137 Pouze „fakta“ bez „spekulací“ ale i bez „interpretací“?
metody poznání: pozorování popis konstatování vzor: klasická mechanika souvislosti: časová a prostorová koexistence lze je časová následnost „konstatovat“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

138 anorganický svět (procesy) astronomie fyzika chemie
Systém věd anorganický svět (procesy) astronomie fyzika chemie organický svět (procesy) biologie sociologie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

139 V systému věd není: matematika – je základem „všeho“ prostupuje „vším“
psychologie – není možná jako věda „posloupnost“ věd: matematika, astronomie, fyzika, chemie biologie, sociologie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

140 Ohlasy – pokračovatelé?
Hippolyte Taine ( ) literární kritik Emil Durkheim ( ) sociologie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

141 Ohlas v „českém“ myšlení
T.G.Masaryk J.Goll (historik) Zd.Nejedlý Fr.Krejčí (filozofie) J.Král Fr.Weyr (právo) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

142 T.G. Masaryk Klasifikace věd abstraktní konkrétní praktické
matematika geometrie zeměměřictví Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

143 John Stuart Mill (1806-1873) otec: James Mill (1775-1837)
Systém deduktivní a induktivní logiky 1843 Principy politické ekonomie O svobodě Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

144 Indukce v podstatě empirická
Canony: reakce a řešení příčinnosti (problém daný Humem) Poznání: počitky a jejich asociace Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

145 Ekonomie: rozdíl mezi: - produkcí (trh) – liberál
- rozdělování (sociální aspekt) Etika: vliv „utilitarismu“ Jeremy Bentham ( ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

146 Herbert Spencer (1820-1903) Teorie populace 40.léta Vývojová hypoteza
Principy psychologie Systém syntetické filozofie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

147 Idea „evoluce“ vliv Charles Darwin (1809-1882) O původu druhů 1859
Vývoj je integrace hmoty provázená vynaložením pohybu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

148 Předchůdci neokantovců
Otto Liebmann ( ) Kant a epigoni jádrem: „Kritiky“ – vše ostatní je buď: „prolegomena“ nebo: „ohlas“ Z pozic „Kantova kriticismu“ hodnotí vše co „následuje“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

149 Friedrich Albert Lange (1828-1875)
Dějiny materialismu (Dějiny dělnického hnutí) - materialismus nutný pro přírodní vědy není vhodný pro základ „metafyziky“ centrem zájmu: kritika čistého rozumu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

150 Neokantovství 60.-70.léta – zpět ke Kantovi Marburská Badenská škola
Cíl: Kanta pochopit a „překonat“ „věc o sobě“ - vnitřně rozporná - je mimo empirii mimo čas Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

151 proto: poznání je „jádrem“ kantovství
Od poznání k etice proto: poznání je „jádrem“ kantovství M.Thomová: Kritika čistého rozumu - účelová – je podřízena etice Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

152 Marburská škola Herman Cohen (1842-1918)
Kantova teorie zkušenosti Logika čistého poznání Kantovo založení etiky Etika čisté vůle Kantovo založení estetiky Estetika čistého cítění Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

153 Poznání směruje k „rozumovému“ proniknutí
Výhrady vůči: věci o sobě (jako nepoznatelné) rozdělení: noumena x fenomena Poznání směruje k „rozumovému“ proniknutí do „věci“ objektivní mravní rozum dokonalý právní stát Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

154 Ernst Cassirer (1874-1945) Problém poznání v novověké filozofii
hlavní díla Filozofie symbolických forem Eseje o Člověku (pozdní práce) Mýtus státu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

155 V centru pozornosti – poznání Symbol možné interpretace
Vliv na formování koncepce směřující k určitému pojetí „Semiotiky“ (Charles Morris ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

156 Bádenská (Freiburská) škola
Wilhelm Windelband ( ) Dějiny novější filozofie K systému kategorií Dějiny a přírodní vědy Úvod do filozofie Filozofie dějin Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

157 nomotetické – stanovící zákony obecné
Centrem pozornosti: poznání a věda klasifikace věd: nomotetické – stanovící zákony obecné ideografické – popisné (deskripční) jedinečné Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

158 absolutizace rozdílu mezi přírodou a společností
přírodními a společenskými vědami nelze realizovat „transfer“ metod metodologický dualismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

159 Gustav Theodor Fechner (1801-1887) – fyziolog
Ovlivňuje: Rudolf Herman Lotz ( ) – pojem „hodnota“- axiologie Gustav Theodor Fechner ( ) – fyziolog Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

160 Poslední třetina XIX. a X. století
Filozofie Scientická Antropologická Neopozitivismus Filozofická antropologie Strukturalismus Existencialismus Operacionalismus Vitalismus (Neo) Kritický realismus Filozofie života Kritická ontologie Neorealismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

161 Poslední třetina XIX. a XX.století
Neotomismus Pragmatismus Fenomenologie Postmodernismus Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

162 Empiriokriticismus Richard Avenarius (1843-1896)
Kritika čisté zkušenosti Ernst Mach ( ) Poznámka k analýze zkušenosti Analýza zkušenosti a vztah fyzického k psychickému Poznání a omyl Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

163 Základní problém: analýza, zkušenost
Avenarius: vymezení „zkušenosti“ analytické: čistá zkušenost – neobsahuje nic,co by nebylo „jen“ zkušeností syntetické: zkušenost je pojem, jehož předpokladem ve všech jeho komponentech jsou pouze součásti našeho okolí Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

164 Specifická energie smyslová
„objekt“ je v „gnozeologickém“ i „ontologickém“ smyslu jen tehdy, je-li jako „objekt“ kladen „subjektem“ data objekt subjekt „fakt“ je vždy „faktem vědomí“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

165 Konvencionalismus Henri Poincaré (1854-1912) Kurz matematické fyziky
Věda a hypotéza Hodnota vědy Věda a metoda Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

166 realita, tj. podstata jevů, neexistuje
existuje-li, pak je nepoznatelná poznatelné jsou jen „vztahy harmonie“ jsou předmětem poznání matematiky její pojmy a tvrzení se opírají o konvence Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

167 Náboženská filozofie Dialektická teologie „Katolická“ filozofie
(protestantismus) Neotomismus (1879 – Aeterni Patris Lev XIII.) Tradice německé klasické filozofie + S.Kierkegaard Ale i další Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

168 Racionalistické Ne-racionalistické
Aristotelsko-Tomistické Platonsko-Augustianské Neotomis - Augustianství Neoscotismus Neosuaresismus Gustav Vetter Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

169 Absolutní bytí – Bůh Sociální myšlení
světa princip sociálního Poznání konsensu pravého bytí etika: silně konzervativní Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

170 Katolický existencialismus
Gabriel Marcel ( ) Filozofie činnosti M.Blondel ( ) Katolický personalismus E.Mounier ( ) J.Lacroix ( ) Křesťanský evolucionismus Pierre Teilhard de Chardin ( ) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

171 Existencialismus essence x existence bytí jedinec
podstata individualita Francouzský Německý Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

172 Gabriel Marcel (1889-1973) Křesťanský sokratismus Neosokratismus
Existence a objektivita 1919 Metafyzický deník Býti a míti Člověk – poutník Royceova metafyzika 1947 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

173 rezignace na filozofický „racionalismus“
„myslící“ myšlení x „myšlené“ myšlení subjektivní objektivizované je paradoxem mysterium postihuje problém postihuje jediné pravé bytí jen „vnější“ skutečnost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

174 Jean Paul Sartre (1905-1980) Obraznost L´Imagination 1936
Základy Husserlovy fenomenologie 1939 Bytí a nicota Materialismus a revoluce Existencialismus je humanismus 1949 Kritika dialektického rozumu Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

175 S vyloučením veřejnosti Program angažované literatury
Nevolnost romány Cesty svobody Mouchy dramata S vyloučením veřejnosti Program angažované literatury Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

176 kritika: klasické ontologie z pozic fenomenologie
subjekt nemůže existovat bez objektu a naopak! vědomí reflektující „nic“ je vědomí nicoty (ničeho) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

177 „bytí o sobě“ „bytí pro sebe“
pouze „je“ – více nelze je vědomé bytí = je vědomí o něm vypovídat uvědomuje „sebe“ proti „bytí o sobě“ = nemůže být zdrojem „neguje“ bytí o sobě pro sebe vědomí je základem existence Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

178 Karl Jaspers (1883-1969) Obecná psychopatologie 1913
Psychologie světového názoru Idee univerzity Duchovní situace doby Rozum a existence O pravdě Filozofická víra Filozofie a svět Atomová bomba a budoucnost lidstva 1958 Filozofická logika nedokončeno Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

179 Co je skutečnost? (v ontologickém smyslu) čtyři sféry:
Základní problém: Co je skutečnost? (v ontologickém smyslu) čtyři sféry: anorganická příroda svět živých organismů duchovno jako vnitřní skutečnost duch jako racionální princip jsou na sebe „neredukovatelné“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

180 Objektsein svět poznatelných objektů existence (člověk = živočich)
dasein sféra poznané vědy ichsein duchovno vnitřní skutečnost Existence ansichsein duch jako racionální princip sféra poznání filozofie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

181 Filozofie = systém existencialismus
Filozofování = činnost ducha aktivita existenciální filozofování Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

182 Martin Heideger (1889-1975) Bytí a čas 1929
Co je metafyzika (1950) Úvod do metafyziky Co je filozofie Otázka po „věci“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

183 Kritika stávající „ontologie“
tj. „substanciálního“, „konceptuálního“ bytí vychází z „věcnosti bytí“ totalita bytí reflektován „pseudopojmy“ (neopozitivismus) netýká se „skutečného“ bytí Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

184 fundamentální ontologie vyjádřitelná? existenciálním
kategoriálním aparátem Člověk (jedině) je schopen pochopit „své bytí“ (vědomé) v jeho celistvosti bytí lidské = existence konečná (smrt) kategorie „starosti“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

185 Filozofická antropologie
Max Scheler ( ) Místo člověka v kosmu 1920 Helmuth Plessner ( ) Stupně organické přírody a člověk 1928 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

186 Postmodernismus Jacques Derrida (1930-1999) O gramatologii
Hlas a fenomén Vychází: z fenomenologie Heideggerovy fundamentální ontologie odmítá „filozofii velkých systémů“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

187 Neovitalismus Henri Bergson (1859-1941) Esej o bezprostředních
datech vědomí Hmota a paměť Tvořivý vývoj Dvojí pramen mravnosti a náboženství Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

188 elán vital = životní princip základní hybná síla vývoje
intuice = druh intelektuální sympatie základ poznání Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

189 Fenomenologie Emund Husserl (1859-1938) Filozofie aritmetiky 1891
Logická zkoumání I+II Idee k čisté fenomenologii a fenomenologické filozofii Formální a transcendentální logika 1929 Karteziánské meditace Krize evropských věd a transcendentální filozofie 1939 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

190 eidos – „eidetická redukce „věcná“ transpozice ve všech myslitelných
formální eidos – „eidetická redukce „věcná“ transpozice ve všech myslitelných (možných) kontextech (věcných) eidetické (skutečné) vědy: matematika logika Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

191 fenomenologická (transcendentální) redukce
směřuje k „já“ (ego) vyjmout „poznávající vědomí“ z vnějšího (empirického reálného) kontextu „čistá struktura vědomí“ „intence“ zaměření na uchopení „hledaného“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

192 Jan Patočka Přirozený svět 1936 Úvod do Husserlovy fenomenologie 1968
Přirozený x matematické přírodovědy svět Roman Ingarden (Polsko) estetika - filozofie Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

193 počátek: Metafyzický klub 1871
Pragmatismus počátek: Metafyzický klub Chauncey Wright Charles Sanders Peirce William James John Dewey Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

194 „Vesmírný řád“ = jen „pravidelnost jevů“ nikoliv: nutnost, příčinnost
„užitečnost“ – míra jednání i skutků poznané poskytuje jen „popis fakticity“ charakter procesu (dění) dán „výsledkem“ Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

195 výrazný metodologický akcent
Strukturalismus výrazný metodologický akcent v řadě speciálních věd de Saussure - Kurz obecné linqvistiky Budouin obecná filozofie Struktura = systém uspořádání vztahů vnitřní forma Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

196 Strukturální funkcionalismus
sociologie T.Parsons R.Merton organický evolucionismus psychologie J. Piaget matematika: Bourbaki algebraické uspořádaných řad struktury topologické Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

197 Strukturalismus v „Česku“
J.L.Fischer: Skladebná filozofie Pražský linqvistický kruh: V.Šklovský: Formální poetika R.Jakobson Literatura – estetika J.Mukařovský K.Chvatík Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

198 Neopozitivismus Předzvěsti: Betrand Russel – logický atomismus
Philosophical Essayes The Problems of Philosophy 1912 Ludwig Wittgestein Tractatus Logico-Philosophicus Philosophy of Investigation (vyšlo) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

199 Vídeňský kruh 1928(9) – 1938 O.Neurath R.Carnap Logický pozitivismus
P.Frank M.Schlick Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

200 R.Carnap (1891-1970) Logická výstavba světa 1928 předmět filozofie:
Logická syntax jazyka logická analýza Testevatelnost a význam jazyka věda Základy logiky a matematiky 1939 Úvod do semantiky 1942 Význam a nutnost Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

201 Lipský (Berlínský) kruh
Hans Reichenbach ( ) Základy Axiomatika relativistické pravděpodobnostních časoprostorové teorie logik Zkušenost a předpověď 1938 Filozofické základy kvantové mechaniky 1944 Vznik vědecké filozofie 1954 Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

202 Erkenntnis – vědecký časopis (Švýcarsko)
Encyklopedia of Unified Science (1938) Logicizace vědy Důraz na exaktnost k matematické logice Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

203 Z pozic analytické filozofie odmítá „historismus“ a dialektiku
Postpozitivismus Karl Popper Logika poznání Otevřená společnost a její nepřátelé Bída historismu Z pozic analytické filozofie odmítá „historismus“ a dialektiku Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

204 (Vliv pojetí „exaktnosti“)
Operacionalismus P.W.Bridgmen ( ) Logika moderní fyziky 1932 Každá vlastnost musí být „měřitelná“, resp. podrobitelná operaci, která je isomorfní s operací měření (Vliv pojetí „exaktnosti“) Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

205 Obecná semantika Alfred Korzybski (1879-1950) Věda a zdraví 1936
Všechny konflikty vznikají“nesprávnou“ interpretací „významu“ a „smyslu“ pojmů Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

206 Neorealismus (1930 G.E.Moore R.B.Perry věc (objekt) je přímou
součástí vědomí W.P.Montaque W.T.Marvin Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

207 Kritická ontologie Nikolai Hartman (1882-1950)
objekt poznání je mimo vědomí Vrstvy reálného bytí: hmota, život, vědomí, duch Vyšší nevzniká z předchozích je nutné „přidání“ nových kategorií Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::

208 Kritický realismus R.W.Sellars poznání není bezprostřední daností
G.Santayana poznání jsou dostupné jen podstaty jevů a objektů - jako A.Roberts logické konstrukce D.Rake Ch.Strong Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. , ::


Stáhnout ppt "VÝVOJ NOVODOBÉ FILOZOFIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google