Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy správního práva trestního

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy správního práva trestního"— Transkript prezentace:

1 Základy správního práva trestního
Správní právo A3 Základy správního práva trestního

2 Co se dnes dozvíte? Organizační informace – zápočet, zkouška, literatura Pojem správního práva trestního Co je to správní trestání Pojem a znaky správního deliktu

3 Literatura Mates P. a kolektiv: Základy správního práva trestního. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009 Sládeček V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009 Černý, j: a kol. Přestupkové řízení: příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. 12. vyd. Praha: Linde, 2011.

4 Pojem správního práva trestního
ty normy správního práva, které upravují správní trestání prolíná se všemi třemi součástmi správního práva kořeny v období policejního státu

5 Co je to správní trestání
trestání obecně – rozhodování o vině a trestu soudní a správní trestání exkurz: proč společnost někoho za něco trestá právní úprava – rozsáhlá, roztříštěná, komplikovaná, nekoncepční

6 Zásady správního trestání - obecně
neexistence zákonného katalogu analogie se soudním trestáním absence výslovných záruk v Listině základních práv a svobod mezinárodní záruky – Evropská úmluva o lidských právech

7 Zásady správního trestání - výčet
1) zásada zákonnosti zásada zákonnosti deliktů zásada zákonnosti trestů zákaz retroaktivity k tíži pachatele zákaz analogie k tíži pachatele 2) zásada subsidiarity správního postihu 3) zásada rovnosti před zákonem 4) zásada spravedlivého procesu 5) zásada ne bis in idem 6) zásada presumpce neviny

8 Pojem a znaky správního deliktu
Správní delikt – protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu trestu ukládaného v rámci výkonu veřejné správy Znaky protiprávnost škodlivost zákonné vyjádření skutkové podstaty trestnost objekt objektivní stránka subjekt subjektivní stránka zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné správy

9 často nazývaná též společenská nebezpečnost
protiprávnost objektivní kategorie, která vyjadřuje rozpor lidského chování s platným právem vyjádřena buď explicitně, nebo negativní dikcí škodlivost často nazývaná též společenská nebezpečnost někdy ztotožňována s protiprávností (formální versus materiální pojetí deliktu)

10 zákon se spácháním deliktu spojuje hrozbu trestu
trestnost zákon se spácháním deliktu spojuje hrozbu trestu některá porušení norem správního práva vedou k jiným právním následkům zákonné vyjádření skutkové podstaty zásada nullum crimen sine lege

11 chráněný zájem, na který protiprávní jednání útočí
objekt deliktu chráněný zájem, na který protiprávní jednání útočí objektivní stránka deliktu protiprávní jednání (komisivní, omisivní) škodlivý následek příčinná souvislost (kauzální nexus)

12 subjektivní stránka deliktu
subjekt deliktu pachatel subjektivní stránka deliktu zavinění – vnitřní psychický vztah pachatele ke svému protiprávnímu jednání úmysl - přímý - nepřímý nedbalost - vědomá - nevědomá

13 zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné
správní delikty typicky projednává státní správa, v některých případech to ovšem zákon svěřuje územní nebo zájmové samosprávě delikty se většinou projednávány z moci úřední


Stáhnout ppt "Základy správního práva trestního"

Podobné prezentace


Reklamy Google