Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury."— Transkript prezentace:

1 1 Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) Směrovače provádějí přepojování datagramů mezi IP sítěmi (datagramová služba) Směrovače určují „nejlepší“ cestu pro datagramy podle směrovacích map (tabulek), které obsahují celou topologii internetu (internet = propojené IP sítě)

2 2 Počítačové sítě IP směrování (routing) Směrovač získává informace o sítích –Staticky (statické směrovací tabulky) administrátorem ručně editované záznamy směrovač nemůže vytvářet alternativní cesty, jestliže se nastavená cesta přeruší možnost chybné konfigurace vznik směrovacích smyček

3 3 Počítačové sítě IP směrování (routing) –Dynamicky (dynamické směrovací tabulky) na základě informací periodicky šířených směrovacími protokoly se mapy vypočítávají programem podle určitého algoritmu snadná adaptace na změny v topologii sítě mezi směrovači musí být dohoda o implementaci určitého směrovacího protokolu

4 4 Počítačové sítě IP směrování Připomeňme si: –přímé směrování - zdroj i cíl ve stejné IP síti –nepřímé směrování - zdroj a cíl v různých IP sítích Co obsahuje směrovací tabulka? –pro každou IP síť internetu: síť (network) brána (gateway) rozhraní (interface) metrika –brána - IP adresa rozhraní dalšího směrovače –směrovací metrika - zhodnocené parametry přenosové cesty (parametry jsou stanoveny protokolem) - např. počet směrovačů na přenosové cestě, cena za přenos, přenosová kapacita, zpoždění...

5 5

6 6 Počítačové sítě IP směrování Každý směrovač musí mít mapu celého internetu - pro celý Internet nerealizovatelné - řešení: strukturalizace Internetu na autonomní systémy Autonomní systém (AS) –komplex sítí a směrovačů –jedna administrativní doména se společnou směrovací strategií –AS je registrován u NIC (Network Information Center) a má přidělen unikátní identifikátor (16 bitů), který používají ke své identifikaci externí směrovací protokoly v procesu vzájemné výměny směrovacích informací Dvě úrovně směrování –uvnitř AS - směrování interními směrovacími protokoly (IGP - Interior Gateway Protocol) –mezi AS - směrování externími směrovacími protokoly (EGP - Exterior Gateway Protocol)

7 7 Počítačové sítě IP směrování LAN AS1 LAN AS2 AS3 EGP LAN IGP Core Network

8 8 Počítačové sítě IP směrování Algoritmy pro výpočet směrovacích cest - podle charakteru směrovací informace –Distance Vector Algorithmus (DVA) –Link State Algorithmus (LSA) Princip DVA –jednotlivé směrovače periodicky vysílají obsah své směrovací tabulky –přijímají informace vysílané ostatními směrovači a podle nich aktualizují obsah své tabulky

9 9 Počítačové sítě IP směrování Peering Peeringová centra v ČR NIX (Neutral Internet Exchange) - NIX.CZ, z.s.p.o.NIX CBIX (Commercial Brno Internet Exchange) - Master Internet, s.r.o. CBIX

10 10 Počítačové sítě IP směrování Algoritmus DVA - Bellman-Ford Cíl je vytvořit tabulku: Net Gateway Distance („hopcount“) Distance je počet směrovačů, přes které musí datagram projít na trase do cílové sítě směrovač šíří svou směrovací tabulku IP broadcastem jestliže přijme směrovač novou informaci (záznam pro síť, kterou ve své tabulce nemá nebo je v záznamu pro známou síť kratší hopcount, svou tabulku opraví)

11 11 Počítačové sítě IP směrování –Protokoly založené na DVA definují malé přirozené číslo, které omezuje hodnotu DISTANCE (tzv. max. hopcount). –Protokoly jsou vhodné pro nepříliš rozsáhlé sítě –Vytvoření tabulky: vytvoření záznamů pro sousedící sítě podle postupně přijímaných obsahů tabulek dalších směrovačů se tvoří záznamy pro čím dál vzdálenější sítě (hodnota „hopcount“ přijatá od sousedního směrovače se vždy zvýší o 1) –Nevýhoda - nutnost vysílat celé tabulky u větších sítí to představuje velké datové pakety velká zátěž sítě

12 12 Počítačové sítě IP směrování Algoritmus LSA – Dijkstra algoritmus –Princip Link State Algorithmus (LSA) - směrovače vysílají pouze informace („Link State Packets“ - LSP) o stavu spojů, ke kterým jsou připojeny. –LSP jsou vysílány všem ostatním směrovačům („flooding“) –každý směrovač si vytváří na základě LSP z ostatních směrovačů kompletní topologickou mapu sítě –z mapy jsou určeny „nejkratší cesty“ k cílovým sítím ( Dijkstra algoritmus ) – další ukázka Dijkstra algoritmusdalší ukázka –metrika LSA - „cost“

13 13 Počítačové sítě IP směrování –Směrovač zpracovává pouze změny stavů spojů, které obdrží v LSP a potom znovu spočítá nejkratší cestu –Pakety protokolů LSA jsou mnohem kratší než u protokolů DVA, velikost jejich obsahu nezávisí na velikosti sítě –Protokoly LSA jsou vhodné i pro velmi rozsáhlé sítě

14 14 Počítačové sítě IP směrování Interní protokoly - IGP –Protokol RIP (Routing Information Protocol) - princip DVA - verze RIP 1 a RIP 2 – Metrika … hopcount (max. hopcount = 16) –vysílání RIP zpráv IP broadcastem každých 30 sec –pokud není přijata RIP zpráva po dobu 180 sec, platnost směrovací tabulky vyprší (dojde ke ztrátě konektivity) –použití v malých a středních sítích –implementace RIP protokolu jsou součástí OS Unix –protokol RIP nevytváří alternativní cesty –Problémy RIP protokolu: pomalé šíření informace náchylnost ke vzniku směrovacích smyček

15 15 Počítačové sítě IP směrování Formát RIP 2 zprávy typ příkazuverze (2) identifikátor směrovacího procesu identifikátor AStyp sítě (IP ~ 2) IP adresa sítě maska podsítě „next - hope“ IP adresa metrika (1-16) záznamy pro dalších maximálně 24 směrovačů 0 7 8 15 16 31

16 16 Počítačové sítě IP směrování RIP protokol nevytváří hierarchické směrovací oblasti RIP protokol vytváří „ploché“ (flat) směrovací oblasti RIP protokol definuje pouze jeden typ směrovače Nastavení RIP subjektů (programová konfigurace): –aktivní – generují a šíří RIP zprávy (zpravidla síťové směrovače) –pasivní – pouze přijímají RIP zprávy od aktivních subjektů (zpravidla koncové uživatelské systémy) Směrovače LAN – implementace RIP (aktivní i pasivní) i jiných směrovacích protokolů (nejčastěji OSPF) – směrovače multiprotokolové

17 17 Počítačové sítě IP směrování IP záhlaví Protocol = 17 UDP záhlaví RIP zpráva IP záhlaví Protocol = 89 OSPF zpráva

18 18 Počítačové sítě OSPF – Open Shortest Path First Směrovací protokol na principu algoritmu LSA Metrika „cost“ přiřazená administrátorem každému spoji – podpora ToS (Delay, Throughput, Reliability) – ToS = 0, pak „cost“ = šířka přenosového pásma Možnost vytvářet paralelní cesty (stejná metrika) – rozdělení zatížení sítě (load balancing) OSPF vytváří hierarchické sítě tvořené směrovacími oblastmi (area), OSPF definuje více typů směrovačů generujících OSPF zprávy příslušných typů Šíření zpráv mezi OSPF směrovači – přenosy „multicast“ 224.0.0.5všechny OSPF směrovače sítě 224.0.0.6„pověřený“ směrovač (designed router)

19 19 OSPF směrovací doména Autonomní systém Area 1 LAN Area 2 LAN Area 3 Backbone Area 0

20 20 OSPF směrovací doména Area – soustava jedné nebo více souvislých sítí každá area má svou „kopii“ Shortest Path First (SPF) algoritmu Hierarchické směrování –Uvnitř oblasti – intra area – společná topologická databáze vnitřní směrovač AR (Area Router) – „pověřený“ směrovač –Mezi oblastmi - inter area – přes páteřní oblast– sumarizuje topologické informace oblasti hraniční směrovač ABR (Area Border Router) –Mezi OSPF směrovacími doménami – autonomní oblasti se stejnou metrikou s rozdílnou metrikou hraniční směrovač AS ASBR (AS Border Router)

21 21 Počítačové sítě IP směrování – protokol OSPF Zprávy OSPF – Link State Announcements Packets – LSA LSA pakety obsahují informace o spojích připojených k vysílajícímu směrovači LSA pakety jsou generovány, jestliže nastane změna stavu spojů, jinak periodicky (30 min.) Protokol „Hello“ – zřizuje a udržuje vztahy mezi sousedními směrovači, provádí výběr „pověřeného“ směrovače (224.0.0.6) v síti s více směrovači Oblasti zahrnují typicky více sítí, každá oblast je připojena k páteřní oblasti (transportní síti) Nelze-li připojit oblast k páteři, vytvoří se „virtuálního spoj“ přes jinou oblast (tranzitní síť) OSPF podporuje ToS a autentizaci LSA

22 22 Protokol OSPF - LSA pakety Hello Packet - se vytváří v prvním kroku LSA - "oslovení sousedních routerů" Database Description Packet - odpověď na Hello Packet Link State Request Packet - žádost o vyslání Link State Update Packet Link State Acknowledgment Packet - potvrzuje příjem Link State Update Packet Link State Update Packet - odpověď na Link State Request Packet

23 23 Protokol OSPF Link State Update Packet – odpověď na LS Request Typ 1 – Router Link – zahrnuje informace o stavu všech rozhraní směrovače s oblastí. Je vysílán do lokální sítě všemi směrovači Typ 2 – Network Link – zahrnuje seznam směrovačů připojených k lokální síti. Je vysílán do lokální oblasti a je generován „pověřeným“ směrovačem Typ 3/4 – Summary Link to Network/to ASBR – popisuje cestu mimo oblast (v rámci vlastního AS). Je generován hraničními směrovači a vysílán do připojených oblastí. Typ 3 popisuje cestu k sítím, typ 4 k hraničním směrovačům AS Typ 5 – External Link – popisuje cestu v jiném AS. Je generován ASBR a vysílán do AS Typ 6 – Group Membership – podpora skupinových přenosů

24 24 IP směrování Externí protokoly Protokol EGP – jednoduchý protokol, na bázi stromové struktury, bez metriky. Princip: –Zjistí každému směrovači sousední směrovače, se kterými bude komunikovat, –Periodicky „sousedství“ ověřuje –Vyměňuje se sousedy informace o dostupnosti sítí ve svém AS (seznam sítí a směrovačů )

25 25 IP směrování Externí protokoly Protokol BGP – novější, na bázi hvězdicové struktury (Core Network) BGP – v současnosti oficiální externí protokol Internetu – routery WAN podporují BGP Core Network AS1 AS2 AS3

26 26 IP směrování Externí protokoly - BGP BGP protokol používá transportní protokol TCP (spolehlivý), dokáže šířit informace i mezi interními směrovači (uvnitř AS) BGP kombinuje algoritmus DVA a LSA Funkce BGP –navázáni a udržování komunikace se sousedními směrovači –při první výměně informací vysílá celé směrovací mapy –nevysílá periodicky, pouze aktualizuje směrovací informace

27 27 IP směrování Externí protokoly - BGP Typy zpráv BGP –OPEN – navázání spojení se sousedním routerem (jsou na stejné IP síti/subsíti) –UPDATE – předání informace o sítích, které jsou dosažitelné touto směrovací cestou a/nebo informace o změně směrovacích cest –KEEPALIVE – periodické ověření spojení se sousedním routerem –NOTIFICATION – chybová zpráva

28 28 IP směrování Externí protokoly - BGP Implementace externích a interních směrovacích protokolů LAN externí protokol interní protokoly


Stáhnout ppt "1 Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury."

Podobné prezentace


Reklamy Google