Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22. Listopadu Ochrana přírody a krajiny II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22. Listopadu Ochrana přírody a krajiny II."— Transkript prezentace:

1 22. Listopadu Ochrana přírody a krajiny II.
PŽP 11 22. Listopadu Ochrana přírody a krajiny II.

2 Zvláštní ochrana rostlin a živočichů
Týká se vybraných druhů rostlin a živočichů zapsaných v seznamu v přílohách II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. K ZOPK Kategorie Kriticky ohrožené Silně ohrožené Ohrožené V jejím rámci je chráněn každý jedinec zvláště chráněného druhu Chráněny jsou rovněž mrtví jedinci, jejich části nebo výrobky z nich

3 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin
Zákaz sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, přemisťovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji Zákaz držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny Vztahuje se na všechny části rostlin a vývojová stádia Chráněn je rovněž jejich biotop Z ochrany jsou vyloučeny rostliny Rostoucí přirozeně uvnitř jiných kultur, které jsou běžným způsobem obhospodařovány § 49 odstavec 3 ZOPK negativně vymezuje běžné obhospodařování V kategorii kriticky a silně ohrožených rostlin je ke způsobu běžného obhospodařování nutné stanovisko OOP (ministerstvo) vydávané formou správního rozhodnutí, kde lze uložit náhradní ochranné opatření Pěstované v kulturách získaných povoleným způsobem Pocházející z dovozu, pokud nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv

4 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů
Zákazy jsou obdobné jako u zvláště chráněných rostlin, tj. vztahují se na veškeré nakládání Chráněna jsou přirozená i umělá sídla těchto živočichů Ochrana se nevztahuje na případy (s výjimkou druhů silně a kriticky ohrožených), kdy je nezbytné provést zásah V důsledku běžného obhospodařování majetku a z důvodů hygienických, ochrany veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo leteckého provozu V těchto případech je nutné předchozí stanovisko OOP (KÚ nebo správa) vydané formou správního rozhodnutí, nejde-li o naléhavý zásah

5 Památné stromy Chráněni jsou konkrétní jedinci/skupiny mimořádně významné svým vzrůstem, stářím, výrazností v krajině, spojením s historickými událostmi nebo pověstmi V terénu označeny malým státním znakem a označením „památný strom“ Zákaz poškozování, ničení a rušení v přirozeném vývoji Ošetřování je možné jen se souhlasem OOP, který je často zajišťuje sám Vyhlášení rozhodnutím OOP ve správním řízení, možná je též smluvní ochrana Účastníkem řízení jsou vlastníci, případně nájemci pozemků, kde strom roste a kde bude jeho ochranné pásmo, obec a občanské sdružení dle § 70 ZOPK Ochranné pásmo ze zákona činí kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného 130 cm nad zemí a zákonem je zakázána jakákoliv škodlivá činnost s výčtem příkladů Výjimka ze zákazů je udělována rozhodnutím OOP při převaze veřejného zájmu nebo jej vymezí OOP v rozhodnutí o vyhlášení, kde jsou rovněž stanoveny činnosti a zásahy, které lze v ochranném pásmu konat jen s předchozím souhlasem OOP

6 Výjimky ze základních podmínek ochrany § 56
Povoluje orgán ochrany přírody správním rozhodnutím Pro ohrožené druhy KÚ a správy na svém území Pro kriticky a silně ohrožené druhy pouze správy Správy NP pouze na území NP a jejich ochranných pásem, správy CHKO na zbývajícím území Na pozemcích určených pro účely obrany státu vojenské újezdy Výjimku lze udělit jsou-li zároveň splněny tyto podmínky Jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody Neexistuje jiné uspokojivé řešení Populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany A je-li dán některý z taxativně uvedených důvodů veřejného zájmu Veřejná bezpečnost, obrana státu, bezpečnost letového provozu Provoz na dopravně významné vodní cestě nebo zájem stavby dálnice či rychlostní komunikace Škody na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství, vodní hospodářství Ochrana přírody, výzkum, vzdělávání Opětovné osídlení či vysazení druhu (včetně chovu v zajetí a umělého rozmnožování) Ostatní naléhavé důvody (včetně ekonomických a sociálních) s výrazně převažujícím veřejným zájmem, jež mají příznivý vliv na životní prostředí Využívání ptáků k sokolnickým účelům V rozhodnutí může být uložena povinnost označit živočicha

7 Zvláštní územní ochrana
Přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území Velkoplošná/maloplošná (asi 2 000) Mezinárodní/národní/regionální význam Kategorie Národní park (NP) Národní přírodní rezervace (NPR Přírodní rezervace (PR) Národní přírodní památky Přírodní památky CHKO Ochranné pásmo Ochrana před vlivy z okolí U maloplošných, není-li vyhlášeno, ze zákona 50m, U velkoplošných se vyhlašuje dle potřeby Předmět ochrany Ekosystémy (NP,NPR,PR) Biotopy jednotlivých druhů živočichů či rostlin, naleziště nerostů či unikátní části neživé přírody (NPP,PP) Současně příroda a krajinný ráz (CHKO)

8 ZCHÚ Vyhlašování formou právního předpisu
NP zákonem, CHKO nařízením vlády, NPR a NPP vyhláškou MŽP, PR a PP nařízením KÚ nebo správy Vyhláškou Ministerstva obrany na území vojenských újezdů Postup vyhlašování Zpracování návrhu na základě vyhodnocení stavu území a návrhu způsobů ochrany Oznámení o návrhu a o místě, kde je možné do něj nahlížet, a o lhůtě k podání námitek písemně známým vlastníkům a nájemcům dotčených nemovitostí, obcí a krajům, návrhy velkoplošných ZCHÚ jsou zveřejněny rovněž na portálu veřejné správy Zveřejnění oznámení o návrhu a o místě, kde je možno do něj nahlížet, a o lhůtě k podání námitek na úředních deskách dotčených obcí Řízení o námitkách Předběžná ochrana Zřízení smlouvou mezi OOP a vlastníkem dotčeného pozemku (smluvní ochrana) K vyhlášení ochranného pásma je příslušný stejný orgán jako k vyhlášení ZCHÚ a uplatňuje se stejný postup

9 ZCHÚ Evidence v ústředním seznamu ochrany přírody a krajiny, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) Evidence v katastru nemovitostí Vyhláška stanoví způsob označení v mapách Označování v území (§ 13 vyhlášky) NP, CHKO, NPR a NPP tabulí na hranici s velkým státním znakem, kategorií ZCHÚ a názvem NP či CHKO PR a PP tabulí na hranici s malým státním znakem, kategorií ZCHÚ U maloplošných ZCHÚ se hraniční stromy a hraniční sloupky označují červenými pruhy

10 ZCHÚ – základní ochranné podmínky (zákonné zákazy)
Zpravidla 3 zóny ochrany přírody (vyhláška MŽP) Zákazy pro celé území a pro první zónu § 26 CHKO Povinnost vymezit nejméně 3 zóny odstupňované ochrany (vyhláškou MŽP) Zákazy vztahující se k celému území,k I. zóně, k I. a II. zóně § 29 NPR a § 34 PR Zákazy pro celé území § 35 odstavec 2 NPP Zákaz změn a poškozování či hospodářského využívání, pokud by jím hrozilo poškození § 36 odstavec 2 PP Zákaz změn a poškozování či hospodářského využívání vedoucího k poškození

11 ZCHÚ Bližší ochranné podmínky se vztahují ke konkrétnímu ZCHÚ a jsou uvedeny v jeho zřizovacím předpisu Plány péče Výjimka ze základních ochranných podmínek § 43 ZOPK Uděluje vláda usnesením V případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody Souhlas OOP k některým činnostem v ZCHÚ Nutný k umístění, povolení či změně v užívání stavby, k povolením či souhlasům podle vodního zákona S výjimkou územního a stavebního řízení u staveb v souvisle zastaveném území obce ve 4. zóně CHKO a pokud má obec schválenou ÚPD se zapracovaným stanoviskem OOP Nutný k činnostem a zásahům, o nichž tak stanoví bližší ochranné podmínky ZCHÚ

12 ZCHÚ Zrušení ZCHÚ a jejich ochranných pásem Orgán, který je vyhlásil
Stejným způsobem jako vyhlášení Pouze z důvodů, pro něž lze udělit výjimku Nebo pokud zanikl důvod zvláštní ochrany

13 Odpovědnost v OPK Odpovědnost za protiprávní jednání (správní trestání) Ukládají a vybírají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady, (vymáhají samy, účelově vázaný příjem rozpočtu obce či kraje) nebo správy a inspekce (vymáhá finanční úřad, 50% SFŽP) Přestupky § 87 odstavec 1 až 3 ZOPK Pouze jednání (stačí nedbalost), které je za přestupek výslovně označeno zákonem, které není trestným činem nebo jiným správním deliktem Musí vždy vycházet z primární povinnosti v zákoně 3 skupiny podle závažnosti U zvláště chráněných druhů a památných stromů ve zvláště chráněných územích je dvojnásobná sankce Účastníkem řízení o přestupku je pouze obviněný, případně poškozený Při naplnění více skutkových podstat se ukládá pokuta stanovená za nejpřísněji postižitelný přestupek Správní delikty (pokuty za protiprávní jednání právnických osob a fyzických osob při podnikatelské činnosti) Objektivní odpovědnost za následek bez ohledu na zavinění Příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem (ohrožením či poškozením zájmů ochrany přírody) Účastníkem řízení je obec, na jejímž území ke správnímu deliktu došlo

14 Odpovědnost v OPK Náhrada ekologické újmy Trestné činy v OPK
§ 86 odstranění následků neoprávněného jednání Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní zákonem chráněné části přírody (protiprávní jednání), je povinen je navrátit do původního stavu o možnosti, účelnosti a podmínkách rozhoduje OOP Při nemožnosti reparace může OOP uložit přiměřená náhradní opatření (kompenzace), odpovědnost ve správním trestání není dotčena § 89 Odebrání jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nebo ptáků Není prokázán zákonný původ, prokazuje držitel Odstranění protiprávního stavu, nikoliv sankce OOP musí do 15i dnů od provedení odběru vydat písemné rozhodnutí o odebrání, jinak je odebrání neplatné Vlastníkem se stává stát Speciálně pro CITES (§ 34 z. č. 100/2004 Sb.) Trestné činy v OPK

15 Přístup do krajiny Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce, nebo jiné právnické osoby pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby nezasahuje-li do práv daných LZPS či do sousedských práv respektuje jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce a obecně závazné právní předpisy Právo průchodu se nevztahuje na Zastavěné či stavební pozemky Dvory, zahrady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat Ornou půdu, louky a pastviny v době, kdy může dojít k poškození půdy či porostu a v době pastvy dobytka Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu musí vlastník či nájemce průchod zajistit (§ 32 odstavec 7 zakazuje až na výjimky oplocovat les) Zvláštní předpisy i ZOPK mohou oprávnění omezit nebo upravit odchylně Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu OOP. Hrozí-li poškozování území v NP, NPR, NPP, v první zóně CHKO nebo poškozování jeskyně (zejména nadměrnou návštěvností), může OOP přístup omezit nebo zakázat a zákaz či omezení řádně vyznačit v terénu

16 Finanční příspěvky na zlepšování stavu přírody a krajiny
Vlastníci a nájemci pozemků jsou povinni zlepšovat podle svých možností dochovaný stav přírodního a krajinného prostředí Nevynutitelné (OOP může pouze vyzvat) OOP může provést na své vlastní náklady opatření sám Možnost uzavření písemné dohody o provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody a krajiny mezi OOP nebo obcemi a vlastníky nebo nájemci Předmětem dohody může být rovněž úprava způsobu hospodaření v ZCHÚ a ptačích oblastech Na základě dohody může být poskytnut finanční příspěvek na opatření ve prospěch ochrany přírody a krajiny (podrobnosti upravuje § 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) Příjemcem mohou být vlastníci nebo nájemci, kteří se zavážou provést dohodnuté práce nebo se zdržet určité činnosti nebo osoby, které provedou náhradní ochranné opatření

17 Finanční náhrada za omezení z důvodu ochrany přírody a krajiny
§ 58 ZOPK finanční náhrada za ztížení lesního nebo zemědělského hospodaření Nárok mají vlastnící a nájemci zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže (vždy buď nájemce nebo vlastník, vlastník má přednost) Za omezení vyplývající z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu podle kteréhokoliv ustanovení ZOPK Za omezení vyplývající přímo z části třetí, čtvrté nebo páté ZOPK Náhrada se neposkytuje za omezení vyplývající z opatření uložených z důvodu protiprávního jednání nebo za neudělení souhlasu či výjimky Na žádost poskytují správy na území NP, CHKO a jejich ochranných pásem, na ostatním území ministerstvo ze státního rozpočtu Prekluzivní lhůta 3 měsíce od skončení roku, za nějž je nárok uplatňován Žadatel předkládá podklady a doklady Náhrada se snižuje o náhradu podle zvláštních právních předpisů a případný finanční příspěvek dle ZOPK § 13 ZOPK náhrada za omezení vzniklá vyhlášením přechodně chráněné plochy Zákon č. 115/2000 Sb. náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

18 Organizace veřejné správy v OPK
Územní působnost Území NP, CHKO a jejich ochranných pásem (správy NP a CHKO) Území vojenského újezdu (Ministerstvo obrany, MŽP, ČIŽP, zbytkově újezdní úřad) Jiné pozemky určené pro účely obrany státu Ostatní území Na území ZCHÚ a jejich ochranných pásem je vyloučena příslušnost pověřených obecních úřadů Orgány územní samosprávy (v přenesené působnosti) Obecní úřady § 76 odstavec 1 ZOPK (vše dle §§ 8 a 9 mimo NP, evidence veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin) pověřené obecní úřady § 76 odstavec 2 ZOPK Registrace VKP § 6, památné stromy § 46, vydávání souhlasu ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin obecní úřady obcí s rozšířenou působností § 77 ZOPK Většina kompetencí v obecné ochraně, zbytková působnost, sankce ad. Krajské úřady Většina kompetencí ve zvláštní ochraně (přírodní rezervace a přírodní památky, zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené) a jiné

19 Organizace OPK Speciální úřady
Správy újezdní úřady inspekce) Ústřední správní úřady (MŽP a Ministerstvo obrany)

20 Stráž přírody § 81 a následující ZOPK
Strážci a zpravodajové Ustanovují správy NP a CHKO a krajské úřady z řad dobrovolníků nebo v rámci pracovního zařazení v OOP Podmínkou je mimo jiné trestní bezúhonnost, znalost relevantních právních předpisů a složení slibu Povinnosti prokázat se průkazem stráže přírody, kde je stanoven obvod její působnosti, a nosit služební odznak dohlížet na dodržování právních předpisů a oznamovat zjištěné nedostatky, škody a závady Strážce je oprávněn zjišťovat totožnost osob porušujících právní předpisy v OPK a případně tyto osoby zadržet a předat ke zjištění totožnosti Polici ČR žádat o součinnost Policii ČR nebo obecní policii v případě bezprostředního ohrožení zájmů OPK pozastavit rušivou činnost, toto opatření do 15i dnů potvrdí, změní nebo zruší OOP vstupovat na cizí pozemky Zpravodaj provádí činnost odbornou Veřejný činitel ve smyslu trestního zákona

21 Ochrana zvířat proti týrání zákon č. 246/1992 Sb.
Zvíře = obratlovec kromě fáze embrya a plodu a kromě člověka Zákaz týrání (demonstrativní výčet) Zákaz usmrcení bez důvodu Zákaz opuštění zvířete s úmyslem se jej zbavit či jej vyhnat Ochrana hospodářských zvířat Ochrana zvířat při přepravě Ochrana zvířat v zájmových chovech Ochrana volně žijících zvířat Ochrana pokusných zvířat (část pátá – projekt pokusů) Právní úprava chovu nebezpečných druhů zvířat

22 Ochrana rostlinstva a živočišstva
Obecná ochrana biodiverzity Ochrana vybraných vzácných a ohrožených druhů Ochrana před vnějšími škodlivými vlivy Ochrana proti týrání Veterinární péče Rostlinolékařská péče Ochrana zvířat v rámci myslivosti, rybářství a včelařství, živočišná výroba, zemědělské a lesní hospodářství

23 Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, zákon č. 115/2000 Sb.
Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Jedná se o škody, které mohou způsobit pouze jedinci vybraných druhů zvláště chráněných živočichů, a to Bobra evropského Vydru říční Kormorána velkého Losa evropského Medvěda hnědého Rysa ostrovida vlka Jejich stavy není možné regulovat právem myslivosti Povinnost vlastníků k preventivním opatřením

24 Autorizace dle ZOPK Nutná k posuzování vlivů na Naturu 2000 dle § 45i a k přírodovědnému průzkumu dle § 67 (nařizuje OOP jako podklad pro své rozhodnutí na návrh investora)


Stáhnout ppt "22. Listopadu Ochrana přírody a krajiny II."

Podobné prezentace


Reklamy Google