Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška – 1/2010 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška – 1/2010 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A."— Transkript prezentace:

1 Přednáška – 1/2010 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A.
Vysoká škola finanční a správní

2 Úvod Průběžná komunikace: Email: jiri.jirsa@europarl.europa.eu
Ukončení předmětu: písemný test se zatrháváním odpovědí (systém: jen jedna odpověď správná)

3 Úvod učební materiály: přednášky, učebnice dle metodického listu, např. Mediální právo, 2. vyd., A. Rozehnal, nebo, Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích - A. Čermáková-Vlčková, V. Smejkal

4 Úvod Autorské právo Právní předpisy poskytující ochranu práv autorům děl

5 Úvod Autorské právo = Právní předpisy poskytující ochranu práv autorům děl 1) Autorský zákon - č. 121/2000 Sb. - (o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským) 2) Ústavní zakotvení 3) Mezinárodní smlouvy 4) EU předpisy

6 Úvod Autorské právo = Právní předpisy poskytující ochranu práv autorům děl Kolik různých výlučných práv autoru autorský zákon poskytuje? výlučná práva (+ omezení výlučných práv) 1) Osobnostní 2) Majetková

7 Úvod Autorské právo = Právní předpisy poskytující ochranu práv autorům děl Kdo je autorem?

8 Úvod filmy a videa knihy obsah webových stránek počítačové programy
Autorské právo = Právní předpisy poskytující ochranu práv autorům děl Co patří mezi díla? filmy a videa obsah webových stránek katalogy nábytek reklamní a marketingové materiály noviny časopisy manuály knihy počítačové programy hudba fotografie obrazy sochy stavby mapy

9 Obecně Historie – od kdy platí? Kde všude platí? Kde se dovědět více?
posun v technologiích komplexnost úpravy Kde všude platí? princip teritoriality Kde se dovědět více? Instituce ČR Zahraničí (WIPO v. WTO)

10 Právo duševního vlastnictví
podstatou práv duševního vlastnictví: je pomoci ochraně a rozvoji vědomostní báze lidstva, přístupu k ní a rozšiřování jejích výsledků výsledek duševní (tvůrčí) činnosti AP výsledek znalosti, myšlenky či informace PP nehmotné statky = duševní vlastnictví

11 Právo duševního vlastnictví
Přehled oblastí: autorské právo a práva související patent průmyslový vzor užitný vzor ochranná známka označení původu, zeměpisné označení topografie polovodičových výrobků odrůdy rostlin, plemena zvířat (šlechtitelské právo) obchodní tajemství (know-how) - § 17 a násl. Obchod. zák. ochrana osobnosti - § 11 a násl. Občan. zákoníku obchodní firma - zejm. § 8 a násl. Obchod. zák. nekalá soutěž - § 41 a násl. Obchod. zák.

12 Autorské právo 0. právo autorů
práva související s právem autorským (příklad hudebního CD s data stopou): 0. právo autorů textař hudební skladatel 1. práva výkonného umělce k jeho autorskému uměleckému výkonu zpěvák, kapela či orchestr 2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu hudební vydavatelství 3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu tj. audio-video záznam, výrobce videoklipu (pak ale i autoři – režisér atd.) a další dle - § 1 písm. b) (rozhlasový či televizní vysílatel)

13 Dílo Druhy děl? dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem dílo hudební
dílo dramatické dílo hudebně dramatické dílo choreografické dílo pantomimické dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii dílo audiovizuální, dílo kinematografické dílo výtvarné dílo malířské dílo grafické dílo sochařské dílo architektonické dílo urbanistické dílo užitého umění dílo kartografické

14 Dílo Co může být dílem? § 2 odst. 1 Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora je chráněné konkrétní vyjádření/provedení Co dílem není? zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

15 Dílo Musí být dílo originální? tvůrčí fantazie autora
ne rutinní postupy (strojové překlady) NAPŘ: Mona Lisa, Mozart v. Beethoven je relevantní umělecká kvalita, morálnost, apod. k udělení ochrany?

16 Skutečný příběh: Časopis publikoval barevnou fotografii autora X, na které byly dva bojující kohouti. Umělec Y si tuto fotografii oblíbil; fotografii si vystřihl a pověsil vedle svého plátna a podle ní nakreslil malbu s dvěma bojujícími kohouty, kterou okamžitě prodal. Fotograf X zažaloval malíře Y za porušování svých autorských práv.

17 5) Autorské právo Najdi 5 rozdílů? Zdroj:
1) 2)

18 5) Autorské právo Zdroj:
1) 2)

19 Původnost počítačové programy a fotografie
nižší zákonné požadavky - původnost je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem

20 Dílo Kdy vzniká ochrana? Dokončením/jednotlivé části/vývojové fáze?
Je chráněn název a jména postav? Přesně v jakém okamžiku začíná ochrana díla? vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě

21 Dílo - Smysly vnímatelné (např. zapískání melodie)
je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

22 Dílo původní v. dílo odvozené
pan Y a pan X: přeložíme nějaké anglické dílo do češtiny? a) Budou mít nějaké práva? Stanou se autory přeloženého díla? b) Potřebují souhlas autora původního díla? a) i b) ANO: § 2 odst. (4): Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla. dílo původní v. dílo odvozené

23 Mimo AZ Porušuji právo tím, že jsem překopíroval ustanovení AZ a necituji zdroj? NE veřejný zájem § 3 Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu,

24 Nehmotné statky v. věci Autorské dílo je fixováno na určitý hmotný substrát § 9 (3) Nabytím vlastnického práva nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nenabývá se oprávnění k výkonu práva dílo užít, není-li dohodnuto či nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Majitel obrazu Nalezení nahrávky ještě nezveřejněného filmu jiného

25 5) Autorské právo Zdroj: Jan Vermeer De Melkmeid c jogurt?

26 Autoři Pan X a Y si společně založí s.r.o. a to vyprodukuje knihu, kdo bude autorem? To s.r.o.? NE: § 5 (1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Právnická osoba nemůže být klasickým autorem v kontinentální právní kultuře Pes Pan X může i zamlčet své jméno (§7), zastupuje jej pak zveřejnitel: - dílo anonymní – bez udání jména - dílo pseudonymní – pod krycím jménem či uměleckou značkou Zaměstnanecká díla

27 Spoluautoři Y bude radit X a ten dle jeho rad vytvoří dílo, jsou spoluautory? NE: § 8 (2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět. Spoluautorství (§8) v zásadě: rozhodování – jednomyslné práva a povinnosti – společné a nerozdílné výnosy dle velikosti jejich tvůrčích príspěvků (jinak stejné)

28 Dualistická teorie Právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní (§ 11) a výlučná práva majetková (§ 12 a násl.). Praktický dopad? např. dědí se pouze majetková práva Osobnostní práva jsou svázána pouze s autorem Nepřevoditelná smrtí autora zaniká, avšak odst. 5 mohou bránit blízcí či kolektivní správce: I) rozhodnutí o zveřejnění (zda vůbec) II) osobování si autorství (je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé) III) nedotknutelnost díla (ne nakládání s dílem, jenž by snižovalo jeho hodnotu; tj. nemožnost bez dovolení vyretušovat logo televize či uvádět seriózní dílo v nevhodném kontextu)

29 Osobnostní práva režisér Jacques Tati – film Trafic 1971 ( – ), byl v 50. – 60. letech slavný, dnes vymizel kvůli TV – tehdy jen kina měla stereo zvuk Mnichovský olympijský fotbalový stadion – problém s pohledem na hřiště. Požadavek změny kvůli Mistorvství světa ve fotbale. Architekt nesouhlasil (50 mil. něm. marek – za žádnou cenu). Nový stadión. Socha předchozího vlastníka společnosti – odmítnuto její odebrání.

30 Majetková práva Právo užít má: A) autor
B) autor může udělit oprávnění i jiné osobě jen na základě smlouvy (tzv. licenční smlouva, dvojstranný právní úkon) restriktivní výklad zákonných výjimek Demonstrativní Poskytnutím oprávnění právo autorovi nezaniká

31 Majetková práva Rozšiřování Rozmnožování
Pronájem – za účelem hospodářského prospěchu Půjčování – bez prospěchu Vystavování – originálu či rozmnoženiny Koncept vyčerpání práv Sdělování veřejnosti v nehmotné podobě Veřejnost kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (Internet) NE pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování. (Internetový provideři) NE vyčerpání práv

32 Majetková práva Živé provozování a jeho přenos
Provozování ze záznamu a jeho přenos Vysílání rozhlasem nebo televizí družice, kabelové TV Přenos rozhlasového a televizního vysílání Domovní antény - vyjmuty Provozování rozhlasového a televizního vysílání hotelové pokoje – rozhodnutí ESD, musí se platit autorské odměny zdravotnická zařízení - vyjmuta

33 Jiná majetková práva Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého Od 1500 EUR výše příloha Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu vyhláška

34 Majetková práva Společná ustanovení pro majetková práva Dědictví
Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná - freeware Dědictví Státní fond kultury České republiky, … či kinematografie …

35 Majetková práva Trvání majetkových práv
po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Spoluautoři Anonymní a pseudonymní Svazky Počítání Volné dílo v. doktrína public domain v USA dosud nezveřejněné dílo - 25 let

36 Omezení práva autorského
Třístupňový test Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

37 Omezení práva autorského
1) Volná užití - § 30 Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla Výjimky: počítačový program elektronická databáze architektonická stavba díla výtvarná - jako taková vždy zřetelně označena NE k jinému účelu.

38 Omezení práva autorského
2) Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad FO PO/FO podnikající Na objednávku 3) v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi

39 Omezení práva autorského
4) Citace a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; 3 podmínky vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

40 Omezení práva autorského
5) Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje 6) Užití díla umístěného na veřejném prostranství 7) Úřední a zpravodajská licence a) v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm, b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,

41 Omezení práva autorského
v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít; převzetí ani jiné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné, je-li zapovězeno, politický projev nebo úryvky veřejné přednášky nebo podobných děl v rozsahu odpovídajícím informativnímu účelu; právo autora na užití takových děl v souboru zůstává nedotčeno; 8) Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního 9) Omezení práva autorského k dílu soubornému 10) Knihovní licence 11) Licence pro zdravotně postižené 12) Licence pro dočasné rozmnoženiny 13) Licence pro fotografickou podobiznu 14) Nepodstatné vedlejší užití díla 15) Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým 16) Licence pro sociální zařízení 17) Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením

42 Ochrana práva autorského
demonstrativní Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo/hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat: a) určení autorství, b) zákazu ohrožení/neoprávněné výroby/obchodního odbytu/dovozu nebo vývozu/sdělování díla veřejnosti/propagace (inzerce a jiné reklamy)

43 Ochrana práva autorského
c) sdělení údajů – způsob, rozsah, původ, cena, osoby vůči osobě, která zasáhla/ohrozila + 1. má nebo měla v držení, 2. využívá nebo využívala službu, 3. poskytuje nebo poskytovala službu, 4. se účastní pořízení, výroby nebo distribuce,

44 Ochrana práva autorského
d) odstranění následků zásahu 1. stažením z obchodování nebo jiného užití, 3. zničením, 4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých k výrobě, musí být přiměřené závažnosti, přihlédnuto k zájmům třetích osob (spotřebitelů a osob v dobré víře) e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména 1. omluvou, 2. zadostiučiněním v penězích, f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

45 Ochrana práva autorského
uveřejnění rozsudku na náklady účastníka náhrada škod/vydání bezdůvodného obohacení místo skutečně ušlého zisku – lze obvyklá licence bezdůvodné obohacení - dvojnásobek odměny licence obvyklé výhradní licence - má právo se domáhat nároků informační možnost u celníků a statistiků zajištění věci celníkem

46 Technické prostředky ochrany práv
Cactus - ochrana CD proti kopírování a právo na osobní kopii Jon Lech Johansen – autor DeCSS neoprávněný zásah - obchází účinné technické prostředky ochrany práv vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh, b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný účel nebo jiné užití, nebo c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo usnadnit obcházení účinných technických prostředků. využití výjimky (§ 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2 a § 38) Povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům Nikoliv u sdělování díla veřejnosti

47 Správa práv k dílu Zásah: způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že a) odstraňuje nebo mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu, nebo b) rozšiřuje, dováží nebo přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnosti, a to i způsobem podle § 18 odst. 2, dílo, ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna. (2) Informací o správě práv k dílu podle odstavce 1 je jakákoli informace určená autorem, která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositele práva, nebo informace o způsobech a podmínkách užití díla a jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci představují.

48 Autorské právo § 45 Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých po právu jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl, pokud nevyplývá z povahy díla nebo jeho určení jinak.

49 Autorské právo Tasini v. New York Times, Faulkner v. National Geographic Society klasický či digitální copyright? Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není znám.

50 Zaměstnanecké dílo není-li sjednáno jinak
zaměstnavatel vykonává majetková práva k dílu vytvořeného z pracovněprávního vztahu Postoupení třetí osobě pouze se svolením autora (mimo prodej podniku) Pokud není právní nástupce zaměstnavatele nabývá práva zpět autor (nevykonává-li má autor právo na licenci) Práva a povinnosti platí i po skončením zaměstnání

51 Zaměstnanecké dílo osobnostní práva zůstávají nedotčena - má se za to, že autor svolil, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod zaměstnavatelovým jménem svolení k dokončení Milionářská doložka Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku; … extra odměna neplatí na: Počítačové programy Databáze Kartografická díla

52 Autorské právo Kolektivní dílo Školní dílo
dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením FO/PO a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. Školní dílo Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla Není-li sjednáno jinak, může autor poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy Autor školního díla z výdělku jím dosaženého přiměřeně přispěl na úhradu nákladů Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo: platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy

53 Databáze Databáze – dva druhy: 1. autorské
§2 (2) Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. §2 (5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem souborným.

54 Databáze 2. sui generis – zvláštní práva k databázi
§ 88 Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. § 88a pokud pořízení, ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad

55 Databáze § 89 Pořizovatel databáze – FO/PO - na svou odpovědnost pořídí databázi (či na podnět pro ni jiná osoba) § 90 Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze (1) Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. (2) Vytěžováním podle odstavce 1 se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem.

56 Databáze (3) Zužitkováním podle odstavce 1 se rozumí jakýkoli způsob
zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu. (4) Půjčování originálu nebo rozmnoženiny (§ 16) databáze není vytěžování podle odstavce 2 ani zužitkování podle odstavce 3. (5) Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno. (6) Právo pořizovatele databáze je převoditelné. Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi 15 let od pořízení (zpřístupnění) databáze - každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad do databáze spočívající v doplnění, zkrácení či jiných úpravách má za následek nový běh trvání práva

57 Omezení - databáze databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části (podmínka běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů) oprávněný uživatel – i podstatnou část: pro svou osobní potřebu, pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem, a pro účely veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.

58 Počítačový program Počítačový program a fotografie – stačí původnost
Omezení - nezasahuje oprávněný uživatel (minimální rozsah): upravuje kvůli zavedení a provozu/opravuje-li chyby, upravuje je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny PP v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak, záložní rozmnoženina zkoumá za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového programu úpravy nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení

59 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Lze majetkové právo (tj. práva dílo užít) prodat? Tj. uzavřít kupní smlouvu? NE: převádí (licencuje) se nehmotné právo Převod jedině možný licenční smlouvou Co je smlouva v právním smyslu? Smlouva je dvoustranný (vícestranný) právní akt, který vzniká na základě: 1. Návrh na uzavření smlouvy (osoba A) 2. Akceptaci (přijetí) tohoto návrhu (osoba B) 3. Musí být dosažen smluvní konsensus (potřeba souhlasu obou stran)

60 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Musí mít licenční smlouva písemnou podobu? NE, ALE je to určitě doporučováno §46 (4) Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. § 47 (1) Licence může být poskytnuta jako licence výhradní nebo licence nevýhradní, ´… Nevýhradní licence, jak se pozná? Nejčastější: § 47 (1) … Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní.

61 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Nevýhradní licence – možnost neomezeného licencování dalším osobám Výhradní licence – exkluzivnost licencovaných práv jen pro jednu osobu Konflikty výhradní nebo nevýhradní licence: Pokytnuta 1. nevýhradní a 2. později výhradní, která platí? Pokytnuta 1. výhradní a 2. později nevýhradní, která platí? k jednotlivým majetkovým právům (rozšiřování, rozmnožování, sdělování veřejnosti atd.)

62 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Omezená licence: a) územní rozsah licence je omezen na území České republiky, b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití.

63 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Licenční smlouva je obecná pro všechny díla i všechny způsoby užití VYJÍMKA: Licenční smlouva nakladatelská podlicenční smlouva autorské rozmnoženiny Co když poskytnu licenci na své dílo a to „leží v šuplíku“, můžu se bránit? Co když vytvoříte dílo a „začnete se za něj stydět“? Mám licenci k dílu, mohu provést korektury a změny díla bez svolení autora? Licence se při: a) zániku PO – převádí na právního nástupce PO b) smrti FO – dědí

64 Licenční smlouva (§ 46 a násl.)
Odměna/Bezplatné licence (2) Není-li ve smlouvě dohodnuta výše odměny nebo alespoň způsob jejího určení, smlouva je neplatná, s výjimkou případů, kdy a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít smlouvu úplatně i bez určení výše odměny; v takovém případě je nabyvatel povinen poskytnout autorovi odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za smluvních podmínek obdobných obsahu této smlouvy pro takový druh díla, nebo b) strany ve smlouvě sjednají, že licence se poskytuje bezúplatně. - je-li odměna závislá na výnosech licence – autor má přístup k účetním dokladům - možná dohoda o důvěrnosti - pravidelná vyúčtování - alespoň jednou ročně Není-li odměna stanovena v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu.

65 LICENČNÍ SMLOUVA O ŠÍŘENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU (§ 65 a 66 aut. zák.)
Softtrain, s. r. o., Na Dolinách 40, Praha 4 (dále jen nabyvatel) a Michael Andrlík, Americká 46, Praha 2 (dále jen autor) uzavírají tuto licenční smlouvu o šíření počítačového programu: 1. Předmětem smlouvy je autorovo dílo – počítačová hra Výstup na Mont Blanc. 2. Autor uděluje nabyvateli výhradní licenci k rozmnožování jeho díla a k rozšiřování a půjčování rozmnoženin. 3. Tato smlouva se uzavírá na dobu pěti let. 4. Nabyvatel se zavazuje začít se šířením díla podle bodu 2 této smlouvy do tří měsíců od podpisu této smlouvy. Autor má v případě, že nabyvatel tuto povinnost nesplní, vyzvat nabyvatele k tomu, aby do jednoho měsíce s šířením díla započal. Nestane-li se tak, má autor právo od smlouvy odstoupit, přičemž jeho právo na odměnu podle bodu 5 této smlouvy zůstává nedotčeno. 5. Nabyvatel se zavazuje zaplatit autorovi při podpisu této smlouvy odměnu za poskytnutí licence ve výši 100 000 Kč, a dále 6 % z ceny každé prodané rozmnoženiny a z ceny za půjčení každé rozmnoženiny. Vyúčtování nabyvatel provede vždy do 30 dnů po ukončení každého čtvrtletí. 6. Autor obdrží zdarma pět autorských rozmnoženin díla. 7. Při odstoupení od smlouvy podle bodu 4 této smlouvy je nabyvatel povinen vrátit autorovi vše, co mu ten na základě této smlouvy poskytl. 8. Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, platí ustanovení autorského zákona. V Praze dne Podpisy smluvních stran Vzory smluv a podání, M. Holub a kol., LINDE,

66 Dílo audiovizuální – video, film
zvuková stránka není povinná – tj. ochranna i němého filmu uspořádání děl audiovizuálně užitých … vyvolávajících dojem pohybu … vnímatelných zrakem autorem je režisér rejstřík audiovizuálních děl Není-li sjednáno jinak, platí, že režisér udělil výrobci prvotního záznamu výhradní a neomezenou licenci (s možností převodu na 3. osobu), s výjimkou rozšiřování (DVD, videokazety apod.) a vyžádaného (on demand) přístupu při sdělování díla veřejnosti. Odměna – obvyklá. toto platí i pro díla audiovizuálně užitá (mimo děl hudebních), není-li sjednáno jinak, na 10 let osobnostní práva nedotčena, ale může uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem

67 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
1) Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu 2) Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu 3) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu 4) Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání 5) Právo nakladatele odměna za rozmnožování pro osobní potřebu

68 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
Rozdíly: Trvají 50 let Převoditelnost (kromě výkonných umělců) Úplatné zákonné licence Obdobná majetková práva Bez osobnostních práv (kromě výkonných umělců) i PO (kromě výkonných umělců)

69 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
1) Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu - § 67 a násl. umělecký výkon - výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra, atd., která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. (+artista). společným zástupcem více výkonných umělců (orchestr, sbor, taneční soubor, atd.) je umělecký vedoucí tělesa (příp. hlasováním jiná osoba), to neplatí pro sólistu, dirigenta a režiséra divadelního představení

70 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
Osobnostní práva výkonného umělce rozhodnutí o zveřejnění rozhodnutí pod jakým jménem (např. společný pseudonym) mimo odůvodnéné případy výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti; výkonní umělci sou povinni brát na sebe přiměřený vzájemný ohled

71 PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
Majetková práva výkonného umělce (možnost licence) právo na vysílání a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu, právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. odměna za rozmnožování pro osobní potřebu Úplatná zákonná licence – pro rozhlas a TV pouze přes kolektivního správce (nutná předchozí smlouva, licence neplatí při prodlení)

72 KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV
kolektivní uplatňování, kolektivní ochrana, umožnění zpřístupňování veřejnosti. zastupování většího počtu osob majetková práva autorská související s právem autorským přímo autorů, zaměstnavatelů, nositelů práv (výhradních licencí) rejstřík předmětů ochrany nezprostředkovává uzavření licenční smlouvy

73 KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV
povinně kolektivně spravované práva a) právo na odměnu za 1. užití uměleckého výkonu na zvukovém záznamu rozhlasem nebo televizí, 2. užití zvukového záznamu rozhlasem nebo televizí … 3. nenahrané nosiče, 4. rozmnoženiny na papír … 5. opětný prodej originálu díla uměleckého, 6. půjčování děl (knihovny) b) pronájem díla či výkonu c) užití kabelovým přenosem děl, živých výkonů a výkonů

74 KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV
kolektivní správce - oprávnění k výkonu kolektivní správy od Ministerstva kultury na základě písemné žádosti (to může zase oprávnění odejmout, provádí dohled, pokutuje) PO rozúčtovací řád - způsob rozdělování, podpora kulturně významných děl a výkonů vymezení práv (předmětů práv/druhu děl), která mají být kolektivně spravována – oprávnění udělováno vždy jen jednomu žadateli hospodářská soutěž?

75 KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV
Kolektivní a hromadné smlouvy + Zprostředkovatelé – vedeni Ministerstvem Pravidla pro rozdělování odměn přístroj/nenahrané nosiče zvukových záznamů - autorům 50%, výkonným umělcům 25%, a výrobcům zvukových záznamů 25% přístroj/nenahrané nosiče zvukově obrazových záznamů - 60 % autorům, zejména režisérům,autorům užitých děl, kameramanům, architektům, scénografům, kostýmním výtvarníkům, výtvarníkům a autorům děl choreografických a pantomimických, 40 % výkonným umělcům a výrobcům zvukově obrazových záznamů (z toho 25 % výrobcům zvukově obrazových záznamů a 15 % výkonným umělcům) 60 % autorům (z toho 45 % autorům děl literárních včetně děl vědeckých a děl kartografických a 15 % autorům děl výtvarných umění) a 40 % nakladatelům vydaných děl knihovní licence 75 % autorům děl literárních, včetně děl vědeckých a děl kartografických, a 25 % autorům děl výtvarných

76 Trestní a přestupkové právo
Trestní zákon č. 40/2009 Sb. od § 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv až 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 6 měsíců – 5 let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkovéhodnoty sobě či jinému znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, značný prospěch nebo značnou škodu nebo ve značném rozsahu. nejméně Kč 3-8 let bude pachatel potrestán, sobě či jinému prospěch velkého rozsahu nebo škodu velkého rozsahu nebo ve velkém rozsahu nejméně Kč

77 Trestní a přestupkové právo
§ 271 Padělání a napodobení díla výtvarného umění Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora až 3 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 1-6 let člen organizované skupiny (§ 129 organizovaná zločinecká skupina) sobě či jinému značný prospěch, nebo ve značném rozsahu. nejméně Kč 3-10 let sobě či jinému prospěch velkého rozsahu, nebo ve velkém rozsahu. nejméně Kč

78 Trestní a přestupkové právo
Přestupek (rozdíl s TČ ve stupni společenské nebezpečnosti) – NE v zákoně o přestupcích 200/1990 Sb., ale v AZ v § 105a a násl. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi, b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44 odst. 1, nebo c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6. Za přestupek podle a) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle b) pokutu do Kč a za přestupek podle c) pokutu do Kč. To samé platí u správních deliktů pro PO a podnikající FO.

79 Tvorba WWW stránky Otázka převzetí designu WWW stránky, dovoleno či ne? a) zdrojový kód - nižší vstupní podmínka znamená, že většina zdrojových kódů bude chráněna b) design stránky - musí být jedinečným (vlastním duševním výtvorem autora) + další díla do stránky vložená - platí presumpce autorskoprávní originality (nesplnění podmínky jedinečnosti je třeba dokazovat a takovou důkazní povinnost má žalobce)

80 Copyrightový systém v. kontinentální autorské právo
Užší práva, širší omezení Omezená osobnostní práva Zaměření na producenty Užší související práva

81 Vývoj Zjištování totožnosti v USA – John Doe.
P2P sítě – lze očekávat obdobný vývoj jako v USA - MGM Studios v. Grokster, Nejvyšší soud USA (neužita analogie s VHS videorekordéry v případu Sony v. Universal Studios (tzv. Betamax case – 1984); rozdíl rozsudků: USA a Německo) co se týče sekundární odpovědnosti,tj. odpovědnosti internetových providerů. Zjištování totožnosti v USA – John Doe. Business modely (6 z 10 filmů natočených v Holywoodu nevydělají na svou výrobu) Připravovaná směrnice o prosaditelnosti práv k duševnímu vlastnictví v trestněprávní oblasti

82 Vývoj Poplatky (coyright levies) za užití autorských děl
Prodloužení ochrany u výkonných umělců Kolektivní správci Regulace online obsahu Revize acquis v oblasti ochrany spotřebitele Webcasting, Televize bez hranic, ACTA Google books novela Autorského zákona překlad licence Creative Commons do českého jazyka


Stáhnout ppt "Přednáška – 1/2010 Autorské a mediální právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google