Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody v ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody v ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody v ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Ochrana přírody Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) Ochrana rostlin a živočichů Vyhláška 395/1992 Sb. Chráněná území velkoplošná (národní park, chráněná krajinná oblast) maloplošná (národní přírodní památka, národní přírodní rezervace, přírodní památka, přírodní rezervace)

3 Ochrana rostlin a živočichů
Znáte nějaké chráněné živočichy? Znáte nějaké chráněné rostliny? 1. 2. ropucha obecná veverka obecná zmije obecná 3. sněženka podsněžník rosnatka okrouhlolistá 4. vstavač

4 Ochrana rostlin a živočichů
Jaké 3 kategorie zvláště chráněných rostlin (i živočichů) rozlišuje Vyhláška 395/1992 Sb.? (Vyhledejte je na webu.) V každé kategorii vyberte alespoň 3 druhy živočichů, které znáte! kriticky ohrožený druh (mihule potoční, zmije obecná, tetřev hlušec, kočka divoká...) silně ohrožený druh (mlok skvrnitý, rosnička zelená, ještěrka obecná, slepýš křehký, ledňáček říční, vydra, rys...) ohrožený druh (ropucha obecná, užovka obojková, čáp bílý, výr velký, veverka obecná...)

5 Velkoplošná chráněná území
Národní park (4) velké území, které je jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku velkou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy Chráněná krajinná oblast (25) velké území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a významným podílem přirozených ekosystémů lesa a trvalých travních porostů

6 Velkoplošná chráněná území
5. Pro více informací klikněte na území, které vás zajímá Pokračovat

7 Krkonošský národní park
KRNAP, vyhlášen r. 1963 nadmořská výška překračuje horní hranici lesa (cca m) glaciální relikty (pozůstatky doby ledové) poškození exhalacemi hora Sněžka 6.

8 NP Šumava vyhlášen r. 1991 největší (63 000 ha) komplex lesů - kůrovec
ledovcová jezera – jak se jmenují? Černé, Čertovo (obě v CHKO), Laka, Prášilské, Plešné rašeliniště (slatě) a horské louky reintrodukce rysa Prášily Chalupská slať

9 NP České Švýcarsko vyhlášen r. 2000
skalní město – skalní hřbety, pískovcové věže Co je na obrázku? Pravčická brána (16 m vysoká) Soutěsky říčky Kamenice – pro turisty přístupné na lodi 7. Kamenice 8.

10 NP Podyjí vyhlášen r. 1991 nejmenší (6 300 ha)
kaňonovité údolí řeky Dyje suťové svahy, nivní louky teplomilné rostliny a živočichové archeologické naleziště Věstonická venuše Údolí Dyje 9.

11 CHKO Beskydy zbytky pralesovitých lesů louky, pastviny
karpatské rostliny a živočichové 10.

12 CHKO Bílé Karpaty květnaté louky s roztroušenými dřevinami orchideje
rozsáhlé lesy v severní a centrální části řídké osídlení PR Bílé potoky 4. vstavač mužský 11.

13 CHKO Blaník nejmenší CHKO lesy, pole, mokřadní louky hora Blaník
tok řeky Blanice (meandry, nivní louky a mokřady) 12. Blaník

14 CHKO Blanský les předhůří Šumavy
lesní porosty – smíšené podhorské lesy s převahou buku vápencové ostrůvky, hadce 13. Výhled z rozhledny na Kleti

15 CHKO Broumovsko pískovcové skalní oblasti Adršpašskoteplické skály
Broumovské stěny Adršpašskoteplické skály 14.

16 CHKO České středohoří kopcovitá krajina – třetihorní sopečná činnost
teplomilná společenstva stepí, sutí nízká lesnatost (kulturní krajina) velké množství druhů rostlin i živočichů český granát dálnice D8 – u Lovosic – problémem chráněné rostliny a živočichové 15.

17 CHKO Český kras vápence (lomy) břidlice – zkameněliny
kaňony, rokle, jeskyně (Koněpruské jeskyně) doubravy, stepi Údolí Berounky 16.

18 CHKO Český les dříve součástí hraničního pásma → málo narušené člověkem bučiny, jedlobučiny, smrčiny, vrchoviště PR Podkovák 17.

19 CHKO Český ráj vyhlášena už v r. 1955
pískovce, třetihorní vyvřelé horniny Prachovské skály zřícenina hradu Trosky Kozákov – naleziště polodrahokamů

20 CHKO Jeseníky horské lesy
velký počet druhů rostlin v alpínském pásmu, borovice kleč tu není původní hora Praděd 18.

21 CHKO Jizerské hory bukové lesy, horské smrčiny
rašeliniště, louky, pastviny ale i lesní porosty zničené znečištěným ovzduším, kůrovcem, těžbou 19.

22 CHKO Kokořínsko pískovcová skalní města – např. skalní pokličky
nejvyšší vrcholy z magmatických hornin lesy mokřady a tůně v údolí Liběchovky a Pšovky 20.

23 CHKO Křivoklátsko listnaté a smíšené lesy stráně údolí řeky Berounky
pestrost druhů rostlin a živočichů uvažuje se o tom, že se část Křivoklátska vyhlásí národním parkem skryje – zkameněliny oblíbené místo spisovatele Oty Pavla 21.

24 CHKO Labské pískovce pískovce soutěsky, kaňony Labe Hřensko 22.

25 CHKO Litovelské Pomoraví
řeka Morava a její meandry lužní lesy s periodickými tůněmi, štěrkové náplavy, strmé břehy 23.

26 CHKO Lužické hory čedič, znělec, pískovec
lesy ve vrcholových partiích, podhorské louky 24. hora Velký buk

27 CHKO Moravský kras vápence
27. CHKO Moravský kras vápence nejrozsáhlejší krasové území u nás, více než jeskyní Na co byste se jeli podívat do Moravského krasu? Macocha Punkevní jeskyně (plavba po říčce Punkvě) Sloupsko-šošůvské jeskyně 26. 25.

28 CHKO Orlické hory Orlické hory
prameniště řek, podmáčené horské louky, rašeliniště 28. Velká Deštná

29 CHKO Pálava vápence teplá a suchá oblast
29. vápence teplá a suchá oblast suché trávníky, křoviny, teplomilné doubravy, niva Dyje pěstování vinné révy 30.

30 CHKO Poodří údolní niva Odry – každoročně zaplavovaná
meandry – ramena, tůně lužní lesy, dubohabřiny rybníky 31. Autor © Jana Míková. Vytvořeno pomocí Google Earth.

31 CHKO Slavkovský les lesy, rašeliniště – zásobárna vody
trojúhelník lázní – jakých? Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně minerální prameny Vřídlo v KV Křížový pramen v ML 32.

32 CHKO Šumava lesy rašeliniště a horské louky
Černé jezero lesy rašeliniště a horské louky ledovcová jezera – Černé, Čertovo 33. Boubínský prales

33 CHKO Třeboňsko rovinatá krajina obhospodařovaná člověkem
rybníky, mezi nimi síť stok rašeliniště, meandrující řeky, mokřady 34. Rybník Rožmberk

34 CHKO Žďárské vrchy střídání luk, pastvin, polí, lesů a rybníků
pramenná oblast na hlavní evropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem 35.

35 CHKO Železné hory lesy, květnaté louky, říční nivy
řeky Doubrava a Chrudimka nejsložitější (nejpestřejší) geologická stavba 36. NPR Lichnice

36 Maloplošná chráněná území
Přírodní památka (PP) Přírodní rezervace (PR) Národní přírodní památka (NPP) Národní přírodní rezervace (NPR) Najděte (v literatuře, na internetu) ve svém kraji příklady maloplošných chráněných území. Co je zde chráněno?

37 Úkoly Uveďte příklady velkoplošných i maloplošných chráněných území v blízkosti svého bydliště. U maloplošných uveďte i předmět ochrany. Jak se mají chovat návštěvníci maloplošných chráněných území? Chovají se tiše. Pohybují se po vyznačených cestách. Psa mají na vodítku. Netrhají rostliny (nesbírají ani jejich plody). Neruší živočichy. Neodhazují odpadky a nezapalují ohně a nekouří.

38 Úkoly – najděte na webu nebo v literatuře:
Co chrání Ramsarská úmluva? celosvětová mezivládní úmluva o ochraně mokřadů; každý členský stát musí povinně vyhlásit 1 mokřad u nás: Šumavská rašeliniště, Třeboňské rybníky, Poodří, Litovelské Pomoraví... Co je to biosférická rezervace? Kde ji u nás najdeme? velkoplošné chráněné území vyhlašované UNESCO; cílem je propojení ochrany životního prostředí a hospodaření člověka v krajině CHKO Bílé Karpaty, Pálava, Křivoklátsko, Třeboňsko, NP Krkonoše a Šumava

39 Úkoly – najděte na webu nebo v literatuře:
Co je to soustava Natura 2000? Natura 2000 je soustava chráněných území států EU slouží k ochraně vzácných rostlin, živočichů a stanovišť Je ve vašem okolí nějaká Evropsky významná lokalita nebo Ptačí oblast? využijte volně dostupné mapy na Mapovém serveru AOPK nebo na Portálu veřejné správy ČR

40 Opakování Jaké jsou rozdíly mezi velkoplošnými a maloplošnými chráněnými územími? velkoplošná – větší rozloha, hospodaření k udržení a ke zlepšení přírodního stavu, lze rekreačně využít maloplošná – menší rozloha, využívání povoleno jen k udržení nebo ke zlepšení přírodního prostředí Který národní park je nejstarší a který nejmladší? Který je největší, který nejmenší? nejstarší je KRNAP, nejmladší NP České Švýcarsko největší je NP Šumava, nejmenší NP Podyjí V kterých CHKO jsou chráněna mokřadní společenstva? V jakém kraji je najdeme? Třeboňsko (Jihočeský kraj) Litovelské Pomoraví (Olomoucký kraj) Poodří (Moravskoslezský kraj)

41 Zdroje 1. Ray eye. Commons.wikimedia.org: Eichhörnchen Düsseldorf Hofgarten edit.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eichh%C3%B6rnchen_D%C3%BCsseldorf_Hofgarten_edit.jpg>. 2. Fric, Z. Commons.wikimedia.org: Viperaberus1.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viperaberus1.jpg>. 3. Caroig. Commons.wikimedia.org: Galanthus nivalis.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galanthus_nivalis.jpg>. 4. Orchi. Commons.wikimedia.org: Orchis mascula Saarland 03.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orchis_mascula_Saarland_03.jpg>. 5. Lencer. Commons.wikimedia.org: Czech Republic location map.svg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_Republic_location_map.svg>. 6. Queryzo. Commons.wikimedia.org: Weg zur Schneekoppe 1.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weg_zur_Schneekoppe_1.jpg>. 7. Chmeee2. Commons.wikimedia.org: Pravčická brána-panorama.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prav%C4%8Dick%C3%A1_br%C3%A1na-panorama.jpg>. 8. Bartoš, R. Commons.wikimedia.org: Kamenice - Wild Canyon - Ferryboat Transport.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamenice_-_Wild_Canyon_-_Ferryboat_Transport.jpg>. 9. Zp. Commons.wikimedia.org: Národní park Podyjí - údolí Dyje z Hardeggské vyhlídky.JPG Národní park Podyjí - údolí Dyje z Hardeggské vyhlídky.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Podyj%C3%AD_- _%C3%BAol%C3%AD_Dyje_z_Hardeggsk%C3%A9_vyhl%C3%ADdky.JPG>. 10. Podzemnik. Commons.wikimedia.org: Beskydy - vlevo kozubová.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beskydy_-_vlevo_kozubov%C3%A1.JPG>. 11. Roy. Commons.wikimedia.org: Bile potoky7.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bile_potoky7.jpg>.

42 12. JanBlanicky. Commons. wikimedia. org: VBlanik. JPG [online]. [cit
12. JanBlanicky. Commons.wikimedia.org: VBlanik.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Free Use z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VBlanik.JPG>. 13. Chmee2. Commons.wikimedia.org: HPIM1131.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HPIM1131.JPG>. 14. Maudi. Commons.wikimedia.org: Starostaastarostová.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starostaastarostov%C3%A1.JPG>. 15. Miaow Miaow. Commons.wikimedia.org: Ovcin Sutomsky vrch Borec CZ 0505.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovcin_Sutomsky_vrch_Borec_CZ_0505.jpg>. 16. Moravec, H. Commons.wikimedia.org: Berounka vyhled Tetin 4326.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berounka_vyhled_Tetin_4326.JPG>. 17. Paloch, D. Commons.wikimedia.org: Podkovák Nature Reserve (CZE).jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podkov%C3%A1k_Nature_Reserve_(CZE).jpg>. 18. Vavrik, M. Commons.wikimedia.org: JeleniLouckyVrchol.jpg [online]. [cit ]. Dostupný jako Public domain z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JeleniLouckyVrchol.jpg>. 19. Prazak. Commons.wikimedia.org: PR Na Čihadle.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jizersk%C3%A9_hory_-_PR_Na_%C4%8Cihadle.jpg>. 20. Groh, J. Commons.wikimedia.org: Kokořínsko, skála se stromem.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koko%C5%99%C3%ADnsko,_sk%C3%A1la_se_stromem.jpg>. 21. Kadlec, J. Commons.wikimedia.org: Krivoklatsko duby.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krivoklatsko_duby.jpg>. 22. Chmee2. Commons.wikimedia.org: Labské pískovce-Tiské stěny5.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labsk%C3%A9_p%C3%ADskovce-Tisk%C3%A9_st%C4%9Bny5.jpg>. 23. Maňas, M. Commons.wikimedia.org: Plane loucky.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plane_loucky.jpg>. 24. Mirek256. Commons.wikimedia.org: Letecký snímek Velkého Buku.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leteck%C3%BD_sn%C3%ADmek_Velk%C3%A9ho_Buku.JPG>.

43 25. Prazak. Commons. wikimedia. org: Punkevní jeskyně24. jpg [online]
25. Prazak. Commons.wikimedia.org: Punkevní jeskyně24.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punkevn%C3%AD_jeskyn%C4%9B24.jpg>. 26. Prazak. Commons.wikimedia.org: Punkevní jeskyně39.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punkevn%C3%AD_jeskyn%C4%9B39.jpg>. 27. Pajast. Commons.wikimedia.org: Punkva lodicky.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punkva_lodicky.JPG>. 28. Darwinek. Commons.wikimedia.org: Velka destna 001.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velka_destna_001.jpg>. 29. Doronenko. Commons.wikimedia.org: Palava rocks.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palava_rocks.jpg>. 30. Fredericus. Commons.wikimedia.org: Svatý kopeček u Mikulova.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svat%C3%BD_kope%C4%8Dek_u_Mikulova.JPG>. 31. Autor © Jana Míková. Vytvořeno pomocí aplikace Google Earth. 32. Chmeee2. Commons.wikimedia.org: Kladská pond4.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kladsk%C3%A1_pond4.jpg>. 33. Tomasovsky, P. Commons.wikimedia.org: Boubín2.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boub%C3%ADn2.jpg>. 34. Rychtecký, P. Commons.wikimedia.org: Rožmberk a Káňov.JPG [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ro%C5%BEmberk_a_K%C3%A1%C5%88ov.JPG>. 35. Jirka82. Commons.wikimedia.org: Rosička.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Gnu Free Documentation Licence 1.2 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosi%C4%8Dka.jpg>. 36. Jitka. Commons.wikimedia.org: NPR Lichnice - Kaňkovy hory.jpg [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NPR_Lichnice_-_Ka%C5%88kovy_hory.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Ochrana přírody v ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Míková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google