Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management."— Transkript prezentace:

1 1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

2 KOMPONENTY IDENTITY A IMAGE ORGANIZACE Identita organizace designkulturachováníkomunikaceprodukt Image organizace Organizace odklon od přímých dispozic, příkazů a nařízení, více se využívá „řízení vlivem“, řízení podle cílů, nelze pominout úlohu lidí ani sociálního klimatu, využívání „měkkých“ prvků řízení = tvorba image

3 ORGANIZAČNÍ, FIREMNÍ DESIGN Představuje sladěné, často jednoznačně určené: nasazení vizuálních, nebo zvukových atributů = logo organizace Firemní barvy jiné firemní symboly

4 KULTURA ORGANIZACE komplex hodnot, norem, zvyků a obyčejů, mýtů rituálů a ceremonií základních přesvědčení a mínění, pořádků a pravidel vzorů, postojů a nepsaných zákonů Jsou určující pro chování, jednání a vystupování všech členů organizace

5 CHOVÁNÍ ORGANIZACE jako způsob chování a jednání zaměstnanců organizace navzájem a vůči okolí reakce organizace na podněty zákazníků (občanů), dodavatelů, státní správy Dominantní úloha zde přísluší manažerům jako

6 KOMUNIKACE ORGANIZACE Představuje zpřístupnění pravdivých informací Interním subjektůmExterním subjektům aby byla příznivě vnímána a přijímána Nelze připustit dlouhodobé „rozevírání nůžek“ mezi tím co o sobě organizace sděluje a tím, co doopravdy je.

7 PRODUKT ORGANIZACE Je chápán jako: vnější styl, tvar, barevné provedení produktu či obalu podoba ochranné známky Za předpokladu standardní funkce výrobku nebo služby.

8 ASPEKTY IDENTITY ORGANIZACE Vnější aspekt Vnitřní aspekt materiálnínemateriální materiální Produkt organizace Vnější vzhled: vstup do firmy, fasády budov, úprava před budovou, jednotné uspo- řádání, oblečení osob Vztah zaměstnanců externím subjektům, Přístupy komunikační politiky Styl reklamy Charitativní činnost Vybavení pracoviště Úroveň sociálních zařízení Úprava vnitřních prostor Navozené sociální klima Styl řízení Postoje managementu ve vypjatých situacích Přístup při obsazování funkcí, povyšování

9 K U L T U R A O R G A N I Z A C E Je odrazem lidských dispozic, myšlení a chování lidí v organizaci Je produktem minulých činností, ale také omezujícím faktorem činností budoucích Působí na lidské vědomí i podvědomí a v obojím se také projevuje. Je extrémně setrvačná, velice těžko a dlouho se mění. Je kvalitativní veličinou, kterou nelze exaktně vyjádřit nebo kvantifikovat. Je sdílená, ne dohadovaná. Její změnu nelze nařídit nebo dohodnout. Je strukturovaná, a přitom je sama součástí kultur vyšších řádů, např. kultury oboru, regionální či národní kultury.

10 V N Í M A T E L N É A T R I B U T Y Symboly: logo organizace, prapor obce, města uspořádání vrátnice či recepce, podoba vestibulu správní budovy, vybavení jídelny, možnosti občerstvení, vybavení sociálních zařízení Styl oblékání: barevné odlišení pracovních oděvů jednotlivých provozů, profesí, požadavky na oblečení manažerů, povinnost viditelného nošení jmenovek, fotografií resp. návštěvních lístků Styl komunikace: oslovování, uspořádání kanceláří (otevřené, uzavřené), vybavení komunikační technikou, počítači, připojením na internet, intranet Firemní rituály: oslavy výročí založení organizace, firmy, udělování firemních vyznamenání a cen, pozornosti k významným životním jubileím

11 P R A V I D L A J E D N Á N Í sociální normy a standardy jednání, zásady, pravidla vyjádření ideologie organizace, firmy Zažité zásady se projevují ve vztahu: K zákazníkům = chování k zákazníkovi jako prioritní osobě v činnosti organizace K zaměstnancům = vnímání ostatních zaměstnanců jako spolupracovníků, „jsme na jedné lodi“ K riziku = přehlížení či respektování rizika v každé situaci a činnosti organizace, firmy Ke konkurenci = korektní nebo agresivní přístup K podnikatelským zásadám = dodržování závazků a smluv, seriózní přístup ke kvalitě, spolehlivost dodávek

12 E T I K A O R G A N I Z A C E Dodržování či obcházení zákonů, Budování vzájemné důvěry Dodržování smluvních závazků a termínů Pozitivní vztah k zaměstnancům Zneužívání mezer ve smluvních vztazích. Spoléhání na nepružnost soudů. Porušování platební disciplíny, placení daní Porušování zásad ochrany životního Prostředí. Charakteristika: univerzální morálka, kterou organizace, firma přijímá a dodržuje; řada symptomů, které charakterizují žádoucí či nežádoucí chování, jako je: žádoucínežádoucí

13 ETICKÉ CHOVÁNÍ MANAŽERA Vlastnosti osobnosti: věrohodnost, poctivost, smysl pro čestné jednání Nestrannost ve vztahu ke spoluzaměstnancům Zájem na rozvoji a prosperitě řízené organizace před osobními zájmy manažera Zachování důvěryhodnosti Dodržování slibů

14 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE (Corporate Social Responsibility – C.S.R) je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. To znamená, že: zákazník (občan) musí mít důvěru v kvalitu nabízených služeb a produktů a také v to, že organizace se řídí vhodnými etickými kodexy; ze strany organizace se dostane každému zaměstnanci řady projevů péče, včetně nabídky dalšího profesního vzdělávání; organizace respektuje potřeby ekologické ochrany regionu, kde působí; účelně spolupracuje s neziskovými organizacemi; organizace je schopna optimálně zhodnotit vložené investiční prostředky při respektování všech právních předpisů a závazků, které vyplývají z jejich společenských vazeb; Představitelé orgánů státní správy i regionální samosprávy musí být schopni přesvědčit širší veřejnost – občany, že jim jde o další pozitivní rozvoj státu a regionu, ve kterém působí.

15 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE s p o l e č n é c í l e Existence jednotných cílů, sdělených a sdílených všemi články organizace: způsob, jak se strategie dalšího rozvoje organizace, firmy, podniku sestavuje, zda strategii sestavuje pouze vrcholový management a potom je zaměstnancům vyhlášena jako závazná, jak jsou uplatňovány formy podílu zaměstnanců na rozhodování a řízení organizace, Celková orientace organizace. Její vedení je ochotno se orientovat: buď na jistotu nebo riskovat

16 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Vztah k zákazníkovi (občanovi): garance bezvadnosti, bezpečnosti, zdravotní nezávadnost výrobků a služeb, nepoužívání klamavé reklamy, neposkytování úplatků Vztah k dodavatelům (partnerům): respektování kriterií výběrových řízení, platební disciplína Vztah k zaměstnancům: posilování důvěry, BOZP dodržování ustanovení kolektivní smlouvy Očekávání organizace vůči zaměstnancům: zachování služebního tajemství, nepřípustnost sebemenších podvodů, preferování osobních zájmů, nezneužívání služebního postavení, ochrana životního prostředí

17 K samostatnému studiu: Které základní faktory určují identitu organizace? Jaké lze charakterizovat materiální a nemateriální dimenze identity organizace a její vnitřní a vnější projevy? Co chápeme pod pojmem kultura organizace? Vyjmenujte a charakterizujte hierarchické roviny podnikové kultury. Jak lze vyjádřit základní rysy podnikové kultury? Co je obsahem pojmu etika v managementu? Uveďte příklady symptomů, pomocí nichž lze analyzovat podnikovou kulturu.


Stáhnout ppt "1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management."

Podobné prezentace


Reklamy Google