Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: Podnikový a personální management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: Podnikový a personální management"— Transkript prezentace:

1 Předmět: Podnikový a personální management
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

2 KOMPONENTY IDENTITY A IMAGE ORGANIZACE
odklon od přímých dispozic, příkazů a nařízení, více se využívá „řízení vlivem“, řízení podle cílů, nelze pominout úlohu lidí ani sociálního klimatu, využívání „měkkých“ prvků řízení = tvorba image Identita organizace design kultura chování komunikace produkt Image organizace

3 ORGANIZAČNÍ, FIREMNÍ DESIGN
Představuje sladěné, často jednoznačně určené: nasazení vizuálních, nebo zvukových atributů = logo organizace Užívaný druh písma Firemní barvy jiné firemní symboly

4 KULTURA ORGANIZACE komplex vzorů, postojů hodnot, norem, a
nepsaných zákonů hodnot, norem, zvyků a obyčejů, mýtů rituálů a ceremonií základních přesvědčení a mínění, pořádků a pravidel Jsou určující pro chování, jednání a vystupování všech členů organizace

5 CHOVÁNÍ ORGANIZACE jako jako Dominantní úloha zde přísluší manažerům
způsob chování a jednání zaměstnanců organizace navzájem a vůči okolí reakce organizace na podněty zákazníků (občanů), dodavatelů, státní správy Dominantní úloha zde přísluší manažerům

6 KOMUNIKACE ORGANIZACE
Představuje zpřístupnění pravdivých informací Interním subjektům Externím subjektům aby byla příznivě vnímána a přijímána Nelze připustit dlouhodobé „rozevírání nůžek“ mezi tím co o sobě organizace sděluje a tím, co doopravdy je.

7 Za předpokladu standardní funkce
PRODUKT ORGANIZACE Je chápán jako: vnější styl, tvar, barevné provedení produktu či obalu podoba ochranné známky Za předpokladu standardní funkce výrobku nebo služby.

8 ASPEKTY IDENTITY ORGANIZACE
Vnitřní aspekt Vnější aspekt materiální nemateriální materiální nemateriální Produkt organizace Vztah zaměstnanců externím subjektům, Vybavení pracoviště Navozené sociální klima Úroveň sociálních zařízení Vnější vzhled: vstup do firmy, fasády budov, úprava před budovou, jednotné uspo- řádání, oblečení osob Styl řízení Přístupy komunikační politiky Úprava vnitřních prostor Postoje managementu ve vypjatých situacích Styl reklamy Charitativní činnost Přístup při obsazování funkcí, povyšování

9 K U L T U R A O R G A N I Z A C E Je odrazem lidských dispozic, myšlení a chování lidí v organizaci Je produktem minulých činností, ale také omezujícím faktorem činností budoucích Působí na lidské vědomí i podvědomí a v obojím se také projevuje. Je extrémně setrvačná, velice těžko a dlouho se mění. Je kvalitativní veličinou, kterou nelze exaktně vyjádřit nebo kvantifikovat. Je sdílená, ne dohadovaná. Její změnu nelze nařídit nebo dohodnout. Je strukturovaná, a přitom je sama součástí kultur vyšších řádů, např. kultury oboru, regionální či národní kultury.

10 V N Í M A T E L N É A T R I B U T Y Symboly: Styl oblékání:
logo organizace, prapor obce, města uspořádání vrátnice či recepce, podoba vestibulu správní budovy, vybavení jídelny, možnosti občerstvení, vybavení sociálních zařízení Styl oblékání: barevné odlišení pracovních oděvů jednotlivých provozů, profesí, požadavky na oblečení manažerů, povinnost viditelného nošení jmenovek, fotografií resp. návštěvních lístků Styl komunikace: oslovování, uspořádání kanceláří (otevřené, uzavřené), vybavení komunikační technikou, počítači, připojením na internet, intranet Firemní rituály: oslavy výročí založení organizace, firmy, udělování firemních vyznamenání a cen, pozornosti k významným životním jubileím

11 Zažité zásady se projevují ve vztahu:
P R A V I D L A J E D N Á N Í sociální normy a standardy jednání, zásady, pravidla vyjádření ideologie organizace, firmy Zažité zásady se projevují ve vztahu: K zákazníkům = chování k zákazníkovi jako prioritní osobě v činnosti organizace K zaměstnancům = vnímání ostatních zaměstnanců jako spolupracovníků, „jsme na jedné lodi“ Ke konkurenci = korektní nebo agresivní přístup K podnikatelským zásadám = dodržování závazků a smluv, seriózní přístup ke kvalitě, spolehlivost dodávek K riziku = přehlížení či respektování rizika v každé situaci a činnosti organizace, firmy

12 E T I K A O R G A N I Z A C E Charakteristika: žádoucí nežádoucí
univerzální morálka, kterou organizace, firma přijímá a dodržuje; řada symptomů, které charakterizují žádoucí či nežádoucí chování, jako je: žádoucí nežádoucí Zneužívání mezer ve smluvních vztazích. Dodržování či obcházení zákonů, Spoléhání na nepružnost soudů. Budování vzájemné důvěry Dodržování smluvních závazků a termínů Porušování platební disciplíny, placení daní Pozitivní vztah k zaměstnancům Porušování zásad ochrany životního Prostředí.

13 ETICKÉ CHOVÁNÍ MANAŽERA
Vlastnosti osobnosti: věrohodnost, poctivost, smysl pro čestné jednání Zájem na rozvoji a prosperitě řízené organizace před osobními zájmy manažera Nestrannost ve vztahu ke spoluzaměstnancům Zachování důvěryhodnosti Dodržování slibů

14 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE (Corporate Social Responsibility – C.S.R)
je kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. To znamená, že: zákazník (občan) musí mít důvěru v kvalitu nabízených služeb a produktů a také v to, že organizace se řídí vhodnými etickými kodexy; ze strany organizace se dostane každému zaměstnanci řady projevů péče, včetně nabídky dalšího profesního vzdělávání; organizace respektuje potřeby ekologické ochrany regionu, kde působí; účelně spolupracuje s neziskovými organizacemi; organizace je schopna optimálně zhodnotit vložené investiční prostředky při respektování všech právních předpisů a závazků, které vyplývají z jejich společenských vazeb; Představitelé orgánů státní správy i regionální samosprávy musí být schopni přesvědčit širší veřejnost – občany, že jim jde o další pozitivní rozvoj státu a regionu, ve kterém působí.

15 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE s p o l e č n é c í l e
Existence jednotných cílů, sdělených a sdílených všemi články organizace: způsob, jak se strategie dalšího rozvoje organizace, firmy, podniku sestavuje, zda strategii sestavuje pouze vrcholový management a potom je zaměstnancům vyhlášena jako závazná, jak jsou uplatňovány formy podílu zaměstnanců na rozhodování a řízení organizace, buď na jistotu Celková orientace organizace. Její vedení je ochotno se orientovat: nebo riskovat

16 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE
Vztah k zákazníkovi (občanovi): garance bezvadnosti, bezpečnosti, zdravotní nezávadnost výrobků a služeb, nepoužívání klamavé reklamy, neposkytování úplatků Vztah k zaměstnancům: posilování důvěry, BOZP dodržování ustanovení kolektivní smlouvy Očekávání organizace vůči zaměstnancům: zachování služebního tajemství, nepřípustnost sebemenších podvodů, preferování osobních zájmů, nezneužívání služebního postavení, ochrana životního prostředí Vztah k dodavatelům (partnerům): respektování kriterií výběrových řízení, platební disciplína

17 K samostatnému studiu:
Které základní faktory určují identitu organizace? Jaké lze charakterizovat materiální a nemateriální dimenze identity organizace a její vnitřní a vnější projevy? Co chápeme pod pojmem kultura organizace? Vyjmenujte a charakterizujte hierarchické roviny podnikové kultury. Jak lze vyjádřit základní rysy podnikové kultury? Co je obsahem pojmu etika v managementu? Uveďte příklady symptomů, pomocí nichž lze analyzovat podnikovou kulturu.


Stáhnout ppt "Předmět: Podnikový a personální management"

Podobné prezentace


Reklamy Google