Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Hmotný a dlouhodobý majetek. 2 dlouhodobý majetek – účetní kategorie dlouhodobý majetek  hmotný  nehmotný  drobný dlouhodobým majetkem jsou samostatné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Hmotný a dlouhodobý majetek. 2 dlouhodobý majetek – účetní kategorie dlouhodobý majetek  hmotný  nehmotný  drobný dlouhodobým majetkem jsou samostatné."— Transkript prezentace:

1 1 Hmotný a dlouhodobý majetek

2 2 dlouhodobý majetek – účetní kategorie dlouhodobý majetek  hmotný  nehmotný  drobný dlouhodobým majetkem jsou samostatné movité věci  s dobou použitelnosti delší než jeden rok a  od výše ocenění stanoveného účetní jednotkou

3 3 Hmotný a dlouhodobý majetek dlouhodobým majetkem jsou bez ohledu na ocenění  stavby, byty, nebytové jednotky  pozemky  předměty z drahých kovů  základní stádo a tažná zvířata  jiný dlouhodobý majetek (např. umělecká díla)

4 4 Hmotný a dlouhodobý majetek hmotný (nehmotný) majetek je kategorií daně z příjmů samostatné movité věci  s provozně-technickou funkcí delší než jeden rok a  vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč

5 5 Hmotný a dlouhodobý majetek hmotným majetkem jsou též  budovy, domy, byty, stavby  základní stádo a tažná zvířata  technické zhodnocení hmotným majetkem nejsou pozemky neodepisovaný majetek tvoří umělecká díla, inventarizační přebytky

6 6 Hmotný a dlouhodobý majetek výdaje na pořízení hmotného majetku nelze promítnou do nákladů přímo, ale jedině prostřednictvím odpisů výše daňových odpisů je striktně regulována vhodnou volbou způsobu odepisování lze optimalizovat průběh daňových nákladů

7 7 Odepisování odepisovat lze majetek evidovaný u poplatníka (účetnictví, daňová evidence) odepisování je možné zahájit po uvedení věci do stavu způsobilého obvyklému užívání  dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání

8 8 Odepisování odepisovat může zpravidla pouze vlastník odepisovat lze majetek užívaný k zajištění zdanitelných příjmů při pouze částečném využívání ke zdanitelným příjmům lze uplatnit pouze část odpisů do daňových nákladů

9 9 Odepisování v prvním roce odepisování je třeba  zatřídit majetek do příslušné odpisové skupiny  zvolit způsob odepisování zvolený způsob odepisování nelze již změnit odepisuje se do výše vstupní ceny odpisy se zaokrouhlují na koruny nahoru

10 10 Způsob odepisování standardní zrychlenérovnoměrnéčasovévýkonové nestandardní u leasingu zvýšený odpis

11 11 Způsob odepisování rovnoměrný odpis různá sazba pro první a další roky odepisování O = s × VC zákonné sazby jsou maximální poplatník může uplatnit i nižší sazbu než uvedenou v zákoně nižší sazbu nemůže uplatnit FO, která uplatňuje výdaje paušálem nebo je povinna krátit odpisy

12 12 Způsob odepisování zrychlené odepisování koeficient pro první a další roky odepisování O 1. rok = VC / k O další roky = 2 × ZC / k – p nelze odepisovat méně jako u rovnoměrného odepisování

13 13 Zvýšený odpis zaveden od roku 2005 možnost uplatnit vyšší odpis v prvním roce odepisování odpis lze zvýšit o  10 % obecně u majetku v odpisové skupině 1 až 3  15 % u zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin  20 % u stroje pro zemědělskou a lesní výrobu u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou

14 14 Zvýšený odpis podmínky pro uplatnění zvýšeného odpisu:  první vlastník  nelze u letadel – kromě koncesované dopravy a leteckých škol motocyklů a osobních automobilů – kromě osobní dopravy, taxislužby, autoškol, pohřebních a sanitních vozů přístrojů pro domácnost a rekreačních a sportovních člunů

15 15 Zvýšený odpis u rovnoměrného odpisování  speciálně utvořené sazby pro odepisování se zvýšeným odpisem u zrychleného odpisování  standardně vypočtený zrychlený odpis v prvním roce se zvýší o příslušné procento

16 16 Nestandardní odpisy časový odpis u  otvírek lomů, pískoven, hlinišť a technických rekultivací, dočasných staveb a důlních děl  majetku s omezenou životností nebo dobou trvání na základě zákona či rozhodnutí  matric, zápustek, forem, modelů a šablon  technické zhodnocení na nemovité kulturní památce

17 17 Nestandardní odpisy výkonový u matric, zápustek, forem, modelů a šablon odpis se stanoví s přesností na měsíce či dny zahájit lze po dni, kdy byly splněny podmínky pro odpisování (tedy následující den či měsíc)

18 18 Technické zhodnocení výdaje na dokončené  nástavby  přístavby  stavební úpravy  rekonstrukce majetku  modernizace majetku pokud vynaložené výdaje překročí 40 000 Kč

19 19 Technické zhodnocení představuje tzv. jiný majetek do daňových nákladů lze promítnou pouze prostřednictvím odpisů o hodnotu technického zhodnocení se zvýší vstupní cena pro potřeby rovnoměrného odepisování a zůstatková a vstupní cena pro potřeby zrychleného odepisování

20 20 Technické zhodnocení odpis při rovnoměrném odepisování O TZ = zvýšená VC × s TZ odpis při zrychleném odepisování O TZ, 1. rok = 2 × zvýšená ZC / k TZ O TZ, další roky = 2 × ZC / k TZ - p TZ

21 21 Finanční pronájem finanční pronájem s následnou koupí najatého hmotného majetku regulace, aby se zamezilo obcházení odepisování a nezvyšovaly se takto náklady hrazené nájemné je daňově uznatelné pouze při splnění podmínek

22 22 Finanční pronájem čtyři podmínky: 1. doba pronájmu 2. výše kupní ceny 3. zařazení pořízeného majetku u FO do jejího obchodního majetku 4. jedná se o odepisovatelný majetek  jsou-li splněny, je nájemné daňově uznatelné

23 23 Finanční pronájem doba pronájmu minimálně 20 % doby odepisování, ale  ne méně než 3 roky u movitých věcí  ne méně než 8 let u nemovitostí začíná běžet okamžikem přenechání věci ve stavu způsobilém k užívání

24 24 Finanční pronájem kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka při rovnoměrném odepisování bez uplatnění zvýšeného odpisu v prvním roce pokud je majetek plně odepsán, k podmínce kupní ceny se nepřihlíží

25 25 Finanční pronájem pronajímatel může uplatnit specifický způsob odepisování při leasingu movitého majetku pokud doba pronájmu činí alespoň 40 % doby odepisování, nejméně 3 roky  lze odepsat rovnoměrně až 90 % vstupní ceny za každé jedno procento doby pronájmu navíc lze odepsat další procento vstupní ceny

26 26 Najatý majetek výdaje charakteru technického zhodnocení v souvislosti s uvedením do provozu najatého majetku – pokud nejsou zahrnuty vlastníkem do vstupní ceny majetku, představují technické zhodnocení u nájemce!!! nájemce je může se souhlasem vlastníka odepisovat

27 27 Najatý majetek u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci – výdaje hrazené nájemcem, které by jinak vstupovaly do vstupní ceny pořizovaného majetku, tvoří tzv. jiný majetek odepisovaný nájemcem, pokud o ně vlastník nezvýší vstupní cenu tento jiný majetek je zatříděn do stejné odpisové skupiny jako leasovaný majetek, způsob odepisování si ale nájemce volí nezávisle na pronajímateli

28 28 Najatý majetek nájemcem může na pronajatém majetku v průběhu pronájmu provádět se souhlasem vlastníka změny půjde-li v této souvislosti o vynaložení výdajů představujících technické zhodnocení potom:  o ně zvýší vlastník vstupní cenu nebo  je může nájemce odepisovat samostatně jako technické zhodnocení, pokud k tomu má vlastníkův souhlas

29 29 Najatý majetek pokud je majetek nájemcem odkoupen zvyšuje se vstupní cena odkupovaného majetku o technické zhodnocení, které nájemce odepisoval pokud je takto odkupován majetek, který byl předmětem finančního pronájmu, zvyšuje se o pořizovací cenu zůstatková a vstupní cena jiného majetku

30 30 Najatý majetek po skončení pronájmu může pronajímatel převzít technické zhodnocení bezúplatně, v takovém případě je jeho nepeněžním příjmem zůstatková hodnota stanovená na základě rovnoměrného odepisování zůstatek technického zhodnocení u nájemce není při bezúplatném postoupení daňovým nákladem, při úplatném postoupní pouze do výše sjednaného příjmu


Stáhnout ppt "1 Hmotný a dlouhodobý majetek. 2 dlouhodobý majetek – účetní kategorie dlouhodobý majetek  hmotný  nehmotný  drobný dlouhodobým majetkem jsou samostatné."

Podobné prezentace


Reklamy Google