Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1."— Transkript prezentace:

1 Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1

2 Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr Evropské účetní dvůr

3 Poradní instituce Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská centrální banka

4 Evropská rada 27 hlav států a vlád členských států+předseda Evropské komise (od 1975) předsednictví - na půl roku - od 1.7. 2007 Portugalsko, ČR v 1. Pol. 2009 min. dvakrát do roka schůzka v Bruselu ER dává podněty k rozvoji a směřování EU

5 Rada EU, Rada ministrů Zástupci jednotlivých ministerstev členských států EU (podle oboru-ministři zahraničí ministři zemědělství, financí,…)-zastupuje zájmy členských států 9 různých typů zasedání Rady (GAERC, ECOFIN) většinou hlasuje kvalifikovanou většinou - každý stát má přidělený počet hlasů (Fr, Něm - 29 hlasů, Niz. 13, ČR12, Malta 3 hlasy) - z 345 hlasů 255 +1/2 či v někerých případech 2/3 členů) (žádost o přepočítání min. 62 % obyvatel EU) Smlouva o Ústavě navrhovala zjednodušení - (55% států a 65% obyvatel) - stejný princip i současný návrh smlouvy jednomyslnost - v citlivých oblastech - daně, kultura, jazykové normy

6 Rada ministrů Sídlem je Brusel Každý členský stát má své stálé zastoupení - společně tvoří Výbor stálých zástupců- Coreper I, Coreper II. Coreper připravuje jednání Rady ministrů na nižší úrovni

7 Evropská komise 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti), 24 tisíc zaměstnanců 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU Předseda - J. M. Barroso (2004-2009) Sídlo je v Bruselu (http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_cs.htm)

8 Pravomoci Komise Zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES strážce Smluv řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika) reprezentuje ES navenek (jednání WTO)

9

10 Evropský parlament 785 členů (ČR 24 poslanců, Něm 99, VB 78, SR 14, Malta 5), Smlouva stanoví max. 732 poslanců (čl.189) !!! Počet se sníží od roku 1979 - probíhají přímé volby poslanců -5leté funkční období - jako EK místo zasedání Štrasburk, Brusel-výbory předseda - Hans-Gert Pöttering poslanci se sdružují v politických frakcích (sociální demokraté, Evropská strana lidová) posiluje se vliv EP na evropský legislativní proces - hovoří se o demokratizaci EU

11 Pravomoci EP Legislativní - neustále se posiluje - nejsilnější při spolurozhodovací proceduře, schvalování mezinárodních dohod, přijetí členského státu Rozpočtová - schvaluje rozpočet EU, navrhuje změny (kromě zemědělství a mez. dohod) Kontrolní - kontroluje Komisi (plnění rozpočtu, schvalování) a Radu (předkládá plán předsednictví, interpelace ministrů) EP - shromažduje petice občanů a jmenuje Evropského ombudsmana

12 Evropský soudní dvůr 27 soudců a 8 generálních advokátů, jmenování na 6 let, (členský stát vysílá 1 soudce), sídlo Lucemburk (ČR - Malenovský, SPD- Pelikánová) judikaturou doplňuje primární právo ES-zajišťuje jednotný výklad práva ES 1.9. 1989 Založen Evropský soud první instance - řeší spory jednotlivců, firem v oblasti práva ES ESD řeší dva typy případů: –1) přímou žalobu (EK, Rada, EP, členský stát) –2) řízení o předběžné otázce - žádají soudy členských států

13 Evropský účetní dvůr 27 členů, 1 za členský stát (Jan Kinšt) sídlo - Lucemburk kontroluje příjmy a výdaje rozpočtu ES kontroly přímo na místě - i mimo EU předkládá výroční zprávu Radě a EP přispívá k efektivnosti a průhlednosti účetnictví EU

14 Hospodářský a sociální výbor Poradní funkce (max. 350 členů) 344 členů - zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, zemědělců, dopravy, životního prostředí Výbor projednává konkrétní oblasti - poradní hlas (hospodářství, sociální, vzdělání, věda a výzkum) ČR-12 zástupců, SRN 24, Malta 5

15 Výbor regionů 344 členů (max. 350 členů) vytvořen Maastrichtskou smlouvou zástupci regionů - hejtmani, starostové, primátoři - jsou konzultování souvisí se subsidiaritou - rozhodnutí se přijímá nejblíže občanovi Výbor konzultován v oblastech -dopravy, vzdělání, hosp. a sociální soudržnosti

16 Evropská centrální banka 1.6. 1998 založeny ECB a ESCB ECB - nezávislá institucionálně a finančně 13 členských států EU Orgány ECB-Rada guvernérů, Výkonný výbor, Generální rada ESCB - ECB + národní centrální banky –uskutečňuje měnovou politiku –spravuje oficiální rezervy členských států –provádí devizové operace

17 Prameny práva ES/EU Primární právo Judikatura ESD, SPS Vnější smlouvy ES Sekundární právo Obecné právní zásady

18 Primární právo ES Zakládací smlouvy - SES, SESAE, SEU Smlouvy o přistoupení protokoly Revize primárního práva: –návrh Komise, členský stát –svolána mezivládní konference (kromě systému vlastních zdrojů, zásady pro volby do EP –ratifikace v členských státech (referendum)

19 Přistoupení členského státu Stát -zasílá žádost Radě - podmínky pro přistoupení - jednání Podmínky pro přistoupení: tzv. Kodaňská kritéria (schválena v červnu 1993 v Kodani) formální - evropský stát politické - přijetí acquis communautaire, respekt k lid. Právům, ochrana menšin, ekonomické - fungující tržní hospodářství Dohoda - ratifikována členskými státy, kandidátem, EP

20 Sekundární právo ES Nařízení (závazné ve všech částech, bezprostřední účinnost v členských státech) Směrnice (Závazná v cíli pro členské státy, transpozice člen. Státy, lhůta k dosažení účelu) Rozhodnutí (závazné ve všech částech, určeno - členskému státu, práv. i fyz. osoba) Doporučení (nezávazné - hospodářská politika) Stanovisko Sdělení Komise Rezoluce Rady

21 Obecné právní zásady Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti Solidarita mezi členskými státy - rozpočet proporcionalita - přiměřenost

22 Vnější smlouvy Evropská komise - uzavírá mezinárodní smlouvy - mandát ji dává Rada - jednání WTO Smlouva - slučitelná s právem ES (Dohodu o EHP ESD označil v r. 1991 za neslučitelnou s právem ES) stojí mezi primárním a sekundárním právem

23 Schvalování sekundárního práva ES Navrhuje Komise (výjimka měnová politika, SZBP, volby do EP) postupy přijímání –konzultace (původní úloha EP) –spolupráce (JEA, hosp. a měnová unie –spolurozhodování - stále posiluje (Maastrichtská smlouva - silné postavení Evropského parlamentu –souhlas EP (smlouva o přistoupení, asociační smlouvy, měnová politika, využití strukturálních fondů)

24

25


Stáhnout ppt "Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1."

Podobné prezentace


Reklamy Google