Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1."— Transkript prezentace:

1 Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1

2 Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr Evropské účetní dvůr

3 Poradní instituce Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská centrální banka

4 Evropská rada 27 hlav států a vlád členských států+předseda Evropské komise (od 1975) předsednictví - na půl roku - od Portugalsko, ČR v 1. Pol min. dvakrát do roka schůzka v Bruselu ER dává podněty k rozvoji a směřování EU

5 Rada EU, Rada ministrů Zástupci jednotlivých ministerstev členských států EU (podle oboru-ministři zahraničí ministři zemědělství, financí,…)-zastupuje zájmy členských států 9 různých typů zasedání Rady (GAERC, ECOFIN) většinou hlasuje kvalifikovanou většinou - každý stát má přidělený počet hlasů (Fr, Něm - 29 hlasů, Niz. 13, ČR12, Malta 3 hlasy) - z 345 hlasů /2 či v někerých případech 2/3 členů) (žádost o přepočítání min. 62 % obyvatel EU) Smlouva o Ústavě navrhovala zjednodušení - (55% států a 65% obyvatel) - stejný princip i současný návrh smlouvy jednomyslnost - v citlivých oblastech - daně, kultura, jazykové normy

6 Rada ministrů Sídlem je Brusel Každý členský stát má své stálé zastoupení - společně tvoří Výbor stálých zástupců- Coreper I, Coreper II. Coreper připravuje jednání Rady ministrů na nižší úrovni

7 Evropská komise 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti), 24 tisíc zaměstnanců 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU Předseda - J. M. Barroso ( ) Sídlo je v Bruselu (http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_cs.htm)

8 Pravomoci Komise Zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES strážce Smluv řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika) reprezentuje ES navenek (jednání WTO)

9

10 Evropský parlament 785 členů (ČR 24 poslanců, Něm 99, VB 78, SR 14, Malta 5), Smlouva stanoví max. 732 poslanců (čl.189) !!! Počet se sníží od roku probíhají přímé volby poslanců -5leté funkční období - jako EK místo zasedání Štrasburk, Brusel-výbory předseda - Hans-Gert Pöttering poslanci se sdružují v politických frakcích (sociální demokraté, Evropská strana lidová) posiluje se vliv EP na evropský legislativní proces - hovoří se o demokratizaci EU

11 Pravomoci EP Legislativní - neustále se posiluje - nejsilnější při spolurozhodovací proceduře, schvalování mezinárodních dohod, přijetí členského státu Rozpočtová - schvaluje rozpočet EU, navrhuje změny (kromě zemědělství a mez. dohod) Kontrolní - kontroluje Komisi (plnění rozpočtu, schvalování) a Radu (předkládá plán předsednictví, interpelace ministrů) EP - shromažduje petice občanů a jmenuje Evropského ombudsmana

12 Evropský soudní dvůr 27 soudců a 8 generálních advokátů, jmenování na 6 let, (členský stát vysílá 1 soudce), sídlo Lucemburk (ČR - Malenovský, SPD- Pelikánová) judikaturou doplňuje primární právo ES-zajišťuje jednotný výklad práva ES Založen Evropský soud první instance - řeší spory jednotlivců, firem v oblasti práva ES ESD řeší dva typy případů: –1) přímou žalobu (EK, Rada, EP, členský stát) –2) řízení o předběžné otázce - žádají soudy členských států

13 Evropský účetní dvůr 27 členů, 1 za členský stát (Jan Kinšt) sídlo - Lucemburk kontroluje příjmy a výdaje rozpočtu ES kontroly přímo na místě - i mimo EU předkládá výroční zprávu Radě a EP přispívá k efektivnosti a průhlednosti účetnictví EU

14 Hospodářský a sociální výbor Poradní funkce (max. 350 členů) 344 členů - zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, zemědělců, dopravy, životního prostředí Výbor projednává konkrétní oblasti - poradní hlas (hospodářství, sociální, vzdělání, věda a výzkum) ČR-12 zástupců, SRN 24, Malta 5

15 Výbor regionů 344 členů (max. 350 členů) vytvořen Maastrichtskou smlouvou zástupci regionů - hejtmani, starostové, primátoři - jsou konzultování souvisí se subsidiaritou - rozhodnutí se přijímá nejblíže občanovi Výbor konzultován v oblastech -dopravy, vzdělání, hosp. a sociální soudržnosti

16 Evropská centrální banka založeny ECB a ESCB ECB - nezávislá institucionálně a finančně 13 členských států EU Orgány ECB-Rada guvernérů, Výkonný výbor, Generální rada ESCB - ECB + národní centrální banky –uskutečňuje měnovou politiku –spravuje oficiální rezervy členských států –provádí devizové operace

17 Prameny práva ES/EU Primární právo Judikatura ESD, SPS Vnější smlouvy ES Sekundární právo Obecné právní zásady

18 Primární právo ES Zakládací smlouvy - SES, SESAE, SEU Smlouvy o přistoupení protokoly Revize primárního práva: –návrh Komise, členský stát –svolána mezivládní konference (kromě systému vlastních zdrojů, zásady pro volby do EP –ratifikace v členských státech (referendum)

19 Přistoupení členského státu Stát -zasílá žádost Radě - podmínky pro přistoupení - jednání Podmínky pro přistoupení: tzv. Kodaňská kritéria (schválena v červnu 1993 v Kodani) formální - evropský stát politické - přijetí acquis communautaire, respekt k lid. Právům, ochrana menšin, ekonomické - fungující tržní hospodářství Dohoda - ratifikována členskými státy, kandidátem, EP

20 Sekundární právo ES Nařízení (závazné ve všech částech, bezprostřední účinnost v členských státech) Směrnice (Závazná v cíli pro členské státy, transpozice člen. Státy, lhůta k dosažení účelu) Rozhodnutí (závazné ve všech částech, určeno - členskému státu, práv. i fyz. osoba) Doporučení (nezávazné - hospodářská politika) Stanovisko Sdělení Komise Rezoluce Rady

21 Obecné právní zásady Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti Solidarita mezi členskými státy - rozpočet proporcionalita - přiměřenost

22 Vnější smlouvy Evropská komise - uzavírá mezinárodní smlouvy - mandát ji dává Rada - jednání WTO Smlouva - slučitelná s právem ES (Dohodu o EHP ESD označil v r za neslučitelnou s právem ES) stojí mezi primárním a sekundárním právem

23 Schvalování sekundárního práva ES Navrhuje Komise (výjimka měnová politika, SZBP, volby do EP) postupy přijímání –konzultace (původní úloha EP) –spolupráce (JEA, hosp. a měnová unie –spolurozhodování - stále posiluje (Maastrichtská smlouva - silné postavení Evropského parlamentu –souhlas EP (smlouva o přistoupení, asociační smlouvy, měnová politika, využití strukturálních fondů)

24

25


Stáhnout ppt "Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1."

Podobné prezentace


Reklamy Google