Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 V1 Region a regionální vědy 1 2009/2010 - Veřejná správa, Kladno Manfred Hellmich 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 V1 Region a regionální vědy 1 2009/2010 - Veřejná správa, Kladno Manfred Hellmich 1."— Transkript prezentace:

1 1 V1 Region a regionální vědy 1 2009/2010 - Veřejná správa, Kladno Manfred Hellmich 1

2 2 Informační zdroje Kolektiv; Úvod do regionálních věd a veřejné sprá- vy, Plzeň Čeněk A., 2004, 2008 Vokoun, R.; Regionální rozvoj (východiska, politika, strategie, programování), Praha Linde, 2008 Veřejná správa, čtrnáctideník vlády ČR http://www.regionalnirozvoj.cz (teorie, statistika, dokumenty)http://www.regionalnirozvoj.cz

3 3 Obsah 1.Role regionalistiky a regionálních věd ve studiu VS, vymezení základních pojmů 2.Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj. 3.Realizace regionálního rozvoje v ČR Vymezení, plánování, organizování, financování, rozvojové programy a projekty. 4.Specifika českého prostředí. Regionální marketing. Využití výsledků v praxi.

4 4 Regionalistika Obor, který zkoumá prostředí a specifika regionů (prostor v němž působí lidé) a hledá potenciál jejich hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje. Vznikla v souvislosti s nutností řešit rozvoj regionů systémovým a koncepčním způsobem s využitím poznatků z různých vědních disciplín či oborů, inte- gruje poznání z geografie, demografie, ekonomiky, ekologie, sociologie, politologie, právních a správ- ních věd, managementu, statistiky …) Role regionalistiky a regionální vědy ve studiu veřejné správy

5 5 Regionální věda – disciplina založená ekonomy v USA po II. Světové válce (1953), pak aplikována v EU. Cílem je zjistit: V jakém rozsahu působí různé tržní struktury (doko- nalá konkurence, monopol, oligopol) a technologické podmínky jako aglomerační mechanismy (soustředění hospodářských činností do určitého území), jaký typ vlivů (finanční, materiální, technologické, energetické, lidské) více přispívá k aglomeraci, vytváření ekonomických modelů k odhadování vývoje.

6 6 Role regionalistiky a regionální vědy ve studiu veřejné správy Další cíle: Porozumět prostředí správního území, jeho hlavním aktérům a vztahům mezi nimi. Aplikovat prakticky znalosti a zkušenosti při výkonu veřejné služby. Využít souhrnu znalostí o stavech, jevech a pro- cesech ke zpracování regionálních rozvojových dokumentů (územních plánů, koncepcí, strategií, programů …), které řeší území komplexně. Reagovat pružně na vnější změny.

7 7 Region Geograficky, hospodářsky a společensky vyme- zené území. Rozdělení podle různých kritérií (přírodních, správ- ních, hospodářských, sociálních, politických, ekolo-gických, kulturních, etnických, dotačních…): horská a nížinná poloha, údolí řek, pohraničí…, územně správní celky (stát, kraje, obce), průmyslové, zemědělské, hosp. zaostalé, inovativní, turistické, regiony soudržnosti … Vymezení základních pojmů

8 8 Rozvoj Výraz pro kvalitativní a kvantitativní růst. Evoluční a revoluční charakter změn v socioeko- nomickém prostředí. Proces trvalého narušování rovnováhy vlivem: –technologií, –nových postupů a řešení, –intervenčních politik, –institucí (organizace, regulace, koordinace …). Vymezení základních pojmů

9 9 Trvale udržitelný rozvoj Rozvoj lidské společnosti, který je v souladu s hospodářským a sociálním pokrokem a s hod- notným životním prostředím. Zajišťuje současné potřeby aniž omezuje rozvoj budoucích generací „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.” Hrabě Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry (1900-1944) Vymezení základních pojmů

10 10 1972 - kniha The Limits to Growth – Meze růstu Prognóza vývoje lidské spol. a využívání přírodních zdrojů v 21.stol. – předpověď: redukce populace ve vyspělých zemích v důsledku znečištění (vzduchu, vody, přírody) a vyčerpání přírodních zdrojů (zejména energetických), růst populace v rozvojových zemích a jejich cesta ke spotřební společnosti, destrukce ekosystému. Vymezení základních pojmů

11 11 1992 - kniha Beyond the Limits - Překročení mezí Aktualizace informací a varování před poklesem životní úrovně v důsledku nedodržování pravidel udržitelného rozvoje. Přechod od vyčerpatelných k obnovitelným zdrojům, Investice do technologií na redukci znečištění, sníže- žení plýtvání a zvýšení efektivity (energie, výrobky, výrobní postupy, …) – podpora inovací (innovare = obnovovat) - obnova a zdokonalení myšlení, techno- logií, služeb, organizace, koordinace apod. Vymezení základních pojmů

12 12 Nutnost sladění ekonomických, ekologických a sociálních stránek života pro udržitelný rozvoj: Agenda 21 – komplexní program OSN, 1992 Stanovení pravidel a vypracování indikátorů, 2002 Vymahatelnost morální, nikoliv právní, jsou dvě proti-kladné motivace: světová ekonomika si uvědomuje potřebu udržitelného rozvoje a navrhuje různá opatření, svět. business si pořizuje alibi a nechává odpovědnost za ohrožené životní prostředí na politicích. Vymezení základních pojmů

13 13 Vymezení základních pojmů Regionální politika Politika – konkrétní pravidla a opatření, kterými vláda řídí, reguluje nebo usměrňuje vývoj v krajích. Regionální hospodářské a sociální rozdíly na územích krajů jsou přirozené - důvodem je rozdílný historický vývoj – vliv ekonomických i neekonomic- kých činitelů geografická poloha, přírodní zdroje, kapitál, pracovní síly, politická vůle, institucionální struktura, psychologické faktory …). Větší rozdíly mohou vyvolat různé druhy konfliktů, proto je cílem snižovat meziregionální rozdíly na přijatelnou úroveň.

14 14 Vymezení základních pojmů Neexistuje jednotná a jednoznačná definice regionální politiky. Lze jí vymezit jako: Soubor cílů, opatření a nástrojů, který povede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v jednotlivých regionech Regionální politika ČR respektuje základní principy společné regionální politiky zemí EU. Vytvářejí se struktury a procesy pro tzv. hospodář- skou a sociální soudržnost.

15 15 Vymezení základních pojmů Regionální rozvoj – koncepční činnost Rozdíly v hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji v dílčích územích mají vliv na jejich stabilitu. V tržním hospodářství nemůže být vývoj stejný ve všech regionech. Vyvážený rozvoj – proporcionální, nekrizový, rov- nost šancí regionů, využití demografického, přírod- ního, hospodářského a dalšího potenciálu. Podpora mechanismů, které umožňují využívání rozvojových nástrojů (výstavba institucí, realizace opatření, veřejné dotace, zpětná vazba, kontrola … ).

16 16 Vymezení základních pojmů Zabezpečení regionálního rozvoje Legislativní zákony, usnesení vlády, směrnice, strategické a prováděcí rozvojové dokumenty Institucionální ministerstva, kraje, obce, rozvojové agentury Informační IS, internetové stránky, publikace, vzdělávání, kon- ference, poradenská centra, vzorové projekty… Finanční tuzemské a zahraniční zdroje (zejména EU)

17 17 Vymezení základních pojmů Regionalizace Východiskem je vzájemné ovlivňování lidských aktivit a chování v místním a regionálním fyzickém prostředí (stavy, činnosti, vazby). Historicky jde o určitou společenskou praxi, která vyjadřuje úsilí o zachování kulturních a etnických tradic určitého území. Současně jde také o politickosprávní (rozhodování, ovlivňování) a hospodářskou stránku (rozvoj podni- kání, koordinace, marketing).

18 18 Vymezení základních pojmů Působení regionalismu: Endogenní (zdola) – iniciativa a motivace občanů rozvíjet tradice, výrobky, svátky … Exogenní (shora) – vliv ze strany státní nebo regionální politické reprezentace a správy. Projevy: –Utváření regionálních samospráv (sdružení, –Podpora místních a regionálních slavností, tradic, výrobků (Mělnické vinobraní, –Jiné (symbolika, pol. strany, noviny, radiové a TV stanice).


Stáhnout ppt "1 V1 Region a regionální vědy 1 2009/2010 - Veřejná správa, Kladno Manfred Hellmich 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google