Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce regulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce regulace."— Transkript prezentace:

1 Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce regulace

2 Praha - Žofín2 22. října 2008 implementace komunitárního práva  směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele  směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny  adaptace na nařízení č. 1775/2005/ES o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám  částečně též směrnice 2004/67/ES o opatřeních pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu snížení administrativní zátěže podnikatelů úprava na základě praktických zkušeností s aplikací zákona odstranění již neaplikovatelných ustanovení (termíny otevírání trhů, ustanovení o chráněných zákaznících) řádné vymezení zákonných zmocnění pro vydání prováděcích právních předpisů Cíle připravované novely

3 Praha - Žofín3 22. října 2008 snaha o zjednodušení licenčního řízení  snížení věku  rozšíření případů, kdy není třeba prokazovat finanční předpoklady  zrušení požadavku na dokládání podnikatelských plánů  zjišťovací povinnost ERÚ ex officio (Rejstřík trestů, daně, poplatky, zdravotní a sociální pojištění) nepřípustnost udělení licence, byla-li udělená licence zrušena ze zákonem daných důvodů možnost udělení licence nově založené osobě (dosud nezapsané v OR) nebo zahraniční osobě před zápisem do OR možnost prodloužení doby, na kterou byla licence udělena v tzv. zjednodušeném řízení Licence a řízení o udělení licence

4 Praha - Žofín4 22. října 2008 Adaptace nařízení 1775/2005/ES – ERÚ vykonává působnost regulačního úřadu Rozšíření působnosti ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy, spory o poskytnutí náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek a služeb rozhoduje spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a jeho zákazníkem podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí ERÚ rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení Kompetence ERÚ

5 Praha - Žofín5 22. října 2008 rozhoduje spory o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu rozhoduje spory o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo o právu na úhradu zelených bonusů nebo o úhradu příspěvků k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, k ceně elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů a k ceně elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny připojené k distribuční soustavě pravomoc schvalovat nebo stanovat Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství Kompetence ERÚ

6 Praha - Žofín6 22. října 2008 Cenově regulační působnost – co má nebo může být regulováno?  obligatorní cenová regulace přenos elektřiny distribuce elektřiny systémové služby přeprava plynu distribuce plynu činnosti operátora trhu dodavatel poslední instance stanovení příspěvků k ceně elektřiny (DZE, KVET, DV usměrňování ceny tepelné energie  fakultativní cenová regulace Cenová regulace

7 Praha - Žofín7 22. října 2008 Vymezení tzv. regulačního rámce – jak se má regulovat? stanovení cen tak, aby pokrývaly náklady na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti, odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti ostatní ceny tak, aby byly alespoň nákladové, při stanovení příspěvku k ceně elektřiny tak, aby příspěvek umožnil uplatnění elektřiny na trhu s ohledem na efektivní využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí dodávka poslední instance věcně usměrňovaná cena, popř. maximální cena možnost rozhodovat o výjimkách z obecného systému regulace cen Cenová regulace

8 Praha - Žofín8 22. října 2008 Zmocňovací ustanovení Nové ustanovení o zmocněních k vydání prováděcích právních předpisů MPO  vyhláška o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu ERÚ  vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb  vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

9 Praha - Žofín9 22. října 2008 Elektroenergetika – struktura stejná Plynárenství – změny ve struktuře, vytvoření společného zúčtovacího a datového centra u Operátora trhu Zrovnoprávnění postavení výrobců elektřiny a plynu s obchodníky, pokud dodávají elektřinu nebo plyn zákazníkům Rozšíření povinností poskytování údajů pro provoz a rozvoj přenosové, distribuční nebo přepravní soustavy, a operátorovi trhu pro plnění jeho zákonných povinností Povinnost PDS zajišťovat přenos/přepravu v rozsahu uzavřených smluv na distribuci elektřiny – záměr umožnit na základě smlouvy o distribuci poskytnutí dopravy elektřiny/plynu v celém rozsahu Odpovědnost za škody způsobené poruchami v soustavě, kdy je porucha zaviněná provozovatelem soustavy Elektroenergetika a plynárernství

10 Praha - Žofín10 22. října 2008 Zřízení Rady Energetického regulačního úřadu 2 orgány ERÚ, Rada a předseda ERÚ koncepční a metodická působnost Rady  schvaluje jednací řád Rady,  schvaluje plán činnosti,  schvaluje návrh zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření,  schvaluje vydání cenových rozhodnutí,  schvaluje vydání prováděcích právních předpisů,  schvaluje zásady cenové regulace v energetice,  5 členů, předseda ERÚ člen Rady jmenování na 5 let vládou ČR, možnost opakování výkonu funkce odvolání pouze v případě, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady nebo narušuje-li závažným způsobem nezávislost a nestrannost ERÚ významné omezení výkonu funkce s jinými činnostmi Energetický regulační úřad - orgány

11 Děkuji za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Novela energetického zákona z pohledu ERÚ Ing. Blahoslav Němeček místopředseda a ředitel sekce regulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google