Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )"— Transkript prezentace:

1 . Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )

2 Účetnictví ve světě Britsko americký model Austrálie, Bahamy, Bermudy, Kanada, Kajmanské ostrovy, Kypr, Fidži, Ghana, Hong Kong, Indie, Irsko, Izrael, Jamajka, Libérie, Malawi, Holandsko, Nový Zéland, Nigérie, Pákistán, Panama, Filipíny, Portoriko, Singapur, JAR, Velká Británie, USA, Zambie Kontinentální model Alžír, Angola, Rakousko, Belgie, Francie, Kamerun, Dánsko, Egypt, Finsko, Německo, Řecko, Guinea, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mali, Maroko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Togo, Zaire Jihoamerický model Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Gwajána, Paraguay, Peru, Uruguay Smíšený model Státy na území bývalého Sovětského svazu, Bosna – Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko

3 Harmonizace účetnictví Proces globalizace Harmonizace účetnictví Direktivy EUUS GAAP IAS  IFRS

4 Historie IAS / IFRS Historie IAS / IFRS r. 1973 – vznik Výboru pro mezinárodní standardy ( IASC ) - na základě dohody profesních organizací několika zemí: Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska, Spojených států amerických standardy ( IASC ) - na základě dohody profesních organizací několika zemí: Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska, Spojených států amerických r. 1983 – další členové : profesní organizace, které jsou členy IFAC. r. 2000 – 143 členů (prof.org.) ze 104 zemí

5 Historie IAS / IFRS r. 2001 – založena Nadace IASC – nezávislá společnost zodpovědná za přípravu a vydávání standardů r. 2003 – jednotlivé standardy jsou vydávány jako IFRS (standardy účetního výkaznictví), tento pojem zahrnuje i dříve vydané IAS (proto IAS/IFRS)

6 Struktura činnosti IASB Trustee Appointments Advisory Group IASC Nadace IASB IFRIC SAC IFRS Standardy IAS -29, IFRS -13 konzultace Poradní orgán zprávy tvorba Jmenuje a dohlíží stanoviska zprávy Interpretace vydaných st.

7 Tvorba nového IAS - Návrhy předkládají různé subjekty, - Rada (IASB) ustaví Řídící výbor, který připraví návrh „discussion paper“ and exposure draft“ a poté předběžné znění nového IAS, - Návrh je předložen k připomínkovému řízení (zveřejněn na Internetu 1-3 měs., kdokoli může podat připomínku) - Řídící výbor přezkoumá připomínky a připraví konečné znění - Rada posoudí znění standardu a schválí, pak je vydán.

8 Tvorba nového standardu Proces přijetí (vyhlášení, překlad, publikace) IASB - dva roky po implementaci reviduje Zveřejnění IFRS Feedback Statement Návrh (ED) Diskusní materiál (DP Podněty: Poradní orgány Pracovní skupiny Mezinárodní skupiny Analytici, Zájmové skupiny Národní tvůrci standardů Regulatorní orgány Politické skupiny Auditoři Agenda zahajující tvorbu standardu Výzkum Návrhy Veřejná diskuse Veřejná dikuse

9 Interpretace nových standardů 1973 International Accounting Standards (IAS) ↓ ↓ 2001SIC – výbor pro interpretace IAS 2001International Financial Reporting Standards (IFRS) Standards (IFRS) ↓ 2003 – p resent IFRIC – interpretace IFRS

10 Vydané IFRS Vydané IFRS (do X/12) IFRS 1První přijetí IFRS IFRS 2Share-based Payment IFRS 3Podnikové kombinace IFRS 4Pojistné smlouvy IFRS 5Neoběžná aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 6Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů IFRS 7Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 8 IFRS 9 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 IFRS 13 Operační segmenty Finanční nástroje Konsolidované finanční výkazy Společné smlouvy Zveřejňování podílů ve společných podnicích Oceňování v reálné hodnotě

11 Vydané IAS celkem 29 Vydané IAS (do X/12) celkem 29 IAS 1Účetní závěrka IAS 2Zásoby IAS 7Vykazování cash-flows IAS 8Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 10Události po rozvahovém dni IAS 11Stavební smlouvy IAS 12Daně ze zisku IAS 16Pozemky, budovy a zařízení IAS 17Leasingy IAS 18Výnosy

12 Vydané IAS celkem 29 Vydané IAS (do X/12) celkem 29 IAS 19Zaměstnanecké požitky IAS 20Vykazování státních dotací a zveřejňování st. podpory IAS 21Dopady změn měnových kursů IAS 23Výpůjční náklady IAS 24Zveřejnění spřízněných stran IAS 26Penzijní plány IAS 27Konsolidovaná a individuální účetní závěrka IAS 28Investice do přidružených podniků IAS 29Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

13 Vydané IAS celkem 29 Vydané IAS (do X/12) celkem 29 IAS 31Vykazování účasti ve společných podnicích IAS 33Zisk na akcii IAS 34Mezitímní účetní vykazování IAS 36Snížení hodnoty aktiv IAS 37Rezervy, podmíněná aktiva, podmíněné závazky IAS 38Nehmotná aktiva IAS 39Finanční nástroje : účtování a oceňování IAS 40Investice do nemovitostí IAS 41Zemědělství

14 Struktura standardů je ustálená a dodržuje stanovené schéma: je ustálená a dodržuje stanovené schéma: a) definice pojmů, s nimiž standard a) definice pojmů, s nimiž standard pracuje pracuje b) způsoby oceňování b) způsoby oceňování c) kritéria pro rozpoznání (vykázání c) kritéria pro rozpoznání (vykázání položky v účetní závěrce položky v účetní závěrce d) požadavky na zveřejnění d) požadavky na zveřejnění

15 Současný stav v přijetí IFRS - modrá barva = přijetí nebo doporučení Source: Deloitte – www.iasplus.com

16 Přijetí IFRS v jednotlivých zemích EuropePovinné od r. 2005 pro kótované firmy ArgentinaPovinné od 2011 Australia and New Zealand Národní standardy označované jako ekvivalentní IFRS, BrazilPovinné od 2010; předtím možné CanadaPovinné od 2011 ChilePovinné od 2009 ChinaPřevzetí IFRS, ale s čínskou úpravou (nesou úplné IFRS) Kótované firmy mohou zvolit IFRS nebo HK FRS IndiaPovinné od r. 2011

17 Přijetí IFRS v jednotlivých částech světa CountryStatus JapanJaponské GAAP (konvergující k IFRS) do 2011 South Korea Povinné od r. 2011; povolené od 2009 MexicoPovolené PeruPovinné RussiaPovinné pro banky SingaporeSingapore IFRS – změněné některé IFRS a jiné převzaty South AfricaPovinné SwitzerlandPovolené TurkeyPovolené UruguayPovinné od 2004 USAPovolené od r. 2011 (SEC), program konvergence

18 Kdo nyní užívá IFRS ? b b 12,000 společností téměř ve 110 zemích b b Od 2005 Evropská unie začala vyžadovat IFRS pro sestavení účetní závěrky v členských zemích u těch společností, které jsou emitenty cenných papírů na EU na regulovaných kapitálových trzích (Londýn, Paříž, Frankfurt, etc.)

19 Charakteristika soustavy IFRS Všechny IAS/IFRS vycházejí (analogicky s US GAAP) z předem stanoveného Koncepčního rámce = obecné principy a východiska pro přípravu (a správnou interpretaci) jednotlivých standardů, jednotný základ všech řešení, - vychází ze všech zkušeností nabytých účetnictvím za dobu od stanovení Koncepčního rámce US GAAP

20 Koncepční rámec vymezuje : b cíl účetní závěrky b uživatele účetní závěrky b předpoklady zpracování účetní závěrky b kvalitativní charakteristiky účetní závěrky b základní prvky účetní závěrky b pojetí kapitálu a uchování kapitálu

21 Cíl účetní závěrky b poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici firem, které jsou pro uživatele užitečné při přijímání ekonomických rozhodnutí

22 Uživatelé účetní závěrky b investoři a jejich poradci b zaměstnanci a jejich představitelé b poskytovatelé výpůjčního kapitálu b dodavatelé a jiní obchodní věřitelé b zákazníci b vlády a jejich orgány b veřejnost

23 Předpoklady zpracování účetní závěrky = nejobecnější základy účetního vykazování : b akruální princip b nepřetržité trvání podniku

24 Kvalitativní charakteristiky b srozumitelnost b relevance b spolehlivost b srovnatelnost

25 Základní prvky účetní závěrky (= specifické části se společnými charakteristikami i problémy vykazování ) : b aktivum b závazek b vlastní kapitál b výnosy b náklady

26 Definice Aktivum = prostředek - řízený/využívaný podnikem (v dispozici) - jehož existence je výsledkem minulých skutečností a - který je nositelem budoucího ekonomického prospěchu

27 Definice Závazek = - současná povinnost podniku (které se podnik nemůže vzdát, aniž by se vystavil postihu), která - vznikla na základě minulých skutečností a - jehož vypořádání způsobí odtok prostředků jako ekonomického prospěchu

28 Definice Vlastní kapitál = zbývající podíl aktiv podniku po odečtení všech jeho závazků Výnosy – zvyšují ekonomický prospěch formou zvýšení hodnoty aktiv nebo snížením závazků, což má za následek zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků (splňuje požadavek věcné a časové souvislosti s činností podniku)

29 Definice Náklady - snižují ekonomický prospěch formou čerpání zdrojů nebo vznikem závazků, což má za následek snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než rozdělení vlastníkům (splňuje požadavek věcné a časové souvislosti s činností podniku)

30 Rozpoznání b aby mohl být prvek v účetní závěrce vykázán, musí splňovat dvě kriteria : a) vyhovuje uvedené definici prvku a zároveň b) má cenu nebo hodnotu, kterou lze spolehlivě určit (lze jej ocenit)

31 Pojetí /Zachování/ kapitálu Pojetí /Zachování/ kapitálu Pojetí kapitálu a) finanční b zisk = zvýšení nominálního kapitálu za období b zvýšení cen aktiv = zisk (přínosy z držby) b) produkční b zisk = zvýšení produkční kapacity b zvýšení cen aktiv = navýšení vlastního kapitálu

32 Oceňovací základny b historická cena b běžná reprodukční cena b realizovatelná hodnota  současná hodnota aktiv i závazků aktiv i závazků Reálná hodnota v Koncepčním rámci zmíněná není.

33 IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky - - Smysl účetní závěrky a její součásti - - Věrné zobrazení - - Trvání činnosti podniku - - Nezávislost účetních období - - Kontinuita a konzistence vykazování - - Významnost a agregování - - Kompenzace - - Srovnatelnost

34 IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby Změny v účetních odhadech vs. chyby : - - Změna se uzná prospektivně a promítne se do zisku v období kdy ke změně došlo nebo i dalších období, pokud se jich týká - - Chyba musí být opravena retrospektivně (oprava údajů v těch obdobích, kdy k chybě došlo) + oprava počátečních zůstatků v nejrannějším období po zjištění chyby

35 Příklady: Jde o změnu pravidel, odhadu nebo chybu ? - - Zjištění defraudace v pokladně – probíhala tři roky - - Eliminace mimořádných položek v důsledku změn IAS 1 - - Změna normy přirozeného úbytku zboží - - Změna závazku z leasingu v důsledku změny výše úrokových sazeb


Stáhnout ppt ". Účetní systémy 2 Účetní systémy 2 4. přednáška 4. přednáška IAS / IFRS IAS / IFRS ( ú v o d ) ( ú v o d )"

Podobné prezentace


Reklamy Google