Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS ( ú v o d )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS ( ú v o d )"— Transkript prezentace:

1 . Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS ( ú v o d )

2 Účetnictví ve světě Britsko americký model Kontinentální model
Austrálie, Bahamy, Bermudy, Kanada, Kajmanské ostrovy, Kypr, Fidži, Ghana, Hong Kong, Indie, Irsko, Izrael, Jamajka, Libérie, Malawi, Holandsko, Nový Zéland, Nigérie, Pákistán, Panama, Filipíny, Portoriko, Singapur, JAR, Velká Británie, USA, Zambie Kontinentální model Alžír, Angola, Rakousko, Belgie, Francie, Kamerun, Dánsko, Egypt, Finsko, Německo, Řecko, Guinea, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mali, Maroko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Togo, Zaire britsko americký model používají nejrozvinutější země světa, nejbohatší země světa, nebo ty země, kde působí pobočky nadnárodních společnosti. Jsou to země kde je rozvinutý kapitálový i peněžní trh. účetnictví je orientováno především na uspokojení informačních potřeb investorů kontinentální model – charakteristickým rysem pro země používající tento model je dominantní postavení bank, které poskytují většinu potřebného kapitálu do ekonomiky. I z tohoto důvodu je potřebné aby účetnictví bylo ovlivněno legislativou. účetnictví slouží především pro potřeby státu a pro daňové účely jihoamerický model – týká se některých států jižní Ameriky, jedná se o tzv. inflační účetnictví. účetnictví je přísně regulováno legislativou. smíšený model: týká se ekonomik, které přešly z centrálně plánovaného systému na tržní hospodářství. Jihoamerický model Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Gwajána, Paraguay, Peru, Uruguay Smíšený model Státy na území bývalého Sovětského svazu, Bosna – Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko

3 Harmonizace účetnictví
Proces globalizace Harmonizace účetnictví Direktivy EU US GAAP IAS  IFRS

4 Historie IAS / IFRS r. 1973 – vznik Výboru pro mezinárodní
standardy ( IASC ) - na základě dohody profesních organizací několika zemí: Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska, Spojených států amerických r – další členové : profesní organizace, které jsou členy IFAC. r – 143 členů (prof.org.) ze 104 zemí

5 Historie IAS / IFRS r – založena Nadace IASC – nezávislá společnost zodpovědná za přípravu a vydávání standardů r – jednotlivé standardy jsou vydávány jako IFRS (standardy účetního výkaznictví), tento pojem zahrnuje i dříve vydané IAS (proto IAS/IFRS)

6 Struktura činnosti IASB
Trustee Appointments Advisory Group konzultace IASC Nadace stanoviska Jmenuje a dohlíží stanoviska zprávy zprávy SAC IFRIC Poradní orgán IASB Interpretace vydaných st. tvorba IFRS Standardy IAS -29, IFRS -13

7 Tvorba nového IAS - Návrhy předkládají různé subjekty,
Rada (IASB) ustaví Řídící výbor, který připraví návrh „discussion paper“ and exposure draft“ a poté předběžné znění nového IAS, Návrh je předložen k připomínkovému řízení (zveřejněn na Internetu 1-3 měs., kdokoli může podat připomínku) Řídící výbor přezkoumá připomínky a připraví konečné znění Rada posoudí znění standardu a schválí, pak je vydán.

8 Tvorba nového standardu
Agenda zahajující tvorbu standardu Výzkum Diskusní materiál (DP Návrhy Návrhy Podněty: Poradní orgány Pracovní skupiny Mezinárodní skupiny Analytici, Zájmové skupiny Národní tvůrci standardů Regulatorní orgány Politické skupiny Auditoři Veřejná diskuse Návrh (ED) Zveřejnění IFRS Veřejná dikuse Feedback Statement Proces přijetí (vyhlášení, překlad, publikace) IASB - dva roky po implementaci reviduje

9 Interpretace nových standardů
1973 International Accounting Standards (IAS) 2001 SIC – výbor pro interpretace IAS 2001 International Financial Reporting Standards (IFRS) 2003 – present IFRIC – interpretace IFRS

10 Vydané IFRS (do X/12) IFRS 1 První přijetí IFRS IFRS 2
Share-based Payment IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 4 Pojistné smlouvy IFRS 5 Neoběžná aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti IFRS 6 Průzkum a hodnocení nerostných zdrojů IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 8 IFRS 9 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 IFRS 13 Operační segmenty Finanční nástroje Konsolidované finanční výkazy Společné smlouvy Zveřejňování podílů ve společných podnicích Oceňování v reálné hodnotě

11 Vydané IAS (do X/12) celkem 29
Účetní závěrka IAS 2 Zásoby IAS 7 Vykazování cash-flows IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 11 Stavební smlouvy IAS 12 Daně ze zisku IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 17 Leasingy IAS 18 Výnosy

12 Vydané IAS (do X/12) celkem 29
Zaměstnanecké požitky IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování st. podpory IAS 21 Dopady změn měnových kursů IAS 23 Výpůjční náklady IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IAS 26 Penzijní plány IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka IAS 28 Investice do přidružených podniků IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách

13 Vydané IAS (do X/12) celkem 29
Vykazování účasti ve společných podnicích IAS 33 Zisk na akcii IAS 34 Mezitímní účetní vykazování IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva, podmíněné závazky IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 39 Finanční nástroje : účtování a oceňování IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 41 Zemědělství

14 Struktura standardů je ustálená a dodržuje stanovené schéma:
a) definice pojmů, s nimiž standard pracuje b) způsoby oceňování c) kritéria pro rozpoznání (vykázání položky v účetní závěrce d) požadavky na zveřejnění

15 Současný stav v přijetí IFRS - modrá barva = přijetí nebo doporučení
Source: Deloitte –

16 Přijetí IFRS v jednotlivých zemích
Europe Povinné od r pro kótované firmy Argentina Povinné od 2011 Australia and New Zealand Národní standardy označované jako ekvivalentní IFRS, Brazil Povinné od 2010; předtím možné Canada Chile Povinné od 2009 China Převzetí IFRS, ale s čínskou úpravou (nesou úplné IFRS) Kótované firmy mohou zvolit IFRS nebo HK FRS India Povinné od r. 2011

17 Přijetí IFRS v jednotlivých částech světa
Country Status Japan Japonské GAAP (konvergující k IFRS) do 2011 South Korea Povinné od r. 2011; povolené od 2009 Mexico Povolené Peru Povinné Russia Povinné pro banky Singapore Singapore IFRS – změněné některé IFRS a jiné převzaty South Africa Switzerland Turkey Uruguay Povinné od 2004 USA Povolené od r (SEC), program konvergence

18 Kdo nyní užívá IFRS ? 12,000 společností téměř ve 110 zemích
Od 2005 Evropská unie začala vyžadovat IFRS pro sestavení účetní závěrky v členských zemích u těch společností, které jsou emitenty cenných papírů na EU na regulovaných kapitálových trzích (Londýn, Paříž, Frankfurt, etc.)

19 Charakteristika soustavy IFRS
Všechny IAS/IFRS vycházejí (analogicky s US GAAP) z předem stanoveného Koncepčního rámce = obecné principy a východiska pro přípravu (a správnou interpretaci) jednotlivých standardů, jednotný základ všech řešení, - vychází ze všech zkušeností nabytých účetnictvím za dobu od stanovení Koncepčního rámce US GAAP

20 Koncepční rámec vymezuje : cíl účetní závěrky uživatele účetní závěrky
předpoklady zpracování účetní závěrky kvalitativní charakteristiky účetní závěrky základní prvky účetní závěrky pojetí kapitálu a uchování kapitálu

21 Cíl účetní závěrky poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici firem, které jsou pro uživatele užitečné při přijímání ekonomických rozhodnutí

22 Uživatelé účetní závěrky
investoři a jejich poradci zaměstnanci a jejich představitelé poskytovatelé výpůjčního kapitálu dodavatelé a jiní obchodní věřitelé zákazníci vlády a jejich orgány veřejnost

23 Předpoklady zpracování účetní závěrky
= nejobecnější základy účetního vykazování: akruální princip nepřetržité trvání podniku

24 Kvalitativní charakteristiky
srozumitelnost relevance spolehlivost srovnatelnost

25 Základní prvky účetní závěrky
(= specifické části se společnými charakteristikami i problémy vykazování) : aktivum závazek vlastní kapitál výnosy náklady

26 Definice Aktivum = prostředek řízený/využívaný podnikem (v dispozici)
jehož existence je výsledkem minulých skutečností a který je nositelem budoucího ekonomického prospěchu

27 Definice Závazek = současná povinnost podniku (které se podnik nemůže vzdát, aniž by se vystavil postihu), která vznikla na základě minulých skutečností a jehož vypořádání způsobí odtok prostředků jako ekonomického prospěchu

28 Definice Vlastní kapitál = zbývající podíl aktiv podniku po odečtení všech jeho závazků Výnosy – zvyšují ekonomický prospěch formou zvýšení hodnoty aktiv nebo snížením závazků, což má za následek zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků (splňuje požadavek věcné a časové souvislosti s činností podniku)

29 Definice Náklady - snižují ekonomický prospěch formou čerpání zdrojů nebo vznikem závazků, což má za následek snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než rozdělení vlastníkům (splňuje požadavek věcné a časové souvislosti s činností podniku)

30 Rozpoznání aby mohl být prvek v účetní závěrce vykázán, musí splňovat dvě kriteria : a) vyhovuje uvedené definici prvku a zároveň b) má cenu nebo hodnotu, kterou lze spolehlivě určit (lze jej ocenit)

31 Pojetí /Zachování/ kapitálu
Pojetí kapitálu a) finanční zisk = zvýšení nominálního kapitálu za období zvýšení cen aktiv = zisk (přínosy z držby) b) produkční zisk = zvýšení produkční kapacity zvýšení cen aktiv = navýšení vlastního kapitálu

32 Oceňovací základny historická cena běžná reprodukční cena
realizovatelná hodnota současná hodnota aktiv i závazků Reálná hodnota v Koncepčním rámci zmíněná není.

33 IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky
Smysl účetní závěrky a její součásti Věrné zobrazení Trvání činnosti podniku Nezávislost účetních období Kontinuita a konzistence vykazování Významnost a agregování Kompenzace Srovnatelnost

34 IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
Změny v účetních odhadech vs. chyby : Změna se uzná prospektivně a promítne se do zisku v období kdy ke změně došlo nebo i dalších období, pokud se jich týká Chyba musí být opravena retrospektivně (oprava údajů v těch obdobích, kdy k chybě došlo) + oprava počátečních zůstatků v nejrannějším období po zjištění chyby

35 Příklady: Jde o změnu pravidel, odhadu nebo chybu ?
Zjištění defraudace v pokladně – probíhala tři roky Eliminace mimořádných položek v důsledku změn IAS 1 Změna normy přirozeného úbytku zboží Změna závazku z leasingu v důsledku změny výše úrokových sazeb


Stáhnout ppt ". Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS ( ú v o d )"

Podobné prezentace


Reklamy Google