Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VÝBĚR. 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VÝBĚR. 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice."— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VÝBĚR

2 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 2.0 (2012) © Ivo Telec, 2008

3 3 PŘEHLED TÉMATU 1. Všeobecně o právu právnických osob 2. Spolkové právo

4 4 1. ČÁST VŠEOBECNĚ

5 5

6 6 OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. člověk (osoba fyzická)  2. odvozená osoba právní („právnická“) = právní smyšlenka (fikce) osoby = právní smyšlenka (fikce) osoby  právní teorie fikce právnické osoby  právní teorie fikce právnické osoby

7 7 RŮZNÉ PRÁVNÍ TEORIE PRÁVNICKÝCH OSOB teorie fikce teorie fikce teorie reality teorie reality teorie spontánnosti teorie spontánnosti teorie podstatných znaků teorie podstatných znaků

8 8 VÝMĚR „Právnická osoba je organizovaný útvar, „Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.“ zákon uzná.“ o. z., 2012

9 9 PROČ ZAKLÁDAT PRÁVNICKOU OSOBU? Právnická osoba Právnická osoba  statusové právo  donucující (kogentní) právní normy Právně volné společenství např. smlouvou o sdružení  obligační právo (společné závazky)  dispozitivní právní normy

10 10 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI Každá osoba v právním smyslu: Každá osoba v právním smyslu: 1. právní osobnost (subjektivita, způsobilost mít práva a povinnosti v mezích právního řádu), a to od narození (vzniku) do smrti (zániku) a to od narození (vzniku) do smrti (zániku) 2. svéprávnost (způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a sám se zavazovat) 3. deliktní způsobilost (způsobilost k nesení následků protiprávních (způsobilost k nesení následků protiprávních jednání) jednání)

11 11  Každá právnická osoba: Každá právnická osoba: 4. název, srv. též obchodní firmu 5. sídlo 6. jednatelství, srv. statutární orgán 7. organizace vnitřní tvorby vůle (vnitřní právní poměry) poměry) 6. [samostatný majetek]

12 12 PRÁVNÍ OTÁZKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI Vymezení při založení se zřetelem na účel, druh Vymezení při založení se zřetelem na účel, druh a právní formu právnické osoby, a to: a právní formu právnické osoby, a to: 1. podnikání 2. jiná činnost (nevýdělečná), např. spolková Soukromoprávní zásada svobodné činnosti Soukromoprávní zásada svobodné činnosti  výjimkou legálně omezená činnost  výjimkou legálně omezená činnost společenství vlastníků bytů či nebytových společenství vlastníků bytů či nebytových prostor prostor  veřejnoprávní způsobilost k určité činnosti  veřejnoprávní způsobilost k určité činnosti (státní koncese aj.), srv. živn. z. (státní koncese aj.), srv. živn. z.

13 13 STATUSOVÉ PRÁVO = soukromé právo osobního stavu: = soukromé právo osobního stavu: 1. lidí 2. právnických osob  donucující (kogentní) právní normy  veřejný pořádek v osobních stavech  veřejný pořádek v osobních stavech (civilní status) (civilní status)

14 14 DRUHY PRÁVNICKÝCH OSOB Právnické osoby soukromého práva Právnické osoby soukromého práva 1. právnické osoby občanského práva 2. právnické osoby obchodního práva Právnické osoby veřejného práva Právnické osoby veřejného práva např. kraje, obce, Česká advokátní komora např. kraje, obce, Česká advokátní komora Stát, např. Česká republika, Švédské Stát, např. Česká republika, Švédské království království

15 15  Soukromoprávní Soukromoprávní např. náboženské např. náboženské či obchodní společnosti, či obchodní společnosti, nadace nadace Hledisko založení: Hledisko založení: 1. soukromoprávní úkon 2. zákon či veřejnoprávní úkon úkon Veřejnoprávní např. státní fondy, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace (veřejné ústavy), státní podniky

16 16  STÁT 1. svébytný vrchnostenský útvar veřejné moci 2. právnická osoba ve věcech soukromoprávních Organizační složky ČR, např.: Organizační složky ČR, např.:  Česká republika – Nejvyšší soud  Česká republika – Ministerstvo vnitra  Česká republika – Akademie věd ČR  Česká republika – Policie ČR z. č. 219/00 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

17 17 TŘÍDĚNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB Společenství Společenství osob osob (korporace) (korporace) universitas personum universitas personum corporate law corporate law Společenství statků (majetku) (fundace) universitas bonorum foundation law

18 18  1. Korporace: i. společnosti civilní např. spolky, náboženské společnosti např. spolky, náboženské společnosti ii. společnosti obchodní např. a. s., s. r. o., k. s., v. o. s., [družstva] např. a. s., s. r. o., k. s., v. o. s., [družstva] 2. Fundace: např. nadace, nadační fondy, o. p. „s.“ např. nadace, nadační fondy, o. p. „s.“

19 19

20 20 EVROPSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY Evropské korporace (EU): Evropské korporace (EU): 1. evropská společnost a holdingová evropská společnost a holdingová evropská společnost 2. evropské družstvo 3. evropské hospodářské zájmové sdružení nař.

21 21 ZDROJE Hard law Hard law 1. mezinárodní smlouvy 2. nařízení EU  3. obecná úprava v o. z. (§ 18 – 20a) 4. zvláštní úprava v o. z. s předností před obecnou (§ 20f – 20j), zájmové sdružení právnických osob (§ 20f – 20j), zájmové sdružení právnických osob 5. zvláštní úprava v zákonech s předností před o. z. např. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanů např. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanů zák. o nadacích a nadačních fondech č. 227/97 Sb. zák. o nadacích a nadačních fondech č. 227/97 Sb.

22 22  Soft law, např.: Soft law, např.: 1. doporučení Rady ministrů Rady Evropy členským státům o právním postavení členským státům o právním postavení jiných než státních organizací v Evropě, jiných než státních organizací v Evropě, CM/Rec(2007)14 CM/Rec(2007)14

23 23 ÚČEL ZALOŽENÍ 1. soukromě prospěšný, kupř. jen vzájemně mezi členy klubu 2. veřejně prospěšný, viz o. p. „s.“ I. podnikatelský, např. a. s. II. jiný nežli podnikatelský (nonprofitní) např. „o. s.,“ ale i a. s., s. r. o., družstvo např. „o. s.,“ ale i a. s., s. r. o., družstvo

24 24  a. vyznávání náboženské víry b. jiný než výdělečný i. trvalý ii. dočasný, např. k uspořádání výstavy

25 25 SOUKROMOPRÁVNÍ ZPŮSOBY ZALOŽENÍ 1. smlouva v písemné formě viz společenskou smlouvu viz společenskou smlouvu 2. zakládací listina 1 zakladatele 3. jinak dle zákona viz založení nadace či nadačního fondu viz založení nadace či nadačního fondu závětí, mortis causa  závětí, mortis causa 

26 26  ZÁVĚTNÍ ZALOŽENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 1. nadace 2. nadační fond Zápis do nadačního rejstříku až po smrti zůstavitele Zápis do nadačního rejstříku až po smrti zůstavitele navrhovatelem zápisu vykonavatel závěti navrhovatelem zápisu vykonavatel závěti  vznik právnické osoby  vznik právnické osoby z. č. 227/98 Sb. o nad. a nad. fondech z. č. 227/98 Sb. o nad. a nad. fondech Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových“, založena 1904 závětí J. Hlávky Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových“, založena 1904 závětí J. Hlávky

27 27  ZÁVĚTNÍ NADACE NEBO ZÁVĚTNÍ NADAČNÍ FOND Obsahové náležitosti závěti Obsahové náležitosti závěti 1. název 2. účel ve shodě s obecně prospěšným cílem 3. výše nebo hodnota vkladu zůstavitele 4. pravidlo pro omezení nákladů nebo určení jeho stanovení statutem vydaným správní radou až po smrti 5. náležitosti nadačních příspěvků nebo určení jejich stanovení statutem vydaným správní radou až po smrti 6. vykonavatel závěti, který provede úkony související se vznikem 7. event. jmenování členů orgánů; jinak jmenuje vykonavatel až po smrti

28 28  VYKONAVATEL ZÁVĚTI Legislativní zkratka Legislativní zkratka Určen pořizovatelem závěti o založení nadace nebo nadačního fondu: Určen pořizovatelem závěti o založení nadace nebo nadačního fondu: 1. jmenuje první členy orgánů 2. spravuje vklad zůstavitele, ledaže je v závěti určen jiný správce vkladu je v závěti určen jiný správce vkladu 3. provádí další úkony související se vznikem, např. navrhuje zápis se vznikem, např. navrhuje zápis do nadačního rejstříku do nadačního rejstříku

29 29 NĚKTERÉ POJMOVÉ ZNAKY  NĚKTERÉ POJMOVÉ ZNAKY  1. Název 2. Sídlo 3. Statutární orgán  předmět činnosti (zásada neomezené svéprávnosti)  IČ  IČ  DIČ  DIČ

30 30

31 31  ZÁSADY NÁZVŮ 1. jedinečnost (neopakovatelnost, unikátnost) 2. jednotnost  zkratky, akronymy a překlady jen  zkratky, akronymy a překlady jen mimo právní jednání, např. při propagaci mimo právní jednání, např. při propagaci osoby nebo v reklamě na zboží osoby nebo v reklamě na zboží 3. nezaměnitelnost (způsobilost rozlišit totožnost různých právnických osob) viz místní (zeměpisné) aj. dodatky viz místní (zeměpisné) aj. dodatky  shodnost nebo podobnost v silných prvcích

32 32  4. vystižení právní formy, např. dodatek s. r. o., v. v. i., „o. s.“ v. v. i., „o. s.“ 5. užívací povinnost při právních jednáních 6. obsahová volnost  povinné vystižení předmětu činnosti či jména společníka např. „investiční společnost“ např. „investiční společnost“ Souběh názvu a ochranné známky Souběh názvu a ochranné známky

33 33  zrušení matriky názvů obcí    jedinečné názvy katastrálních území vyhláškou vyhláškou

34 34

35 35 SÍDLO Skutečné sídlo  jen pošt. přihr. Skutečné sídlo  jen pošt. přihr. = adresa správy a styku s veřejností = adresa správy a styku s veřejností  dovolání se skutečného sídla namísto zapsaného, např. při plnění dluhu dlužníkem zapsaného, např. při plnění dluhu dlužníkem  nemožnost námitky skutečného sídla při dovolání se zapsaného při dovolání se zapsaného Sídlo v bytě: Sídlo v bytě: 1. slučitelnost s povahou právnické osoby 2. slučitelnost s rozsahem činnosti společenská smlouva jen: např. Praha 1, bez adresy

36 36 JEDNATELSKÉ PRÁVO 1. statutární orgány 2. zaměstnanci nebo členové dle: a. vnitřního předpisu b. obvyklosti vzhledem k pracovnímu zařazení, např. obchodní manažer, zařazení, např. obchodní manažer, při překročení závazné jen tehdy, týká-li se: i. předmětu činnosti ii. 2. strana o překročení nemohla vědět

37 37 PRÁVNÍ OSOBNOST PRÁVNICKÉ OSOBY 1. právo na název (§ 19b/1,2 o. z.) 2. právo na dobrou pověst (dobré jméno) (§ 19b/3 o. z., srv. též z. č. 111/98 Sb., o vys. škol.) 3. jiná osobní práva v o. z. neuvedená: i. právo na právní život (existenci), per analog. ii. právo na soukromí (vnitřní věci), per analog.

38 38

39 39 ZÁSADY VZNIKU 1. zásada právní volnosti (jen státní uznání, vzetí na vědomí), srv. privátní autonomii vzetí na vědomí), srv. privátní autonomii 2. zásada legality (státem stanovené předpoklady)  nárok na vznik při splnění legálních předpokladů např. nezakázanost určitého účelu např. nezakázanost určitého účelu  posouzení předpokladů soudem či správním úřadem viz církve a náboženské společnosti (MK) viz církve a náboženské společnosti (MK) 3. zásada povolovací (státní koncese)   volné uvážení soudního či správního povolení vzniku z. č. 116/85 Sb., o podm. činn. organ. s mez. prvkem v ČSSR, (MV) z. č. 116/85 Sb., o podm. činn. organ. s mez. prvkem v ČSSR, (MV)

40 40 PRÁVNĚ TEORETICKÉ MODELY VZNIKU 1. Svobodný: a. zcela volný (jen dle pojmových znaků) b. ohlašovací (jen pořádkově evidenční) viz odborové organ., organ. zaměstnavatelů viz odborové organ., organ. zaměstnavatelů 2. Veřejno mocensky konstitutivní (rozhodovací): a. soudně zápisný, např. nadace, družstva b. správně registrační, např. spolky c. správně povolovací (koncesní)

41 41 ZALOŽENÍ A VZNIK 2 fáze: 2 fáze: 1. Soukromoprávní zakládací jednání např. sjednání společenské smlouvy např. sjednání společenské smlouvy 2. Zápis či jiný veřejnoprávní úkon: i. konstitutivní význam pro civilní status: a. soudní zápis do rejstříku, např. nadačního b. registrace či povolení správním úřadem ii. bez konstitutivního významu pro civilní status: a. správní evidence (vzetí ohlášení na vědomí), viz odborové organ., organ. zaměstnavatelů viz odborové organ., organ. zaměstnavatelů

42 42 DRUHY REJSTŘÍKŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Soudní (KS): Soudní (KS): 1. obchodní rejstřík 2. nadační rejstřík 3. rejstřík obecně prospěšných „společností“ „společností“ 4. rejstřík společenství vlastníků „jednotek“ (bytů nebo nebytových prostor) (bytů nebo nebytových prostor)  veřejné sbírky listin

43 43

44 44

45 45

46 46  Správní: Správní: 1. církví a náboženských společností (MK) 2. svazů církví a náboženských společností (MK) 3. evidovaných právnických osob založených církvemi a náboženskými společnostmi (MK) 4. politických stran a politických hnutí (MV) 5. školských právnických osob (MŠMT) 6. veřejných výzkumných institucí, v. v. i.,(MŠMT)

47 47  7. zájmových sdružení právnických osob (KÚ) 9. honebních společenstev (OÚ obcí s rozšířenou působností) s rozšířenou působností)  spolky   čs. (rak.) spolkový katastr 

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55     

56 56  VEŘEJNOPRÁVNÍ STATISTICKÉ REGISTRY Registr ekonomických subjektů Registr ekonomických subjektů pro veřejnoprávní účely statistické pro veřejnoprávní účely statistické bez právně konstitutivního významu bez právně konstitutivního významu z. č. 89/95 Sb., o st. statis. službě z. č. 89/95 Sb., o st. statis. službě

57 57

58 58

59 59

60 60  VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKLADNÍ REGISTRY Základní registr právnických osob, Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci veřejné moci Správa základních registrů Správa základních registrů Údaje ze základních registrů osobě, Údaje ze základních registrů osobě, o níž jsou vedeny o níž jsou vedeny z. č. 111/09 Sb., o zákl. registr.

61 61 VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST Soukromoprávně významný osobní Soukromoprávně významný osobní stav (omezení majetkoprávního jednání) stav (omezení majetkoprávního jednání) zákaz rozdělení zisku a likvidačního zůstatku zákaz rozdělení zisku a likvidačního zůstatku příkaz použití zisku na veřejně příkaz použití zisku na veřejně prospěšnou činnost či na vlastní správu prospěšnou činnost či na vlastní správu srv. o.p.s., nadace, nadační fondy a o. z., 2012 „neziskovost“, public benefit

62 62

63 63 PŘEMĚNY PŘEMĚNY 1. fúze vnitrostátní nebo přeshraniční a. sloučení b. splynutí 2. rozdělení a. rozdělení se vznikem nových právnických osob b. rozdělení sloučením c. kombinace d. rozdělení odštěpením a jeho formy 3. převod jmění na společníka 4. změna právní formy z. č. 125/08 Sb., o přeměnách obch. spol. a družstev z. č. 125/08 Sb., o přeměnách obch. spol. a družstev z. č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech z. č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech z. č. 248/95 Sb., o obec. prospěš. spol. z. č. 248/95 Sb., o obec. prospěš. spol.

64 64 ZRUŠENÍ A ZÁNIK Zpravidla 2 fáze: Zpravidla 2 fáze: 1. Soukromoprávní zrušovací jednání např. usnesení valné hromady ke dni (…) např. usnesení valné hromady ke dni (…) 2. Výmaz či jiný veřejnoprávní mocenský úkon: a. výmaz z rejstříku, např. z obchodního b. zrušení registrace správním úřadem

65 65  2 druhy zániku: 2 druhy zániku: 1. s likvidací bez právního nástupce 2. bez likvidace s právním nástupcem, nabývajícím celé jmění nabývajícím celé jmění

66 66 LIKVIDACE Soukromoprávně významný osobní stav (omezení činnosti) Soukromoprávně významný osobní stav (omezení činnosti) Jmenování likvidátora Jmenování likvidátora Legální likvidační pravidla (postup) Legální likvidační pravidla (postup)

67 67 NALOŽENÍ S LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKEM 1. Volné podle vůle zrušené právnické osoby (ve prospěch kohokoli) 2. Vázané zákonným postupem u nadací a nadačních fondů, o. p. s., u nadací a nadačních fondů, o. p. s., církví a náboženských společností, církví a náboženských společností, jejích právnických osob a svazů jejích právnických osob a svazů

68 68 2. ČÁST SPOLKOVÉ PRÁVO

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73 PŘIROZENÝ ZÁKLAD SPOLKOVÉHO PRÁVA Přirozený zákon přitažlivosti Přirozený zákon přitažlivosti stejnorodého stejnorodého Gesetz der Gleichartigkeit Gesetz der Gleichartigkeit Law of the Attraction of Homogenous Species Law of the Attraction of Homogenous Species  přirozenésdružování se  přirozenésdružování se  odpuzování jinorodého  odpuzování jinorodého

74 74 ÚČEL Výkon subjektivního ústavního práva Výkon subjektivního ústavního práva spolčovacího v soukromých (horizontálních) spolčovacího v soukromých (horizontálních) poměrech právně rovných stran poměrech právně rovných stran (výkon práva založit soukromoprávní (výkon práva založit soukromoprávní právnickou osobu korporační a osobně se v ní právnickou osobu korporační a osobně se v ní účastnit) účastnit)

75 75 PRÁVNÍ POVAHA Soukromoprávní povaha spolkového práva Soukromoprávní povaha spolkového práva  spolek = „prototyp“ soukromoprávní korporace korporace srv. o. z., 2012 srv. o. z., 2012  Civilní status (soukromé právo osobního stavu)  Základ práva společenského (korporačního) corporate law corporate law

76 76 ZÁSADY SPOLKOVÉHO PRÁVA 1. odluka spolku od státu, srv. odluku církve od státu 2. dobrovolnost (zásada smluvní, dobrovolný svazek)  nucené svazky  nucené svazky srv. Komoru patentových zástupců ČR srv. Komoru patentových zástupců ČR 3. osobní členství 4. samospráva (zájmová) 5. účelovost založení (jiná než podnikání) 6. absence majetkové účasti (členského podílu) člena na základním kapitálu 7. právní subjektivita, svéprávnost a procesní způsobilost způsobilost

77 77  8. oddělení osob a majetku zakladatelů a členů od osoby a majetku spolku od osoby a majetku spolku 9. neodpovědnost a neručení členů za spolkové závazky 10. veřejný pořádek; srv. zaniklý spolkový katastr 11. soukromá nebo veřejná prospěšnost 12. [nerozdělitelnost zisku, majetku či likvidačního zůstatku členům (neziskovost)] zůstatku členům (neziskovost)] 13. [způsobilost k veřejné podpoře]

78 78 ZDROJE 1. čl. 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, 1966 (č. 120/76 Sb.) (č. 120/76 Sb.) 2. čl. 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 1950 (č. 209/92 Sb.) svobod, 1950 (č. 209/92 Sb.) 3. čl. 20 LZPS 4. z. č. 126/92 Sb., o ochraně názvu a znaku Červ. kříže a o Čs. červeném kříži 5. z. č. 83/90 Sb., o sdružování občanů 6. o. z.

79 79 STANOVY = soukromoprávní dohoda o založení spolkové právnické osoby (korporace) spolkové právnické osoby (korporace) Podstatné obsahové náležitosti: Podstatné obsahové náležitosti: 1. název, „o. s.“ 2. sídlo 3. cíl činnosti 4. práva a povinnosti členů, např. právní síla hlasů, srv. hlas rozhodný, či poradní síla hlasů, srv. hlas rozhodný, či poradní

80 80  5. spolkové orgány a způsob jejich ustanovování, např. volbou, či jmenováním, např. volbou, či jmenováním, určení orgánů a činovníků (funkcionářů) oprávněných jednat jménem spolku určení orgánů a činovníků (funkcionářů) oprávněných jednat jménem spolku např. vůdce, srv. trenér sportovního klubu, např. vůdce, srv. trenér sportovního klubu, či předseda výboru (sboru) či předseda výboru (sboru) 6. [organizační jednotky - vedlejší spolky jako právnické osoby] jako právnické osoby] např. místní nebo věcné pobočky např. místní nebo věcné pobočky

81 81  7. zásady hospodaření, např.: i. zásada soukromých zdrojů činnosti kupř. z členských příspěvků, výtěžků z akcí kupř. z členských příspěvků, výtěžků z akcí (z vlastních zdrojů) či z darů třetích osob, (z vlastních zdrojů) či z darů třetích osob, srv. fundraising, nebo z dědictví srv. fundraising, nebo z dědictví ii. zásada spolufinancování činnosti z veřejných zdrojů, např. z účelové dotace z veřejných zdrojů, např. z účelové dotace iii. zásada smíšeného financování, dále kupř. naložení s likvidačním zůstatkem

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90 ČLENSKÉ OSOBNÍ PRÁVO Soukromoprávní subjektivní Soukromoprávní subjektivní členské osobní právo členské osobní právo  soukromá práva majetková Relativní právní povaha mezi členem Relativní právní povaha mezi členem a spolkem (relativní osobní právo) a spolkem (relativní osobní právo)  stanovy či zákon [právní titul (důvod)]  stanovy či zákon [právní titul (důvod)] Vybavenost nárokem určovacím, konstatací, Vybavenost nárokem určovacím, konstatací, bez důkazu naléhavého právního zájmu bez důkazu naléhavého právního zájmu (soudní vymahatelnost členského práva) (soudní vymahatelnost členského práva)

91 91  ČLENSKÝ OSOBNĚ ZÁVAZKOVÝ POMĚR  soukromoprávní stanovy či zákon Osobní soukromý poměr nepeněžitý, Osobní soukromý poměr nepeněžitý, vyjádřen institucí spolkového členství vyjádřen institucí spolkového členství Ev. i osobní soukromý poměr peněžitý Ev. i osobní soukromý poměr peněžitý viz ev. peněžitý závazek k členskému příspěvku viz ev. peněžitý závazek k členskému příspěvku Soukromoprávní zásada ochrany slabší Soukromoprávní zásada ochrany slabší strany (člen v. spolek) strany (člen v. spolek)

92 92 OBSAH 1. Smluvní nebo zákonná osobní práva: i. osobovat si členství (být brán za člena) ii. účastnit se spolkové činnosti a mít z ní osobní prospěch osobní prospěch iii. vystoupit ze spolku; právo ex lege srv. nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenství srv. nikdo nemůže být nucen setrvávat ve společenství iv. [volit a být volen do spolkové samosprávy (osobní právo na příležitost být činovníkem)] (osobní právo na příležitost být činovníkem)]

93 93  v. na informace o spolkovém ruchu vi. na podněty nebo připomínky či protesty vii. [na ochranu členského práva spolkovým orgánem (právo na soukromoprávní, orgánem (právo na soukromoprávní, mimosoudní, opravný prostředek)] mimosoudní, opravný prostředek)] viii. event. i jiné oprávnění (členské právo)

94 94  2. Smluvní osobní nepeněžité, popř. i osobní peněžité závazky: i. dodržovat stanovy ii. dodržovat soukromoprávní rozhodnutí spolkových orgánů vyplývající ze stanov spolkových orgánů vyplývající ze stanov např. volební řád právní formou usnesení např. volební řád právní formou usnesení členské schůze členské schůze iii. [platit členské příspěvky vč. ev. zápisného]

95 95  iv. osobně se přičinit o sledování spolkového cíle podle svých sil, schopností a možností cíle podle svých sil, schopností a možností v. být čestný vůči spolku vi. event. i jiný osobněprávní závazek

96 96   vázanost práva a závazku na osobu člena (věřitele či dlužníka) a na trvání členství (věřitele či dlužníka) a na trvání členství  nepromlčitelnost  majetková práva  nepromlčitelnost  majetková práva  nepřevoditelnost  nepřevoditelnost  zánik smrtí člena  zánik smrtí člena

97 97 SOUDNÍ OCHRANA ČLENSKÉHO OSOBNÍHO PRÁVA Soukromoprávní zásada ochrany slabší Soukromoprávní zásada ochrany slabší strany strany Soukromoprávní rozhodnutí spolkového Soukromoprávní rozhodnutí spolkového orgánu, např. usnesení členské schůze orgánu, např. usnesení členské schůze o vyloučení člena či o rozúčtovacím řádu o vyloučení člena či o rozúčtovacím řádu vybraných odměn podle a. z. vybraných odměn podle a. z.  zákonu, např. a. z.  zákonu, např. a. z.  stanovám  stanovám

98 98  Podpůrná soudní ochrana práva: Podpůrná soudní ochrana práva: 1. opravný prostředek podle stanov, je-li, pak: 2. určovací civilní žaloba k OS na určení souladu soukromoprávního rozhodnutí souladu soukromoprávního rozhodnutí se zákonem či stanovami se zákonem či stanovami (soudní deklarace platnosti právního úkonu) (soudní deklarace platnosti právního úkonu) Propadné žalobní lhůty: Propadné žalobní lhůty: subjektivní 30 dnů, subjektivní 30 dnů, objektivní 6 měsíců od rozhodnutí objektivní 6 měsíců od rozhodnutí

99 99 JUDIKATURA Rozhodnutí disciplinárního orgánu sportovního svazu Rozhodnutí disciplinárního orgánu sportovního svazu o sankci za opuštění hrací plochy družstvem v průběhu o sankci za opuštění hrací plochy družstvem v průběhu utkání je podle okolností případu způsobilé být utkání je podle okolností případu způsobilé být oprávněným předmětem následného soudního přezkumu. oprávněným předmětem následného soudního přezkumu. usn. NS v Brně z 17. 3. 2010, sp. zn. 28 Cdo 4852/2009

100 100

101 101 ÚČAST VEŘEJNOSTI Veřejná členská schůze spolku Veřejná členská schůze spolku Právo účasti kohokoli Právo účasti kohokoli např. nečlenského nositele práv např. nečlenského nositele práv podle a. z., spravovaných spolkem, podle a. z., spravovaných spolkem, s povinností účastníka shromáždění s povinností účastníka shromáždění Zákaz zásahu do jednání Zákaz zásahu do jednání  jiné rozhodnutí předsedajícího  jiné rozhodnutí předsedajícího

102 102

103 103 LITERATURA Černý, Zákon o sdružování občanů. Komentář. Praha 2010. Deverová/Svejkovský/Adamec, Zákon o obecně prospěšných společnostech. Komentář. Praha 2011. Dvořák, Nadace a nadační fondy. Praha 2010 2. Obecně prospěšná společnost. Praha 2009. společnost. Praha 2009. Hurdík, Právnické osoby. Obecná právní charakteristika. Brno 2001. Právnické osoby a jejich typologie. Praha 2003. Právnické osoby a jejich typologie. Praha 2003. Hurdík/Telec, Zákon o nadacích a nadačních fondech. Komentář. Praha 1998. Praha 1998. Jemelka/Břeň, Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem. Praha shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem. Praha 2007. 2007.

104 104  Kříž, Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha 2010. Praha 2010. Ronovská, Spolkové a nadační právo. Brno 2008. Telec, Spolkové právo. Praha 1998. Vzor spolkových stanov. Brno 1998. 1998.

105 105 JUDIKATURA David, Bílková, Podivínová (eds.): Přehled judikatury. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany. Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany. Praha 2011. Praha 2011.

106 106 

107 107 S poděkováním použita pohlednice nakladatelství Paseka v Praze Foto: Nedvězí, Čechy, Česko, 2007 Schneeberg, Dolní Rakousy, Rakousko 2007


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ PRÁVO PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VÝBĚR. 2 Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google