Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ / /0033 Název programu podpory:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ / /0033 Název programu podpory:"— Transkript prezentace:

1 Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů doktorského studijního programu na LF UP
Registrační číslo projektu: CZ / /0033 Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách

2 Hlavní řešitelka: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová,CSc.
Partner projektu: Biofyzikální ústav AV ČR Období řešení: listopad říjen 2007 Celkové náklady projektu: 5  ,00 Kč

3 Rada projektu MVDr. Jan Bardoň, Ph.D. – ředitel Státního veterinárního ústavu Olomouc Doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. – zástupce ředitele Biofyzikálního ústavu AV ČR Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. - proděkan pro záležitosti vědy, výzkumu a doktorských studií LF UP MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. – ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ředitel FNsP Ostrava Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti PřF UP Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, PhD. – FN Olomouc

4 Cíle projektu inovace a zvýšení kvality doktorského studijního programu na LF UP a tím zvýšení atraktivity této formy vzdělávání pro absolventy magisterských studijních programů, zvýšení kvalifikace absolventů doktorského studijního programu na LF UP v širším oboru biomedicíny a tím zvýšení jejich flexibility a uplatnitelnosti na trhu práce po skončení studia, vyplnění mezery ve stávajících studijních programech v regionu, nabízejících absolventy v tradičních oborech, kteří však nejsou schopni ihned po absolvování pracovat v laboratorních oborech medicíny vyžadujících vysokou kvalifikaci v molekulárně biologických technikách a současně obecný přehled v biomedicíně, tvorba nových povinně volitelných a volitelných studijních předmětů v rámci běžícího kreditového systému, vytvoření předpokladů pro užší propojení pracovišť LF UP a AV ČR.

5 Rozpočet projektu 1. Osobní náklady 1 705 896 Kč 2. Cestovné
3. Zařízení a vybavení 4. Spotřební zboží a provozní materiál 5. Nákup služeb Celkové uznatelné náklady

6 Klíčové aktivity Řízení a monitoring projektu Publicita
Příprava studijních materiálů Realizace základního kurzu I, II Realizace specializovaných nástavbových kurzů I, II Evaluace I/II cyklu Studentská vědecká konference

7 Garanti jednotlivých témat LF UP
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc. Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, CSc. Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. Mgr. Jarmila Potomková MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

8 Partner projektu – BFÚ AV ČR Brno
Doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. Doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc. Specializovaný kurz vybrané buněčné technologie v biomedicíně

9 NÁPLŇ ZÁKLADNÍHO KURZU
Získávání literárních informací (Mgr. Jarmila Potomková), 4 hod. Výzkumný projekt a jeho financování (Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.), 4 hod. Obecné principy lékařské etiky, etické normy ve vědě a výzkumu (Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.), 4 hod. Statistika v biomedicíně (Mgr. Jana Zapletalová, Dr.), 5 hod. Správná klinická praxe (klinické studie) (Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, CSc.), 4 hod. Evidence Based Medicine (Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.), 4 hod. Metody molekulární biologie v biomedicíně: Obecný základ (MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.), 2 hod. Molekulární mikrobiologie (Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.), 1 hod Molekulární imunologie (Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.), 1 hod Molekulární patologie (Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.), 1 hod Molekulární onkologie (Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.), 1 hod Kmenové buňky v biomedicíně (Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.), 2 hod. Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie (Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.), 2 hod. Prezentování a publikace výsledků (Mgr. Jarmila Potomková), 4 hod. Epidemiologická metodologie (Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.), 4 hod

10 Základní kurz Proběhl ve 4 termínech:
listopad 2005 – únor 2006: 36 studentů červen 2006: 38 studentů listopad 2006 – únor 2007: 46 studentů červen 2007: 38 studentů

11 NÁPLŇ SPECIALIZOVANÝCH NÁSTAVBOVÝCH KURZŮ
Metody molekulární biologie v biomedicíně: Základní metody – práce se sekvencemi (MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.), 6,5 hod. Metody molekulární biologie v mikrobiologii (Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.), 6,5 hod. Metody molekulární biologie v imunologii (Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.), 6,5 hod. Metody molekulární biologie v patologii (Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.), 6,5 hod. Metody molekulární biologie v onkologii (Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.), 6,5 hod. Vybrané buněčné technologie v biomedicíně (Doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.), 4 hod. Molekulární podstata vybraných imunopatologických stavů (Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.), 2 hod. Molekulární podstata hypertenze a diabetu (Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.), 2 hod. Cytogenetika a molekulární cytogenetika hematologických malignit (Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc.), 3 hod. Dědičné metabolické poruchy (Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.), 1 hod. Molekulární podstata vybraných poruch krvetvorby (Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.), 3 hod. Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie (Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.), 4 hod.

12 SPECIALIZOVANÉ NÁSTAVBOVÉ KURZY
únor – červen 2006: 37 studentů únor – červen 2007: 26 studentů

13 Evaluační dotazník Dotazník hodnocení témat základního kurzu pro studenty DSP na LF UP Téma: Získávání literárních informací Datum konání: Předchozí vzdělání (zatrhněte): lékařská fakulta - přírodovědecká fakulta – jiné Věk (zatrhněte): a více let 1. Odbornou úroveň tématu hodnotím: 1 (vysoká) – 5 (nízká) 2. Srozumitelnost výkladu hodnotím: 1 (vysoce srozumitelný) – 5 (nesrozumitelný) 3. Ochotu odpovídat na dotazy a celkový přístup přednášejícího hodnotím: 1 (vysoce) – 5 (nízce) 4. Poskytnuté studijní podklady byly co do množství a kvality: 1 (vynikající) – 5 (zcela nedostatečné) 5. Celkově hodnotím úroveň výuky tohoto tématu jako: 1 (vynikající) – 5 (velmi špatnou) 6. Bezprostřední přínos tématu pro své studium hodnotím: 1 (vysoce) – 5 (bez přínosu) 7. Potenciální přínos tématu pro budoucí uplatnění své osoby na trhu práce hodnotím: 1 (vysoce) – 5 (bez přínosu) 8. Ve srovnání se svými předchozími znalostmi byl pro mě obsah výuky tématu: 1 (zcela nový) – 5 (nic nového) 9. Můj zájem o téma se během výuky: 1 (zvýšil) – 5 (ztratil) 10. Uvítal bych rozšíření výuky tohoto tématu: 1 (rozhodně ano) – 5 (vůbec ne) 11. Otázky, na které by měl být v rámci tématu kladen větší důraz (pokud existují, uveďte je): 1 (nejsou) – 5 (je jich hodně) 12. Další komentáře k předmětu (vyučující, prostředí výuky…):

14  Č. Vzdě- lání Věk Odborná úroveň Srozumi- telnost Ochota Podklady
Celkové hodnocení Přínos pro studium uplatnění Novost Zvýšení zájmu Chci rozšířit Nové otázky 1 LF 20-30 2 3 4 5 30-40 6 PřF 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40-50 17 18 19 J 20 21 22 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 2,3 2,2 1,3 S.D. 0,3 0,5 0,22 0,49 0,67 0,6 0,92 1,04 0,81 0,85

15 Publicita Informace o projektu na Vědecké radě LF UP, na celostátní konferenci studentů DSP, v Chemických listech, časopise UP – Žurnál, v časopise Biomedical Papers, v časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství a v časopise Osteologický bulletin, projekt byl prezentován v rámci konference AEDUCA 2006, na veletrhu SCHOLA NOVA 2007 a v rámci publikace Projekty ESF na Univerzitě Palackého v Olomouci v programovacím období 2004 – 2006, prezentace formou posteru v rámci konference Vysoké školy a Evropský sociální fond (červen 2007), 6th International Conference of PhD Students (Miskolc, září 2007) 3rd Conference on Biomedical and Health Science Doctoral Training in Europe (Helsinki, září 2007).

16 Monitorovací indikátory
Výstupy: Název ukazatele: Jednotka ukazatele: Plánovaná hodnota: Dosažená hodnota: A – Počet podpořených osob poskytujících služby osoba 27 32 A – Počet podpořených organizací kus 2 A – Počet podpořených osob – klientů služeb 100 163

17 Výsledky: Název ukazatele: Jednotka ukazatele: Plánovaná hodnota:
Dosažená hodnota: A – Počet nově vytvořených /inovovaných programů počátečního vzdělávání kus 2 A – Počet vytvořených /inovovaných produktů A – Počet osob – klientů služeb, u kterých podpora splnila účel osoba 148 F – Počet osob – klientů služeb, u kterých podpora splnila účel (ženy) 77

18 Konference vědeckých prací studentů DSP
11. a 12. října 2006 – 42 studentů sekce teoretická a klinická 10. a 11. září 2007 – 36 studentů sekce teoretická, klinická a stomatologická Sborníky

19 Biomedicínské centrum
Prosinec 2006 – smlouva o provozování společného pracoviště. Biofyzikální ústav AV Laboratoř molekulární patologie (LMP), Laboratoř experimentální medicíny (LEM) Laboratoř funkční genomiky (LFG). Studium normální a nádorové buňky, včetně vývoje nových diagnostických a terapeutických prostředků.

20 Co dál? Základní kurz: listopad 2007 – únor 2008 červen 2008
Specializované nástavbové kurzy: únor červen 2008

21 www.biomed.upol.cz info@biomed.upol.cz
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ / /0033 Název programu podpory:"

Podobné prezentace


Reklamy Google