Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová evidence knihovnických činností od 1. 1. 2009 Základní informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová evidence knihovnických činností od 1. 1. 2009 Základní informace."— Transkript prezentace:

1 Nová evidence knihovnických činností od 1. 1. 2009 Základní informace

2 Změny služeb i uživatelů knihoven Půjčování klasických dokumentů Kulturní a vzdělávací akce Komunitní charakter knihovny Elektronizace služeb, on-line služby Uživatelé a návštěvníci v knihovně (fyzičtí) Uživatelé vzdálení, uživatelé on-line služeb, virtuální uživatelé Podíl jednotlivých okruhů i uživatelů služeb se mění Máme o tom údaje? Evidujeme a vykazujeme jen sporadicky!!!

3 Proč od r. 2009 nová statistika? Absence údajů o nových službách a jejich objemech, o uživatelích a jejich zájmu o nové služby Současná evidence a vykazování neodpovídá potřebám řízení Snižování kvality vykazovaných údajů, nejednotnost výkladů, nepřesnosti … Pokles významu pro naši práci ??? X Růst významu argumentů vyjádřených číselně !

4 Inovativní návrh, jak vznikal? Pracovní skupina z KK a NK ČR – NÁVRH – obsahový – co sledovat? – metodologický – jak sledovat? – jakými pomůckami sledovat? NIPOS souhlasí Připomínkové řízení – 2 kola Zapracování připomínek Od 1. ledna evidujeme nově

5 Cíle změn a jejich charakteristika: Získávat údaje o aktuálním stavu a službách Vykazovat jednotně, možnost srovnávat se, srovnávat i v mezinárodním měřítku Každý musí udělat nějaký kompromis a přijmout i jiný náhled Knihovny evidují mnohem více než obsahuje statistický výkaz Kult, jen stěžejní do výkazu Knihovny některou činnost nevyvíjejí (zatím) – nevykazují

6 Co bude nové? Výkaz Kult (MK) 12-01 za rok 2009 Deník knihovny na rok 2009, 2010 –Definice ke statistické evidenci –Pokyny k vyplňování deníku –Pokyny k vyplňování výkazu –Tabulková část Nejčastější otázky, řešení na webu KI NK ČR (kuchařka)

7 Zdroje dat do výkazu Kult Počítadla, statistiky AKS, bází, webových stránek… Klasické papírové seznamy, přehledy … Roční výkaz zisku a ztráty a rozvaha, resp. účetní závěrka Deník knihovny 2009 a 2010

8 Úprava statistik v AKS: LANius s.r.o. http://www.clavius.cz/stat2009.htm http://www.clavius.cz/stat2009.htm KP-SYS spol. s.r.o. - stáhnout novou tisk. sestavu, informace jak, bude na str. firmy Cosmotron s.r.o. – systém aRL – prosinec 2008 upgrady (hosting. servery i zákazníci) + metod. pokyny Dle informace firem

9 Roční výkaz o knihovně Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII. Příjmy resp. výnosy VIII.Výdaje resp. náklady IX. Síť knihoven

10 „Identifikační“ oddíly zpravodajské jednotky Běžně uváděné údaje Evid. č. knihovny - MK ČR – evidence kn. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443 http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443 Velikost obsluhované populace (def. 1) http://aplikace.mvcr.cz/adresa/ část obce … zjistit u městského/obecního úřadu

11 I. Knihovní fond (Def. č. 2 až 18) Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku0101 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. sledovaného roku ( součet ř. 0103 – 0113) 0102 naučná literatura0103 krásná literatura0104 rukopisy0105 mikrografické dokumenty0106 kartografické dokumenty0107 tištěné hudebniny0108 zvukové dokumenty (zvukové záznamy)0109 zvukově obrazové dokumenty0110 obrazové dokumenty0111 elektronické dokumenty0112 jiné dokumenty0113 Počet exemplářů titulů docházejících periodik0114 Počet knihovních jednotek ve volném výběru0115 Klasifikace Periodik ? Nasčítání periodik

12 II. Uživatelé (Def. 19 až 27) Registrovaní uživatelé ve sledovaném období0201 z toho registrovaní uživatelé do 15 let0202 Návštěvníci celkem (ř. 0204 + 0208)0203 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)0204 z ř. 0204 návštěvníci využívající internet v knihovně 0205 návštěvníci kulturních akcí0206 návštěvníci vzdělávacích akcí0207 Návštěvníci on-line služeb (ř. 0505 + 0507 + 0511)0208 Kontrolní součet (ř. 0201 – 0208)02xx

13 III. Výpůjčky (Def. 28 až 36) Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až č. 0315)0301 Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)0302Komu Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)0303Komu Naučná literatura dětem (knihy)0304Komu Krásná literatura dětem (knihy)0305Komu Výpůjčky periodik0306 Rukopisy0307 Mikrografické dokumenty0308 Kartografické dokumenty0309 …… 0315 Prezenční výpůjčky evidované ( z ř. 0301)0316 Prolongace (z ř. 0301)0317 Odečitatelné při výpočtu tantiém od 0301

14 IV. Další údaje Výměnné fondy Půjčené jiným knihovnám Počet souborů 0409 Počet svazků 0410 Půjč. z jiných knihoven Počet souborů 0411 Počet svazků 0412 Poradenská a konzultační činnost (pro knihovníky a v rámci RF) 0413 Vzdělávání knihovníků (knihovníků a v rámci RF) (počet akcí) 0414 Kulturní akce pro veřejnost0415 Vzdělávací akce pro veřejnost0416 z toho z oblasti ICT ( z. ř. 0416)0417 Návštěvníci Započítání v Odd. II. Uživatelé

15 V. Elektronické služby knihovny Webová stránka knihovny (def. 37)0501 ANO NE Elektronický katalog knihovny na internetu0502 ANO NE Počet návštěv webové stránky knihovny0503 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny0504 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu0505 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru knihovny0506 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru mimo knihovnu0507 Počet vlastních specializovaných elektronických databází0508 Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů0509 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru knihovny 0510 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0511 Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů0512 On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) (nezapočít. do virtuálních návštěvníků) 0513 Sn.18 Def. 37 až 56

16 VI. Zaměstnanci Zůstává nezměněno Nevyplňují ZKNP = knihovny obecní (s dobrovolným pracovníkem). V jakém zaměstnaneckém postavení jsou dobrovolní knihovníci? Vyplňují všechny knihovny, které mají internet: Počet s přístupem na internet 0607 poč. fyzických osob zaměstnanců s e-mailovou adresou 0608 poč. fyzických osob

17 Hospodaření Návrh z NIPOSu ( resp. ČSÚ): 2 oddíly: –Příjmy resp. výnosy –Výdaje resp. náklady Údaje z účetní agendy a výkazu zisku a ztráty dle vyhl. č. 505/2002 Sb., v platném znění Pomůcky: –Definice pro tento účel (na webu KI NK ČR a NIPOS) –Do pokynů k vyplňování Kultu ř. = č. položky Nyní novela vyhlášky

18 Co musí vyplnit všichni? V oddíle VIII. Výdaje, resp. náklady: Náklady na pořízení KF (včetně periodik a licencí na EZ)0808 z toho Náklady na nákup a předplatné periodik0809 z toho Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje0810

19 IX. Síť knihoven k 31. 12. 2009 Zrušen řádek o počtu střediskových knihoven Ostatní údaje oddílu zůstávají

20 Zdroje dat do výkazu Kult Počítadla, statistiky AKS, bází, webových stránek… Klasické papírové seznamy, přehledy … Roční výkaz zisku a ztráty a rozvaha, resp. účetní závěrka Deník knihovny 2009 a 2010 –Objednávky papírových verzí (dvou) na NIPOS –Možno i jen stáhnout, namnožit (od 5.12. t.r.)Možno i jen stáhnout, namnožit

21 Struktura tabulek Deníku – 6 částí I. Uživatelé II. Služby uživatelům - výpůjčky III. Elektronické služby IV. MVS, vydavatelská činnost V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, regionální funkce (výběr)

22 Jak vyplňovat Deník? Pokyny pro vyplňování jednotlivých ukazatelů v Deníku Podrobně pro každý oddíl tabulek Sloupec č. … text odkazy na č. definic vzorce, kde je to možné Další poznámky, převody apod.

23 I. Uživatelé Návštěvníci celkem Návštěvníci knihovny – fyzické návštěvy Návštěvníci půjčoven a studoven Návštěvníci využívající internet v knihovně Návštěvníci kulturních akcí Návštěvníci vzdělávacích akcí Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy) Součet sl. 4 + 9 Součet sl. 5 + 6 + 7 + 8 Ze sl. 49Ze sl. 51Součet sl. 29 + 31 + 33 sl. 3sl. 4sl. 5sl. 6sl. 7sl. 8sl. 9 3 sloupce: 1. Datum 2. Registrov. uživatelé celkem 3. Z toho do 15 let Přenos z oddílu V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost ( sl. 49 a sl. 51) Přenos z oddílu III. Elektronické služby Výhodou 1x měsíčně (i více)

24 II. Služby uživatelům – výpůjčky sloupec na datum a 16 sloupců údajů 1 sloupec Výpůjčky celkem V tom: 4 sloupce na počet výpůjček knih 1 sloupec – periodika 7 sloupců – jednoznačně určené druhy dokumentů 1 sloupec jiné dokumenty Ze sl. Výpůjčky celkem –evidované prezenční výpůjčky –počet prolongací

25 III. Elektronické služby sloupec na datum a 9 sl. (výhodou evidence 1x měsíčně ) Počet návštěv webové stránky 1 Elektronické služby Vstupy do el.katalogu z prostoru knihovny Vstupy do el.katalogu z prostoru mimo knihovnu Vstupy do el. výp. protokolu z prostoru knihovny Vstupy do el. výp. protokolu z prostoru mimo knihovnu Vstupy do vlastních i licencov. DB a EIZ z prostoru knihovny Vstupy do vlastních i Licencov. DB a EIZ z prostoru mimo knihovnu Zobrazené (stažené) digitální dokumenty El. inform. služby Počet zodpově z. dotazů sl. 27sl. 28sl. 29sl. 30sl. 31sl. 32sl. 33sl. 34sl. 35 Přenést do sl. 9 oddílu I. Uživatelé 1 http://knihovnam.nkp.cz/docs/MereniVirtualnichNavstev.pdf http://knihovnam.nkp.cz/docs/MereniVirtualnichNavstev.pdf Sn. 29

26 IV. MVS a vydavatelská činnost Uvádí se údaje v rozsahu nutném pro výkaz Kult Obsahově stejné jako v r. 2007 (a 2008) Ale spojeno z různých částí původ.Deníku Vedeme podkladovou evidenci MVS!!! (viz. odst. 5 § 14 KZ)

27 MVS v rámci státuMezinárodní MVSVydavatelská činnost Obdržené požadavky Zaslané požadavky Obdržené požadavky Zaslané požadavky Počet titulů z jiných knihovenjiným knihovnámz jiných zemído jiných zemí neperiodi ckých periodic kéhoAV děl počet poža davků počet kladně vyří zených počet poža davků počet kladně vyří zených počet poža davků počet kladně vyří zených počet poža davků počet kladně vyří zenýchpublikacítisku sl. 36sl. 37sl. 38sl. 39sl. 40sl. 41sl. 42sl. 43sl. 44sl. 45sl. 46

28 V. Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost - samostatná část DatumNázev akce Kulturní akce pro veřejnost Vzdělávací akce pro veřejnost počet akcínávštěvníků (účastníků) akcínávštěvníků (účastníků) sl. 47sl. 48sl. 49sl. 50sl. 51 Sn.29(přenos do sl. 7, odd.I.) (přenos do sl. 8, odd. I.) Cyklické akce, počty účastníků Akce ve spolupráci Místo pořádání

29 VI. Aktivity pro knihovny a provozov., RF (výběr) - nová část Deníku Výměnné fondyPoradenskáMetodické Vzdělávací akce ( a porady) Půjčené jiným knihovnám Půjčené od jiných knihoven a konzult. činnostnávštěvypro knihovníky Počet v nich počet Počet v nich počet pro knihovníky Počet souborůsvazků souborůsvazkůpočet akcínávštěvníků sl. 53sl. 54 sl. 55sl. 56sl. 57sl. 58sl. 59sl. 60 1 sl. Datum 1 sl. Text Nepřičítá se k akcím pro veřejnost

30 Evidovat již od 1. 1. 2009 připravit se koncem roku 2008 Prostudovat Deník a Pokyny k vyplňování Věnujte pozornost definicím ( v Deníku) a pokynům k jeho vyplňování KK – proškolit metodiky PK PK – proškolit knihovníky obsluhovaných knihoven, včetně profesionálních Co vše lze získat z Vašich SW? Požádat dodavatele o úpravu.

31 Kde najdu pomoc? http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_stat.htm http://www.nipos-mk.cz/statistika/default.asp?id=54

32 radost z čísel a nad čísly, přísnými pány, ale dobrými pomocníky dotazy zasílejte na adresu níže, vytvořme společně aktuální „kuchařku“ Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Ladislava.zemankova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Nová evidence knihovnických činností od 1. 1. 2009 Základní informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google