Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v dopravě v ČR Doktorský seminář Univerzita Karlova v Praze 19. března 2008 Antonín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v dopravě v ČR Doktorský seminář Univerzita Karlova v Praze 19. března 2008 Antonín."— Transkript prezentace:

1 Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v dopravě v ČR Doktorský seminář Univerzita Karlova v Praze 19. března 2008 Antonín Tym

2 ÚVOD Základní otázky je doprava (veřejně politický) problém? existuje řešení tohoto problému? pokud je doprava problém a existuje řešení, proč není využito? „Veřejně politické problémy jsou nerealizované potřeby, hodnoty či příležitosti pro zlepšení, které lze řešit prostřednictvím státních nebo veřejných institucí“ (Dunn, 2004 in Veselý, 2005)

3 ÚVOD Základní odpovědi doprava je veřejně politický problém za možné řešení je považován koncept tzv. udržitelné dopravy dle tradičního přístupu existují objektivní překážky přechodu k udržitelné dopravě (dále jen UDOP) Hlavní objektivní překážky: - ekonomická a technologická náročnost opatření - nepopulárnost přijímaných opatření (zejména v IAD) (Foltýnová-Brůhová, 2007)

4 ÚVOD Přechodu k UDOP tudíž brání: nastavení institucionálního prostředí absence zřetelné definice problému/ů (udržitelné) dopravy Existují také další zásadní překážky? Práce vychází z tvrzení, že pro přechod k udržitelné dopravě nejsou nejdůležitější nalezení a aplikace nástrojů a nových technologií, ale shoda nad klíčovými problémy a nalezení jejich řešení (tj. aplikace nástrojů a technologií), jež jsou v daném politickém prostředí nejprůchodnější (a to jak na národní, regionální i místní úrovni).

5 ÚVOD Nastavení institucionálního prostředí identifikace a zapojení klíčových aktérů - institucí do tvorby politiky nedostatečnost hierarchického modelu řízení neschopnost reakce na zvyšující se komplexnost a provázanost jednotlivých problémů absence jednotné vize na národní úrovni, která by měla svůj odraz na nižších úrovních decizní sféry neexistence konsensu či elementární shody nad principy udržitelné dopravy Absence zřetelné definice problémů dopravy nejsou identifikovány klíčové problémy na národní, regionální a místní úrovni zvolené nástroje potom nevedou k naplnění principů udržitelné dopravy

6 CÍLE PRÁCE Základními cíli práce jsou: identifikovat klíčové aktéry (sítě aktérů) zjistit, co je považováno v České republice těmito aktéry za problém v dopravě zjistit, které aspekty UDOP považují decision-makers za prioritní na místní, na regionální a na národní úrovni zjistit postoje klíčových aktérů mimo oblast veřejné správy zjistit rozdíly mezi vnímáním konceptu UDOP jednotlivými aktéry a normativním vymezením tohoto konceptu

7 SCHÉMA VYMEZENÍ POSTUPU V RÁMCI ZKOUMANÉHO PROBLÉMU

8 PŘIDANÁ HODNOTA PRÁCE práce by měla přispět k vyjasnění strukturace problému(ů) a jeho definici, resp. definicím tak, aby identifikovány klíčové problémy v dopravě na lokální, regionální a národní úrovnipráce by měla přispět k vyjasnění strukturace problému(ů) a jeho definici, resp. definicím tak, aby byly identifikovány klíčové problémy v dopravě na lokální, regionální a národní úrovni identifikace problémů průřezového charakteru, které je možné označit za priority pro řešení problematiky negativních dopadů dopravy, resp. přechodu k udržitelné dopravěidentifikace problémů průřezového charakteru, které je možné označit za priority pro řešení problematiky negativních dopadů dopravy, resp. přechodu k udržitelné dopravě práce by měla identifikovat klíčové aktéry pro oblast dopravní politiky v souvislosti s přechodem k modelu udržitelné dopravypráce by měla identifikovat klíčové aktéry pro oblast dopravní politiky v souvislosti s přechodem k modelu udržitelné dopravy

9 DALŠÍ VÝCHODISKA PRÁCE tvorba politiky a její aktéři – jakékoliv opatření (zákon, dálnice) je výsledek institucionálního procesu, do něhož vstupuje v jednotlivých fázích řada aktérů - institucí (Geerlings 2003, Howlett a Ramesh, 1995) kapacita vládnutí, vládní selhání a alternativní model vládnutí - v některých případech vláda dokonce nemusí mít ani „organizační kapacitu“ vytvářet jasnou a souvislou [coherent] politiku a zavádět ji efektivně do praxe (Ramesh, 1995). udržitelná doprava jako veřejná politika - mezi odbornou veřejností je považováno za správnou (ne-li jedinou možnou) cestu k řešení negativních dopadů dopravy hledání jejích udržitelnějších forem, resp. přechod k udržitelné dopravě jako takové

10 CO JE UDRŽITELNÁ DOPRAVA UD je taková doprava, která poskytuje bezpečný, ekonomicky životaschopný a sociálně přijatelný způsob dopravy lidí k místům, zboží či službám, splňuje obecně přijímané zdravotní a ekologické standardy, nepřekračuje únosné meze ekosystémů a nepřispívá ke zhoršování globálních jevů, jako jsou klimatické změny, narušování ozónové vrstvy a šíření dlouhodobě přetrvávajících znečišťujících organických látek (OECD) Klíčové aspekty udržitelné dopravy (podle SUMMA, 2004, s. 45)

11 SHRNUTÍ Nastavení institucionálního prostředí a role jednotlivých institucí jsou pro přechod k udržitelné dopravě zásadní. Způsob, jakým pracují jednotlivé „policy networks“ a pozice/role centrální vlády v celém procesu, mají velký vliv na to, zda se v České republice podaří prosazovat principy udržitelné dopravy či nikoliv. Jinak řečeno, abychom nastolili nový trend směrem k udržitelné dopravě v České republice, je třeba, aby se vláda a další klíčoví aktéři nejdříve dohodli na tom, co považují za udržitelnou dopravu a jaké jsou hlavní problémy a překážky, které brání jejímu dosažení. Tradiční hierarchický model řízení a tvorby politiky však neumožňuje tuto vzájemnou interakci. Charakter sektoru dopravy a její přechod směrem k udržitelnějšímu modelu vyžaduje změnu přístupu a využití horizontálních modelů řízení, např. síťového managementu. Konkrétní nástroje a technologická opatření jsou v tomto směru druhořadým úkolem, resp. podmínkou.

12 VYMEZENÍ TEORETICKÉHO PROBLÉMU koncept udržitelného rozvoje a jeho aplikace v oblasti dopravy tvorba politiky jako střet aktérů reprezentující rozdílné zájmy institucionální změny v procesu tvorby politiky instituce veřejné správy versus ostatní aktéři a jejich dohoda nad způsoby přechodu k udržitelné dopravě

13 VYMEZENÍ POZNÁVACÍHO PROBLÉMU decission-makers nemají dostatečné povědomí o principech udržitelného rozvoje a jejich aplikaci v oblasti dopravy decision-makers přijímají na různých úrovních různá rozhodnutí, která mají přispět k řešení problematiky dopravy neexistuje reálný dialog mezi institucemi veřejné správy a dalšími aktéry a neexistuje shoda nad způsoby přechodu k udržitelné dopravě

14 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE konceptuální rámec doprava jako veřejně politický problém vymezení dopravního systému koncept udržitelného rozvoje vymezené konceptu udržitelné dopravy teorie procesu tvorby politiky (public policy theory) vládní selhání problém ve veřejné politice – proč je problém v problémech?

15 METODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIEMETODOLOGIE

16 METODOLOGIE I

17 METODOLOGIE II

18 VÝZKUMNÁ ČÁST PRÁCE identifikace klíčových aktérů v oblasti dopravy analýza a definice problémů (udržitelné) dopravy

19 NEDOŘEŠENÉ OTÁZKY interpretace a závažnost problému – lze na něj nahlížet z mnoha pohledů a zejména rozdílně interpretovat jeho příčiny a určit jeho závažnost platí skutečně premisa, že na vrcholné úrovni decizní sféry jsou problémy složitější a mají charakter strategický, zatímco na lokální úrovni jsou jednodušší a mají charakter operativy (Dunn 2004 in Veselý, 2006) ve vztahu k udr. rozvoji? aplikace analytických metod např. Actor Centred Institutionalism, network management, network analyses apod.

20 LITERATURA I o Banister, D. (Ed.) (1998) Transport Policy and the Environment. London : SPON o Bannister, D. (2005) Unsustainable Transport: The Transport Crisis, London: Spon Press o Batty, S. (2001) Planning for a Sustainable Future, London: Spon Press o Begg, D. a Gray, D. (2004) Transport policy and vehicle emission objectives i the UK: is the marriage between transport and environment policy over? Environmental Science and Policy 7: 155-163 o Brůhová-Foltýnová, H., Máca, V. (2007) Ekonomické a právní nástroje v oblasti udržitelné dopravy: možnosti pro obce, Praha: konference NSZM ČR 13.11.2007) o Dahl, R.A., Lindblom, Ch.E. (1953) Politics, economics, and welfare: Planning and politico- economic systems resolved into basic social processes. New York: Harper. o Geerlings, H. (2003) Meeting the Challenge of Sustainable Mobility. The Role of Technological Innovations, New York: Springer o Glasbergen, P. (1995) Managing Environmental Disputes: Network Management as an Alternative, London: Kluwer o Goldsmith, S, Eggers, W.D. (2004) Governing by network: The new shape of the public sector. Washington DC: Brookings Institution Press. o Heclo, H. (1978) Issue networks and executive establishment in King. A. (Ed.) The New American Political System, Washington DC: American Enterprise Institue. o Howlett, M., Ramesh, M. (1995) Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford: Oxford University Press o Jessop, B. (2000) The dynamics of partnership and governance failure in Stoker, G. (Ed.) The New Politics of British Local Governance. Basingstoke: Macmillan. o Kickert, W.J.M., Klijn, E.H., Koppenjam, J.F.M. (1997) Managing networks in the public sector: Findings and reflections in Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector, Kickert, W.J.M., Klijn,E-H., Koppenjan Joop, F.M. (Eds.). London Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

21 LITERATURA II o Marsh, D., Rhodes, R.A.W. (1992) Policy networks in british government. Oxford: Clarendon Press. o Offe, C. (1996). Designing Institutions in East European Transitions in The Theory of Institutional Design, Goodin, R.E. (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press:199-226. o Rietveld, P. (2005) Barriers to Sustainable Transport: Institutions, Regulation and Sustainability, London: Spon Press o Root, A. edt. (2003) Delivering Sustainable Transport: a social science perspective, Amsterdam: Pergamon o Scharpf, F.W. (1997) Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Research, Westview, Boulder, CO. o Scharpf, Fritz W. 2001b. „What Have We Learned? Problem-Solving Capacity of the Multilevel European Polity.“ MPIfG Working Paper 01/4. Max-Planck-Institute for the Study of Societies: Köln o SUMMA – Work Package 2 (2004) Operationalising Sustainable Transport and Mobility o Tym, A. (2005) Adaptabilita implementace principů udržitelného rozvoje ve Velké Británii na české prostředí (Diplomová práce), Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd o Veselý, A. (2006) Analýza a vymezení problému ve veřejné politice, Praha: CESES - Veřejná politika a prognostika 008 o Whitelegg, J. (1993) Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe. London : Belhaven Press o Wilson, G.K. (1990) Interest Groups. Oxford; Basil Blackwell

22 KONTAKT Antonín Tym E: an.tym@tiscali.cz M: 731 115 918 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v dopravě v ČR Doktorský seminář Univerzita Karlova v Praze 19. března 2008 Antonín."

Podobné prezentace


Reklamy Google