Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO ZS 2014 - 15 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Odborný a výukový web:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO ZS 2014 - 15 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Odborný a výukový web:"— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO ZS 2014 - 15 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz Odborný a výukový web: http://www.akilda.cz/ http://www.akilda.cz/ Právní poradenství: http://www.advokatni sluzby.com/ http://www.advokatni sluzby.com/http://www.advokatni sluzby.com/

2 Doporučená literatura: B BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 599 s. ISBN 978-80-7400-405-6 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita MUNI PRESS, 2012, 752 s. ISBN 978-80-210-5852-1 STRÁNSKÝ, Jaroslav – SAMEK, Vít – HORECKÝ, Jan. Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost. Edice paragrafy do kapsy. Praha: SONDY, s.r.o., 2014, 125 s. ISBN 978-80-86846-52-1 Blíže samostatný přehled literatury a pramenů práva, http://www.akilda.cz/informace-o-vyuce/ Blíže samostatný přehled literatury a pramenů práva, http://www.akilda.cz/informace-o-vyuce/ http://www.akilda.cz/informace-o-vyuce/ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

3 Odborný a výukový web: http://www.akilda.cz/ http://www.akilda.cz/ I. K. ZS 2014-15

4 Pracovní právo – obsah: I. Individuální pracovní právo II. Kolektivní pracovní právo III. Právní vztahy v oblasti politiky zaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 Pojem a předmět pracovního práva. Upravuje společenské vztahy vznikající při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. a vztahy s nimi úzce související. Upravuje výlučně lidskou opakující se činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku a uskutečňovanou v podmínkách podřízenosti a nadřízenosti. podřízenosti a nadřízenosti. Jde o práci řízenou, tj. závislou. Vlastnictví pracovní síly a výrobních prostředků je odděleno. Subjekty pracovněprávních vztahů obecně rozlišujeme na : - subjekty pracovního práva – jsou např. i pracovníci úřadů práce - subjekty pracovního práva – jsou např. i pracovníci úřadů práce - subjekty konkrétního pracovněprávního vztahu, těmi jsou jen - subjekty konkrétního pracovněprávního vztahu, těmi jsou jen zaměstnavatel a zaměstnanec, kteří se setkávají na trhu práce, kde sjednávají pracovní podmínky. zaměstnavatel a zaměstnanec, kteří se setkávají na trhu práce, kde sjednávají pracovní podmínky. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 Pojem závislá práce, pojem ZN a ZV Aktuální rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. 02. 2014, č. j. 6 Ads 46/2013-135, č. 3027/2014 Sb. NSS, www.nssoud.cz § 2 ZP, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění (1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. (2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Živnost § 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

8 Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu, historický vznik Ochranné, tzv. tovární zákonodárství – rozvoj kapitalismu Ochranné, tzv. tovární zákonodárství – rozvoj kapitalismu Univerzalita právní úpravy Univerzalita právní úpravy Lex specialis derogat generali Lex specialis derogat generali Pracovní právo – samostatné právní odvětví, pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a dalšími právními předpisy Pracovní právo – samostatné právní odvětví, pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a dalšími právními předpisy Občanské právo – procesní stránka řešení soudních sporů z pracovněprávních vztahů – občanský soudní řád Občanské právo – procesní stránka řešení soudních sporů z pracovněprávních vztahů – občanský soudní řád Právo sociálního zabezpečení – sociální pojištění zaměstnanců (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotní pojištění Právo sociálního zabezpečení – sociální pojištění zaměstnanců (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotní pojištění Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

9 Pojetí a historický vznik pracovního práva Ius Regale Montanorum, Horní zákoník Václava II. – 1300-1305 Ius Regale Montanorum, Horní zákoník Václava II. – 1300-1305 Čelední smlouvy Čelední smlouvy Čelední řády Čelední řády Tovaryšské a učednické smlouvy Tovaryšské a učednické smlouvy Robotní patenty Robotní patenty 1811 Všeobecný rakouský občanský zákoník – námezdní smlouva, od roku 1916 služební smlouva a smlouva o dílo 1811 Všeobecný rakouský občanský zákoník – námezdní smlouva, od roku 1916 služební smlouva a smlouva o dílo 1854 Horní zákon – ochrana zdraví dělníků v dolech, vznik tzv. hornických bratrských pokladen 1854 Horní zákon – ochrana zdraví dělníků v dolech, vznik tzv. hornických bratrských pokladen 1859 Živnostenský řád – ochrana zdraví dělníků v závodech, které zaměstnávaly více než 20 dělníků, absolutní zákaz práce dětí do 10 let, 1859 Živnostenský řád – ochrana zdraví dělníků v závodech, které zaměstnávaly více než 20 dělníků, absolutní zákaz práce dětí do 10 let, 1867 zakotvení koaliční svobody 1867 zakotvení koaliční svobody 1883 zákon o zřizování živnostenských dozorců – zvláštní inspekce práce 1883 zákon o zřizování živnostenských dozorců – zvláštní inspekce práce Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

10 Vývoj pracovního práva u nás 1903 zprostředkovatelny práce 1903 zprostředkovatelny práce 1914 služební pragmatika – dnes zákon č. 218/2003 Sb., služební zákon (účinnost odložena na neurčito, v roce 2014 probíhá zcela nový legislativní proces) 1914 služební pragmatika – dnes zákon č. 218/2003 Sb., služební zákon (účinnost odložena na neurčito, v roce 2014 probíhá zcela nový legislativní proces) fašistická okupace fašistická okupace únor 1948 – tzv. právnická dvouletka únor 1948 – tzv. právnická dvouletka 1965 – zákoník práce, účinnost od 1. 1. 1966 1965 – zákoník práce, účinnost od 1. 1. 1966 1990 – zákon o soukromém podnikání občanů, změna hospodářského zákoníku – obchodní společnost (společné podnikání fyzických osob, vznik jednotného systému vlastnictví 1990 – zákon o soukromém podnikání občanů, změna hospodářského zákoníku – obchodní společnost (společné podnikání fyzických osob, vznik jednotného systému vlastnictví Zákon č.. 121/1990 Sb. o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů Zákon č.. 121/1990 Sb. o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 1991 – zákon o zaměstnanosti, zákon o působnosti orgánů státní správy na úseku zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání 1991 – zákon o zaměstnanosti, zákon o působnosti orgánů státní správy na úseku zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

11 Starý zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, více než 50X novelizován – nejdůležitější novely: 74/1994 Sb. 74/1994 Sb. 155/2000 Sb. 155/2000 Sb. 46/2004 Sb. 46/2004 Sb. 436/2004 Sb. 436/2004 Sb. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Ilona Kostadinovová ilda@seznam.czilda@seznam.cz

12 Vývoj dalších právních předpisů 2004 – zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb. 2004 – zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb. 2005 – zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb. 2005 – zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb. 2006 – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 2006 – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 2014 – občanský zákoník, rekodifikace soukromého práva 2014 – občanský zákoník, rekodifikace soukromého práva Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

13 Zásadní změny právní úpravy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1. 1. 2007, § 395 výčet zrušených právních předpisů, § 394 výčet prováděcích předpisů účinných do doby vydání nových - účinnost od 1. 1. 2007, § 395 výčet zrušených právních předpisů, § 394 výčet prováděcích předpisů účinných do doby vydání nových (nahradil zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinnost do 31. 12. 2006) - od doby své účinnosti byl již mnohokráte novelizován, poslední novely účinné od roku 2012. v platném znění dostupný v el. podobě na portále - od doby své účinnosti byl již mnohokráte novelizován, poslední novely účinné od roku 2012. v platném znění dostupný v el. podobě na portále http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik- prace/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik- prace/ Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost od 1. 1. 2009 - účinnost od 1. 1. 2009 ( nahradil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců) Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

14 Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění účinný do 31. 12. 2013 Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění účinný do 31. 12. 2013 Zákon č. 89/2012, občanský zákoník s účinností od 01. 01. 2014 Zákon č. 89/2012, občanský zákoník s účinností od 01. 01. 2014 Subsidiární použití! Subsidiární použití! Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

15 Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2007 zásadní změna ve vztahu k občanskému zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, princip delegace zásadní změna ve vztahu k občanskému zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, princip delegace co není zakázáno je dovoleno co není zakázáno je dovoleno právní úprava odměňování a poskytování cestovních náhrad je jeho součástí právní úprava odměňování a poskytování cestovních náhrad je jeho součástí Přechodná ustanovení! § 364 odst. 1 – podle nového zákoníku práce se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007 § 364 odst. 1 – podle nového zákoníku práce se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007 § 364 odst. 2 – podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich účinky nastanou až po tomto dni. § 364 odst. 2 – podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich účinky nastanou až po tomto dni. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

16 Funkce pracovního práva. Ochranná funkce pracovního práva souvisí vůbec se vznikem daného právního odvětví jako takového. Pracovní právo vzniklo původně jako právní instrument mající za úlohu chránit pozici zaměstnance v pracovněprávním vztahu, jakožto strany slabší, podléhající snadněji možnému zneužívání Ochranná funkce pracovního práva souvisí vůbec se vznikem daného právního odvětví jako takového. Pracovní právo vzniklo původně jako právní instrument mající za úlohu chránit pozici zaměstnance v pracovněprávním vztahu, jakožto strany slabší, podléhající snadněji možnému zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatele. Organizační funkce pracovního práva směřuje ke snaze Organizační funkce pracovního práva směřuje ke snaze o zakotvení určitého řádu v podmínkách sjednávaných na volném trhu pracovních sil. Jsou stanoveny základní minimální standardy, které je nutné dodržovat. Výchovná funkce má smysl z hlediska doporučujících ustanovení zákoníku práce, jejichž dodržování není vždy zcela striktně vynucováno sankcemi. Výchovná funkce má smysl z hlediska doporučujících ustanovení zákoníku práce, jejichž dodržování není vždy zcela striktně vynucováno sankcemi. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

17 Působnost pracovního práva. P rávní teorie rozlišuje následující působnosti pracovního práva: Časová – doba platnosti a účinnosti právních norem Časová – doba platnosti a účinnosti právních norem Prostorová – vymezení území, na němž se příslušná právní norma aplikuje Prostorová – vymezení území, na němž se příslušná právní norma aplikuje Věcná – okruh právních vztahů, na které se vztahují normy pracovního práva Věcná – okruh právních vztahů, na které se vztahují normy pracovního práva Osobní – vymezení okruhu subjektů, na něž se normy pracovního práva vztahují Osobní – vymezení okruhu subjektů, na něž se normy pracovního práva vztahují Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

18 Působnost pracovního práva. Bližší specifikace: Bližší specifikace: Zákoník práce – od 1. 1. 1966, od 1.1. 2007 – přechodná ustanovení Aplikace zákoníku práce – dle místa výkonu práce, bydliště zaměstnance, dle hraničního ukazatele (§§ 16, 36 zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 07/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nově (§§ 16, 36 zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 07/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nově z.č. 91/2012 Sb. Výkon závislé práce (nový zákoník práce ji definuje v § 2 odst. 4) Subjekty pracovního vztahu – zaměstnanec a zaměstnavatel Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Ilona Kostadinovová ilda@seznam.czilda@seznam.cz

19 Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu. 1. Zákoník práce a jeho vztah k ostatním soukromoprávním kodexům. - k právu občanskému - k právu obchodnímu - k právu sociálního zabezpečení 2. Charakter právního odvětví pracovního práva - soukromoprávní nebo veřejnoprávní. Dlouhodobý spor, kam zařadit pracovní právo nelze jednoznačně rozsoudit. Já zastávám názor, že individuální pracovní právo je typickým soukromoprávním odvětvím založeným na principu rovnosti smluvních stran. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

20 Pracovní právo dnes Individuální pracovní právo Individuální pracovní právo - těžiště pracovního práva. Pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Zaměstnavatelem je buď osoba fyzická nebo osoba právnická. Kolektivní pracovní právo - upravující vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR odborové organizace a rady zaměstnanců), a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími a vztahy, které jsou výsledkem smluvně právních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

21 Právní vztah v oblasti politiky zaměstnanosti – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz Správa služeb zaměstnanosti Správa služeb zaměstnanosti - Úřad práce ČR, generální ředitelství v Praze a krajské pobočky - Státní úřad inspekce práce, Opava, www.suip.cz Česká správa sociálního zab., www.cssz.cz www.cssz.cz okresní správa sociálního zabezpečení (příslušnost dle bydliště nebo sídla) - nemocenské pojištění zaměstnanců - důchodové pojištění - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

22 Děkuji za pozornost a těším se na případnou diskusi, zároveň přeji příjemný zbytek dnešního dne. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.czhttp://www.akilda.cz/


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO ZS 2014 - 15 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát Tel. +420/ 777 57 40 16 Odborný a výukový web:"

Podobné prezentace


Reklamy Google