Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K dnešní p ř ednášce Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dota č ní politika Č R v ůč i NNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K dnešní p ř ednášce Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dota č ní politika Č R v ůč i NNO."— Transkript prezentace:

1 K dnešní p ř ednášce Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dota č ní politika Č R v ůč i NNO

2 Zdroje financování neziskových organizací

3 www.econ.muni.cz Zdroje financování NO z vlastní č innosti hospodá ř ská č innost (p ř íjmy z reklamy, z pronájmu, tr ž by z prodeje statk ů a slu ž eb). č lenské p ř ísp ě vky p ř íjmy z po ř ádání loterií, aukcí, her, burz apod. od jiných subjekt ů z neve ř ejných zdroj ů z ve ř ejných zdroj ů

4 www.econ.muni.cz Neve ř ejné (soukromé) zdroje Tuzemské a Zahrani č ní Fyzické osoby – individuální dárcovství Právnické osoby Neziskové - (nadace, nada č ní fondy) Ziskové - obchodní spole č nosti (s.r.o., a.s., ž ivnostníci) - up ř ednost ň ují poskytnutí svých výrobk ů, slu ž eb č i formu sponzoringu, p ř ednáška Fundraising z minula

5 www.econ.muni.cz Ve ř ejné zdroje rozpo č ty institucí ve ř ejné správy, tj. státní správy i samosprávy (Státní rozpo č et,rozpo č ty ÚZS (kraj ů, obcí) státní fondy, Grantová agentura Č R, v neposlední ř ad ě r ů zné zdroj ů z Evropské unie. Mezi nahodilé (výjime č né) ve ř ejné zdroje v Č R pat ř í Nada č ní investi č ní fond

6 www.econ.muni.cz Dárcovství Individuální dárcovství firemní filantropie Dary mohou mít podobu Finan č ní pomoci V ě cné pomoci Lidského zdroje Podpora dárcovství od státu? Da ň ová zvýhodn ě ní Ve ř ejné sbírky, loterie Da ň ové asignace

7 www.econ.muni.cz Da ň ová asignace – pro a proti PRO Další finan č ní zdroj pro NNO Zvýšení ob č anské participace na financování NNO Zvýšení pov ě domí o NNO Výchova k filantropii PROTI Pop ř ení da ň ového principu neekvivalence Narušení horizontální spravedlnosti R ů st administrativních náklad ů Nedokonalá informovanost dárc ů – neefektivní alokace prost ř edk ů

8 Vztah stát – neziskový sektor

9 www.econ.muni.cz Č ty ř i typy neziskových re ž im ů 4 typy koexistence státu a neziskových organizací vychází z Esping-Andersen welfare state Úroveň vládních sociálních výdajů Rozsah neziskového sektoru malývelký nízká Statist Japonsko Liberální USA, VB vysoká Sociálně- demokratický Švédsko, Itálie Korporativistický Německo, Francie

10 www.econ.muni.cz Produkce statk ů a slu ž eb Otázka odd ě lení garantování a poskytování ve ř ejn ě poskytovaných statk ů a slu ž eb Financování Poskytování Veřejné instituce a (nebo) neziskové organizace Soukromí poskytovatelé, popř. mix VeřejnéWelfare stateKvazi-trh JednotlivciModel spoluúčastiČistý trh

11 www.econ.muni.cz Vztah č inností NO a č inností státu Č innost NO m ůž e být vzhledem k č innostem státu: výlu č ná – p ř íslušnou č innost provád ě jí pouze NO (nap ř. zahrani č ní humanitární pomoc), komplementární – č innosti jsou dopl ň kem č inností provád ě ných státem nebo jeho organizacemi (nap ř. sos d ě tské vesni č ky), alternativní – č innost provád ě ná soub ěž n ě s aktivitami státu nebo jeho organizací (nap ř. církevní č i soukromé školy), rozvojová – strategické č innosti vedoucí k rozvoji spole č nosti (nap ř. výzkumná č innost).

12 www.econ.muni.cz Podpora a ovlivn ě ní neziskových organizací státem v Č R - legislativní -stát je tv ů rcem zákon ů, které umo žň ují existenci NO. -prost ř ednictvím svých orgán ů ur č uje, kterou organizaci nechá vzniknout. Zalo ž ení je č ist ě autonomní, nezávislé na státu, avšak samotný vznik je vázán na registraci (u ministerstva vnitra, kultury, rejst ř íkového soudu).

13 www.econ.muni.cz Podpora a ovlivn ě ní neziskových organizací státem v Č R - finan č ní Podpora nep ř ímá - da ň ové zvýhodn ě ní a osvobození od daní a poplatk ů. Podpora p ř ímá nárokovatelná - p ř i spln ě ní ur č itých zákonem stanovených podmínek existuje nárok na prost ř edky ze státního rozpo č tu (p ř ísp ě vek na č innost politických stran, financování církví) Podpora p ř ímá nenárokovatelná – mo ž nost získat finance z ve ř ejného rozpo č tu, na tyto prost ř edky však není právní nárok, mají podobu grant ů, p ř ísp ě vk ů č i dotací, fungují na principu ú č elovosti.

14 www.econ.muni.cz Nep ř ímá: Da ň ová zvýhodn ě ní NNO Da ň z p ř íjm ů právnických osob Silni č ní da ň Da ň d ě dická a darovací Da ň z nemovitosti Da ň ový zvýhodn ě ní dárc ů Snaha prosadit da ň ové asignace

15 www.econ.muni.cz P ř ímá: Mo ž né zp ů soby/formy/nástroje financování NO z ve ř ejných zdroj ů Dotace (subvence a granty) Ve ř ejné zakázky Smlouvy o poskytování slu ž eb p ř es licence a kontrakty) Na základ ě zákona (financování církví a nábo ž enských skupin,ve ř ejných i soukromých škol, politických stran, )

16 www.econ.muni.cz Partnerství Partnerství znamená spole č ný cíl a zájem, t ě snou spolupráci a spole č nou zodpov ě dnost za spole č né projekty, vzájemnou podporu a d ů v ě ru, vzájemné zohledn ě ní pot ř eb, rovné postavení partner ů, vyšší výkon p ř i realizaci r ů zných projekt ů a jejich v ě tší transparentnost. D ů le ž itá je vzájemná informovanost a vým ě na zkušeností pro lepší vhled do problematiky oboru č inností partnera, a tím zkvalitn ě ní další spolupráce. Je také velice d ů le ž ité definovat, kdo bude partnerem / partnery.

17 www.econ.muni.cz Princip partnerství Prosazováno EU !!!Paradoxn ě v legislativ ě ani ostatních materiálech Evropské unie DEFINICE PARTNERSTVÍ NEEXISTUJE!!! Konsensus ohledn ě partnerství: Rovné postavení partner ů Spole č ný prosp ě ch všech zú č astn ě ných Praktický aktivní p ř ínos ka ž dého z partner ů pro spole č ný úsp ě ch a výsledek

18 www.econ.muni.cz 3 modely partnerství: N ě mecký korporativní model (N ě mecko) Americký model „zájmových skupin“(USA) Model st ř ední cesty (VB, Č R) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Hlavní oblasti státní dota č ní politiky v ůč i NNO Rozbor financování NNO z r ů zných úrovní ve ř ejných rozpo č t ů

19 www.econ.muni.cz Partnerství NNO a ve ř ejné správy Pov ěř ená osoba nebo výbor č i odbor v ú ř adu ve ř ejné správy Zástupci NNO ve výborech zastupitelstva nebo komisích rady, č i poradních orgánech Ú č ast NNO na strategickém ř ízení, p ř i tvorb ě plán ů, politik Osobní spoluú č ast p ř edstavitel ů krajské a obecní samosprávy na akcích NNO, na vedení NNO

20 www.econ.muni.cz Podpora a ovlivn ě ní ve ř ejné správy NNO M ů že n ě jak NNO ovlivnit fungování a rozhodování ve ř ejné správy mimo výše uvedené praktické p ř íklady “oficiálního“ partnerství? Lobby Ve ř ejné p ř ipomínkování legislativních návrh ů

21 www.econ.muni.cz 3 základní taktiky lobování: 1.p ř ímé lobování, 2.lobování od ko ř en ů, 3.informa č ní kampan ě.

22 www.econ.muni.cz P ř ímé lobování Taktika p ř ímého lobbování je zalo ž ena na p ř ímém a v zásad ě trvalém kontaktu lobbisty s č initeli ve ř ejné správy. Lobbista p ř ináší k problému další a další informace, které mají p ů sobit v zájmu jeho skupiny. V zásad ě tuto č innost vykonávají č lenové center zájmových skupin na nejr ů zn ě jších mocenských úrovních.

23 www.econ.muni.cz Lobování od ko ř en ů Zde je aktivita p ř enesena na ř adové č leny skupiny. Koná se b ěž n ě formou dopisních kampaní a protest ů v koordinaci s lobováním v centru. Krajním p ř íkladem jsou i nejr ů zn ě jší demonstrace, protestní pochody apod.

24 www.econ.muni.cz Informa č ní kampan ě Informa č ní kampan ě jsou zalo ž eny na snaze zájmových skupin p ř esv ě d č it širokou ve ř ejnost o správnosti svých cíl ů a u ž ite č nosti své č innosti. Pat ř í sem p ř edplácení r ů zných inzerát ů, financování výzkum ů na podporu argument ů, apod.

25 3/ Politika Č eské republiky v ůč i neziskovému sektoru

26 www.econ.muni.cz Je nutné definovat politiku Č R v ůč i neziskovému sektoru? Které faktory jí p ř edevším ovliv ň ují?

27 www.econ.muni.cz RNNO Stálý poradní, iniciativní a koordina č ní orgán vlády 1992 byla z ř ízena Rada pro nadace  tvorba koncepce a p ř erozd ě lování p ř ísp ě vk ů z Nada č ního investi č ního fondu. 1998 byla Rada pro nadace transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace  soust ř e ď uje, projednává a p ř edkládá vlád ě informace o NNO, podklady a návrhy, vztahující se k vytvá ř ení vhodného prost ř edí pro jejich existenci a č innost.

28 www.econ.muni.cz RNNO – slo ž ení rady, výbory 36 č len ů, p ř edseda– ministr Michal Kocáb Další č lenové: zástupci NNO, kte ř í tvo ř í v ž dy nejmén ě polovinu všech č len ů Rady, zástupci úst ř edních orgán ů státní správy, do jejich ž kompetence pat ř í výkon státní politiky v ůč i NNO, zástupci spolupracujících kraj ů. Výbory RNNO Výbor pro spolupráci s Evropskou unií Výbor pro spolupráci s regiony Výbor pro legislativu a financování (OD 2007) Výbor pro Nada č ní investi č ní fond (JI Ž ZANIKL)

29 www.econ.muni.cz RNNO – oblasti p ů sobnosti Koncep č ní a realiza č ní podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opat ř ení, která se týkají podmínek jejich č innosti, Zabezpe č uje spolupráci mezi úst ř edními orgány státní správy a spolupracujícími kraji v oblasti podpory NNO, v č etn ě dota č ní politiky NNO v rámci Evropské unie, zapojení Č R do EU s ohledem na NNO Zabezpe č uje dostupnost a zve ř ej ň ování informací o NNO, opat ř eních státní politiky, která se NNO týkají; Zabezpe č ení Informa č ního systému o NNO, Vyu ž ívání a rozd ě lování finan č ních prost ř edk ů z NIF http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html

30 www.econ.muni.cz RNNO – výstupy Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpo č tu NNO Hlavní oblasti dota č ní politiky v ůč i NNO Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím Rozbory financování NNO z vybraných ve ř ejných rozpo č t ů Informa č ní systém NNO a Evidence NNO Koncepce rozvoje neziskového sektoru V ě cný zám ě r zákona o ve ř ejn ě prosp ě šných organizacích

31 www.econ.muni.cz Státní dota č ní politika v ůč i NNO uskute čň uje se prost ř ednictvím tzv. ve ř ejných výdajových program ů. Programy resp. dota č ní tituly vyhlašují a jsou za n ě odpov ě dná jednotlivá ministerstva, respektive poskytovatelé dotací. Programy jsou realizovány zpravidla ud ě lováním dotací na základ ě výb ě rového ř ízení. dotace sm ěř ující na aktivity NNO jsou poskytovány konkrétní organizaci na p ř edlo ž ený projekt výhradn ě na jeden rozpo č tový rok a není na n ě právní nárok. P ř ijetím jednotných zásad pro poskytování dotací byla sjednocena procesní stránka a díky ka ž doro č nímu vyhlašování tzv. hlavních oblastí státní dota č ní politiky dochází také ke sjednocení v ě cné stránky státní dota č ní politiky.

32 www.econ.muni.cz Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpo č tu NNO Ř ídí se usnesením vlády Č eské republiky ze dne 7. února 2001 č. 114, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpo č tových pravidlech a uskute čň uje se prost ř ednictvím vyhlašovaných program ů Dotace se poskytují podle § 7 zákona č. 218/2000 Sb.: ob č anským sdru ž ením, obecn ě prosp ě šným spole č nostem, církevním právnickým osobám, nadacím a nada č ním fond ů m dalším právnickým osobám, zalo ž eným nebo z ř ízeným k poskytování zdravotních, kulturních, vzd ě lávacích a sociálních slu ž eb a k poskytování sociáln ě právní ochrany d ě tí, pokud tak úst ř ední orgán státní správy rozhodne, dalším právnickým osobám, stanoví-li tak zvláštní zákon

33 www.econ.muni.cz Praktické napln ě ní státní dota č ní politiky Č R v ůč i NNO Podpora č innosti NNO Nákup ve ř ejných slu ž eb Napln ě ní meziresortních politik Napln ě ní resortních politik Ostatní politiky

34 www.econ.muni.cz Podpora č innosti NNO: v rámci t ě chto program ů stát finan č n ě podporuje ty neziskové organizace, jejich ž č innost je pro stát ž ádoucí a u ž ite č ná. Do uvedené skupiny pat ř í nap ř.: Program pro podporu č innosti ob č anských sdru ž ení p ů sobících v oblasti regionálního školství Program ve ř ejn ě ú č elných aktivit ob č anských sdru ž ení zdravotn ě posti ž ených aj.

35 www.econ.muni.cz Nákup ve ř ejných slu ž eb: ú č elem t ě chto program ů je nákup ve ř ejných slu ž eb od neziskových organizací. Tyto programy p ř edstavují významný státní prost ř edek, jak zabezpe č it poskytování vybraných ve ř ejných slu ž eb. Zp ů sob a kvalita poskytování ve ř ejné slu ž by je jedním z hlavních kritérií p ř i posuzování projektu. Mezi programy lze za ř adit nap ř.: Státní podpora sportu, Podpora sociálních slu ž eb aj.

36 www.econ.muni.cz Programy napl ň ující meziresortní politiky: programy mají naplnit cíle konkrétní politiky, která byla p ř ijata na vládní úrovni a má podobu koncepce č i strategie. Programy jsou vyhlašované resortními ministerstvy, avšak v ě tšinou existuje státní orgán, který je za implementaci politiky zodpov ě dný. Lze sem za ř adit nap ř.: Program protidrogové politiky (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky), Zahrani č ní rozvojovou spolupráci aj.

37 www.econ.muni.cz Programy napl ň ující resortní politiky: tyto programy mají rovn ěž naplnit cíle konkrétní politiky, avšak té, která byla p ř ijata na resortní úrovni. Programy nejsou ur č eny primárn ě pro neziskové organizace a mohou se do nich p ř ihlásit i jiné subjekty. Pat ř í sem nap ř.: Národní program ř ešení HIV/AIDS, Ve ř ejné informa č ní slu ž by knihoven aj.

38 www.econ.muni.cz Ostatní programy: programy napl ň ují zákonná ustanovení, k jejich ž pln ě ní se stát zavázal a které realizuje ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi. Nap ř.: Dobrovolnická slu ž ba organizovaná podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické slu ž b ě.

39 www.econ.muni.cz Otázky k zamyšlení Kdo se podílí na tvorb ě koncepce politiky Č R v ůč i neziskových organizací? Kdo se podílí na tvorb ě jednotlivých hlavních oblastí státní dota č ní politiky?

40 Dokumenty k p ř ednášce na IS

41 www.econ.muni.cz Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru Hlavní oblasti státní dota č ní politiky pro rok 2009, INFORMACE o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009 z vybraných ve ř ejných rozpo č t ů a grantové programy nadací – p ř íjemc ů p ř ísp ě vku z Nada č ního investi č ního fondu Rozbor financování NNO z ve ř ejných rozpo č t ů v roce 2007 Posouzení systému ud ě lování dotací nestátním neziskovým organizacím V ě cný zám ě r zákona o ve ř ejn ě prosp ě šných organizacích

42 Literatura

43 www.econ.muni.cz Další informa č ní zdroje k p ř ednášce Boris, E.T., Steuerle, C.E. (eds.) Nonprofits and Government. Colaboration and Conflict. 2. vyd. Washington: The Urban Institute Press, 2006. Peková J., Pilný J., Jetmar, M. Ve ř ejná správa a finance ve ř ejného sektoru. Praha : ASPI, 2005, ISBN:80-7357-052-1. Pot ůč ek, M. a kol. Ve ř ejná Politika. Praha : SLON, 2005, ISBN: 80-86429-50-4. Pot ůč ek, M. Nejen trh. Praha : SLON, 1997 http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html http://www.e-cvns.cz


Stáhnout ppt "K dnešní p ř ednášce Zdroje financování neziskových organizací Vztah stát - neziskový sektor Státní dota č ní politika Č R v ůč i NNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google