Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra"— Transkript prezentace:

1 Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra

2 Dokonalá konkurence Situace na trhu, kdy všichni účastníci mají zcela stejné podmínky. existuje volný přístup k výrobním faktorům v odvětví je velký počet malých výrobců všichni vyrábějí zcela identický produkt žádný výrobce nemůže ovlivnit poptávku po svém výrobku, a tedy ani cenu své produkce Cílem firmy je dosažení maximálního zisku snižováním nákladů.

3 Celkový, průměrný a mezní fyzický produkt
Produkční funkce - vyjadřuje vztah mezi maximálním množstvím výstupů, které jsou vyrobeny při dané úrovni technologie a vstupy nutnými k zajištění této výroby Celkový fyzický produkt (TPP) - je celkové množství výstupu vyjádřené ve fyzických jednotkách. S rostoucím množstvím jednoho vstupu za jinak stejných podmínek postupně vzrůstá celkový produkt, ale přírůstky se snižují. Průměrný fyzický produkt (APP) – je objem produkce připadající na jednotku výrobního faktoru APP = TPP / F Mezní fyzický produkt (MPP) – vyjadřuje změnu objemu vyrobené produkce, která byla vyvolána dodatečnou jednotkou výrobního faktoru (vstup) MPP = TPP / F

4 Výnosy z rozsahu Vyjadřují účinek proporcionálního růstu všech vstupů na velikost výstupu konstantní klesající rostoucí Časová období velmi krátké období - firma nemůže změnit produkci krátké období - mění se variabilní vstupy dlouhé období - mění se variabilní i fixní vstupy

5 Celkové náklady C Celkové náklady (TC) – jsou nejnižší souhrnné výdaje firmy, nezbytné k výrobě daného objemu produkce fixní náklady (FC) – jsou celkové peněžní náklady, které musí firma vynaložit při každém objemu produkce variabilní náklady (VC) – mění se se změnami objemu produkce TC = FC + VC TC VC FC Q

6 Průměrné a mezní náklady
Průměrné náklady (AC) – celkové náklady dělené počtem jednotek produkce – náklady na jednotku výstupu AC = TC / Q průměrné fixní náklady (AFC) – fixní náklady dělené počtem jednotek produkce průměrné variabilní náklady (AVC) - variabilní náklady dělené počtem vyráběných jednotek AC = AFC + AVC Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů vyvolaná tím, že firma zvětšila (zmenšila) rozsah vyráběné produkce o jednotku MC = TC / Q

7 Průměrné a mezní náklady
Ze zákona klesajících mezních výnosů vyplývá, že mezní náklady zpočátku klesají, ale po dosažení určitého objemu produkce postupně rostou Rostoucí křivka MC protíná AC v jejím nejnižším bodě Je-li MC pod AC, pak AC klesá Je-li MC nad AC pak má AC vzestupnou tendenci Vyrovnání MC a AC – jednotka stojí stejně jako předchozí C MC AC AVC AFC Q

8 Minimalizace nákladů Firmy vybírají takové kombinace vstupů, aby minimalizovaly celkové výrobní náklady Nejnižší náklady na daný objem produkce dosáhne firma v případě, kdy se rovnají mezní produkty na peněžní jednotku u všech výrobních faktor MPPL / PL = MPPK / PK = MPPN / PN

9 Explicitní a implicitní náklady
Explicitní náklady - náklady v peněžním vyjádření v pojetí používaném v  účetnictví Implicitní náklady - náklady obětované příležitosti neboli alternativní náklady na úrovni podniku jde o alternativní náklady na výrobní faktory ve vlastnictví majitele firmy (např. hospodařením na vlastním pozemku přichází podnikatel o rentu, kterou mohl získat z pronájmu této půdy)

10 Celkový, průměrný a mezní příjem
V podmínkách dokonalé konkurence rozhoduje firma o své nabídce trhu podle vývoje svých příjmů Celkový příjem (TR) - součin ceny za jednotku a množství prodané produkce TR = P * Q Zisk z = TR - TC Průměrný příjem - AR = TR / Q Mezní příjem - změna TR, kterou firma dosáhla zvýšením (popř. snížením) produkce o jednotku MR = TR / Q Rovnováha firmy - MR = MC

11 Bod uzavření firmy Bod uzavření firmy P = AVC = MC
Z krátkodobého hlediska při zastavení výroby by se ztráta firmy rovnala fixním nákladům – FC Dokud je TR > VC je ztráta v případě pokračující výroby menší, protože TR kryje VC a také část FC. Z hlediska delšího období je to udržování ztrátové výroby, zadlužení a zánik firmy.

12 Tržní nabídka, křivka nabídky
Nabídka jednoho druhu výrobku od různých výrobců. Závisí především na prodejní ceně. P S S Q

13 Tržní nabídka Na nabídku mají vliv i některé necenové faktory:
náklady výroby ceny ostatních výrobků organizace trhu technické, bezpečnostní, zdravotnické aj. normy a předpisy specifické faktory (počasí)

14 Cenová elasticita nabídky
Měří citlivost nabízeného množství zboží (popř. služeb) na změnu jeho ceny. Udává změnu nabízeného množství zboží v procentech vyvolanou jednoprocentním zvýšením ceny daného zboží. ES=(Q/Q * 100)/(P/P * 100) Jako u poptávky můžeme i zde rozlišit jednotkovou elasticitu nabídky, cenově elastickou nabídku a cenově neelastickou nabídku.

15 Tržní rovnováha Nastává při takových cenách a při takovém objemu produkce, kdy se nabídka rovná poptávce. Převaha nabídky nad poptávkou => přebytek zboží na trhu => snížení ceny zboží=> růst poptávky Převaha poptávky nad nabídkou => nedostatek zboží na trhu => zvýšení ceny zboží=> zvýšení nabídky Cenu, která odpovídá těmto podmínkám nazýváme rovnovážná cena. Ceně, za kterou se skutečně prodává a nakupuje říkáme tržní cena.

16 Tržní rovnováha P D S Přebytek E Nedostatek Q Tržní rovnováhu (rovnovážnou cenu) vyjadřuje graficky průsečík křivky poptávky a křivky nabídky. V bodě E nebude na trhu přebytek ani nedostatek sledovaného zboží.

17 Nedokonalá konkurence
Dokonalá konkurence se mění v nedokonalou, jestliže firma v určitém odvětví může sama ovlivňovat cenu zboží. Příčiny vzniku nedokonalé konkurence nákladové podmínky bariéry konkurence nedostatečné informace Formy nedokonalé konkurence absolutní monopol oligopol monopolní konkurence

18 Monopol Opak dokonalé konkurence
Na trhu se nachází jen jeden prodávající, jehož výrobek nemá žádné substituty. Ve srovnání s dokonalou konkurencí monopol vyrábí a prodává nižší objem výstupu za vyšší cenu (ztráta efektivnosti). monopson => trh, na kterém je jen jeden kupující

19 Oligopol Malý počet vzájemně si konkurujících firem
Rozlišujeme oligopol s identickou nebo diferencovanou produkcí. Formy oligopolu smluvní oligopol (kartel) oligopol s dominantní firmou

20 Monopolní konkurence Na straně nabídky vystupuje početná skupina velkých výrobců vyrábějících stejný nebo podobný výrobek, který se podle jednotlivých výrobců liší svou úrovní a kvalitou.

21 Cenová a necenová konkurence
přechodné snížení ceny zboží určitým výrobcem, který se tak snaží zničit své konkurenty Necenová konkurence založena na zvyšování kvality a technické úrovně výrobků, na rychlé inovaci, na reklamě, nápaditých obalech atd.


Stáhnout ppt "Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra"

Podobné prezentace


Reklamy Google