Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra. Dokonalá konkurence Situace na trhu, kdy všichni účastníci mají zcela stejné podmínky. Situace na trhu, kdy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra. Dokonalá konkurence Situace na trhu, kdy všichni účastníci mají zcela stejné podmínky. Situace na trhu, kdy."— Transkript prezentace:

1 Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra

2 Dokonalá konkurence Situace na trhu, kdy všichni účastníci mají zcela stejné podmínky. Situace na trhu, kdy všichni účastníci mají zcela stejné podmínky. existuje volný přístup k výrobním faktorům existuje volný přístup k výrobním faktorům v odvětví je velký počet malých výrobců v odvětví je velký počet malých výrobců všichni vyrábějí zcela identický produkt všichni vyrábějí zcela identický produkt žádný výrobce nemůže ovlivnit poptávku po svém výrobku, a tedy ani cenu své produkce žádný výrobce nemůže ovlivnit poptávku po svém výrobku, a tedy ani cenu své produkce Cílem firmy je dosažení maximálního zisku snižováním nákladů. Cílem firmy je dosažení maximálního zisku snižováním nákladů.

3 Celkový, průměrný a mezní fyzický produkt Produkční funkce - vyjadřuje vztah mezi maximálním množstvím výstupů, které jsou vyrobeny při dané úrovni technologie a vstupy nutnými k zajištění této výroby Produkční funkce - vyjadřuje vztah mezi maximálním množstvím výstupů, které jsou vyrobeny při dané úrovni technologie a vstupy nutnými k zajištění této výroby Celkový fyzický produkt (TPP) - je celkové množství výstupu vyjádřené ve fyzických jednotkách. S rostoucím množstvím jednoho vstupu za jinak stejných podmínek postupně vzrůstá celkový produkt, ale přírůstky se snižují. Celkový fyzický produkt (TPP) - je celkové množství výstupu vyjádřené ve fyzických jednotkách. S rostoucím množstvím jednoho vstupu za jinak stejných podmínek postupně vzrůstá celkový produkt, ale přírůstky se snižují. Průměrný fyzický produkt (APP) – je objem produkce připadající na jednotku výrobního faktoru APP = TPP / F Průměrný fyzický produkt (APP) – je objem produkce připadající na jednotku výrobního faktoru APP = TPP / F Mezní fyzický produkt (MPP) – vyjadřuje změnu objemu vyrobené produkce, která byla vyvolána dodatečnou jednotkou výrobního faktoru (vstup) MPP =  TPP /  F Mezní fyzický produkt (MPP) – vyjadřuje změnu objemu vyrobené produkce, která byla vyvolána dodatečnou jednotkou výrobního faktoru (vstup) MPP =  TPP /  F

4 Výnosy z rozsahu Vyjadřují účinek proporcionálního růstu všech vstupů na velikost výstupu Vyjadřují účinek proporcionálního růstu všech vstupů na velikost výstupu konstantní konstantní klesající klesající rostoucí rostoucí Časová období Časová období velmi krátké období - firma nemůže změnit produkci velmi krátké období - firma nemůže změnit produkci krátké období - mění se variabilní vstupy krátké období - mění se variabilní vstupy dlouhé období - mění se variabilní i fixní vstupy dlouhé období - mění se variabilní i fixní vstupy

5 Celkové náklady Celkové náklady (TC) – jsou nejnižší souhrnné výdaje firmy, nezbytné k výrobě daného objemu produkce Celkové náklady (TC) – jsou nejnižší souhrnné výdaje firmy, nezbytné k výrobě daného objemu produkce fixní náklady (FC) – jsou celkové peněžní náklady, které musí firma vynaložit při každém objemu produkce fixní náklady (FC) – jsou celkové peněžní náklady, které musí firma vynaložit při každém objemu produkce variabilní náklady (VC) – mění se se změnami objemu produkce variabilní náklady (VC) – mění se se změnami objemu produkce TC = FC + VC TC = FC + VC 0Q C FC TC VC

6 Průměrné a mezní náklady Průměrné náklady (AC) – celkové náklady dělené počtem jednotek produkce – náklady na jednotku výstupu Průměrné náklady (AC) – celkové náklady dělené počtem jednotek produkce – náklady na jednotku výstupu AC = TC / Q AC = TC / Q průměrné fixní náklady (AFC) – fixní náklady dělené počtem jednotek produkce průměrné fixní náklady (AFC) – fixní náklady dělené počtem jednotek produkce průměrné variabilní náklady (AVC) - variabilní náklady dělené počtem vyráběných jednotek průměrné variabilní náklady (AVC) - variabilní náklady dělené počtem vyráběných jednotek AC = AFC + AVC AC = AFC + AVC Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů vyvolaná tím, že firma zvětšila (zmenšila) rozsah vyráběné produkce o jednotku Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů vyvolaná tím, že firma zvětšila (zmenšila) rozsah vyráběné produkce o jednotku MC =  TC /  Q MC =  TC /  Q

7 Průměrné a mezní náklady Ze zákona klesajících mezních výnosů vyplývá, že mezní náklady zpočátku klesají, ale po dosažení určitého objemu produkce postupně rostou Ze zákona klesajících mezních výnosů vyplývá, že mezní náklady zpočátku klesají, ale po dosažení určitého objemu produkce postupně rostou Rostoucí křivka MC protíná AC v jejím nejnižším bodě Rostoucí křivka MC protíná AC v jejím nejnižším bodě Je-li MC pod AC, pak AC klesá Je-li MC pod AC, pak AC klesá Je-li MC nad AC pak má AC vzestupnou tendenci Je-li MC nad AC pak má AC vzestupnou tendenci Vyrovnání MC a AC – jednotka stojí stejně jako předchozí Vyrovnání MC a AC – jednotka stojí stejně jako předchozí 0 MC AC AVC AFC C Q

8 Minimalizace nákladů Firmy vybírají takové kombinace vstupů, aby minimalizovaly celkové výrobní náklady Firmy vybírají takové kombinace vstupů, aby minimalizovaly celkové výrobní náklady Nejnižší náklady na daný objem produkce dosáhne firma v případě, kdy se rovnají mezní produkty na peněžní jednotku u všech výrobních faktor Nejnižší náklady na daný objem produkce dosáhne firma v případě, kdy se rovnají mezní produkty na peněžní jednotku u všech výrobních faktor MPP L / P L = MPP K / P K = MPP N / P N MPP L / P L = MPP K / P K = MPP N / P N

9 Explicitní a implicitní náklady Explicitní náklady - náklady v peněžním vyjádření v pojetí používaném v účetnictví Explicitní náklady - náklady v peněžním vyjádření v pojetí používaném v účetnictví Implicitní náklady - náklady obětované příležitosti neboli alternativní náklady Implicitní náklady - náklady obětované příležitosti neboli alternativní náklady na úrovni podniku jde o alternativní náklady na výrobní faktory ve vlastnictví majitele firmy (např. hospodařením na vlastním pozemku přichází podnikatel o rentu, kterou mohl získat z pronájmu této půdy) na úrovni podniku jde o alternativní náklady na výrobní faktory ve vlastnictví majitele firmy (např. hospodařením na vlastním pozemku přichází podnikatel o rentu, kterou mohl získat z pronájmu této půdy)

10 Celkový, průměrný a mezní příjem V podmínkách dokonalé konkurence rozhoduje firma o své nabídce trhu podle vývoje svých příjmů V podmínkách dokonalé konkurence rozhoduje firma o své nabídce trhu podle vývoje svých příjmů Celkový příjem (TR) - součin ceny za jednotku a množství prodané produkce Celkový příjem (TR) - součin ceny za jednotku a množství prodané produkce TR = P * Q TR = P * Q Zisk z = TR - TC Zisk z = TR - TC Průměrný příjem - AR = TR / Q Průměrný příjem - AR = TR / Q Mezní příjem - změna TR, kterou firma dosáhla zvýšením (popř. snížením) produkce o jednotku MR =  TR /  Q Mezní příjem - změna TR, kterou firma dosáhla zvýšením (popř. snížením) produkce o jednotku MR =  TR /  Q Rovnováha firmy - MR = MC Rovnováha firmy - MR = MC

11 Bod uzavření firmy Bod uzavření firmy Bod uzavření firmy P = AVC = MC P = AVC = MC Z krátkodobého hlediska při zastavení výroby by se ztráta firmy rovnala fixním nákladům – FC Z krátkodobého hlediska při zastavení výroby by se ztráta firmy rovnala fixním nákladům – FC Dokud je TR > VC je ztráta v případě pokračující výroby menší, protože TR kryje VC a také část FC. Dokud je TR > VC je ztráta v případě pokračující výroby menší, protože TR kryje VC a také část FC. Z hlediska delšího období je to udržování ztrátové výroby, zadlužení a zánik firmy. Z hlediska delšího období je to udržování ztrátové výroby, zadlužení a zánik firmy.

12 Tržní nabídka, křivka nabídky Nabídka jednoho druhu výrobku od různých výrobců. Nabídka jednoho druhu výrobku od různých výrobců. Závisí především na prodejní ceně. Závisí především na prodejní ceně. Q P S S S´

13 Tržní nabídka Na nabídku mají vliv i některé necenové faktory: Na nabídku mají vliv i některé necenové faktory: náklady výroby náklady výroby ceny ostatních výrobků ceny ostatních výrobků organizace trhu organizace trhu technické, bezpečnostní, zdravotnické aj. normy a předpisy technické, bezpečnostní, zdravotnické aj. normy a předpisy specifické faktory (počasí) specifické faktory (počasí)

14 Cenová elasticita nabídky Měří citlivost nabízeného množství zboží (popř. služeb) na změnu jeho ceny. Měří citlivost nabízeného množství zboží (popř. služeb) na změnu jeho ceny. Udává změnu nabízeného množství zboží v procentech vyvolanou jednoprocentním zvýšením ceny daného zboží. Udává změnu nabízeného množství zboží v procentech vyvolanou jednoprocentním zvýšením ceny daného zboží. E S =(  Q/Q * 100)/(  P/P * 100) E S =(  Q/Q * 100)/(  P/P * 100) Jako u poptávky můžeme i zde rozlišit jednotkovou elasticitu nabídky, cenově elastickou nabídku a cenově neelastickou nabídku. Jako u poptávky můžeme i zde rozlišit jednotkovou elasticitu nabídky, cenově elastickou nabídku a cenově neelastickou nabídku.

15 Tržní rovnováha Nastává při takových cenách a při takovém objemu produkce, kdy se nabídka rovná poptávce. Nastává při takových cenách a při takovém objemu produkce, kdy se nabídka rovná poptávce. Převaha nabídky nad poptávkou => přebytek zboží na trhu => snížení ceny zboží=> růst poptávky Převaha nabídky nad poptávkou => přebytek zboží na trhu => snížení ceny zboží=> růst poptávky Převaha poptávky nad nabídkou => nedostatek zboží na trhu => zvýšení ceny zboží=> zvýšení nabídky Převaha poptávky nad nabídkou => nedostatek zboží na trhu => zvýšení ceny zboží=> zvýšení nabídky Cenu, která odpovídá těmto podmínkám nazýváme rovnovážná cena. Cenu, která odpovídá těmto podmínkám nazýváme rovnovážná cena. Ceně, za kterou se skutečně prodává a nakupuje říkáme tržní cena. Ceně, za kterou se skutečně prodává a nakupuje říkáme tržní cena.

16 Tržní rovnováha Tržní rovnováhu (rovnovážnou cenu) vyjadřuje graficky průsečík křivky poptávky a křivky nabídky. Tržní rovnováhu (rovnovážnou cenu) vyjadřuje graficky průsečík křivky poptávky a křivky nabídky. V bodě E nebude na trhu přebytek ani nedostatek sledovaného zboží. V bodě E nebude na trhu přebytek ani nedostatek sledovaného zboží. Q P S E D Přebytek Nedostatek

17 Nedokonalá konkurence Dokonalá konkurence se mění v nedokonalou, jestliže firma v určitém odvětví může sama ovlivňovat cenu zboží. Dokonalá konkurence se mění v nedokonalou, jestliže firma v určitém odvětví může sama ovlivňovat cenu zboží. Příčiny vzniku nedokonalé konkurence Příčiny vzniku nedokonalé konkurence nákladové podmínky nákladové podmínky bariéry konkurence bariéry konkurence nedostatečné informace nedostatečné informace Formy nedokonalé konkurence Formy nedokonalé konkurence absolutní monopol absolutní monopol oligopol oligopol monopolní konkurence monopolní konkurence

18 Monopol Opak dokonalé konkurence Opak dokonalé konkurence Na trhu se nachází jen jeden prodávající, jehož výrobek nemá žádné substituty. Na trhu se nachází jen jeden prodávající, jehož výrobek nemá žádné substituty. Ve srovnání s dokonalou konkurencí monopol vyrábí a prodává nižší objem výstupu za vyšší cenu (ztráta efektivnosti). Ve srovnání s dokonalou konkurencí monopol vyrábí a prodává nižší objem výstupu za vyšší cenu (ztráta efektivnosti). monopson => trh, na kterém je jen jeden kupující monopson => trh, na kterém je jen jeden kupující

19 Oligopol Malý počet vzájemně si konkurujících firem Malý počet vzájemně si konkurujících firem Rozlišujeme oligopol s identickou nebo diferencovanou produkcí. Rozlišujeme oligopol s identickou nebo diferencovanou produkcí. Formy oligopolu Formy oligopolu smluvní oligopol (kartel) smluvní oligopol (kartel) oligopol s dominantní firmou oligopol s dominantní firmou

20 Monopolní konkurence Na straně nabídky vystupuje početná skupina velkých výrobců vyrábějících stejný nebo podobný výrobek, který se podle jednotlivých výrobců liší svou úrovní a kvalitou. Na straně nabídky vystupuje početná skupina velkých výrobců vyrábějících stejný nebo podobný výrobek, který se podle jednotlivých výrobců liší svou úrovní a kvalitou.

21 Cenová a necenová konkurence Cenová konkurence Cenová konkurence přechodné snížení ceny zboží určitým výrobcem, který se tak snaží zničit své konkurenty přechodné snížení ceny zboží určitým výrobcem, který se tak snaží zničit své konkurenty Necenová konkurence Necenová konkurence založena na zvyšování kvality a technické úrovně výrobků, na rychlé inovaci, na reklamě, nápaditých obalech atd. založena na zvyšování kvality a technické úrovně výrobků, na rychlé inovaci, na reklamě, nápaditých obalech atd.


Stáhnout ppt "Nabídka a náklady firmy Ing. Vojtěch Jindra. Dokonalá konkurence Situace na trhu, kdy všichni účastníci mají zcela stejné podmínky. Situace na trhu, kdy."

Podobné prezentace


Reklamy Google