Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan."— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan

2 Zápatí prezentace2 Směrnice děkana č. 10/2008 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU V RÁMCI PROGRAMU MPA (Master of Public Administration)

3 Zápatí prezentace3 Obsah práce Titulní strana Obsah práce Text práce Resumé v anglickém jazyce Seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci

4 Zápatí prezentace4 Rozsah – slov Započítává se text práce a 2. strana Číslování arabskými číslicemi (dole/nahoře) mimo 1. stránky 2 vyhotovení v pevných deskách

5 Zápatí prezentace5 Desky Masarykova univerzita Právnická fakulta MPA (Master of Public Administration) Disertační práce Název práce 2010Jan Novák

6 Zápatí prezentace6 Titulní strana Právnická fakulta Masarykovy univerzity MPA (Master of Public Administration) Disertační práce Název práce Jan Novák 2010 Čestné prohlášení „Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma [název] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny“. Jan Novák [vlastnoruční podpis]

7 Zápatí prezentace7 Obsah Přehledné a logické uspořádání textu Členění na kapitoly (1), podkapitoly (1.1), oddíly (1.1.1) a pododdíly ( ) vč. stran

8 Zápatí prezentace8 Text práce Nová kapitola na nové straně Odstavce s vhodným délkovým odsazením, nikoli prázdný řádek Kurziva pro citace, tučně pro zvýraznění myšlenky Český jazyk Odkazy a citace v poznámkách pod čarou na konci strany, průběžné číslování

9 Zápatí prezentace9 Vzory citací Vzor citace knižního díla: Smitek, J., Štěpina, J.: Jednotný směnečný řád. Praha, Nakladatelství V. Linharta, 1941, s nebo Smitek, J. - Štěpina, J.: Jednotný směnečný řád. Praha, Nakladatelství V. Linharta, 1941, s Vzor citace kolektivního díla s větším počtem autorů v případě, že je znám autor citované pasáže: Plíva, S. In: Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 7. vydáni. Praha: C. H. Beck, 2002, s Vzor citace knižního díla - překladu: Hart, H.L.A.: Pojem práva. Přeložil Petr Fantys. Praha, Prostor, 2004, s. 123.

10 Zápatí prezentace10 Vzor časopisecké citace v případě odkazu na celý článek: Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s nebo Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 89 ad. Vzor časopisecké citace v případě odkazu stránku: Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 92.

11 Zápatí prezentace11 Vzor citace díla publikovaného ve sborníku: Guben, P.: Nad novou úpravou srovnávací reklamy. In: Sborník z konference „České obchodní právo před branami EU“, Brno, Evropská asociace studentů práva Brno, 2001, s Vzor citace právního předpisu: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V textu lze po první nezkrácené citaci dále uvádět obvyklou zkratku, u obchodního zákoníku např. zkratku „ObchZ“. Vzor citace soudního rozhodnutí: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Odo 50/2001.

12 Zápatí prezentace12 Vzor nezkrácené citace elektronické publikace: Notholt, Jochen: Das Semantic Web: Schritte auf dem Weg zum juristischen Einsatz [citováno 8. května 2005]. Dostupný z: / htm. Vzor zkrácené citace elektronické publikace: Notholt, Jochen: Das Semantic Web: Schritte auf dem Weg zum juristischen Einsatz [citováno 8. května 2005]. Dostupný z:

13 Zápatí prezentace13 Úvod a závěr Dostatečně podrobný úvod s uvedením cílů práce, použitých vědeckých metod a vymezením důvodu/důvodů zvolení tématu, naznačení obsahu práce Dostatečně podrobný závěr s konstatováním, zda byly naplněny stanovené cíle práce a jaké hlavní závěry z práce vyplývají

14 Zápatí prezentace14 Resumé a seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci 1 strana textu anglického resumé V seznamu uvést jen skutečně použité (citované) zdroje a judikáty v přehledném členění (knihy, časopisy, elekt. zdroje, judikatura, právní předpisy)

15 Zápatí prezentace15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan."

Podobné prezentace


Reklamy Google