Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Disertační práce MPA Michal Radvan

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Disertační práce MPA Michal Radvan"— Transkript prezentace:

1 Disertační práce MPA Michal Radvan
Zápatí prezentace

2 Směrnice děkana č. 10/2008 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU V RÁMCI PROGRAMU MPA (Master of Public Administration) Zápatí prezentace

3 Obsah práce Titulní strana Obsah práce Text práce
Resumé v anglickém jazyce Seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci Zápatí prezentace

4 Rozsah 15000 – 20000 slov Započítává se text práce a 2. strana
Číslování arabskými číslicemi (dole/nahoře) mimo 1. stránky 2 vyhotovení v pevných deskách Zápatí prezentace

5 Desky Masarykova univerzita Právnická fakulta
MPA (Master of Public Administration) Disertační práce Název práce Jan Novák Zápatí prezentace

6 Titulní strana Právnická fakulta Masarykovy univerzity
MPA (Master of Public Administration) Disertační práce Název práce Jan Novák 2010 Čestné prohlášení „Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma [název] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny“. Jan Novák [vlastnoruční podpis] Zápatí prezentace

7 Obsah Přehledné a logické uspořádání textu
Členění na kapitoly (1), podkapitoly (1.1), oddíly (1.1.1) a pododdíly ( ) vč. stran Zápatí prezentace

8 Text práce Nová kapitola na nové straně
Odstavce s vhodným délkovým odsazením, nikoli prázdný řádek Kurziva pro citace, tučně pro zvýraznění myšlenky Český jazyk Odkazy a citace v poznámkách pod čarou na konci strany, průběžné číslování Zápatí prezentace

9 Vzory citací Vzor citace knižního díla:
Smitek, J., Štěpina, J.: Jednotný směnečný řád. Praha, Nakladatelství V. Linharta, 1941, s. 123. nebo Smitek, J. - Štěpina, J.: Jednotný směnečný řád. Praha, Nakladatelství V. Linharta, 1941, s. 123. Vzor citace kolektivního díla s větším počtem autorů v případě, že je znám autor citované pasáže: Plíva, S. In: Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 7. vydáni. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 869. Vzor citace knižního díla - překladu: Hart, H.L.A.: Pojem práva. Přeložil Petr Fantys. Praha, Prostor, 2004, s. 123. Zápatí prezentace

10 Vzor časopisecké citace v případě odkazu na celý článek:
Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s nebo Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 89 ad. Vzor časopisecké citace v případě odkazu stránku: Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 92. Zápatí prezentace

11 Vzor citace díla publikovaného ve sborníku:
Guben, P.: Nad novou úpravou srovnávací reklamy. In: Sborník z konference „České obchodní právo před branami EU“, Brno, Evropská asociace studentů práva Brno, 2001, s Vzor citace právního předpisu: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V textu lze po první nezkrácené citaci dále uvádět obvyklou zkratku, u obchodního zákoníku např. zkratku „ObchZ“. Vzor citace soudního rozhodnutí: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 29 Odo 50/2001. Zápatí prezentace

12 Vzor nezkrácené citace elektronické publikace:
Notholt, Jochen: Das Semantic Web: Schritte auf dem Weg zum juristischen Einsatz [citováno 8. května 2005]. Dostupný z: / htm. Vzor zkrácené citace elektronické publikace: Notholt, Jochen: Das Semantic Web: Schritte auf dem Weg zum juristischen Einsatz [citováno 8. května 2005]. Dostupný z: Zápatí prezentace

13 Úvod a závěr Dostatečně podrobný úvod s uvedením cílů práce, použitých vědeckých metod a vymezením důvodu/důvodů zvolení tématu, naznačení obsahu práce Dostatečně podrobný závěr s konstatováním, zda byly naplněny stanovené cíle práce a jaké hlavní závěry z práce vyplývají Zápatí prezentace

14 Resumé a seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci
1 strana textu anglického resumé V seznamu uvést jen skutečně použité (citované) zdroje a judikáty v přehledném členění (knihy, časopisy, elekt. zdroje, judikatura, právní předpisy) Zápatí prezentace

15 Děkuji za pozornost. Zápatí prezentace


Stáhnout ppt "Disertační práce MPA Michal Radvan"

Podobné prezentace


Reklamy Google