Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan."— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan

2 www.law.muni.cz Zápatí prezentace2 Směrnice děkana č. 10/2008 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU V RÁMCI PROGRAMU MPA (Master of Public Administration)

3 www.law.muni.cz Zápatí prezentace3 Obsah práce Titulní strana Obsah práce Text práce Resumé v anglickém jazyce Seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci

4 www.law.muni.cz Zápatí prezentace4 Rozsah 15000 – 20000 slov Započítává se text práce a 2. strana Číslování arabskými číslicemi (dole/nahoře) mimo 1. stránky 2 vyhotovení v pevných deskách

5 www.law.muni.cz Zápatí prezentace5 Desky Masarykova univerzita Právnická fakulta MPA (Master of Public Administration) Disertační práce Název práce 2010Jan Novák

6 www.law.muni.cz Zápatí prezentace6 Titulní strana Právnická fakulta Masarykovy univerzity MPA (Master of Public Administration) Disertační práce Název práce Jan Novák 2010 Čestné prohlášení „Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma [název] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny“. Jan Novák [vlastnoruční podpis]

7 www.law.muni.cz Zápatí prezentace7 Obsah Přehledné a logické uspořádání textu Členění na kapitoly (1), podkapitoly (1.1), oddíly (1.1.1) a pododdíly (1.1.1.1) vč. stran

8 www.law.muni.cz Zápatí prezentace8 Text práce Nová kapitola na nové straně Odstavce s vhodným délkovým odsazením, nikoli prázdný řádek Kurziva pro citace, tučně pro zvýraznění myšlenky Český jazyk Odkazy a citace v poznámkách pod čarou na konci strany, průběžné číslování

9 www.law.muni.cz Zápatí prezentace9 Vzory citací Vzor citace knižního díla: Smitek, J., Štěpina, J.: Jednotný směnečný řád. Praha, Nakladatelství V. Linharta, 1941, s. 123. nebo Smitek, J. - Štěpina, J.: Jednotný směnečný řád. Praha, Nakladatelství V. Linharta, 1941, s. 123. Vzor citace kolektivního díla s větším počtem autorů v případě, že je znám autor citované pasáže: Plíva, S. In: Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 7. vydáni. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 869. Vzor citace knižního díla - překladu: Hart, H.L.A.: Pojem práva. Přeložil Petr Fantys. Praha, Prostor, 2004, s. 123.

10 www.law.muni.cz Zápatí prezentace10 Vzor časopisecké citace v případě odkazu na celý článek: Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 89 - 96. nebo Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 89 ad. Vzor časopisecké citace v případě odkazu stránku: Knapp, V., Knappová, M., Kopač, L., Švestka, J.: Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice. Právní rozhledy, 1995, č. 2, s. 92.

11 www.law.muni.cz Zápatí prezentace11 Vzor citace díla publikovaného ve sborníku: Guben, P.: Nad novou úpravou srovnávací reklamy. In: Sborník z konference „České obchodní právo před branami EU“, Brno, Evropská asociace studentů práva Brno, 2001, s. 20-31. Vzor citace právního předpisu: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V textu lze po první nezkrácené citaci dále uvádět obvyklou zkratku, u obchodního zákoníku např. zkratku „ObchZ“. Vzor citace soudního rozhodnutí: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 29 Odo 50/2001.

12 www.law.muni.cz Zápatí prezentace12 Vzor nezkrácené citace elektronické publikace: Notholt, Jochen: Das Semantic Web: Schritte auf dem Weg zum juristischen Einsatz [citováno 8. května 2005]. Dostupný z: http://www.jurpc.de/aufsatz /20050057.htm. Vzor zkrácené citace elektronické publikace: Notholt, Jochen: Das Semantic Web: Schritte auf dem Weg zum juristischen Einsatz [citováno 8. května 2005]. Dostupný z: http://www.jurpc.de.

13 www.law.muni.cz Zápatí prezentace13 Úvod a závěr Dostatečně podrobný úvod s uvedením cílů práce, použitých vědeckých metod a vymezením důvodu/důvodů zvolení tématu, naznačení obsahu práce Dostatečně podrobný závěr s konstatováním, zda byly naplněny stanovené cíle práce a jaké hlavní závěry z práce vyplývají

14 www.law.muni.cz Zápatí prezentace14 Resumé a seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci 1 strana textu anglického resumé V seznamu uvést jen skutečně použité (citované) zdroje a judikáty v přehledném členění (knihy, časopisy, elekt. zdroje, judikatura, právní předpisy)

15 www.law.muni.cz Zápatí prezentace15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace Disertační práce MPA Michal Radvan."

Podobné prezentace


Reklamy Google