Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4 - Právní rámec, investorská činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4 - Právní rámec, investorská činnost"— Transkript prezentace:

1 4 - Právní rámec, investorská činnost
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

2 Obsah Právní rámec v oblasti výstavby Investorská činnost
Stavební zákon aj. Investorská činnost Vyhledání lokality Povolování staveb Úkoly účastníků Dozory na stavbě

3 Účastníci výstavby (stakeholders)
zúčastnění (přímí, hlavní účastníci) investor (owner, employer, client) vlastník žadatel, stavebník finančník developer dodavatel (dílčí – subdodavatel) stavby – (contractor, builder) projektu – projektant (designer) služeb – inženýrské činnosti (engineering) dotčení (nepřímí účastníci) dotčené orgány (SÚ, DOSS, vlastníci infrastruktury) veřejnost (vlastníci sousedních nemovitostí, občanská sdružení aj.) též zadavatel, objednatel, uživatel též zájemce uchazeč, zhotovitel

4 Legislativní rámec výstavby
veřejný zájem veřejnoprávní vztahy – Správní řád č. 500/2004 Sb., Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb., Vodní zákon č. 254/01 Sb. ochrana životního prostředí – Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., Zákon o posuzování vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb., … úprava vlastnických práv – Katastr nemovitostí č. 344/1992 Sb., 265/1992 Sb., … bezpečnost – Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP č. 309/2006 Sb., aj. kvalita výrobků – Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb., dále např. předpisy celní, daňové a další vztahy mezi subjekty – usměrňování závazkových vztahů Občanský zákoník č. 40/1964 Sb, Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. doporučené standardy Technické normy ČSN , ČSN EN - platné x závazné (§196 SZ – bezplatně veřejně přístupné) Standardy ČSN EN ISO řady – Systém managementu jakosti (QMS) Standardy ČSN EN ISO řady – S. environmentálního managementu (EMS) Standard OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) Standardy ČSN ISO /7 – Systémy jakosti v managementu projektu

5 Stavební zákon a související předpisy
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon) 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 498/2006 Sb. Vyhláška o autorizovaných inspektorech 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 544/2006 Sb. Sdělení MMR, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006

6 Výběr lokality Parametry pro vyhledání pozemku:
1. charakter lokality - využitelnost pro požadovaný účel, 2. soulad s územně plánovací dokumentací - povolení umístění stavby a ochranou veřejných zájmů -ochrana území, přírody a krajiny, životního prostředí aj. 3. napojení na veřejnou infrastrukturu, 4. stávající vlastnická práva, jejich omezení, pohledávky (např. zástavní právo), plomby apod., opatření o stavební uzávěře, 5. přijatelnost ceny z hlediska investičního záměru, další parametry, např.  hydrogeologické poměry aj.

7 Výběr lokality 1. Charakter lokality
Z hlediska využitelnosti pozemku např.: rozměrové parametry z hlediska celkové plochy i poměru stran, rovinatost (svažitost) orientace pozemku ke světovým stranám (zvl. u bytových staveb) S J

8 Výběr lokality 2. Soulad s územně plánovací dokumentací – ÚPD:
ÚPD - nástroj územního plánování (z 183/06 Sb.) v souladu s politikou územního rozvoje celostátní úroveň ÚPD: zásady územního rozvoje krajská úroveň, územní plán obecní úroveň, regulační plán zpřesňuje podmínky dané územním plánem.

9 Výběr lokality 2. ochrana veřejných zájmů území – NP, CHKO, …
přírody a krajiny – krajinný ráz, význ. krajinný prvek životního prostředí – biokoridory … ochranná pásma – vodních zdrojů, drah, el. vedení … aj. =› omezení vlastnických práv (mělo by být vymezeno v územních plánech). CHKO, ptačí oblasti Natura 2000, aj., památkově chráněné oblasti, … ochranná pásma drah, památkových zón, el. vedení, lesů aj. biokoridory

10 Výběr lokality 3. Napojení na veřejnou infrastrukturu
(§2 odst. 1k z. 183/2006 Sb.) dopravní infrastruktura, např. stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; technická infrastruktura - např. vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení,… občanské vybavení - např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.

11 Výběr lokality 4. Vlastnická práva k nemovitostem
zapisují se do listů vlastnictví vedených katastrálními úřady. V katastru nemovitostí (KN) se evidují (§2 z. 344/1992 Sb.) pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory na žádost vlastníka, v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim (hypoteční úvěry).

12 Výběr lokality Katastrální úřad provede (§5 odst.3 z 344/1992 Sb.)
vklad údajů o právních vztazích do katastru na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni, kdy mu byl tento návrh doručen (do 60 dní), záznam údajů o právních vztazích do katastru do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující právní vztahy, poznámku v katastru do 30 dnů po doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru. způsobem podle zákona 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Vzhledem k prodlevě mezi kupní smlouvou (návrhem na vklad) a provedením vkladu je zpravidla kupní cena deponována formou notářské nebo advokátní úschovy na zvláštní depozitní účet. (smlouva o úschově).

13 Dokumentace projektu Vybrané činností ve výstavbě (§158 SZ)
projektová činnost ve výstavbě územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), projektová dokumentace dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), dokumentace pro ohlašované stavby podle §104 odst. 2 a) až d) pro provádění stavby dokumentace pro nezbytné úpravy odborné vedení provádění stavby nebo její změny fyzické osoby na základě autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

14 Správní řízení (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.
(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. (Správní řád č. 500/2004 Sb., §6) SÚ přednostně využívají zjednodušené postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány. (Stavební zákon č. 183/2006 Sb., §4 odst.1)

15 Povolení stavby (z. 183/06 Sb.)
Stavba veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. (§2, odst.3 SZ) Stavební pozemek pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. (§2, odst.1b SZ) Zastavěné území území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí. (§2, odst. 1d SZ) Zastavitelná plocha plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. (§2, odst. 1j SZ) Dotčené orgány (DOSS) dotčené orgány, chránící veřejné zájmy podle zvláštních předpisů, vydávající závazná stanoviska podle §149 z.500/2004 pro správní řízení nebo stanoviska při jiných postupech. (§4 SZ) – mohou být i soukromé organizace

16 Povolení stavby složitost povolovacího procesu
podle stupňů připravenosti území a jeho ochrany podle velikosti a charakteru stavby a jejich účinků na okolí základní stupně povolování Územní řízení (ÚŘ) Stavební řízení (SŘ) možno spojit oba stupně § 78 – schválený územní nebo regulační plán (spojené územní a stavební řízení) § 79 odst. 2 – jednoduché stavby podle § 104 (sloučený územní souhlas s ohlášením stavby) možné jednostupňové řízení § 78 odst. 2 - u jednoduchých staveb aj. podle §104 odst.2 písm d-m lze vynechat ohlášení nebo SP (pouze územní rozhodnutí) § 96 odst. 2 – stavby podle § 103 odst. 1 a 2 (postačí územní souhlas) § 104 odst 1 - u jednoduchých staveb aj. podle §104 odst.2 písm a-d postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo souhlasu (ale územně plánovací informace §21 SZ, příloha 1,2 vyhl. 503/06 Sb.)

17 Povolení stavby - 1. stupeň
Možnosti povolování umístění v území územní řízení – základní (§ 76 až 94 SZ) zjednodušené územní řízení - bez veř. ústního jednání (§ 95) záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a souhlasná závazná stanoviska DOSS a souhlasy účastníků řízení. územní souhlas – není územním řízením (§96) v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, neměnící podstatně poměry v území a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou infrastrukturu a souhlasná závazná stanoviska DOSS bez podmínek a souhlasy účastníků, nebo vyjmenované stavby (podle §103, podle §104, dále např. změny pozemků do 300m2, skladové plochy do 200m2 aj.) veřejnoprávní smlouva o umístění stavby – (§ 78 odst. 3 a 5) územně plánovací informace – (§ 21) regulační plán obce – hromadné ÚR, není třeba samost. řízení (§77)

18 Povolení stavby – 1. stupeň
Územní řízení Žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy: doklad o vlastnickém právu k pozemkům, souhlas vlastníka rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury dokumentace záměru (DUR – příloha 4 vyhl. 503/06 Sb.) ev. posudek a dokumentace o posouzení vlivu na ŽP (podle z. 100/2001 Sb.) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad schvaluje navržený záměr, rozhodne o námitkách, stanoví podmínky pro další přípravu stavby (PD) může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby Platnost – 2 roky od nabytí právní moci

19 Povolení stavby – 1. stupeň
Druhy územního rozhodnutí (§ 77 SZ) o umístění stavby o změně využití území o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území o dělení a scelování pozemků o ochranném pásmu

20 Účastníci řízení Účastníci územního řízení (§ 85) Žadatel Obec
Vlastník pozemku Osoby, jejichž vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno Společenství vlastníků Účastníky územního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor nebo pozemků.

21 Povolení stavby – 1. stupeň Průběh územního řízení (§87 - 92 SZ)
žadatel stavební úřad termín pro závazná stanoviska DOSS, námitky účastníků, připomínky veřejnosti DUR stanoviska DOSS ev. účastníků cca. 30 dní žádost o vydání ÚR oznámení veřejného ústního jednání min. 15 dní informace o záměru v území u stavby situační výkres konání VÚP rozhodnutí o námitkách, soulad záměru s požadavky, (ev. posouzení vlivů na ŽP) SÚ max. 60 dní min. 15 dní předání 1 ověřeného vyhotovení 15 dní nabytí právní moci celkem 105 dní územní rozhodnutí

22 Povolení stavby – 1. stupeň Průběh zjednodušeného ÚŘ (§95 SZ)
žadatel stavební úřad DUR celkem 60 dní stanoviska DOSS a účastníků se souhlasem se zjedn. řízením cca 30 dní žádost o vydání ÚR návrh výroku rozhodnutí zveřejní do 15 dní vyvěšení návrhu výroku u stavby grafické vyjádření výhrady DOSS, námitky účastníků, připomínky veřejnosti rozhodnutí o klasickém ÚŘ + SÚ max. 30 dní min. 15 dní -- předání 1 ÚR + ověřená grafická příloha územní rozhodnutí se považuje za vydané právní moc

23 Povolení stavby – 1. stupeň Průběh územního souhlasu (§96 SZ)
žadatel stavební úřad technický popis + situační výkres celkem 60 dní souhlasná stanoviska DOSS a účastníků bez podmínek max. 30 dní oznámení o záměru v území informace o záměru v území u stavby do 30 dní po oznámení územní souhlas nebo usnesení o projednání v ÚŘ min. 30 dní předání 1 ověřeného vyhotovení územní souhlas platí 1 rok

24 Porovnání způsobů povolení 1. stupeň
Územní souhlas žadatel doloží souhlasy vlastníků pozemků pro stavbu a sousedních, jejichž práva mohu být dotčena informaci o záměru vyvěsí žadatel na pozemku min. 30 dní Územní řízení oznámení o zahájení SÚ doručuje žadateli a obci, ostatním je oznamuje veřejnou vyhláškou informaci o záměru vyvěsí žadatel na místě určeném SÚ nebo na pozemku min 15 dní námitky nejpozději při veřejném ústním jednání Zjednodušené ÚŘ žadatel doloží výslovný souhlas účastníků řízení návrh výroku SÚ zveřejní a doručuje žadateli a dotčeným orgánům informaci o záměru vyvěsí žadatel na pozemku 15 dní námitky nejpozději do 15 dní od zveřejnění

25 Povolení stavby – 2. stupeň
2. stupeň - Povolení druhu stavby (§ SZ) stavební řízení – základní (§ ) zkrácené stavební řízení (§117) s pomocí autorizovaného inspektora (smlouva o provedení kontroly projektové dokumentace) – cca 1000 Kč/hod., za podmínky souhlasných závazných stanovisek DOSS a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení, stavebník předá SÚ oznámení stavby, projektovou dokumentaci a certifikát autorizovaného inspektora. veřejnoprávní smlouva na provedení stavby nebo terénních úprav (§116) ohlášení jednoduchých staveb podle § 104 ohlášení jednoduchých staveb podle § 104 odst. 2 a) až d) rozsah projektové dokumentace jako u stavebního řízení stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle § 103

26 Povolení stavby – 2. stupeň
Stavební řízení Žádost o vydání stavebního povolení, a přílohy: doklady o vlastnictví pozemku, stavby, 2x projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou (DSP – příl. 1 vyhl. 499/06 Sb.), plán kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů. Platnost - zahájení stavby do dvou let. Stavební povolení stanoví: podmínky provedení ev. i užívání stavby s ohledem na ochranu veřejných zájmů, návaznosti na jiné podmiňující stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, vč. bezbariérovosti, ČSN. fáze výstavby, které mu stavebník oznámí k provedení kontrolních prohlídek stavby, zda lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, může uložit provedení zkušebního provozu a jeho dobu.

27 Účastníci řízení Účastníci stavebního řízení (§109) stavebník,
vlastník stavby nebo pozemku (není-li stavebníkem) vlastník sousedního pozemku nebo stavby, může-li být jeho právo přímo dotčeno společenství vlastníků Účastníky stavebního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor. (ani obec)

28 Povolení stavby – 1. stupeň Průběh stavebního řízení (§110 - 115 SZ)
žadatel stavební úřad termín pro závazná stanoviska DOSS, námitky účastníků, připomínky veřejnosti DSP stanoviska DOSS a účastníků max. 30 dní žádost o SP oznámení zahájení SŘ min. 10 dní ústní jednání nebo lhůta pro námitky rozhodnutí o námitkách, soulad s ÚPD a pož. DOSS, dodržení OTP, příjezdy, nutné vybavení SÚ max. 60 dní celkem 105 dní předání 1 ověřené DSP + štítek na stavbu 15 dní nabytí právní moci územní rozhodnutí

29 Povolení stavby – 2. stupeň
Zkrácené stavební řízení Autorizovaný inspektor (§143) jmenuje ministr pro místní rozvoj na žádost fyzické osoby, magisterské vzdělání architektonického nebo stavebního směru autorizovaná osoba (z. 360/92 Sb. o autorizaci) min. 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb anebo na stavebním úřadu bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců), zkouška před odbornou komisí, jmenovanou ministrem pro místní rozvoj (poplatek 10 000 Kč, zajišťuje ČKAIT a ČKA). Působnost 10 let, lze prodloužit max. o 10 let, jestliže činnost AI soustavně vykonával.

30 Z. 183/06 Sb. stavební zákon Autorizovaný inspektor (§ 146, § 147, § 148) vykonává svoji činnost za úplatu, písemnou smlouvou, odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti, musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu. odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných a vydaných certifikátů, stanovisek, aj., odpovídá za řádné a nestranné posouzení zjištěných skutečností, dokumentace stavby a aj. podkladů, odpovídá za návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. je povinen vést o svých úkonech evidenci a uchovávat ji po dobu nejméně 5 let, nesmí svoji činnost vykonávat u staveb, na kterých se podílel, podílí nebo má podílet při jejich přípravě anebo provádění sám nebo osoba jemu blízká.

31 Povolení stavby – 2. stupeň
Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací - § 104 SZ odst. 2 , např.: a) stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zast. plochy, max. 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží a podkroví , b) podzemní stavby do 300 m2 zast. plochy a 3m hloubky, c) nebytové stavby do 300m2 a výšky 10m, haly do 1000 m2 a 15 m výšky nepodsklepené, dočasné max do 3 let d) stavby do 25 m2 zast. plochy a 5 m výšky s 1NP a 1PP do 3 m hl. e) – p) přípojky, opěrné zdi neuvedené v § 103, větrné elektrárny úpravy staveb bez statického zásahu … stavby a) až d) v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nevyžadující nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu lze ohlásit bez předchozího ÚŘ, nutný doklad o informování majitelů sousedních pozemků a staveb, je-li v souladu s územně plánovací informací (§21 SZ). Ohlášení + 2x proj. dok. (DSP), vyjádření DOSS, doklad o vlastnictví,

32 Povolení stavby – 2. stupeň Průběh ohlášení stavby (§104 - 107 SZ)
žadatel stavební úřad DSP (nebo technický popis situační náčrtek) celkem 70 dní závazná stanoviska DOSS max. 30 dní prokazatelně informuje vlastníky sousedních nem.ý námitky účastníků do 15 dní po informování ohlášení stavebnímu úřadu max. 40 dní souhlas s ohlášenou stavbou nebo mlčení předání 1 ověřeného vyhotovení Souhlas s provedením ohlášené stavby platí 1 rok

33 Porovnání způsobů povolení 2. stupeň
Ohlášení žadatel doloží že prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků námitky do 15 dnů od informování Stavební řízení zahájení SÚ oznámí účastníkům a dotčeným orgánům námitky nejpozději při veřejném ústním jednání (do 10 dnů) Zkrácené SŘ AI rozhodne, kdo je účastníkem řízení, se kterými jedná námitky musí vyřídit dohodou, jinak SŘ

34 Povolení stavby – 2. stupeň
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§ 103 SZ), např. budovy: stavby do 25 m2 zast. plochy, 5m výšky, 1 podlaží zimní zahrady, skleníky do 40m2 a 5 m výšky veřejné přístřešky do 40 m2 a 4 m výšky, technická infrastruktura: technická zařízení pro rozvod vody , energií, tepla, apod. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické do 50 m délky stožáry, antény a jiná zařízení: konstrukce chmelnic antény do 15 m výšky zásobníky, nádrže na vodu a bazény: bazény do 40 m2 zast. plochy opěrné zdi do 1 m výšky terénní úpravy…. postačí územní souhlas

35 Stavební úřady Obecné stavební úřady (cca 600 SÚ)
MMR krajské úřady Magistrát HM Prahy a Úřady MČ (22 SÚ) magistráty statutár. měst (Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice) městské a obecní úřady Speciální stavební úřady – stavební řízení stavby letecké stavby drah stavby komunikací vodní díla

36 Povolení stavby Bytový dům Praha 10
Stavební objekt Územní rozhodnutí Stavební povolení SO-01 Bytový dům Stavební úřad (MČ Praha 10 odbor stavební) Stavební úřad (P10 OS) SO-02, 03, 04 Komunikace Silniční správní úřad (P10 OD) Přípojky a přeložky do 50m ne (§103 SZ), jinak ohlášení Kanal.+voda = Vodoprávní úřad (O. vodohosp.) Zeleň spolu s SO-01 ZS - opěrné zdi ZS – buňkoviště ÚPI (P10 OS) Úz. souhlas Ohlášení (OS) ne (§96 2d SZ)

37 Povolení stavby Bytový dům Praha 10
Dotčené orgány – ÚŘ ochrany přírody a krajiny – ÚMČ 10-OŽP (kácení, sadba), MHMP OOP (EIA) ochrany vod – Pražská vodohosp. správa, Povodí Vltavy, Zemská vodní správa ochrany ovzduší – ÚMČ 10 odbor životního prostředí OŽP (vytápění) ochrany ZPF ochrany lesa ochrany ložisek ner. surovin odpadového hospodářství – ÚMČ 10-OŽP veřejného zdraví – Hygienická stanice HMP, Sdružení zdravotně postižených lázní a zřídel prevence závažných havárií – MHMP odbor krizového řízení veterinární péče památkové péče – MHMP odbor památkové péče dopravy na pozemních komunikacích - MČ10-OD, Policie ČR, DP-HMP, TSK dopravy drážní dopravy vodní

38 Povolení stavby Bytový dům Praha 10
Dotčené orgány – ÚŘ energetiky – Státní energetická inspekce (energet. náročnost) jaderné bezpečnosti elektronických komunikací MVČR, VUSS, Radiokomunikace, UPC, SUPTel, Vodafone, O2, T-Mobile, Čeznet, ČD-telematika, GTS Novera, TISCALI, Memorex Telex, Dial Telecom, Pragonet, ČEPS, Telia, Sitel obrany státu bezpečnosti státu civilní ochrany požární ochrany – HZS HMP jiné MHMP odbor územního plánování MHMP odbor správy majetku (využití pozemků obce) podzemní sítě – Pr. teplárenská, ELTODO, Kolektory, Veolia-PVK

39 Provádění stavby Provádění stavby (§160 SZ)
dodavatelsky (Stavební podnikatel, jako zhotovitel stavby) odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, svépomocí (stavebník provádí sám pro sebe) stavby, uvedené v § 103, stavby, uvedené v § 104. pokud zajistí stavební dozor, odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím u staveb pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou.

40 Užívání stavby Užívání dokončené stavby
stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122) Oznámení záměru o užívání dokončené stavby st. úřadu stavebník je povinen oznámit min. 30 dní předem stavbu lze užívat, jestliže SÚ rozhodnutím užívání nezakáže stavebník doloží dokumentaci skutečného provedení (§ 121) Kolaudační souhlas – povolení užívání stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (např. nemocnice, školy, nájemní bytový dům, veřejná infrastruktura, …) – není správním rozhodnutím vydává SÚ na základě žádosti stavebníka do 15 dní od doručení žádosti SÚ stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby SÚ do 15 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky vydá kolaudační souhlas

41 SZ – další ustanovení Vyvlastnění
Práva k pozemkům lze odebrat, omezit pro uskutečnění veřejně prospěšných opatření (zákon č. 184/2006 Sb.) dopravní a technickou infrastrukturu vč. ploch zajištujících výstavbu archeologické dědictví stavby pro obranu státu veřejně prospěšná opatření v území s povodněmi, retenční schopnosti území Pokuty - stejné pro fyzické i právnické osoby, 0 – Kč

42 Povinnosti účastníků podle SZ
Vlastník stavby je povinen (§154 SZ) udržovat stavbu po celou dobu její existence, hlásit SÚ závady ohrožující životy nebo zdraví, umožnit kontrolní prohlídku stavby a této prohlídky se zúčastnit, uchovávat stavební deník po dobu 10 let od ukončení stavby uchovávat proj. dokumentaci skutečného provedení po celou dobu trvání stavby Stavebník je povinen (§152 SZ) dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (ochrana zdraví, ŽP, majetku) opatřit předepsanou dokumentaci oprávněnou osobou, PD k dispozici na staveništi u staveb na ohlášení nebo stavební povolení je povinen oznámit SÚ předem termín zahájení stavby, dodavatele, příp. změny, umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, ohlašovat SÚ fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a účastnit se jich, ohlásit SÚ neprodleně závady na stavbě u staveb hrazených z veřejných rozpočtů zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta (§ 152 odst. 4)

43 Dozory na stavbě Dozorová činnost stanovená stavebním zákonem
soustavný dozor stavebního úřadu (§ 132, odst.1 SZ) technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta u staveb financovaných z veřejného rozpočtu (§ 152, odst. 4 SZ) stavební dozor při stavbě svépomocí (§ 153, odst.3 SZ). při odstraňování stavby svépomocí (§ 128, odst.4 SZ). při odstraňování stavby obsahující azbest (§ 128, odst.4 SZ).

44 Povinnosti stavebního dozoru
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

45 Povinnosti stavbyvedoucího
Stavbyvedoucí (odborné vedení stavby) (§153 SZ) provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, uspořádání a provoz staveniště a dodržení obecných požadavků na výstavbu, aj. technických předpisů a norem, vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, odstranění závad při provádění stavby event. oznámit stavebnímu úřadu, vytvoření podmínek pro kontrolní prohlídku stavby, spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (z. 309/06). Vybraná činnost ve výstavbě – z. 360/1992 Sb. (zákon o autorizaci)

46 Autorský a technický dozor
Autorský dozor soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací, kontrola a koordinace výrobní dokumentace dodavatelů zápis do stavebního deníku zjištěné nedostatky, návrh na jejich odstranění, způsob a postup odstranění. zpracovatel projektové dokumentace stavby, obvykle smlouva s investorem, projektant vázán při své činnosti zákonem č.360/1992 Sb. (zákon o autorizaci)

47 Autorský a technický dozor
Technický dozor (investora, stavebníka) kontrola jakosti a termínů provádění, kontrola fakturace (cenový dozor), organizace kontrolních dní. Současnými předpisy není technický dozor definován, výkon této činnosti nepatří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. TDI (TDS) x stavební dozor x odborné vedení stavby

48 Inženýrské činnosti Inženýring (engineering, inženýrské činnosti)
kompletace přípravy veřejnoprávních akty (povolování staveb) výběr dodavatele smluvní zajištění zajištění dokumentace projektu řízení realizace realizace staveb dozory veřejnoprávní úkony (povolení užívání) Inženýring investorský dodavatelský

49 Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. tomankov@fsv.cvut.cz
4 – Zadávání zakázek Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

50 Obsah Zadávání zakázek Zadávání veřejných zakázek

51 Zadávání zakázek (Procurement)
Zadávací řízení nositelé poptávky tj. zadavatelé nositelé nabídky tj. dodavatelé/ uchazeči o zakázku/ zájemci Zadavatel vyhlašuje podmínky zadání a uvádí svoje požadavky v zadávací dokumentaci (tendrová dokumentace) Uchazeči (dodavatelé) na tuto zadávací dokumentaci podávají svoje nabídky

52 Zadávání zakázek zadávací dokumentace nabídka
projektová dokumentace (DPS, DSP) popis standardů výkaz výměr (slepý rozpočet) obchodní podmínky (návrh SoD) nabídka cena termíny (časový plán) návrh SoD

53 Zadávání zakázek Smlouva o dílo
Jasné a jednoznačné vymezení předmětu plnění s vazbou na lhůty výstavby, formu ceny, platební podmínky, kvalitativní dodací podmínky, jakost, další podmínky smlouvy o dílo (záruční lhůta, sankční ujednání, apod.).

54 Postup zadávání zakázek
Rozhodnutí o realizaci stavby Zadávací dokumentace analýza podmínek, příprava podkladů, formulace dalších předpokladů a zvláštních podmínek, rozhodnutí o druhu nabídkové ceny, kriteria a způsob stanovení pořadí nabídek atd. Kontrolní rozpočet a hrubý časový plán jaký druh zadání volit, orientace v nabídkách, dostatek financí Zadávací podmínky a oznámení o zakázce Přijímání nabídek Hodnocení nabídek a určení jejich pořadí Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce Uzavření smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky

55 Veřejné zakázky Zákon 137/06 Sb. o veřejných zakázkách
postupy při zadávání veřejných zakázek soutěž o návrh dohled nad dodržováním zákona podmínky vedení a udržování seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ ) systému certifikovaných dodavatelů (§ )

56 Zadavatel veřejné zakázky
Veřejný zadavatel ČR, státní příspěvková org., územní samosprávný celek právnická osoba uspokojující veřejný zájem, financovaná či ovládaná veř. zadavatelem (více jak 50% členů v orgánech spol.) Dotovaný zadavatel veřejná zakázka hrazena z více než 50% veřejným zadavatelem pouze nadlimitní zakázky na stavební práce a služby s nimi související Sektorový zadavatel vykonává relevantní činnost (§4) rámcová smlouva výroba, distribuce plynu, tepla, elektřiny, vody a odvod odp. vod nebo jejich čištění dopravní sítě (MHD, ČD, ČSAD…), poštovní služby aj.

57 Zásady postupu zadavatele
Transparentnost Rovné zacházení Zákaz diskriminace

58 Členění VZ Podle předmětu plnění : dodávky služby stavební práce

59 Členění VZ Podle výše předpokládané hodnoty bez DPH pro stavební práce
nadlimitní - od Kč výše (cca 5 mil. EUR) podlimitní - od Kč výše malého rozsahu - méně než 6 mil. Kč

60 Druhy zadávacího řízení
Otevřené řízení – základní 1 kolo, neomezený počet uchazečů Užší řízení – základní 2 kola, omezení počtu zájemců po 1. kole (20 – 5) Jednací řízení s uveřejněním – speciální pokud v předchozím otevřeném, užším řízení nebo soutěžním dialogu byly podány neúplné nebo nepřijatelné nabídky (užší ř. + jednání o nabídkách) Jednací řízení bez uveřejnění – speciální pokud v předchozím otevřeném, užším řízení nebo soutěžním dialogu nebyly podány žádné nebo nevhodné nabídky (výzva 1 a více zájemci + j.) Soutěžní dialog – velmi složité zakázky nelze přesně vymezit tech., finanční či právní podmínky na jejich plnění zadavatel a zájemce vede dialog > řešení > výzva k podání nabídek Zjednodušené podlimitní řízení (§38) – do 20 mil. Kč, výzva min. 5 zájemcům, výzva musí být uveřejněna na profilu zadavatele

61 Zadávací řízení spustit video kouzelnik.wmv

62 Stavební práce

63 Zvláštní postupy v zad. řízení
Předběžné oznámení – pouze u nadlimitních VZ chce-li zadavatel zkrátit lhůtu pro podání nabídek Pravidelné předběžné oznámení – jen sektorový zadavatel Rámcové smlouvy – mezi zadavatelem a dod. na max. 4 roky nevhodné pro stavební práce (pouze jednoduché opakované) Dynamický nákupní systém – elektronický „trh“ pouze v otevřeném řízení, pro dodávky či opakované služby Elektronická aukce – nahrazení hodnocení nabídek reverzní (holandskou) aukcí, ne pro stavební práce (§96 odst.1) Soutěž o návrh – specifický postup zadání při výběru „návrhu“ (plánu, dokumentace) – otevřená, užší

64 Oznámení zadávacího řízení
obsahuje: a) identifikační údaje o veřejném zadavateli (název, adresa a kontaktní údaje, druh), b) informace o předmětu veřejné zakázky (popis, rozsah a předpokládaná hodnota §16, lhůty plnění), c) právní, ekonomické, finanční a technické informace (§50), - podmínky vztahující se k zakázce, - požadavky na splnění základních kvalifikačních předpokladů (§53), - požadavky na splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§54), - stanovení způsobu prokázání finanční a ekonomické způsobilosti (§55), - stanovení způsobu prokázání technické způsobilosti (§56). d) informace o zadávacím řízení - druh řízení (§21), omezení počtu zájemců (§61) - min 5 + kritéria jejich výběru, - kritéria pro zadání zakázky (§78), - administrativní údaje - podmínky pro získání zadávací dokumentace, lhůta pro doručení žádostí o účast (§39), zadávací lhůta (§43), podmínky pro otvírání obálek (§71)… e) doplňující informace (odvolací řízení, …)

65 Lhůty v zadávacím řízení (§39)
Druh řízení Otevřené Užší Žádost o účast nadlimitní dnů podlimitní dnů Předání PD do … po podání žádosti 6 dnů dnů Podání nabídek nadlimitní dnů 40 dnů podlimitní dnů 15 dnů Zadávací lhůta čas, po který jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (od podání nabídek do oznámení o výběru)

66 Kvalifikace dodavatele
Základní kvalifikační předpoklady (§53) Bezúhonnost, beztrestnost, není v konkursu nebo likvidaci, nedoplatky daní, pojistného SaZ (platby státu), ne a.s. s akciemi na majitele Profesní (§54) Výpis z obchodního rejstříku, oprávnění k podnikání, profesní komora – odborná způsobilost, autorizace Ekonomické a finanční (§55) Pojistná smlouva zodpovědnosti za škody třetím osobám, rozvaha, údaje o obratu, obrat vztahující se k zakázce (max za 3 účetní období), povinnost stanovit způsob doložení. Technické (§56) Seznam významných dodávek v posledních 3 letech (název, cena, místo realizace, čas realizace, osvědčení zadavatele…) Seznam techniků (útvarů) podílejících se na zakázce, jejich odborná kvalifikace, přehled průměrného počtu zaměstnanců opatření ochrany životního prostředí, kvalita, provozní a technická zařízení při plnění VZ

67 Prokazování kvalifikace
seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ ) splňují základní a profesní kvalifikační předpoklady vede MMR nebo jím pověřená osoba systém certifikovaných dodavatelů (§ ) splňují kvalifikaci pro určitou činnost daného systému certifikátem vydaným akreditovanou osobou MMR schvaluje a vede seznam schválených systémů CD Dokladování kvalifikace otevřené řízení – při podání nabídky užší řízení – při žádosti o účast

68 Zadávací dokumentace VZ
obchodní podmínky, vč. platebních podmínek, technické podmínky (ČSN EN, ČSN apod.) požadavky na variantní řešení v nabídce požadavek na způsob zpracování nabídky a její ceny, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Jednokriteriální Vícekriteriální projektová dokumentace stavby (DPS, ev. DSP) soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr (i v el. podobě)

69 Jistota, platební podmínky
Jistota – max. 2% předpokládané hodnoty (§67) bankovní záruka pojištění záruky (pojištěný je uchazeč, zadavatel je oprávněný) složení částky na účet zadavatele. ne u dynamického nákupního systému Uvolnění včetně úroků: vyloučení uchazeči – do 7 dnů po odeslání oznámení o vyloučení první tři vybraní uchazeči - do 7 dnu po uzavření smlouvy ostatní uchazeči - do 7 dnu po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky při zrušení VZ – do 7 dnů po odeslání oznámení o zrušení Podmínky financování platební podmínky rámcový platební kalendář

70 Hodnocení nabídek Otvírání obálek (§71) Hodnocení nabídek (§76-80)
Do 30 dnů po podání nabídek Kontrola úplnosti nabídek Účastníci: komise min. 3členná, zástupci uchazečů Opět se čte cena! U elektronické aukce je utajena totožnost účastníků EA Hodnocení nabídek (§76-80) Hodnotící komise min. 5členná Hodnocení podle Nejnižší nabídkové ceny Ekonomické výhodnosti nabídky (vícekriteriální hodnocení), kritéria by měla být kvantifikovatelná, srozumitelná a jednoznačná, Není určena metodika hodnocení

71 Veřejné zakázky námitky
Námitky dodavatelů (§ 110) Může podat jakýkoliv dodavatel (stěžovatel) zadavateli Do 15 dnů od okamžiku, kdy se o porušení zákona dozvěděl Proti zadávacím podmínkám do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek Proti výběru dodavatele do 15 dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o přezkoumání námitek do 10 dnů Dohled nad dodržováním zákona (§112) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek černá listina (Blacklist) Kofroň

72 Postup zadávání veř. zakázek
Rozhodnutí o realizaci stavby Zadávací dokumentace - analýza předpokladů a podmínek, příprava podkladů, rozhodnutí o druhu nabídkové ceny, kriteria a způsob stanovení pořadí nabídek atd. Kontrolní rozpočet a hrubý časový plán - jaký druh zadání volit, orientace v nabídkách, dostatek financí Zadávací podmínky a oznámení o zakázce (v informačním systému) Jmenování komise pro otevírání nabídek (min 3 osoby) Jmenování komise pro hodnocení nabídek – z odborníků (min. 5 os.) Přijímání nabídek (u otevřeného řízení min 52 dní nadlim., min 22 dní podlim.z.) Otevření nabídek (protokol o otvírání nabídek) Hodnocení nabídek a určení jejich pořadí Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce Uzavření smlouvy o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky Oznámení o výsledku zadávacího řízení do informačního systému– do 48 dní po uzavření SoD Spolupráce při podání námitek s orgánem dohledu (ÚOHS) Archivování dokumentace o zadání veřejné zakázky - soubor dokladů předepsaných zákonem a všechny nabídky


Stáhnout ppt "4 - Právní rámec, investorská činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google