Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Princip proporcionality jako teleologická metoda výkladu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Princip proporcionality jako teleologická metoda výkladu"— Transkript prezentace:

1 Princip proporcionality jako teleologická metoda výkladu
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. KPT PrF MU

2 Terminologie „Telos“ = řecky účel, smysl, cíl
Tento výkladový postup bývá dále nazýván: Účelový výklad Funkční výklad Výklad e ratione legis (též název argumentu)

3 Teleologie a metody výkladu
F. C. von Savigny Nepovažoval zprvu teleologii za metodu Posléze připustil její užití, ale s velikou opatrností Riziko teleologie: absolutní otevření textury práva V současnosti se teleologický výklad považuje za standardní součást právní metodologie

4 Podstata teleologického přístupu
Všechny aspekty (metody, kánony) výkladu mají interpretu zprostředkovat účel a smysl právního pojmu, normy či institutu – tzn. mají teleologickou podstatu Teleologický výklad je procedura, při níž se interpret snaží proniknout k porozumění smyslu přímo Tzn. mimotextově, anebo prostřednictvím jiného právního textu než zdroje právních pravidel racionální završení tradičního metodologického instrumentária právní interpretace

5 Teorie mezer – místo pro teleologii
Porovnání právní úpravy s ideální (subjektivní !!!) představou práva Mezery v právu x mezery v zákoně (problém odvislý od představy práva) Typologie mezer Pravé x nepravé Pravé: Zamýšlené (diskrece, korektivy, neurčité pojmy) Nezamýšlené Nepravé (teleologické): Absence normativní reflexe určitého účelu

6 Výkladové cíle Kombinace kritérií času a subjekt-objektového schématu interpretace (R. Alexy) Historická podmíněnost výkladu 1) historický účel 2) aktuální účel Subjektivita vs. objektivita výkladu 1) subjektivní účel 2) objektivní účel

7 Historický subjektivní výklad
Podstatou je skrytá premisa – fikce tzv. „racionálního zákonodárce“ často v podobě tohoto argumentu: Pokud by zákonodárce chtěl upravit i případ x, vztáhl by na něho pravidlo P. Zákonodárce je fikce (na rozdíl od jiných děl neexistuje skutečný „mens auctoris“ ), proto se nejedná o zjištění skutečného záměru, ale fiktivní úmysl zákonodárce – proto splývá prakticky s objektivním historickým výkladem prameny: dokumenty související se vznikem interpretovaného právního předpisu – důvodové zprávy, sněmovní tisky, články z této doby, předchozí právní úprava) - tzv. occasio legis

8 Aktuální objektivní teleologický výklad
Velmi moderní instrument Základem je idea: změně podmínek výkladu (dějinnost výkladu) „interpret musí být moudřejší, než zákonodárce“ (G. Radbruch) Cílem je zjistit, jaký smysl (účel) má vykládaný/á právní pojem, norma či institut v okamžiku výkladu Problém: vztah k právní jistotě – do jaké míry je právní text de dicto zdrojem právní jistoty adresátů práva?

9 Teleologická extenze interpret do vykládaného normativního textu vkládá „jiný smysl“, než který je dovoditelný z tohoto textu - řešení napětí mezi doslovným zněním právní normy a jejího účelu velmi podobný analogii a také tzv. rozšiřujícímu (tj. extenzívnímu) jazykovému výkladu Rozdíl: teleologická extenze jde za hranice právním společenstvím sdíleného významového pole interpretovaných pojmů V rozhodovací i advokátní praxi se tyto figury používají promiscue

10 Teleologická redukce určitý rozhodčí argument v případě, že jiné argumenty vedou k odlišným výsledkům (tj. analogie a eliminace) prostředek zaplnění mezer v zákoně, a to tzv. zastřených mezer Teleologická redukce se vztahuje ke zužujícímu (restriktivnímu) jazykovému výkladu Reductio ad absurdum Krajní poloha teleologické redukce Tzv. golden rule – vyloučení nesmyslného (neplausibilního a neakceptovatelného právního závěru) Skrytá premisa racionálního zákonodárce

11 Povaha věci Neurčitý pojem (skutkově-právní povaha)
racionální uspořádání právního vztahu tak, aby tento odpovídal očekávanému smyslu právní úpravy řešení právního případu dle potřeb praktického právního života Legislativní termín – příkaz teleologie: hraje úlohu korektivu vyžadujícího diskreci aplikační instituce, případě interpretaci neurčitého pojmu

12 Princip proporcionality
Moderní nástroj pro řešení kolize hodnot a principů (poměřování, vážení) Teoretické zdůvodnění principu proporcionality (R. Alexy – Theorie der Grundrechte) Východiskem je premisa, že hodnoty a principy jsou spolu s pravidly součástí systému práva, ale mají odlišnou strukturu PRINCIP X HODNOTA Jde o příbuzné pojmy Principy mají deontologický charakter (jsou to příkazy či zákazy) Hodnoty mají axiologický (hodnotící) charakter

13 Princip proporcionality
Ad PRINCIPY X HODNOTY Principy – otázka Co má být? Hodnoty – otázka Co je nejlepší? Hodnotová teorie Rozpracována německými autory z počátku 20. století Vztahovala se k období Výmarské republiky Představa objektivního systému hodnot v právu Tyto myšlenky potvrzeny i pozdější judikaturou BVerfGE 7, 198 (204) - Lüth BVerfGE 7, 377 (1958), Apothekenurteil (požadavek potřebnosti) Udělování licencí bavorským lékárnám – dostupnost služby občanům Problém kolize principů nebo hodnot Otázka volby hodnotících kritérií

14 Princip proporcionality
Kritika hodnotové teorie E. Forsthoff Zpochybnění: Objektivní existence hodnot Metodologické stránky hodnotové argumentace Metoda řešení kolize hodnot Pravidlo přednosti (pořadí hodnot) Alexy vychází z toho, že neexistuje univerzálně platné pořadí hodnot či principů, které by platilo pro každý případ interpretace základních práv Mechanismus poměřování (vážení) hodnot Abwägung (metoda považování – vážení) Verhältnismässigkeitsprinzip (proporcionalita)

15 Princip proporcionality
Metoda vážení (poměřování) Spočívá v tom, že jsou stanoveny tzv. preferenční věty, na základě nichž jsou porovnávány dotčené hodnoty (principy) v kontextu konkrétního právního případu Tzv. zákon vážení (poměřování) Čím více se od jedné hodnoty odhlíží (tzn. v daném případu se nenaplňuje, tím více se naplňuje hodnota (princip) konkurenční Vážení principů nepředstavuje úlohu typu „všechno nebo nic“, nýbrž jde o „optimalizaci působení práva ve společnosti“ Tzv. princip praktické konkordance (Konrad Hesse) Použit např. v rozsudku BVerfGE Krucifix (1995) Kolize náboženské svobody věřících osob a svobody přesvědčení osob bez vyznání Umístění kříže ve školách s povinnou školní docházkou porušuje svobodu vyznání

16 Princip proporcionality
Kritika vážení (poměřování) Nejedná se o objektivizovatelnou metodu Základem je subjektivismus a decisionismus Umožňuje libovůli Alexy se domnívá, že je možné vytvořit racionální model odůvodnění poměřování principů prostřednictvím lidskoprávního diskursu Principy jsou v jeho pojetí příkazy k optimalizaci

17 Proporcionalita v právní argumentaci
Principy mohou být nahlíženy jako: Pouhý katalog topoi Je možné je aplikovat libovolně Něco více – materiální teorie principů (E. W. Böckenförde) Je třeba poměřování a vážení

18 Princip proporcionality
Vymezení německým ústavním soudem (Bundesverfassunggericht – BVerfGe) v druhé polovině 20. stol. Zdrojem proporcionality je princip materiálního právního státu v kauzách: Lebach (svoboda tisku vs. ochrana osobnosti) BVerfGE 51, 324 Právo obviněného na ochranu života a tělesné nedotknutelnosti proti povinnosti státu zajistit trestněprávní ochranu

19 Proporcionalita a EU Čl. 52 Charty základních práv EU
Rozsah a výklad práv a zásad 1.   Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.

20 Princip proporcionality
Pojetí Ústavního soudu ČR (nález ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 8/06) v případech střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. jinými základními právy či svobodami: "....je třeba posuzovat účel (cíl) takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada proporcionality (přiměřenosti v širším smyslu), jež může být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů do práv a svobod. Tato obecná zásada zahrnuje tři kritéria posuzování přípustnosti zásahu. Prvním z nich je princip způsobilosti naplnění účelu (nebo také vhodnosti), dle něhož musí být příslušné opatření vůbec schopno dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného základního práva nebo veřejného statku. Dále se pak jedná o princip potřebnosti, dle něhož je povoleno použití pouze nejšetrnějšího - ve vztahu k dotčeným základním právům a svobodám - z více možných prostředků. Třetím principem je princip přiměřenosti (v užším smyslu), dle kterého újma na základním právu nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních."

21 Proporcionalita v judikatuře ÚS ČR
Je to určitý teleologický test kolize A) základních práv B) principů C) hodnot dnes: součást judikatury evropských ústavních soudů (zejména německy mluvící země, ale i Polsko, Slovensko) Struktura – kritéria (3 – 4 krokový test): Vhodnost Potřebnost Porovnání závažnosti (tzn. proporcionalita v užším slova smyslu) Minimalizace zásahu do základních práv (čl. 4 odst. 4 Listiny) Šetření podstaty a smyslu základních práv

22 Proporcionalita v judikatuře ÚS
Abstraktní kontrola norem Institut anonymního svědka (Pl. ÚS 4/94) Výklad čl. 4 odst. 4 Listiny jako příkazu k optimalizaci Kolize práva na obhajobu a práva vyjadřovat se ke všem prováděným důkazům Konkrétní kontrola ústavnosti Kauza rekognice (III. ÚS 25/01) Právo na obhajobu a bezpečnost státu (Pl. ÚS 41/02) Právo na uveřejnění informací o členství soudců v KSČ Odklony od standardního testu Extrémní disproporcionalita Neodůvodněná přednost jednoho práva před druhým

23 Proporcionalita v judikatuře NSS
Územní rozhodování (rozsudek NSS ze dne , č. 6 Ao 3/ ) vztahu mezi veřejným zájmem na odstranění dopravní závady v obci a soukromým zájmem vlastníka pozemků zahrnutých do koridoru dopravní infrastruktury Opatření obecné povahy Přiměřenost (proporcionalita) je součástí čtyřkrokového testu zákonnosti Kompetence k vydání OOP Procesní správnost postupu Meritorní správnost OOP Přiměřenost po soudu požadovat, aby provedl odbornou úvahu ve směru vážení důležitých veřejných zájmů či veřejného zájmu na jedné straně a ochrany vlastnictví navrhovatelů na straně druhé, pokud tuto úvahu před ním neprovedl z důvodu zaviněné pasivity navrhovatelů příslušný správní orgán Zákaz shromažďování (rozsudek NSS ze dne , čj. 8 As 7/ ) Řešení přímého střetu shromažďovacího práva s jiným ze základních lidských práv nelze zobecnit a musí se vždy odvíjet od konkrétních skutkových okolností za současného zohlednění principu proporcionality. Rozpuštění politické strany (rozsudek NSS ze dne , čj. Pst 1/ ) zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíli, tj. nenarušuje princip proporcionality mezi omezením práva sdružovat se v politických stranách a zájmem společnosti na ochraně jiných hodnot. Těmito hodnotami jsou zejména zájem na bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti a veřejném pořádku, předcházení trestným činům nebo ochrana práv a svobod druhých Podmínky výkonu živnostenského oprávnění (rozsudek NSS ze dne , čj. 9 As 69/ ) Výklad podmínky bezúhonnosti pro účely živnostenského zákona

24 Proporcionalita a teleologie
Vhodnost, potřebnost, proporcionalita Hodnotící kritéria, která mohou být naplněna různým obsahem při zohlednění účelu Subjektivní moment při provádění principu proporcionality Záleží na aplikační instituci, zda jej použije – podle Ústavního soudu je ovšem povinna test proporcionality užívat v situacích kolize základních práv Svévole poměřování, ztráta právní jistoty a negativní vývoj směrem k soudcovskému státu (Holländer, Filosofie práva, s. 165)

25 Meze teleologického přístupu
Teleologická interpretace by neměla vést k interpretaci tzv. contra legem Výjimka: v případě tzv. zákonného nepráva (gesetzliches Unrecht) je výklad contra legem odůvodnitelný Zneužití libovůle při výkonu státní moci Teleologie úzce souvisí s diskrecí Použití teleologie pouze tam, kde to vyžaduje sám právní případ („napětí mezi neúplností práva a denegatio iustitiae“)

26 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Princip proporcionality jako teleologická metoda výkladu"

Podobné prezentace


Reklamy Google