Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1 MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011

2 Obsah prezentace  události se zásahem jednotek požární ochrany  počty požárů- usmrcení, zranění, způsobené škody, uchráněné hodnoty,příčiny  tísňová volání  povodně  rozsáhlá cvičení  státní požární dozor  ochrana obyvatelstva  personální stav  10 let HZS ČR 2

3 33 Události se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2010 Plané poplachy 8 037 o 3 % méně Celkem 135 563 mimořádných událostí o 28% více proti roku 2009 Dopravní nehody 18 053 o 5 % méně Požáry 17 296 o 12 % méně Živelní pohromy 23 911 o 356 % více Úniky nebezpečných látek 5 300 o 10 % méně Technické havárie 62 964o 33 % více Ostatní mimořádné události 2 o 80 % méně z toho „ropných produktů“ 4 407o 12 % méně

4 4 Události se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2010 * Bez živelních pohrom

5 55 Počty požárů v letech 2004 - 2010

6 66 Počet osob usmrcených při požárech v letech 2005 - 2010

7 77 Počet osob zraněných při požárech v letech 2005 – 2010

8 88 Škody na majetku a uchráněné hodnoty při požárech Požáry v roce 2010 způsobily škody za 1, 956 mld. Kč. Hasiči před požáry uchránili majetek za 11,52 mld. Kč.

9 99 Požáry podle příčin v roce 2010 Rok 2009: Hra dětí s ohněm – 209 požárů Technické závady – 2 860 požárů Požáry : Komíny – 314 Topidla - 160

10 10 Požáry podle příčin v roce 2010 0,2%

11 Požáry v odvětvích hospodářství v roce 2010 11 Rok 2009 Doprava - 2310 požárů, usmrceno 26 a zraněno 167 osob Soukromé domácnosti- 2471 požárů, usmrceno 62 a zraněno 442 osob

12 12 Tísňová volání na linky 112 a 150  LTV 112 - 3 452 056 volání  LTV 150 - 568 414 volání  mimo TCTV - 26 644 volání Σ 112a150 = 4 047 114 volání (+0,5 %)

13 Bleskové povodně 2010  území České republiky: - 17. květen až 17 červen, - srpen;  10 oběti (8 osob utonulo, další 2 osoby zemřely v důsledku vzniklé situace)  Zasaženo bylo 551 obcí.  Vyhlášen stav nebezpečí. 13

14 Záchranné a likvidační práce  Hasiči bylo: o provedeno 15 674 zásahů, o nasazeno 9 323 hasičů, z toho 2 125 z HZS ČR, o nasazeno 3 372 jednotek PO.  ZÚ HZS ČR - 74 zásahů s těžkou technikou 14

15 Záchranné a likvidační práce  Hasiči bylo:  řízeně evakuováno 2 278 osob,  bezprostředně zachráněno 875 osob (152 pomocí vrtulníků).  zraněno 44 hasičů. 15

16 16 V roce 2010 proběhlo celkem 756 prověřovacích cvičení, většina z nich ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému 16 Cvičení HZS ČR

17 Cvičení „Železniční nehoda 2010“  duben 2010, Starý Plzenec,  součinnosti složek IZS při velké nehodě - srážce mezinárodního rychlíku s nákladním vlakem,  12 mrtvých a více než 150 zraněných osob,  účastnilo se cca 880 cvičících. 17

18 18

19 Destruction 2010 19  Mezinárodní cvičení – 22. až 26.6.  Nasazení psovodů se psy k vyhledání a záchraně osob ze zřícených budov

20 20

21 Klasifikace USAR týmu HZS ČR  Mezinárodní metodika INSARAG Guidelines and Methodology – formována OSN v r. 1991 (po negativních zkušenostech z koordinace záchranných prací mezinárodních týmů po zemětřesení v Arménii v roce 1988).  Rezolucí Valného shromáždění OSN 57/150 z 16. 12. 2002 nutnosti přípravy bylo rozhodnuto o nutnosti přípravy mezinárodních USAR týmů pro nasazení při mezinárodních záchranných operacích.  U HZS ČR jsou střední USAR týmy: HZS HMP od r. 1999, HZS MSK od r. 2007.

22  Od r. 2007 funguje v rámci MV-GŘ HZS ČR, HZS Praha a HZS MSK pracovní skupina, implementující INSARAG Metodiky do USAR týmů HZS ČR.  INSARAG Externí klasifikace (IEC). termín IEC byl od 11. do 14. 10. 2010 v Ostravě na H USAR, splnit se muselo 100 úkolů, v 27 scénářích a 9 sektorech, Na splnění úkolů dohlíželo 11 klasifikátorů a 12 pozorovatelů OSN

23 KŠ k následkům tornáda v ChaháriiVyhlášení rozkazu k nasazení H USAR Mentor Edward Pearn z GB Velitel H USAR mjr. Ing. Tomáš Hradil

24 24

25

26 Humanitární pomoc do zahraničí poskytnutá v roce 2010 Slovensko - 6.-10.června 2010,  povodňový odřad HZS MSK a ZÚ HZS ČR Polsko - květen a červen 2010 (150 hasičů)  HZS OlK,ÚlK, StčK,HZS hl.m. Prahy a ZÚ HZS ČR Maďarsko - květen 2010  100 tisíc kusů protipovodňových pytlů přivezeny do Maďarska příslušníky HZS MSK a Základny logistiky Olomouc 26

27 Finance vyčleněné na poskytování humanitární pomoci na rok 2010 - 73 mil. Kč. Celkový rozpočet na humanitární pomoc v roce 2010 činil 89,35 mil. Kč. Plánovaná částka byla navýšena o 15 mil. Kč (Usnesením vlády č. 73/2010-Haiti) a 5 mil. Kč (Usnesením vlády č. 787/2010 – Pakistán). 27 Humanitární pomoc do zahraničí

28 28 Kontrolní akce státního požárního dozoru v roce 2010 Celkem 12 933 kontrolních akcí ( v roce 2009 - 12 945) - 44,7 % bez závad Provedeno:  1 144 komplexních kontrol (v r. 2009 - 1 336 kontrol)  8 341 tematických kontrol (v r. 200 9- 7 859 kontrol)  3 448 kontrolních dohlídek (v r. 2009 – 3 750 kontrol) právnické a podnikající fyzické osoby - 12 516 kontrol fyzické osoby - 8 kontrol obce – 371 kontrol v kontrolní skupině jiného orgánu – 38 kontrol

29 29 Celorepublikové kontrolní akce v roce 2010 Kontrolovány byly:  prostory bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských a podobných areálů(1. etapa kontrol proběhla v r. 2009)  provozovatelé činností ve veřejném stravování(hotely, restaurace, pohostinství) provozovatelé činností v autoservisech a opravnách osobních vozidel  právnické osoby provozující činnost v národních parcích (Správa národních parků)  mimořádné tematické kontroly- odkališť, a kontroly z důvodu nepříznivého počasí

30 30 Státní požární dozor – stavební prevence v roce 2010  vydáno orgány státního požárního dozoru 74 861 stanovisek  účast na 2 231 územních a stavebních řízení  účast na 27 262 řízení o uvedení stavby do užívání  vyřízení dalších 5 042 obdržených žádostí

31 Správní rozhodnutí V roce 2010 bylo vydáno 457 správních rozhodnutí  z nich se 22 týkalo vyloučení věci z užívání a 15 zákazu činnosti. Dále bylo vydáno:  74 rozhodnutí k posouzení požárního nebezpečí  Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě byla uložena pokuta ve 238 případech v celkové výši 4 477 000 Kč.  Přestupek byl řešen u 49 případů a byly uloženy pokuty v celkové výši 146 000 Kč.  V rámci 984 uložených blokových pokut bylo vybráno 503 400 Kč 31

32 Zjišťování příčin vzniku požáru 2010 Orgány státního požárního dozoru zpracovaly:  9 559 spisů o požárech Pro vyšetření příčiny vzniku požáru bylo v roce 2010 taktéž vypracováno :  463 požárně technických expertíz (a to jak Technickým ústavem požární ochrany,chemickou laboratoří, ale i orgány PČR.) 32

33 Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 2010 Novela krizového zákona (1)  dne 30.12.2010 rozeslána Sbírka zákonů ČR, částka 149:  zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;  NV č. 431/2010 Sb., kterým se mění NV č. 4622000 Sb. k provedení některých ustanovení krizového zákona;  NV č. 431/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury;  účinnost k 1. lednu 2011. 33

34 Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 2010 Novela krizového zákona (2) hlavní důvody novelizace :  implementace Směrnice Rady EU č. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu;  úprava problematiky kritické infrastruktury na národní úrovni;  úprava vztahů a kompetencí v oblasti krizového řízení na ústřední, krajské a obecní úrovni (ORP). 34

35 Cvičení ZÓNA 2010  cvičení proběhlo ve dnech 22.-23. září 2010 na téma „Činnost orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje, složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou radiační havárií na JE Temelín“;  zúčastnilo se více jak 900 cvičících, cca 70 ks techniky, 100 hostů včetně zahraničních pozorovatelů;…  cíle cvičení byly splněny;  poděkování patří všem cvičícím složkám (zejména HZS JCK a ZÚ HZS ČR) a všem kteří se podíleli jak na cvičení tak na doprovodném programu pro hosty;  nyní probíhá fáze vyhodnocení cvičení, výsledný materiál bude projednán ve VCNP. 35

36 36

37 Vyhodnocení Harmonogramu opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020  zpracováno vyhodnocení harmonogramu (podklady od dotčených ÚSÚ);  součástí návrh nového (aktualizovaného) harmonogramu (příloha usnesení vlády);  projednáno ve VCNP dne 21.9.2010 (usnesení č. 327);  projednáno v BRS dne 19.10.2010 (usnesení č. 30);  projednáno ve vládě dne 1.12.2010 (usnesení č. 859 + příloha). 37

38 Vyhodnocení Harmonogramu opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020  vzato na vědomí vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020;  schválen Aktualizovaný harmonogramem realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, (příloha usnesení vlády);  zrušena příloha k usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 165 (harmonogram opatření …);  uloženo ministrům a vedoucím ústředních správních úřadů realizovat opatření obsažená v harmonogramu. 38

39 Národní humanitární základna ve Zbirohu Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu - slavnostně otevřena v listopadu 2010 Projekt spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie Cíl projektu –zdokonalení systému logistiky v případě mimořádných událostí – rychlejší přijímání a vysílání humanitární pomoci Základna bude také zapojena do logistické kapacity Evropské unie. 39

40 Personální stavy HZS ČR K 31.12. 2010 u HZS ČR – 9 226 příslušníků V roce 2010 skončilo služební poměr 645 příslušníků a 7 příslušníků bylo převedeno do jiného bezpečnostního sboru 40

41 Porovnání rozpočtu u HZS ČR 2010/2011 41

42 10 let HZS ČR v novém uspořádání

43 Celkový počet událostí 2001/2010 43

44 Celkový počet požárů 2001/2010 44 Celkové škody způsobené požáry v letech 2001-2010 dosáhly 22,4 mld. Kč

45 Celkový počet usmrcených u požárů 2001/2010 45

46 Celkový počet zraněných u požárů 2001/2010 46

47 Zachráněné osoby za 10 let HZS ČR Jednotky požární ochrany v období 2001-2010 bezprostředně zachránily a před hrozícím nebezpečím evakuovaly celkem 250 305 osob 47

48 48 Děkujeme za pozornost Tisková konference MV-GŘ HZS ČR 31.ledna 2011, Praha


Stáhnout ppt "MV-generální ředitelství HZS ČR tisková konference 31. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google