Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Řízení o přestupcích M. Horáková

3 Druhy správních deliktů  Přestupky  Jiné správní delikty: disciplinární pořádkové jiné SD FO jiné SD PO SD smíšené povahy

4 Další druhy SD 1/2  FO a PO  S všeobecným nebo speciálním subjektem  Se zaviněním nebo bez  S důkazním břemenem na VS nebo odpovědné osobě  Komisivní a omisivní  Poruchové a ohrožující

5 Další druhy SD 2/2  Hmotněprávní a procesněprávní  Projednávané ex offo nebo na návrh  Projednávané v rámci výkonu státní správy, územní samosprávy, zájmové samosprávy  Možno nebo nutno uložit sankci

6 § 51 a násl. z. o přestupcích  z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění  Provádí :  obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí  Jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon

7 Obce: přenesená působnost 1/2  Přestupky na úseku pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny  Proti pořádku v územní samosprávě  Proti veřejnému pořádku  Proti majetku proti občanskému soužití ( proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na blokové řízení )

8 Obce: přenesená působnost 2/2  Obecní úřad obce s rozšířenou působností: ve věcech, které spravují a ve věcech, kde není příslušný jiný správní orgán  Komise  Komise zřízená radou obce (podle z.č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v plat. znění)

9 Speciální úprava  Hl. město Praha: městské části podle svěřené působnosti a podle Statutu hl. města Prahy  § 53/4

10 Specializované správní úřady  Celní úřady  Finanční úřady  Úřady práce  Veterinární správa  Katastrální úřady

11 Komise k projednávání přestupků  3 členové  Předsedou je osoba s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků  O vyslovení viny a uložení sankce členové komise hlasují: usnášejí se většinou hlasů

12 Součinnost  Činnost vyvíjená vzájemně nepodřízenými subjekty pro splnění zákonného úkolu  Na jedné straně státní orgány, orgány Policie ČR a obce, kt. zjistí přestupek, k jehož projednání nejsou příslušné  Na druhé straně státní orgány příslušné k projednání přestupku

13 Oznámení jako forma součinnosti (§ 58)  Státní orgány, Policie ČR, obce - příslušným správním orgánům  Který přestupek je ve skutku spatřován  Známé důkazní prostředky prokazující spáchání přestupku, určitou osobou  Org. Policie ČR provede nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku

14 Pokrač.  K zajištění důkazních prostředků  Úřední záznam, přiloží se k oznámení  Oznámení musí být učiněno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl

15 Orgán Policie ČR jako oznamovatel  Věc odevzdá příslušnému orgánu  Věc odloží (není dáno podezření z p., p. nelze projednat, nezjistí se do 1 měsíce ode dne, kdy se o p. dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že přestupek spáchala urč. osoba  Dozví-li se o p. od občana, je Policie povinna jej na jeho žádost vyrozumět o provedených opatřeních

16 Podávání vysvětlení  Povinen je každý  K prověření došlého oznámení  Možnost odepření (ze zákonných důvodů)  Odmítnutí podání vysvětlení, nedostavení se na výzvu k podání vysvětlení: sankcí je pořádková pokuta

17 Odložení věci 1/3  Bez zahájení řízení: osoba podezřelá nemá 15 let věku, požívá výsad a imunit podle MP nebo zákona, je nebo byla nepříčetná nebo zemřela před začátkem řízení  Bagatelní sankce za přestupek vzhledem k sankci, která byla nebo bude uložena v trestním řízení

18 Odložení věci 2/3  Oznámení neodůvodňuje zahájení ř.  O skutku se koná trest. ř ízení nebo řízení u jiného spr. org.  Bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a je považováno za dostačující  Zánik odpovědnosti  Návrh byl podán opožděně

19 Odložení věci 3/3  Spr. org. nezjistí do 60 dnů, kdy se o p. dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti urč. osobě  Rozhodnutí o odložení věci se nevydává  Povinnost vyrozumět poškozeného

20 Zahájení řízení  Z moci úřední  Na návrh: § 49/1b), c) občanské soužití, § 50 majetek  Podkladem je: oznámení, poznatek org. vlastní činnosti, postoupení věci OČTŘ  Zahájení: bezodkladně, nejpozději do 60 dnů  Návrhové:příslušnému spr. org., nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy se navrhovatel dozvěděl o spáchání přestupku

21 Návrh  Náležitosti:označení osoby postižené, označení pachatele, kde, kdy a jak byl přestupek spáchán  Je možné jej vzít zpět  Pokus o smír

22 Účastníci řízení  Obviněný z přestupku  Poškozený  Vlastník věci  Navrhovatel

23 Ústní jednání  Obligatorní stádium řízení  Jádro jednání  Je neveřejné

24 Prostředky zajišťující účel a průběh řízení  Předvolání  Předvedení  Pořádková opatření  Předběžná opatření

25 Vydání a odnětí věci  Zásah do zákl. práv a svobod  Ten, kdo má u sebe věc důležitou pro řízení (zjištění stavu věci, věc, která může být prohlášena za propadlou nebo zabranou) je povinen na výzvu spr. org. ji vydat  Pokud ji nevydá, může být věc rozhodnutím odejmuta  Odvolání nemá odkladný účinek  Pokud věc vydaná nebo odňatá není prohlášena za propadlou nebo zabranou, musí být navrácena

26 Ukončení řízení: zastavení  Obligatorně: § 76/1  Fakultativně: § 76/2  Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení:přípustné pouze podle § 76/3 (podle odst.1 a), b), c),j)

27 Rozhodnutí ve věci: § 77  Zásada zákonnosti  Příslušným orgánem  Spolehlivě zjištěný stav věci  Obligatorní obsahové náležitosti (výrok, odůvodnění, poučení o odvolání)

28 Výrok  O vině musí obsahovat:  Identifikaci obviněného  Odkaz na právní předpis  Popis skutku  Druh a výměru sankce

29 Přezkum rozhodnutí  Opravné prostředky: odvolání, rozklad, obnova řízení  Dozorčí prostředky: přezkumné řízení  Soud: podle s.ř.s.

30 Odvolání: § 81 1/2  Nepravomocné rozhodnutí  Plně obviněný z přestupku  U mladistvého i jeho zákonný zástupce a org. péče o dítě  Do 15 dnů od oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal  Autoremedura

31 Odvolání: § 81 2/2  Devolutivní účinek  Zákaz reformatio in peius  Rozhodnutí o odvolání je konečné

32 Časový aspekt  Nutné rozhodnout ve lhůtě 1 roku od spáchání přestupku  Ve lhůtě je nutné pravomocně rozhodnout i o podaném odvolání

33 Blokové řízení  Zkrácené řízení  Přestupek byl spolehlivě zjištěn  Nestačí domluva  Obviněný uznal vinu  Obviněný je ochoten zaplatit pokutu  Proti rozhodnutí se nelze odvolat  Bloková pokuta

34 Příkazní řízení  Ne proti mladistvému  Ne proti návrhovému přestupku  Byl spolehlivě zjištěn stav věci a věc nebyla projednána v blokovém řízení  Sankce: napomenutí a pokuta  Odpor: do 15 dnů od doručení příkazu


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google