Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VŠFS – KS LS 2006/2007 Konzultace 3 31. 3. 2007 Strukturální fondy EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VŠFS – KS LS 2006/2007 Konzultace 3 31. 3. 2007 Strukturální fondy EU."— Transkript prezentace:

1 1 VŠFS – KS LS 2006/2007 Konzultace 3 31. 3. 2007 Strukturální fondy EU

2 2 OSNOVA 1. Cíl konzultace 2. ESF 3. EAGGF 4. FIFG 5. ERDF 6. ISPA, SAPARD, PHARE, EIB 7. Iniciativy Společenství

3 3 ad 1 - Cíl Po stručné informaci o cílech S/R/P charakterizovat finanční nástroje (iniciativy) její realizace.

4 4 ad 2 -Evropský sociální fond (European Social Fund) Založen 1957 (ŘS) v r. 1957, fungovat začal až v r. 1961. Pokrýval všechny cíle,mimo původního 5a. V období 2000-06 přispíval k financování Cíle 1,2,3, Iniciativy Equal a na významná inovační opatření. Podpora vzdělávacích systémů v hospodářsky zaostávajících regionech. Je určen pro odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a začleňování mladistvých do ekonomiky.

5 5 ad 2 – 1. pokračování ESF je zaměřen na tyto aktivity:  podpora víceletých programů zaměstnanosti, pomoc mladým při vstupu na trh práce;  podpora rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce;  zlepšování systému vzdělávání a výcviku;  podpora kvalifikovaných PS;  podpora pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje;  implementace iniciativy EQUAL  Iniciativa EU LEADER+.

6 6 ad 3 – EAGGF – European Agriculture Garantee and Quidance Fund ( Evropský zemědělský záruční a usměrňovací fond) Byl založen v r. 1962. Je rozdělen do 2 sekcí: garanční a orientační. Sekce garance: téměř 95 % všech výdajů fond, jsou z ní hrazena veškerá opatření SZP, malá část pro Cíl 2. Garance směřují především do cenové oblasti a jsou určeny na exportní subvence a vnitřní intervence.

7 7 ad 3 – 1. pokračování Sekce orientace – přes 5 % prostředků fondu. V období 2000-06 prostředky využívány pro Cíl 1, Leader+, případně i pro Cíl 2. Sekce orientace se podílí na financování strukturální a sociální politiky (modernizace farem, zlepšování infrastruktury na venkově, podpora vzdělávání a výzkumu, pomoc v odbytu a zpracování).

8 8 ad 3 – 2. pokračování EAGGF – podpora: investice do zemědělských holdingů; podpora mladých farmářů (do 40 let); podpora profesního vzdělávání; podpora zemědělců při předčasném odchodu do důchodu; kompenzace za hospodaření v oblastech s nepříznivými přírodními podmínkami a s přísnějším ekologickým režimem;

9 9 ad 3 – 3. pokračování podpora a rozvoj lesnictví; podpora zpracování a marketingové strategie zemědělských výrobků. rozvoj venkova (služby, podpora místní ekonomiky, podpora turistiky, řemesel apod.).

10 10 ad 4 – FIFG ( Financial Instrument of Fisheries Guidance – Fond na podporu rybolovu) Začal fungovat od r. 1993; přispívá k financování Cíle 1a regionům mimo Cíl 1 (až 0,5 % celkové alokace SF a na významné inovace); je zaměřen na oblast rybolovu; cíl: podpora strukturálních opatření v rybářství a aqakultury, zpracovatelském průmyslu a marketingu ryb a rybích výrobků, aby trvalá vyváženost mezi zdroji ryb a jejich lovem.

11 11 ad 4 – 1. pokračování Konkrétní podpora:  podpora konkurenceschopnosti perspektivních podniků v odvětví  obnova a modernizace rybářských lodí, rozvoj rybářských přístavů  podpora mořských kultur  podpora a ochrana chovu ryb  revitalizace oblastí závislých na rybolovu.

12 12 ad 5 – ERDF (European Regional Development Fund – Evropský fond regionálního rozvoje) Založen 1975, výrazně reformován 1989; Cíl 1 a 2, Iniciativy Společenství Interreg III, Urban II a inovace a rychlou pomoc; zaostávající regiony – podpora růstu konkurenceschopnosti MSP, spolufinancování transferu technologií a informací mezi podniky, investice do trvalých pracovních míst, do infrastruktury, oživení průmyslu, upadajících měst, venkovských oblastí a oblastí závislých na rybolovu, investice do zdravotnictví a vzdělání.

13 13 ad 5 – 1. pokračování Podpora z ERDF se týká:  hospodářsky zaostávajících regionů (HDP/ob nižší než 75 % průměru EU);  regionů s odeznívající průmyslovou výrobou – nezbytná restrukturalizace regionální ekonomiky;  regionu, u kterých podpora rozvoje venkovské oblasti;  přesně vymezená doba a konkrétní NUTS.

14 14 ad 5 – 2. pokračování Konkrétní aktivity z ERDF: regiony spadající pod Cíl 1:  investice do infrastruktury – v rámci TEN (doprava, telekomunikace, energie);  vzdělání a zdraví  ochrana ŽP;

15 15 ad 5 – 3. pokračování regiony pod Cíl 2:  regenerace průmyslových oblastí a stagnujících městských oblastí;  revitalizace venkovských oblastí nebo oblastí závislých na rybolovu regiony spadající pod Cíl 1+2:  přímé investice do výrobního sektoru k vytvoření nových pracovních míst;  podpora MSP a místního rozvoje  posílení výzkumných a vývojových kapacit regionů.

16 16 ad 5 – 4. pokračování V rámci území EU:  ekonomická a sociální regenerace stagnujících městských oblastí – iniciativa URBAN (hospodářská a sociální obnova a rozvoj měst a příměstských oblastí postižených strukturálními krizemi);  podpora přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce v rámci INTERREG III.

17 17 ad 6 – ISPA, SAPARD, PHARE, EIB Předvstupní nástroje ISPA (Instrument for Structural Policy for Pre-Accession) r. 1999 – finanční nástroj pro urychlení potřebných změn v kandidátských státech – dopravní infrastruktura; SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Development) – jako ISPA – pro předvstupní pomoc – restrukturalizace v zemědělství pro kandidátské země EU.

18 18 ad 6 – 1. pokračování PHARE (Poland and Hungary Assistance for Economic Restructuring) – mimo SF, ale plní strukturální a regionální funkce; založení 1989 – 24 států – na pomoc hospodářské transformace východoevropských zemí; 1992 rada ES začlenila pod Evropské dohody.

19 19 ad 6 – 2. pokračování Na čerpání SF – jednotná hranice pro nárok: pod 75 % průměru HDP/1 ob. EU; u Kohezního fondu: stát musí mít HDP/1 ob. menší než 90 % ; výše komunitárních prostředků – se může pohybovat - 50 % celkových nákladů, výjimečně 75 %; minimální participace státu či regionu činí 25 %; ISPA a SAPARD 75% hranici pro financování z komunitárních fondů.

20 20 ad 6 – 3. pokračování Zásady přidělování prostředků a principy fungování fondů: koncentrace; partnerství; programování adicionality monitorování a kontroly; subsidiarity; solidarity.

21 21 ad 6 – 4. pokračování Význam EIB (1957/1958) není SF, má právní subjektivitu; úkol: napomáhat rozvoji společného trhu; účast na rozvojových programech mimo EU – aktivity možné až ve 130 zemích, s nimiž má EU smlouvy o hospodářských vztazích; hlavní směry poskytování prostředků EIB: regionální rozvoj, růst konkurenceschopnosti, integrační akce, infrastruktura pro EU, energie, ŽP, rozvoj měst.

22 22 ad 7 – Iniciativy Společenství Interreg III (2000 – 2006) podpora mezinárodní spolupráce v EU (harmonický a vyvážený rozvoj území); financování: ERDF; tři oblasti:  přeshraniční spolupráce (podpora rozvoje mezi hraničními regiony);  nadnárodní spolupráce: územní integrace EU-15 s KZ a ostatními přilehlými zeměmi;  meziregionální spolupráce: výměna zkušeností mezi regiony, zejména u meziregionálních projektů.

23 23 ad 7 – 1. pokračování LEADER+ iniciativa pro rozvoj venkova od r. 2000; iniciativa zaváděna (např.)  spolupráce mezi venkovskými územími v 1 nebo více ČZ – sdílení know-how a lidských a finančních zdrojů;  zabezpečení všech venkovských oblastí telekomunikačními sítěmi;  strategie integrovaného rozvoje venkova.

24 24 ad 7 – 2. pokračování Leader+ financován z orientační sekce EAGGF. EQUAL nadnárodní spolupráce – boj proti všem formám diskriminace; pomoc ve 4 oblastech (zaměstnanost, podnikání, adaptace, rovné příležitosti); financování z ESF.

25 25 ad 7 – 3. pokračování URBAN II hospodářská a sociální obnova měst a čtvrtí v krizi; finance z ERDF; opatření pro 50 oblastí s vlastním problémem; oblasti zařazovány do Cílů 1 a 2; projekty financovány max. 75 % celkových nákladů projektu v Cíli 1 a do 50 % v ostatních částech; EIB poskytuje půjčky; alokace prostředků do ČS závisí na počtu obyvatel v městských oblastech a na míře nezaměstnanosti v těchto oblastech.


Stáhnout ppt "1 VŠFS – KS LS 2006/2007 Konzultace 3 31. 3. 2007 Strukturální fondy EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google