Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice"— Transkript prezentace:

1 Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice

2 Otevřená ekonomika Vývoz a dovoz (viz model s přímkou pod úhlem 45 stupňů). NX = X – M, M = Ma + m*Y Mění-li se X nebo M (Ma), mění se AD, v modelu s přímkou 45 stupňů dochází k posunu AD nahoru nebo dolů o změnu X nebo Ma. Obrázek znázorňuje posun AD v důsledku růstu X nebo poklesu Ma. Změna X a Ma mj. závisí na změně kursu.

3 Nominální a reálné kursy
Rozlišujeme: - nominální měnový kurs (kurs ve směnárně, bance …) - reálný měnový kurs: R = E*(Pf/P) R = reálný měnový kurs, E = nominální měnový kurs (ve struktuře: 1 jednotka zahraniční měny = x jednotek domácí měny, např. 1EUR = 30 Kč), Pf= zahraniční cenová hladina, P = domácí cenová hladina Zhodnocení R: -cenové hladiny se nemění, E zhodnocuje (dříve 1EUR = 30 Kč, nyní 1EUR = 25 Kč) - E se nemění, P roste rychleji než Pf. Znehodnocení opačné příčiny. Znehodnocení zlevňuje vývoz – vyvážíme více, Y roste (v modelu 45 stupňů posun AD dolů), zhodnocení opačné účinky.

4 Křivka IS a kurz Z předchozího plyne: na posun AD v modelu s přímkou 45 stupňů působí nejen změna úrokové míry, ale i změna reálného kursu. Díky posunu R se mění i rovnovážná úroveň výstupu. Tato skutečnost se musí odrazit v rovnici křivky IS. Rovnice křivky IS: Y = α*(A – b*i + v*R), v = koeficient závislosti změny Y na změně R rovnice zahrnuje zhodnocení nebo znehodnocení měny α = 1/(1-c(1-t)+m) = výdajový multiplikátor ve čtyřsektorové ekonomice.

5 Rovnováha IS a LM v čtyřsektorové ekonomice
Matematicky: Y = γ*(A + v*R) + β*(M/P). Graficky: zatím se nic nemění, IS pouze závisí také na změnách R (viz předcházející snímek), pokud R zhodnocuje, posouvá se IS doleva dolů, znehodnocení opačně. Z předcházejícího by se zdálo: chceme-li zvýšit rovnovážnou úroveň Y, stačí stále znehodnocovat. To ovšem nejde. Jednak proto, že znehodnocovat nemohou všechny země, jednak proto, že změna R sice vede ke změně NX, ale tato změna NX se zároveň odráží ve změně NFI. Dochází tedy ke změně platební bilance (BP). Znehodnocování měny způsobuje nerovnováhu na zahraničním trhu. Naši analýzu tedy musíme rozšířit o zahraniční trh, To lze udělat prostřednictvím platební bilance, respektive křivky platební bilance.

6 NX a NFI NFI = čisté zahraniční investice, NFI = FIH-HIF, FIH = investice zahraničních subjektů v tuzemsku, HIF = investice tuzemských subjektů v zahraničí, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy. Obdobně: NX = X-M, kladný rozdíl: získáváme devizové rezervy.

7 Vztah NX a NFI Pokud (dlouhodobě) vyvážíme více než dovážíme, získáváme devizy (devizové rezervy). Tyto devizy neschováváme pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale jsou nějak použity – nikoliv na M (ten je menší než X), ale na HIF. Opačně: pokud (dlouhodobě) více dovážíme než vyvážíme, získávají zahraniční subjekty domácí měnu. Ta není schována pod polštářem ani neleží nečině na účtu v bance, ale je nějak použita – nikoliv na X (X z tuzemska – X je menší jak M), ale na FIH. Dlouhodobě tedy musí platit: NX = - NFI, respektive –NX = NFI Krátkodobě daná rovnost platit nemusí, příslušná měna nemusí být používána na HIF, respektive FIH.

8 Křivka BP (rovnováhy platební bilance, balance of payments)
BP = platební bilance Platební bilance v praxi: - běžný účet (CA): X a M - kapitálový účet: některé neekonomické operace, lze zanedbat - finanční účet (CF): HIF a FIH Platební bilance musí být dlouhodobě v rovnováze. Pokud je CA (tj. NX) přebytku, musí být CF (tj. NFI) záporné a opačně. Co ovlivňuje NFI? Zejména i, respektive úrokový diferenciál mezi domácí a zahraniční úrokovou mírou NFI záporné: domácí i nižší než zahraniční i, tuzemské subjekty investují více v zahraničí NFI kladné: domácí i vyšší než zahraniční i, zahraniční subjekty investují více v tuzemsku

9 Křivka BP NX = X-M, = X-Ma-m*Y. Tj. roste-li Y, NX se snižuje. Malá hodnota domácího Y: kladné NX, vysoká hodnota domácího Y: záporné NX. Existuje právě jedna hodnota Y, při níž: NX = 0. NX (CA): je kladné: potom NFI (CF) musí být (dlouhodobě) záporné ve stejné výši, tj. domácí úroková míra musí být nízká (nižší než v zahraničí) – v tuzemsku neinvestují zahraniční subjekty, tuzemské subjekty investují v zahraničí. NX (CA): je záporné: potom NFI (CF) musí být (dlouhodobě) kladné ve stejné výši, tj. domácí úroková míra musí být vysoká (vyšší než v zahraničí) - zahraniční subjekty (masivně) investují v tuzemsku. Lze potom sestrojit všechny kombinace Y a i, pro něž platí CA (NX)= -CF (-NFI). Pokud takto sestrojené kombinace spojíme, dostaneme křivku BP = křivka rovnováhy platební bilance.

10 Grafické odvození BP

11 Tvary BP Strmá BP: domácí a zahraniční úrokové míry se hodně liší – kapitál neproudí přes hranice (existují nějaké překážky). Plochá BP: domácí a zahraniční úrokové míry se neliší – kapitál proudí přes hranice (neexistují nějaké překážky). Pozn.: pokud je i doma větší než i v zahraničí, tak při pohybu kapitálu zahraniční kapitál jde do tuzemska, což zdražuje cenu tuzemských aktiv a i v tuzemsku klesá. Opačně pokud i doma je nižší než i v zahraničí. Pokud se BP posouvá ze strmého v plošší tvar: omezují se restrikce pro pohyb kapitálu.

12 Posuny BP a body mimo BP Posuny
Nemění se sklon křivky BP, posouvá se z jednoho místa v jiné. Znehodnocení R: více vyvážíme - posun BP doprava dolů Zhodnocení R: opačně Body mimo BP: nalevo: přebytek BP – Y je jako na křivce, ale i je vyšší: dochází tedy k přílivu kapitálu, příliv kapitálu i snižuje napravo: deficit BP - Y je jako na křivce, ale i je nižší: dochází tedy k odlivu kapitálu, odliv kapitálu i zvyšuje

13 Rovnováha IS-LM-BP Rovnováha: v rovnováze je trh statků, trh peněz i zahraniční trh (NX a NFI). Graficky: všechny tři křivky se protínají v jednom bodě. Pokud se neprotínají – je nerovnováha. Stačí analyzovat, kde se IS a LM protínají: - nad BP: potom je platební bilance v přebytku (získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny, poklesu NX a posunu IS doleva dolů až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. - pod BP: potom je platební bilance v deficitu (dochází k odlivu domácí měny). To vede ke znehodnocování domácí měny, růstu NX a posunu IS doprava nahoru až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě.

14 Nerovnováha IS-LM-BP

15 Nerovnováha v režimu pevného kurzu
Zatím jsme nepředpokládali, že CB něco dělá s kursem. V režimu pevného kurzu však musí CB intervenovat. Pevný kurz: CB se zavazuje držet kurs vůči cizí měně na určité hodnotě (např. na hodnotě 1EUR = 30 Kč). V praxi: CB se zavazuje držet kurs v malém pásmu kolem určité hodnoty (např. +- 2,5 % okolo 30 Kč za 1 EUR). V současnosti se pevný kurs příliš nepoužívá. Pokud budeme chtít zavést EUR, budeme muset mít 2 roky před zavedením pevný kurs. Pružný/pohyblivý kurs: kurs domácí měny vůči zahraniční měně může nabývat libovolných hodnot (viz současný vývoj Kč vůči EUR, USD, GBP).

16 Pevný kurz I Při pevném kursu musí CB intervenovat, pokud se skutečná hodnota kursu liší od hodnoty, kterou se CB zavázala držet. Model se potom chová jinak, než je uvedeno na předcházejícím snímku. Při pevném kursu musí CB vždy intervenovat, pokud se ih odchýlí od iw (neřešíme teď proč k odchýlení došlo) a dochází k tlaku na zhodnocení nebo znehodnocení měny. Intervence znamená zvýšení množství peněz v oběhu (CB nakupuje zahraniční měnu) nebo snížení množství peněz v oběhu (CB nakupuje domácí měnu), čili dochází k posunu LM – při nákupu zahraniční měny posun LM doprava dolů, při nákupu domácí měny posun LM doleva nahoru.

17 Pevný kurz II – výhody a nevýhody
Výhody: - kurz působí jako kotva, nedochází ke zdražování dovážených statků - jistota pro subjekty, mohou jasně kalkulovat s náklady a výnosy, není třeba se zajišťovat, nedochází k růstu nákladů při zahraničních operacích Nevýhody: - CB nemůže provádět samostatnou politiku, nutnost intervenovat může vést buď k inflaci nebo k nezaměstnanosti - pokud zhodnocuje zahraniční měna, na kterou je domácí měna navázána a nejsou předpoklady pro zhodnocování domácí měny, zhoršuje pevný kurs vývoz do ostatních zemí Př.: je pevný kurs 1EUR = 30 Kč. EUR vůči USD zhodnocuje. Potom koruna vůči USD též zhodnocuje a klesá český vývoz do USA.

18 Pevný kurs – intervence CB I
Křivky IS a LM se protínají nad křivkou BP (neřešme proč). Potom je platební bilance v přebytku (získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny. CB musí intervenovat – nakupovat zahraniční měnu a prodávat domácí měnu. To zabraňuje zhodnocování. LM se potom posouvá doprava dolů do bodu, kde se všechny křivky protnou.

19 Pevný kurs – intervence CB II
Křivky IS a LM se protínají pod křivkou BP (neřešme proč). Potom je platební bilance v deficitu (získáváme domácí měnu). To vede ke znehodnocování domácí měny. CB musí intervenovat – nakupovat domácí měnu a prodávat zahraniční měnu. To zabraňuje znehodnocování. LM se potom posouvá doleva nahoru do bodu, kde se všechny křivky protnou.

20 Model IS-LM-BP při dokonalé kapitálové mobilitě
Dokonalá kapitálová mobilita: kapitál může neomezeně proudit přes hranice. Úrokové míry se potom vyrovnávají, domácí úroková míra (ih) musí být na úrovni světové úrokové míry (úrokové míry v ostatních zemích). Světová úroková míra: iw Pokud by se úrokové míry lišily, tak by kapitál přicházel (ih > iw) nebo odcházel (ih < iw). Příchod vede k růstu ceny domácích aktiv (např. akcií a dluhopisů) a tedy k poklesu ih, odchod má opačné účinky. V dnešním světě je kapitál velmi mobilní, realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě. Při dokonalé kapitálové mobilitě je BP vodorovná a to na úrovni světové úrokové míry, tj. domácí úroková míra odpovídá vždy světové úrokové míře. Úrokové míry se v jednotlivých zemích liší, v rozdílu je zahrnuto riziko země, nejistota, kulturní a právní prostředí, atd. (v případě nominální úrokové míry též rozdílné míry inflace v jednotlivých zemích).

21 Nerovnováha při dokonalé kapitálové mobilitě
Platí výše uvedené: - Pokud se IS a LM protínají nad BP: potom je platební bilance v přebytku (získáváme devizové rezervy). To vede ke zhodnocování domácí měny, poklesu NX a posunu IS doleva dolů až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. - Pokud se IS a LM protínají pod BP: potom je platební bilance v deficitu (dochází k odlivu domácí měny). To vede ke znehodnocování domácí měny, růstu NX a posunu IS doprava nahoru až do bodu, kde se IS, LM a BP protínají v jednom bodě. Všechno zde uvede o platí pouze v režimu pružného kurzu. Při pevném kurzu musí CB intervenovat. Viz fiskální a monetární politika při pevném a pružném kursu (tzv. Mundell-Flemingův model).

22 Pevné kursy – fiskální politika (expanze)
Nejprve je rovnováha. Fiskální expanze (růst G, TR nebo snížení t) vede k posunu IS doprava nahoru. Domácí úroková míra ih je větší než iw, dochází k přílivu kapitálu a tlaku na zhodnocování domácí měny. CB však musí intervenovat, nakupovat zahraniční měnu, což vede k monetární expanzi Křivka LM se posouvá doprava dolů až do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP, Y roste. Fiskální restrikce: vše je opačně (Y klesá). Fiskální politika je účinná.

23 Pevné kursy – monetární politika (expanze)
Nejprve je rovnováha. CB zvětší nabídku peněz – posun LM doprava dolů. Domácí úroková míra ih je nižší než iw, dochází k odlivu kapitálu a tlaku na znehodnocování domácí měny. CB však musí intervenovat, nakupovat domácí měnu, což vede k monetární restrikci. Křivka LM se posouvá zpět doleva nahoru až do bodu původní rovnováhy. Y se nemění. Monetární restrikce: opačně, ve výsledku se ovšem Y též nemění. Monetární politika je neúčinná.

24 Pružné kurzy – fiskální expanze
Při pružných kursech CB nemusí zasahovat. Nejprve rovnováha. Fiskální expanze (růst G, TR nebo snížení t)vede k posunu IS doprava nahoru. Domácí úroková míra ih je větší než iw, dochází k přílivu kapitálu a tlaku na zhodnocování domácí měny. CB nezasahuje. Zhodnocení snižuje X a vede k poklesu NX. IS se posouvá zpět do původní rovnováhy, Y se nemění. Fiskální restrikce: opačně, ve výsledku se Y též nemění. Fiskální politika neúčinná.

25 Pružné kursy – monetární expanze
Při pružných kursech CB nemusí zasahovat. Nejprve je rovnováha. CB zvětší nabídku peněz – posun LM doprava dolů. Domácí úroková míra ih je nižší než iw, dochází k odlivu kapitálu a tlaku na znehodnocování domácí měny. CB neintervenuje. Znehodnocení měny vede k růstu X a NX, IS se posouvá doprava nahoru do bodu nové rovnováhy IS-LM-BP. Y roste. Monetární restrikce: restrikce: vše je opačně (Y klesá). Monetární politika je účinná.

26 Zhodnocení Mundell-Flemingova modelu
Mundell-Flemingova model: zkoumá účinky fiskální a monetární expanze při různých kurzových systémech za předpokladu dokonalé kapitálové mobility. Realita se blíží dokonalé kapitálové mobilitě. Model poukazuje na omezené účinky fiskální expanze při pružných kurzech. Model se tváří, že při pružných kursech je monetární expanze účinná. Ale: … dříve nebo později ekonomika narazí na své produkční možnosti, monetární expanze povede k inflaci. V dobách krize se pohyb kapitálu poněkud omezuje – investoři si nejsou jisti, zda se jim investice vrátí. Fiskální politika tak může být účinná i při pružných kursech, nicméně i zde ekonomika narazí na své produkční možnosti. Stále se jedná o poptávkově orientovaný model – neřešíme, jak se produkuje.


Stáhnout ppt "Model křivek IS-LM v otevřené ekonomice"

Podobné prezentace


Reklamy Google