Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace aktivita a) investiční podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace aktivita a) investiční podpora."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb Praha 2. září 2011 Mgr. Ivana Příhonská

2 Výzva č. 7 IOP, oblast intervence 3.1 Datum vyhlášení výzvy: 7. července 2011 Zveřejněna na: http://www.mpsv.cz/cs/11024 a www.strukturalni-fondy.cz/iop Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013 Alokovaná částka pro výzvu: 803.029.000,- Kč (682.574.650,- Kč SF, 120.454.350,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: - kraje - obce 26 vybraných zařízení pro proces transformace

3 Podpora bude zaměřena na: - domácnosti uživatelů, - zázemí pro ambulantní služby a denní programy, - zázemí pro terénní služby, - zázemí pro management, - humanizaci - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních. Změna Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (příloha č. 1b Příručky pro žadatele a příjemce) – změna v technických a finančních limitech. Zaměření a podmínky podpory

4 Harmonogram realizace projektů Činnosti Počet pracovn í ch dnů od ukončen í předchoz í činnosti Počet pracovn í ch dnů od předložen í projektu Posouzen í přijatelnosti projektů 5 od převzet í ž á dosti 5 Kontrola form á ln í ch n á ležitost í 2 7 Hodnocen í projektu 25 32 Ex-ante analýza rizik5 37 Kontroly ex-ante10 47 Schvalov á n í projektů výběrovou komis í (VK) Minim á lně 5x ročně x Vyd á n í Registračn í ch listů a Podm í nek k registračn í mu listu akce 2 (od doručen í z á pisu z výběrov é komise) x Vyd á n í Rozhodnut í o poskytnut í dotace do 3 měsíců od schválení výběrovou komisí x

5 Výzva s průběžným příjmem žádostí Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v tištěné podobě v originále a 1x v elektronické podobě (CD/DVD) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (viz příloha č.3 Seznam kontaktních míst). Nutné dodržet závazné termíny určené kraji (možnost opoždění o 2 měsíce). Předkládání žádostí o podporu

6 Povinné přílohy předkládané s žádostí o podporu Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Pověření statutárním orgánem Transformační plán Specifické indikátory a indikátor výstupu (bez naplnění kapacity) Investiční záměr (úpravy a doplnění) Zadávací dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace (je-li k dispozici) Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Doklad o partnerství Čestné prohlášení o využití majetku Výpočet příjmů projektu Potvrzení o zařazení projektu do IPRM Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky (je-li k dispozici)

7 Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky. (Metodika zadávání zakázek) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele s výkazem výměr Aktualizovaná vstupní data na formulářích EDS ( S 05 110 až S 05 160). Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení/úpravy/upřesnění v Registračním listu. Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh (zejména položkový rozpočet, harmonogram, platební kalendář). Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci. Pravomocné stavební povolení. České prohlášení příjemce o dodatečném neuplatnění nároku na odpočet DPH. Povinné přílohy předkládané nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

8 Monitorovací indikátory V žádosti se uvádí indikátor výsledku:  Alternativn í soci á ln í služby pro osoby se zdravotn í m postižen í m V příloze žádosti Specifické indikátory a indikátor výstupu  Kapacita nově vzniklých či humanizovaných služeb (indikátor Naplnění kapacity sociálních služeb zrušen, podmínka naplnění kapacity zůstává stejná)  Zařízení realizující transformaci Indikátor výsledku má minim á ln í hodnotu 1; specifick é indikátory jsou vzájemně provázány; indikátor výstupu určuje konkrétn í zařízení, jehož uživatelů se daný projekt dotkne. Indikátory mus í být udrženy od doložen í po celou dobu udržitelnosti (tj. 5 let od ukončen í realizace projektu).

9 Naplnění monitorovacích indikátorů Doložení do závěrečného vyhodnocen í akce:  Alternativn í soci á ln í služby pro osoby se zdravotn í m postižen í m  Kapacita nově vzniklých či humanizovaných služeb  Zař í zen í realizuj í c í transformaci -rozhodnut í m o registraci služby, popisem realizace poskytovan é služby či jiný intern í dokument Na vyžádání doložení naplněn í Kapacity nově vzniklých či humanizovaných služeb -u AS a TS nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu ze 70 %, u PS nejpozději do 12 měs í ců od ukončen í realizace projektu z 80% -písemnými smlouvami poskytovatelů s uživateli služeb

10 Monitorování postupů projektu Povinnost í př í jemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictv í m –etapových a závěrečných monitorovac í ch zpráv (MZ) a –hlášen í o pokroku (= redukovan á monitorovac í zpráva). Monitorovací zprávy obsahují: –žádost o platbu, –dále popis uskutečněných a plánovaných aktivit, –čerpání rozpočtu a plněn í finančn í ho plánu, –změny v projektu, –informace o výběrových řízeních, –naplňování předepsaných indikátorů.

11 Systém financování IOP Ex-ante platba prostřednictv í m Pokynu k nastaven í rozpočtového limitu a platba zpětným převodem: -pokyn k nastaven í rozpočtov é ho limitu se vydává až po vydání Rozhodnutí o poskytnut í dotace, -každá faktura předkládaná bance musí být nejprve zkontrolována CRR, -pověřená banka provádí po prověřen í platby zprostředkujícím subjektem úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele, -platby uhrazené příjemcem v době do vydán í Rozhodnutí o poskytnut í dotace a platby, na které nebudou vystavov á ny faktury, budou refundovány formou ex-post platby při předložen í první žádosti o platbu.

12 Způsobilé výdaje Z hlediska způsobilosti mus í výdaje být přiměřen é (odpov í dat cen á m v m í stě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následuj í c í mi principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), -účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), -efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti (s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci nebo objemovou studii, investiční záměr, jeli- zpracován někým jiným než investorem/ žadatelem a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány někým jiným než investorem, tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem,nebo projektantem, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, pořízení nemovitostí a transformační plán (všechny výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008), Výdaje musí být řádně doloženy průkaznými doklady).

13 Způsobilé výdaje -pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, -pořízení dlouhodobého nehmotného majetku -pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku -výdaje na přípravu transformačního plánu -mzda/plat projektového a/nebo finančního manažera -výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera -daň z přidané hodnoty u neplátců DPH -daň z přidané hodnoty plátců DPH

14 Národní centrum podpory transformace: www.trass.cz Ing. Dagmar Fousková Ing. Helena Špáňová iop@trass.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/cs/11024 Mgr. Lenka Baldová Ing. Jana Solověvová soc.integraceIOP@mpsv.cz Konzultace projektů


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace aktivita a) investiční podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google