Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR"— Transkript prezentace:

1 Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR
Jiří Poláček

2 Obsah Zeměměřictví a katastr (charakteristika, vzájemné vazby)
Informační systém katastru nemovitostí (základní informace) Poskytování údajů z KN (webové aplikace a služby, data)

3

4 Co to je zeměměřictví sdružuje obory ohledně určování polohy, tvarů a rozměrů těles (bodů) v prostoru (geodézie, fotogrammetrie, aj.) a jejich interpretaci do různých oborů (GIS, katrografie, aj.). souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí

5 Co to je katastr Katastr je soubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

6 Informační systém zeměměřictví - ISZ
Základní báze geografických dat - ZABAGED Správa geoinformací - Geoportál Geodetické základy – databáze bodových polí, CZEPOS Letecké snímkování , fotogrammetrie, správa digitálního modelu terénu Názvoslovná komise – Geonames Ústřední archiv zeměměřictví a katastru – archivní fondy, historické mapy

7

8 Informační systém katastru nemovitostí - ISKN
Tvoří jednotný celek Jednotlivé činnosti (aktualizace, poskytování údajů,…) rozděleny na aplikace nad společnou databází Společné technologické zázemí (datová síť, HW, SW) Centrální správa a monitoring

9

10 Datové toky Vstupy: Zápisy práv (vklad, záznam, poznámka)
Geometrické plány Obnova katastrálního operátu Pozemkové úpravy Jiné (oprava chyby, …) Výstupy: Rozhodnutí o vkladu práv Zápis záznamu Potvrzení geometrického plánu Poskytování údajů

11 Vazby na externí systémy
Registr obyvatel - MV ÚIR-ADR (územně identifikační registr adres) - MPSV ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) – MF PSČ – Česká pošta BPEJ – VÚMOP ČSÚ (katastrální území, země, registr sčítacích obvodů - budovy) CheckPoint

12 Vazby mezi ISZ a ISKN Navigační mapy a ortofoto (ISZISKN)
Bodové pole (ISZISKN) Změny v digitální podobě katastrální mapy (ISKNISZ) Jednotné názvosloví map (ISZISKN) Využití společné technologické infrastruktury Interakce webových mapových služeb (WMS) ……

13 Struktura resortu

14 Přehled přednášek - katastr
Ing. Helena Šandová – Soubor popisných informací KN (25.2.,4.3.) Ing. Jiří Poláček, CSc. – Soubor geodetických informací KN (11.3.) Ing. Jiří Veselý – Technologická infrastruktura ISKN (18.3.) Ing. Lumír Nedvídek – Vývoj katastrálních evidencí (25.3.) Ing. Petr Kokeš - Ukázka práce v ISKN (1.4.) Ing. Jiří Poláček, CSc. – Mezinárodní a meziresortní spolupráce v oblasti katastru a zeměměřictví, trendy vývoje (13.5.)

15 Přehled přednášek - zeměměřictví
Ing. Pavel Šidlichovský, RNDr. Michal Traurig – ZABAGED a jeho kartografické výstupy (8.4.) Ing. Bohumil Vlček, Ing. Petr Dvořáček – Geoportál ZÚ (15.4.) Ing. Karel Brázdil – Nové mapování výškopisu území České republiky (Laserscanning ) Ing. Jan Řezníček, PHDr. – Informační systém geodetických základů (Czepos, databáze bodových polí ) Ing. Pavel Taraba – GNSS (globální navigační satelitní systémy) s přihlédnutím na sítě permanentních stanic GPS (13.5.)

16 Informační systém katastru nemovitostí - ISKN
Základní charakteristika Důvody vzniku a cíle projektu Postup implementace Jak to funguje

17 Základní charakteristika ISKN
Jeden z největších a nejsložitějších informačních systémů ve státní správě: 22.5 mil. parcel 3.8 mil. budov 1.6 mil. jednotek (byty, nebytové prostory) 8.3 mil. vlastníků 5.8 mil. listů vlastnictví …………………………………… Více než 1100 databázových tabulek a 700 modulů Rozsah dat – 800 GB Roční přírůstek – 100 GB (uložení historie dat a digitalizace map)

18 Základní charakteristika ISKN
Popisná (SPI) i prostorová (SGI) data jsou uložena v jedné databázi Data se ukládají včetně úplné „historie“ Pro uložení grafických prvků mapy se používá „Oracle spatial“ Vysoký stupeň bezpečnosti dat i systému Jakákoliv změna v datech je svázána s řízením (proces na KÚ) Jsou poskytovány informace pro externí zákazníky prostřednictvím Internetu

19 Průběh projektu přípravné studie 1995-96
řešení – dodavatel APP Czech Leden-duben 2000 – oživení technologické infrastruktury nasazení systému (migrace dat) březen až srpen 2001 srpen 2001 – září 2002 poinstalační kontrola a dolaďování systému červenec 2001 – start „Dálkového přístupu“ leden 2004 – start „Nahlížení“

20 WAN ČÚZK

21 Rozsah projektu 112 (nyní 105) pracovišť a centrum, více než 5000 zaměstnanců obnova HW a základního SW vybudování resortní WAN (a poštovních služeb) migrace dat z dosavadního systému školení zaměstnanců

22 Výhody ISKN v porovnání s předchozím systémem
zajištění shody centrální a lokálních databází (replikace dat) integrované řešení pro popisné a geodetické informace (data si vždy odpovídají v čase) nová datová struktura, shoda se standardy zkvalitnění výkonu státní správy katastru nemovitostí kvalitativní zlepšení poskytování dat a zavedení jeho nových způsobů využití relevantních registrů státní správy zlepšení bezpečnosti (přístupová práva a auditovací logy)

23 Výhody ISKN v porovnání s předchozím systémem
optimalizace uložení dat společný datový model pro popisná a prostorová data v jednotné databázi, udržování integrity dat řádná evidence budov a jednotek splnění datových standardů ÚVIS optimalizace procesů při správě KN možnost práce přes více katastrálních území možnost převzetí GP v digitální podobě zobrazování budoucího stavu před zplatněním využívání externích registrů centrální správa číselníků

24 Příklad zpracování žádosti o zápis vkladu
Přijetí žádosti (podatelna), založení řízení typu V a „zaplombování“ nemovitosti Příprava podkladů pro rozhodnutí (vytvoření „budoucího“ stavu v KN) Rozhodnutí o vkladu Příprava aktualizace Kontrola Zplatnění Obeslání účastníků řízení

25 Internet DMZ FW local DB1 local DB2 ….. local DB108 10011 11010 11010
01011 01010 local DB1 local DB2 ….. local DB108

26 Poskytování údajů z KN Legislativní rámec: Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) – 344/1992 (7 novel) Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky – 162/2001 (5 novel) Katastr je veřejný seznam

27 Poskytování údajů z KN Formy poskytování dat Typy dat: Datové služby
Webové aplikace Webové služby Typy dat: SPI (výměnný formát) SGI (digitální mapa – výměnný formát, skenované mapy formát CIT) další údaje

28

29 Webové aplikace a služby
Dálkový přístup k datům KN (včetně webových služeb) Nahlížení do KN Archiv WEB WMS (webové mapové služby) pro katastrální mapu

30 Dálkový přístup k datům KN
Start aplikace Umožňuje získávat údaje z KN pro celé území ČR (rozsáhlá škála funkcí - výpis z KN, informace o nemovistostech, údaje o vlastnictví, v prostorech s DKM i grafické výstupy, údaje o řízení …) Poskytuje identické výstupy jako na KÚ (standardní forma) Možnost získání výstupů i z minulosti (k jakémukoliv datu od )

31 Aktuálnost informací DP
Interní databáze do 120 minut, replikace do DMZ cca 15 minut Údaje v DP (pokud není provozní problém) jsou cca 135 minut staré Výstupy obsahují tzv. „časovou známku“ Přehled posledního spojení k zdarma dispozici na provozních stránkách aplikace

32 Přístup k DP Výhradně pro registrované uživatele (žádost o založení uživatelského účtu, zabezpečený přístup pod heslem) Zabezpečená komunikace (SSL - serverový certifikát) Většinou za úplatu – 50 Kč za jednu textovou stránku výstupu nebo stažení dat DKM Zdarma pro samosprávu (výhledově pro celou veřejnou správu) Vytvořené výstupy možno stanovat do 24 hodin opakovaně

33 Ukázka DP

34 Rozvoj DP Od července 2005 zobrazení orientační mapy parcel (celoplošné pokrytí katastrální mapou) Od července 2006 poskytuje DP výpis z KN jako elektronickou veřejnou listinu Od dubna 2007 je v této formě nabízena i kopie mapy (z prostor s DKM) Výstupy jsou soubory PDF podepsané kvalifikovaným systémovým certifikátem (e-značkou) – postupné rozšiřování sady webových služeb

35 Webové služby DP Webová služba umožňuje síťovou komunikaci mezi počítačovými systémy přes předem specifikované rozhraní nezávislé na platformě. Webová služba DP poskytuje sadu modulů pro komunikaci a výstupy ve formě PDF dokumentů. Popis rozhraní je k dispozici na webu ČÚZK. HTTPS protokol s SSL šifrováním

36 Webové služby DP Informační systémy, které komunikují on-line s ISKN prostřednictvím webových služeb: CzechPOINT Komerční banka Ministerstvo financí Zatím ne plná funkcionalita: informace ( parcely, budovy, jednotky), přehled vlastnictví, list vlastnictví výpis zákaznického účtu.

37 Vývoj počtu účtů DP

38 Kategorie uživatelů DP

39 Podíl uživatelů na obratu DP

40 CzechPoint celkem do založeno 4397 účtů, z toho 3041 provedlo alespoň jeden výstup dlouhodobě představují výstupy z KN cca 25% všech výstupů CzechPointu (bez ohledu na přidávané agendy) v roce 2009 nebyly konstatovány ze strany Ministerstva vnitra žádné provozní problémy a požadavky na rozvoj DP pro potřeby CzechPointu ze strany ČÚZK připravenost na vydávání kopií map https://www.czechpoint.cz/

41 DP – četnost typů výstupů

42 Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Start aplikace 1.1.2004
Umožňuje získávat základní údaje z KN pro celé území ČR (omezená funkcionalita - informace o nemovitostech, údaje o řízení …) Původně neposkytovalo grafické výstupy, jiné právní vztahy (JPV) k nemovitostem a údaje z minulosti, nová verze od 1.3. zobrazuje mapy a vybrané JPV

43 Aktuálnost informací z „Nahlížení“
Informace SPI staré cca 2 hodiny Datum platnosti uvedeno na výstupech Výstupy mají nestandardní formu a informativní charakter V r přidáno zobrazení map (stáří informace cca 20 dní)

44 Charakteristika „Nahlížení“
Volně přístupné na internetu bez nutnosti registrace uživatele Bezúplatné Komunikace nezabezpečena Nejnavštěvovanější WEB státní správy V r aplikace vyhrála „Český zavináč“ a cenu ministra informatiky na na mezinárodní konferenci ISSS

45 Ukázka Nahlížení

46 Vývoj návštěvnosti Nahlížení do KN

47 Vývoj počtu přístupů k Nahlížení do KN

48 Děkuji za pozornost Dotazy ?


Stáhnout ppt "Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google