Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Osnova 1. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v. r.2005. 2. Výsledky hodnocení FSI. 3. Operační program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Osnova 1. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v. r.2005. 2. Výsledky hodnocení FSI. 3. Operační program."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Osnova 1. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v. r.2005. 2. Výsledky hodnocení FSI. 3. Operační program (OP) „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI ) 4. VaVpI - Mechatronika

2 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v. r.2005 www.vyzkum.cz A.Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji B.Hodnocení programů výzkumu a vývoje C.Závěrečné hodnocení projektů výzkumu a vývoje, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje D. Dodržování obecných principů hodnocení

3 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A.Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Hodnocením efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji (dále jen „hodnocení efektivnosti“) se rozumí porovnání všech výsledků dané instituce a celkových výdajů na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu pro danou instituci za sledované období, a to bez ohledu na poskytovatele. V případě, že jde o vysokou školu, se navíc provede i hodnocení těch jednotlivých fakult, které řešily projekt resp. výzkumný záměr. Bez specifického výzkumu na vysokých školách.

4 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A.Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Cíl hodnocení efektivnosti, úvodem - vláda  konstatovala, že výsledky výzkumu a vývoje v ČR v řadě oborů stagnují nebo dokonce klesají, přestože výdaje na výzkum a vývoj rostou a že výkonnost českého výzkumu a vývoje a jeho přínosy jsou nižší, než v EU-15 a horší než ve většině nových členských zemí;  konstatovala, že dosavadní způsoby hodnocení (projektů a grantů, programů, výzkumných záměrů,..) mají řadu nedostatků ;  se rozhodla doplnit dosavadní způsoby hodnocení o hodnocení efektivnosti organizací, založené na následujících principech:

5 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A.Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Spíše pro doplnění -ČR je v počtu článků s IF na 1000 obyvatel výrazně pod průměrem EU- 15 (ČR-0,45; EU-15-0,77; Finsko-1,43; Dánsko-1.46) Srovnání úrovně vědních oborů v ČR se světovou úrovní (RCIO-relativní citační impakt dané zemi) přední místo – matematika (108), inženýrství (100) nad ¾ průměru – fyzika (87), materiálové vědy (86), chemie (84) silně zaostávají – ekonomie (15), vzdělávání a právní vědy (nelze hodnotit)

6 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A.Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Vlastním cílem hodnocení efektivnosti je vytvořit systém, který bude a) vládě (PS, veřejnosti atd.) poskytovat ucelený soubor informací o efektivnosti využití státních prostředků na výzkum a vývoj u jednotlivých příjemců (institucí) a u jednotlivých poskytovatelů (resortů) a který nebude nahrazovat jiné způsoby hodnocení (ad A.1.b) ani hodnocení týmů či jednotlivců; b)co nejvíce se blížit mezinárodnímu hodnocení výzkumu vývoje ČR a jeho výsledků (prováděnému OECD, EU atd.) ve srovnáním s jinými zeměmi; c)podkladem RVV pro provádění změn rozdělení prostředků na výzkum a vývoj, které má RVV každoročně promítat do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na další rok.

7 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A. Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Vstupy – RIV (Rejstřík Informací o Výsledcích) ze kterého byla vybrána část evidovaných údajů vztahujících se k projektům VaV s rokem ukončení 2000 až 2004 a) Odstranění výsledků bez vazby na aktivity. b) Odstranění výsledků s vazbou na aktivity, z nichž žádná nespadá do vymezeného období. c) Normalizace výsledků - odstranění vícenásobného výskytu stejných výsledků. d) Odstranění výsledků, které z hlediska kvality nejsou pro hodnocení relevantní. e) Ošetření případů, kdy je tentýž výsledek vykazován jako výsledek více rozdílných aktivit. f) Přiřazení váhy daného výsledku.

8 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A. Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Bibliometrická analýza výsledků VaV hodnocení počtu publikací hodnocení počtu citací Institute for Science Informations – ISI, nyní Thomson ISI ® ISI Web of Knowledge, Web of Science, Journal Citation Reports Strojní inženýrství (104), Mechanika (110), Technologie (36), Letectví (25)

9 Je jen otázkou času, kdy se začne hodnotit kvalita publikací počtem jejich citací, který vypovídá o zájmu odborné komunity o danou práci

10 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A. Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Pozn. Všechny vědecké a recenzované „neimpaktované“ časopisy s přiměřenou vahou Odborná kniha – vědecká knižní publikace Článek ve sborníku – sborník referátů z konference či sborník vědeckých publikací, které vydávají některé vysoké školy nebo výzkumné ústavy, doplněno – recenzované sborníky Přes deklarovanou jednoznačnost jednoznačné není Výzkumná zpráva je platným výsledkem VaV pouze u aktivit, jejichž obsahem jsou utajované skutečnosti. Zákonem stanovený termín pro předání údajů o výsledcích aktivit je do 250 kalendářních dnů od ukončení poskytování podpory z veřejných prostředků tj. do hodnocení budou zahrnuty výsledky předané IS VaV do 8.9.2005

11 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 A. Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Rozdělení institucí do čtyř skupin  červená - významně nezhodnotily vynaložené prostředky, bude jim významně snížena státní podpora;  žlutá-dostatečně nezhodnotily vynaložené prostředky, bude jim snížena státní podpora;  šedá-průměrně zhodnotily vynaložené prostředky, státní podpora bude zachována;  zelená-vysoce zhodnotily vynaložené prostředky, bude jim zvýšena státní podpora.

12 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Výsledky hodnocení FSI V roce 2004 (1999-2003), FSI v zelené skupině V roce 2005 (uvedená kriteria, 2000-2004) FakultaKriterium FP20,91 FIT26,23 FCH34,20 FEKT39,5 FA6,83 FSI6,22

13 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 N J IF JBCDPTNe„K“ FEKT 189 843 56,75572648300711010339,5 FSI 695 470 94,53281615146501336,2 N – celkové náklady se státního rozpočtu J IF – časopisy s IF J - ostatní časopisy B – knihy C –kapitoly v knihách D- články ve sbornících P – patenty T- technologie apod. Ne – neuznané výsledky „K“ - počet výstupů * váha/nákklady

14 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Srovnání – např. uznaný výsledek/rok*počet akademických pracovníků, FSI -1,66; FEKT – 4,38 vstup/výstup vstup vstup FSI se postupně učí získávat prostředky na různé projekty, dynamika se však zpomalila. Nerovnoměrná úspěšnost a tím i vybavení jednotlivých ústavů. Potřeba rozšiřovat řešitelské kapacity  cílevědomé omlazování akademických pracovníků,  asistent, odborný asistent - smlouvy jen na dobu určitou,  zavést osobní hodnocení pracovníku FSI (inspirace FEKT) a postupně se rozloučit s těmi, kteří dlouhodobě dosahují podprůměrných výsledků,  zrovnoměrnit vytíženost jednotlivých pracovníků,  podstatně zvýšit využití doktorandů.

15 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Doktorské studium – výchova k vědecké práci, tedy na projektech, nikoliv především výuka a správní činnost  studijní etapu uzavřít do dvou roků,  výjimečně přijímat doktorandy téma jejichž disertační práce nebude propojeno na projekt, nebo na řešení problému firmy ;  nepřipustit k obhajobě doktorandy, kteří nebudou mít přijat k publikaci alespoň jeden článek v recenzovaném zahraničním časopise (ne Slovensko) a alespoň 3 příspěvky ve sbornících z konferencí;  vedlejší pracovní poměr akceptovat jen v případě, že souvisí s tématem DDP;  využívat mimořádných stipendií k povzbuzení publikační aktivity doktorandů (časopisy).

16 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 RIV – jediný zdroj informací o výstupech - donedávna silně podceňované - vyskytují se na FSI ukončené projekty, které nemají výstupy vRIV BRUTIS, Apollo  prac. VaV zadají do systému informace o projektu  na ústavech alespoň jeden obeznámený  veškeré informace hodláme stahovat z těchto systémů, ne publikace do knihovny ?

17 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Publikace za rok 2005 dodané do knihovny

18 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Pozn. k publikacím -zařazení částečně subjektivní (recenzované sborníky jsou výjimkou);  Nerovnoměrnost – mezi ústavy (ÚFI * ÚDT, LÚ)  - mezi odbory (ÚST, slevači * zbytek)  - mezi jednotlivými pracovníky  Časopisy s IF, ÚFI-14, 4 ústavy 0 (ne patenty)  Časopisy bez IF, často se opakující publikace v časopisech „rodinného“ typu (Inženýrská mechanika, Acta Metallurgica Slovaca, Slévárenství), viz. počty citací  Články ve sbornících se počítaly (metodika 2005) téměř všechny, ale opět četné domácí akce (Svratka, Opole, Srní)

19 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Regionální konference - Četné případy opakování; - Některé příspěvky mají charakter rešerše až skryté - reklamy; - + - prostor pro doktorandy - získáváme snadno počty výstupů - mohlo by se jednat o „transfer“ poznatků - - - pracné, nákladné a málo hodnocený výstup - často poučování poučených - často se uveřejňují pouze abstrakta

20 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Odměny za publikační činnost (z informačního systému, ne odevzdávání kopií publikací do knihovny ?)  Časopisy s IF.  Recenzované zahraniční časopisy (ne Slovensko)  Knihy, kapitoly v knihách (vědecké, nikoliv příručky).  Prokazatelně recenzované příspěvky na mezinárodní konference (angličtina) publikované ve sbornících.  Patenty, technologie. Váhy, viz metodika, posílit P a T (50 bodů) ?, září

21 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Přihlášky vynálezů, udělené patenty  Z podstatné části vznikají jako produkt VaV  Jejich počty jsou uznávaným kriteriem hodnocení VaV  Globalizace – klesá význam národních projektů  ČR a noví členové EU významně zaostávají (počet patentů na 1 mil obyvatel: ČR-2,2; Maďarsko-3,4 versus Holandsko-70, Dánsko-72, Finsko-123) Triáda patentů (USA, Japonsko. EU), 2x ročně uvádí „Main Science and Technology Indicators“, MSTI

22 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Operační program (OP) „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI ) Zpracovalo MŠMT, verze 18-04-06 Současná ekonomická a sociální situace v oblasti VaV, viz SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) + BLAŽKA, M. et al.: Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005. Úřad vlády, Praha 2005, ISBN 80-86734-68-4

23 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI )

24 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI )

25 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI )

26 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Operační program (OP) „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI ) Prvořadé úkoly  Vytvoření prostředí stimulujícího výzkum, vývoj a inovace.  Podpořit nabídku na straně výzkumných a vývojových aktivit a to především nabídku vysokých škol, výzkumných institucí….a pomoci jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích.  Posilování Výzkumného, vývojového a inovačního po- tenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost, a vytváření pracovních míst v regionech prostřed- nictvím VŠ, výzkumných institucí a dalších subjektů VaV.

27 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Operační program (OP) „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI ) Indikátory výstupů  Počet nových pracovních míst ve VaV a jejich začlenění EVP.  Přírůstek výdajů na VaV, zejména ze soukromého sektoru.  Přírůstek počtu publikací ČR na Web of Science.  Přírůstek počtu patentů.  Vybudované kapacity, plochy laboratoří.  Počty řešených projektů.

28 Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Operační program (OP) „Výzkum a vývoj pro inovace“ (VaVpI ) Vazba VaVpI na další operační programy: OP Vzdělávání financovaný z ESF Lidské zdroje pro výzkum (týmy, mladí pracovníci,..) Spolupráce ve VaV (podpora technologických platforem, mobilita mezi soukromým a veřejným sektorem) Vzdělávání pro VaV (managment) OP Podnikání a inovace


Stáhnout ppt "Porada ředitelů ústavů, 27.06.2006 Osnova 1. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v. r.2005. 2. Výsledky hodnocení FSI. 3. Operační program."

Podobné prezentace


Reklamy Google