Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 Přehled výuky v zimním semestru 2009/10 Právní úprava sociálního zabezpečení z pohledu komunitárního práva - koordinace, harmonizace a další aspekty sociálního zabezpečení v EU Sociální zabezpečení - pojem, předmět, systém a právní úprava sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení v České republice – rozbor sociálního pojištění, zdravotního pojištění, úrazového pojištění, podpora v nezaměstnanosti, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociální péče Sociální zabezpečení v členských státech EU - rozbor sociálního pojištění ve vybraných členských státech se zaměřením na organizaci sociálního pojištění a postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

3 Doporučená literatura základní: Černá, J. Vacík, A. Právo sociálního zabezpečení v rámci EU. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. Gregorová, Z.; Píchová. I. : Základy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Evropských společenstvích. Brno : Masarykova Univerzita, 2001 Tomeš/Koldinksá, Sociální právo Evropské unie, C. H. Beck, Praha 2003 Koldinská, Pikorová, Švec, Tomeš : Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Nakladatelství C. H. Beck, Praha 2007 Chvátalová, I. Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii. Praha : LINDE, 2003 Kostadinovová, I. : Sociální funkce státu (hospodářská a sociální práva) v Státověda, Klima, K. a kol., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006 (17. kapitola, str. 300 – 346) Klíma a kol., Komentář k Ústavě a Listině základních práv a svobod, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2009 (LZPS, sociální práva) Tröster, P. Sociální zabezpečení. 3. vyd. Praha, C.H.Beck, 2008 (Česká republika) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Další zdroje, viz zvl. příloha doporučená literatura a prameny práva sociálního zabezpečení Internetové zdroje: http://www.mpsv.cz/ http://www.cssz.cz/ http://europa.eu/ http://www.euroskop.cz/ http://www.ssa.gov/ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

5 Sociální zabezpečení v EU Koordinace národních sociálních systémů členských států, ponechává národní předpisy beze změn a nahrazuje pouze ta pravidla, která jsou pro migrujícího pracovníka nebo osobu samostatně výdělečně činnou nevýhodná. Důvodem je různorodost sociálních systémů členských států, které jsou založeny na odlišných principech a mají různá institucionální uspořádání. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Evropská právní integrace ius gentium = pravidla spontánního soužití národů (první historický model evropské integrace, právo společné všem svobodným lidem bez rozdílu) Výrazné dostředivé vlastnosti, odstraňuje mnohé zvláštnosti a nepraktické formality právního řádu. Starověké římské dědictví přejímala celá Evropa, právní soubor pravidel, který se stal účinným nástrojem pro úpravu soukromoprávních – zejména závazkových vztahů Římanů s cizinci, po určité období „ius civile“ s „ius gentium“ prakticky splynulo. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Vývoj komunitárního práva ius commune = obecné či společné právo, za místním (zemským) právem, jehož konkrétní podoba je určena velmi rozmanitými okolnostmi jeho vzniku a využívání, lze nalézt obecné zásady či společné základy právní úpravy, kterými je možné právo doplnit či nahradit, pokud se v něm projeví mezery nebo jiné vážné nedostatky. „ius gentium inter se“ = právo, které užívají státy ve vzájemné styku „ius gentium intra se“ = právo přeshraniční, týká se případů, kdy s ohledem na právo národů a na přeshraniční zdvořilost každý stát přizná cizímu právu působnost ve vlastním státě Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Národní právo nation-state = pojem národa je míněn v politickém smyslu, v němž se stát ztotožňuje s lidem, který sdílí potřebu společné vlády, a stát tohoto typu se nazývá národní stát či národně reprezentační stát lex maercatoria – pravidla a rozhodování sporů státy neschváleného, ale uznávaného práva přeshraničního obchodu Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

9 Mezinárodní ochrana lidských práv Rozvoj občanské společnosti – právo a spravedlnost pro všechny a rovnost občanů před právem 1789 – Prohlášení lidských a občanských práv, dodnes součástí platné francouzské ústavy 20. století – spor o právní povahu sociálního státu, pracovního, sociálního a správního práva Daseinverantwortung/Daseinvorsorge = odpovědnost za to, že každý jedinec bude moci poměrně dobře přežít. Stát je nejen hlídačem, ale i dávačem, selže-li přirozená solidarita. Míra bohatství či chudoby státu, je objektivním ukazatelem, solidarita je ideálem. (30. léta 20. století - Ernst Forsthoff) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 Základní sociální práva občanů Právo na práci Právo na uspokojivé pracovní podmínky Právo na přiměřenou životní úroveň Právo na rodinu Právo na sociální zabezpečení Právo na svobodu sdružování Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Hnutí za sjednocení Evropy Locarnské dohody, 1926 – Nobelova cena za mír 1930 – Aristide Briand – plán Evropské unie, zohledňující mnohé představy stoupenců panevropských hnutí již dřívějších Osvícenství od přelomu 17. a 18. století usilovalo o obnovení idejí evropského sjednocení a evropského práva, v nichž viděli lék na kabinetní války a neblahou velmocenskou politiku, která se mohla opírat o dlouhodobou rovnováhu sil. Wiliam Penn: Esej o současném a budoucím evropském míru – návrh na založení unie anglických kolonií v Severní Americe I.Kant: Teorie právního státu, blaho státu spočívá v souladu ústavních poměrů s právními principy, o něž je třeba usilovat v souladu s požadavky rozumu. Metafyzika mravů - pravidla mírového soužití by měla být dodržována. O věčném míru - zdůvodnění práva na univerzální občanství, které obsahuje i svobodu pohybu, pobytu, jež zaručuje každému žít v cizí zemi, aniž by byl vystaven nepřátelství, pravidla mírového soužití. Völkerstaat, civitas gentium – požadavek praktického rozumu uvést svobodu každého do souladu se svobodou všech členů společenství. Rozhodnutí, které by národ nemohl přijmout vůči sobě samému, nemůže přijmout ani zákonodárce vzhledem k národu. Státní národ uzná vyšší zákonodárnou, výkonnou a soudní moc. Locarnské dohody, 1926 – Nobelova cena za mír Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Rada Evropy Osud není nic jiného než ekonomie. Hospodářská krize – šířící se ze Spojených států amerických Nárůst počet nezaměstnaných 1945 – přijetí zahraniční pomoci USA pro hospodářskou obnovu Západní Evropy 1948 – haagský Evropský kongres pro projednání koncepce západoevropské hospodářské, politické a právní integrace (podpořeno státy BENELUXU i skandinávskými státy, francouzsko-britská jednání) a byla vytvořena na meziparlamentní a mezivládní úrovni mezinárodní organizace s názvem Rada Evropy/Council of Europe/Europarat - 1949 10 zakládajících států – Francie, Itálie, státy BENELUXU, 3 skandinávské státy, Velká Británie a Irsko, dále rozšíření SRN, Rakousko, Řecko, Turecko 1963 – Evropský výbor pro právní spolupráci – úkolem bylo systematicky pečovat o rozvoj evropského právního prostoru Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Rada Evropy a přistoupení dalších států dále rozšíření SRN, Rakousko, Řecko, Turecko Komise Demokracie prostřednictvím práva – pro otázky rozvoje demokratických institucí se zřetelem k novým potřebám nových členů Rady Evropy 90. léta 20. století – 17 postkomunistických zemí- Albánie, Bulharsko, Česko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina 2003 – celkem 44 států – oblasti určené evropským kontinentem a tradiční přilehlé zájmové oblasti – Středomoří, Malá Asie, Kavkaz, plán vývoje Srbsko, Černá Hora X Bělorusko, Monako, Vatikán Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Klíčové instituce Rady Evropy Evropský soud pro lidská práva – mechanismus ochrany lidských práv s možností přímé stížnosti na jejich porušování orgány veřejné moci Parlamentní shromáždění Výbor ministrů Konzultativní a koordinační orgány a organizace 1957 Evropská konference místních orgánů, fungující místní demokracie jsou prioritním zájmem Rady Evropy, v roce 1994 transformace do dvoukomorové podoby Kongresu místních a regionálních samospráv Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

15 Evropské společenství 1948 – Londýnská konference – Francie, Británie, BENELUX a USA – vznik západoněmeckého státu, od roku 1949 Mezinárodní kontrolní úřad pro Porúří Výroba uhlí a oceli – Belgie, Lotrinsko, Sársko a Porúří 9. května 1950 Schumanův plán Únor 1953 Montánní unie/Evropské společenství uhlí a oceli – Franice, SRN, Itálie, BENELUX (společný obchod s uhlím, železnou rudou, šrotem a od května 1953 i ocelí) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 Evropské společenství Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva), 18. dubna 1951, platnost od 23. července 1952 Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie (EUROATOM), 25.března 1957, platnost od 1. ledna 1958 Smlouva o založení Evropského společenství, původně Evropské hospodářské společenství – EHS(Římská smlouva – základy celní unie), 25. března 1957, platnost od 1. ledna 1958 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Orgány Evropského společenství Dohoda o společných orgánech Evropských společenství, 25. března 1957, platnost 1. ledna 1958 Smlouva o zřízení společné Rady a Komise Evropských společenství, 8. dubna 1965, platnost 1. července 1967 Hospodářská a měnová integrace – prosinec 1969, společné financování zemědělství a koordinace hospodářské politiky Politická integrace, 1973 – přijata Velká Británie, Irsko, Dánsko (Norsko neschválilo vstup v referendu), 1981 Řecko, 1986 Portugalsko a Španělsko Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Postup integrace významný z pohledu sociální práv občanů Jednotný evropský akt, 28. února 1986, platnost od 1. července 1987 – významná revize zřizovacích smluv definovala vytvoření jednotného vnitřního trhu jako prioritní integrační cíl a určila řadu nových úkolů podporujících dosažení tohoto cíle v oblastech, jimž dosud nebyla věnována pozornost, zejména sociální politice, podpoře vědeckovýzkumných aktivit a v ochraně životního prostředí. Posílen většinový princip rozhodování a posílena úloha Komise, oproti dřívějšímu mezivládnímu rozhodování o širokém okruhu otázek hospodářské povahy. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Postup integrace významný z pohledu sociální práv občanů Monetární unie - červen 1989 další integrační vývoj je podmíněn sbližováním makroekonomických výsledků jednotlivých zemí a vyžaduje úzkou koordinaci jejich měnové a rozpočtové politiky - další rozšíření o Rakousko, Finsko, Švédso – květen 1998 Evropská rada konstatovala, že 11 členských států splnilo konvergenční kritéria pro vstup do třetí závěrečné etapy monetární unie - 1. ledna 1999 byla za předsednictví Rakouska zavedena jednotná evropská měna EURO Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Politická integrace Maastrichtská smlouva – 7. února 1992, účinná 1. listopadu 1993, podstatně novelizovala Smlouvu o založení Evropského společenství (SES) a obsahovala novou Smlouvu o Evropské unii (SEU) Evropské společenství přestalo být převážně hospodářským společenstvím, nově je upravena společná zahraniční a bezpečnostní politika a spolupráce ve věcech vnitřní bezpečnosti a výkonu spravedlnosti. Amsterodamská smlouva – 2. října 1997, účinná od 1. května 1999 Niceská smlouva - 26. února 2001, účinnosti od 1. února 2003 Významná doplnění Smlouvy o založení Evropského společenství. Společný postup členských států v oblasti policejní a justiční spolupráce. EU si klade za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany tím, že rozvíjí rovněž společný postup členských států v oblasti policejní a justiční spolupráce/Evropský soudní dvůr. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Sociální politika v EU Mobilita pracovních sil a sociální práva (1958- 1972) Svoboda pohybu – sociální evropské normy v oblasti volného pohybu pracovníků Nařízení 1612/68 – harmonizace pracovního práva Nařízení 1408/71 – koordinace sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Sociální politika v EU – vývojové etapy Rovnost – rovné pracovní příležitosti a životní podmínky, ochrana zaměstnanců, rovné zacházení s muži a ženami (1972-1984) Ochrana pracovních podmínek a první katalog sociálních práv, dohoda o sociální politice (1987-1992) Zrovnoprávnění sociálně-politických a ekonomických cílů v primárním právu ES (1993 -1997) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Sociální právo EU – vymezení pojmu Soubor právních norem EU, které upravují specifickou sociální oblast společenských vztahů a vyznačují se poměrně významným působením sociálních aspektů. Zahrnuje právní normy, které vymezují, uplatňují a chrání sociální práva jednotlivců. Těžiště ochrany sociálních práv spočívá v opatřeních směřujících k prevenci vzniku či řešení negativních následků sociálních událostí. Těmito opatřeními jsou sociální dávky, sociální služby, politika zaměstnanosti, úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí jsou i ustanovení pracovního práva a některých dalších právních odvětví, např. rodinného práva, správního práva a práva ochrany životního prostředí. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Přístup k výkladu sociálních jevů Sociální ochrana Sociální riziko, pojistné riziko Sociální událost: a) Změna zdravotního stavu – zdraví, nemoc, úraz, invalidita b) Nezaměstnanost c) Rodina d) Stáří e) Chudoba Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Právní prameny evropského práva Primární prameny práva ES – Smlouva o EU, Smlouva o založení ES, Smlouva o založení ESUO, Smlouva o založení EUROATOMU, Jednotný evropský akt, …….. Sekundární prameny práva – přijímané Radou EU spolu s Evropským parlamentem na návrh Komise EU, odvozují se od zmocnění těchto orgánů takové normy přijímat, které je obsaženo v jednotlivých článcích základních smluv Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Sekundární prameny Nařízení – č. 1408/1971 Směrnice – v sociálním zabezpečení méně, v pracovním právu zcela běžně Rozhodnutí – Evropský soudní dvůr Doporučení Stanoviska Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

27 Evropské právo – ÚZ základní dokumenty Zakládací smlouvy – primární prameny práva Sekundární prameny – nařízení a směrnice Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 upravené znění Nařízení 1408/71 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

28 Základní rysy a principy práva EU/ES Nadnárodní charakter práva ES a mezinárodněprávní charakter práva EU Aplikační přednost, nadřazenost a primát práva ES Bezprostřední použitelnost a přímý účinek norem práva ES Ochrana před porušováním práva ES Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Základní svobody EHS Svoboda pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob, čl. 39 – 60 Smlouvy o založení Evropského společenství, z. č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU Čl. 17 OBČANSTVÍ UNIE 10 a čl. 10a Ústavy ČR – z. č. 1/1993 Sb., v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Obecné právní principy Princip subsidiarity – zákony společenství zasahují pouze tehdy, pokud by nebylo cílů ES dosaženo výkladem národních zákonů Princip proporcionality – nelze jít nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Společenství Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Základní principy koordinace Aplikace právního řádu jediného státu – nesmí nastat situace negativní ani pozitivní kolize právních norem Rovné zacházení – zákaz veškerých diskriminujících opatření z důvodu státní příslušnosti Zachování nabytých práv a výplata dávek do ciziny – během nabývání práv musí být zaručena práva na již vzniklé dávky (nemoc, nezaměstnanost, rodinné dávky). Je nepřijatelné, aby výplaty dávek byly vázány na trvalý pobyt v zemi. Sčítání dob pojištění – sdružují se doby z jiných členských států (nemoc, mateřství, invalidita, starobní, vdovské a sirotčí důchody, příspěvek v nezaměstnanosti, rodinné přídavky a dávky) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Věcný rozsah koordinace Nemoc a mateřství Invalidita Stáří a úmrtí Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pohřebné Dávky v nezaměstnanosti Rodinné dávky a přídavky Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Osobní rozsah koordinace Migrující osoby – volný pohyb osob - pracovníci ( zaměstnanci, …….) - osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé) Rodinní příslušníci migrujících osob Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Sociální zabezpečení v ČR – pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Prameny práva nemocenského pojištění ÚZ, Sociální pojištění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost 1. 1. 2009 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhrada mzdy po dobu prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, od 1. 1. 2009 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost 1. 1. 2013 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Prameny práva důchodového pojištění ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

37 Prameny práva sociálního pojištění – pro účely vyplácení podpory v nezaměstnanosti Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

38 Prameny práva zdravotního pojištění ÚZ – Zdravotní pojištění a zdravotní péče Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném zn. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

39 Právní předpisy státní sociální podpory, sociální pomoci a sociální péče ÚZ – sociální zabezpečení Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

40 Pojem sociálního zabezpečení Předchůdci pojmu byly historicky pojmy: - chudinská péče - sociální správa - sociální péče Odpovědné ministerstvo se v roce 1918 nazývalo ministerstvo sociální péče, dnes je to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pojem sociálního zabezpečení byl modifikován teorií sociálního státu/“social welfare state“, Belveridge (1942). Social welfare se v sociálním státě zpravidla uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, státními podporami a sociální pomocí občanům. Poslední fází terminologického vývoje je zavedení pojmu sociální ochrany na půdě Evropské unie (social protection). Sociální ochrana v širším významu zahrnuje social welfare, zdravotní a sociální prevenci, pracovněprávní ochranu (včetně bezpečnosti práce) a ochranu prostředí (ekologie). Dnes se stírá rozdíl mezi ochranou pracovních podmínek a ochranou při sociálních událostech. Vývoj směřuje k integraci pracovního práva práva sociálního zabezpečení v sociální právo poskytující sociální ochranu občanům jako reflexe jejich nezadatelných lidských práv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

41 Sociální politika Jde o soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo o udržení a fungování svého nebo jiného (státního nebo samosprávného) sociálního systému. Někdy bývá sociální politika ztotožňována se záchrannou sociální sítí/social safety net, která je jen jedním z nástrojů sociálního zabezpečení, jde o soustavu sociálních dávek k zabezpečení životního minima občanů a sociálních služeb, které mají pomoci v sociální či existenční krizi. Kvalita záchranné sociální sítě určuje kvalitu sociálního zabezpečení. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

42 Cíl práva sociálního zabezpečení Cílem soudobého sociálního zabezpečení je regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost (povinné pojistné systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany (povinný či dobrovolný transfer prostředků skrze daňovou soustavu nebo sponzorováním). Demokratické uspořádání společnosti se zabudovanými sociálními zárukami důstojné existence člověka se jeví jako přirozený vrchol pyramidy společenského rozvoje. Základním sociálním právem je právo na práci, jehož součástí je právo na vzdělání a náležitou přípravu na povolání. S tím souvisí právo na uspokojivé pracovní podmínky, na životní úroveň, na rodinu a na sociální zabezpečení. Jde o sociální práva občana garantovaná Všeobecnou deklarací lidských práv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

43 Předmět práva sociálního zabezpečení Jde o soubor právních předpisů, které upravují hmotné zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální práva zaručená ústavou jsou ohrožena. Na Karlově Univerzitě se začalo v roce 1955 začalo učit právo sociálního zabezpečení ve spojení s právem pracovním. Jde o obor práva, který upravuje jako soukromoprávní, tak veřejnoprávní vztahy, které vznikají v souvislosti se zajišťováním ústavou zaručených sociálních práv občanů státem. Stát něco poskytuje, jako např. zabezpečení v nezaměstnanosti, při neschopnosti pracovat, při úrazu a nemoci z povolání, při nedostatečných příjmech nezabezpečujících alespoň životní minimum, při podpoře ve výchově dětí a podpoře nízkopříjmových rodin, při ztrátě výdělečné schopnosti a ztrátě živitele a ve stáří. Právní odvětví původně součástí pracovního práva, neboť pracovní smlouva zakládala ze zákona práva a povinností práva sociálního zabezpečení. Jde o hraniční obor s prvky veřejnoprávními i soukromoprávními. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

44 Sociální stát Sociální zabezpečení Záchranná sociální síť Sociální politika Globalizace a její vliv na státy veřejných sociálních služeb Typologie států veřejných sociálních služeb: a) Kontinentální b) Skandinávský c) Reziduální model d) Rudimentární model Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

45 Kontinentální model Konzervativní model sociálního státu je historicky nejstarší, typickým přestavitelem je Německo. Dalšími představiteli Rakousko, Francie, Belgie. Patří sem vlastně i ČR. Hlavním nástrojem ochrany je povinné členství těch, kdo pracují v systému sociálního pojištění hrazeném z příjmů ze zaměstnání, který je organizován na profesním základě. Otto von Bismarc – 80. léta 19. století, model důchodového pojištění a zajištění v nezaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

46 Skandinávský model Severský nebo také sociálně demokratický model sociálního státu je založen na univerzalismu. Švédsko, Dánsko, Finsko. Všichni občané jsou zaopatřeni proti sociálním rizikům nezávisle na své výdělečné činnosti. Vysoká míra progresivního zdanění. Míra zaopatření je ze všech typů sociálního státu nejvyšší. Stát je zodpovědný za blaho všech občanů. Sociální práva zde byla rozvinuta v nejvyšší míře. Ve financování a poskytování sociální péče dominuje stát stejně jako v penzijním systému. Vysoké daňové zatížení. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

47 Reziduální model Anglosaský neboli liberální model sociálního státu. Velká Británie, USA Tržní mechanismus produkuje sociální nerovnosti, které má korigovat sociální stát. Anglosaský sociální stát však naopak požaduje, aby všechny instituce sociální politiky byly rovněž tržně konformní. W. Beveridge 40. léta 20. století – národní pojištění, univerzalismus, dávky a služby v oblasti bydlení, školství, zdravotnictví. Dávky a služby jsou však chápány jako minimální a negarantují životní úroveň, pouze chrání příjemce před nejhorší bídou. Nízká výměra pojistného a tomu odpovídá nízká výměra vyplácených dávek. Neexistuje vazba mezi dřívějšími příjmy a výší zajištění. Roste počet chudých a prohlubují se nerovnosti a prohlubuje se sociální dezintegrace. Př. 40 milionů občanů USA není nemocensky pojištěno Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

48 Rudimentární model Jižní nebo latinský model sociálního státu. Španělsko, Itálie a všechny evropské středozemní státy od Portugalska po Řecko. Velmi silná úloha rozvětvené rodiny, která tak ulehčuje sociálnímu státu. Mladí lidé později než jinde v Evropě opouštějí domácnosti rodičů, výrazně častěji žijí pohromadě dvě i tři generace, rodinné kontakty hrají velkou úlohu při zajišťování zaměstnání a rodinné sítě jsou oporou v nezaměstnanosti i ve stáří (otec živitel, matka v domácnosti). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

49 Kritika a snahy o modernizaci sociálního státu Jan Keller – „past konzervativních modelů“, čím větší je rozsah prekérní(neplnohodnotné) práce a nezaměstnanosti, tím větší je pojistná zátěž těch, kdo mají plnohodnotnou práci. Sociálně demokratický model – firmy se nechávají daněmi zatěžovat stále méně, neboť financování spočívá na příliš vysokých daních, což je vážný problém. Omezení dávek na dlouhodobě nezaměstnané živitele rodin Opatření, která nutí chudé přijmout jakoukoli práci, pomoc je vázána na nutnost prokázat potřebnost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

50 Systémy nástrojů sociální politiky Regulace Peněžité dávky Věcné dávky Služby Financování nástrojů sociální politiky - Kapitalizace - Rozpočtová technika - Dary Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

51 Systém sociálního zabezpečení v ČR Členění sociální zabezpečení vychází zpravidla ze způsobu financování, typu sociální události a s nimi spojených dávek, charakteru účasti osob v daném systému, převažujících principů, na kterých je vybudováno a dalších hledisek. Sociální zabezpečení pak můžeme členit na systém sociálního pojištění, systém státního sociálního zaopatření a systém sociální pomoci. Z jiného hlediska můžeme dělit sociální zabezpečení na systémy základní a doplňkové, které lze dělit na nárokové (obligatorní) a dobrovolné (fakultativní). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

52 Tři základní pilíře sociálního zabezpečení 1. Systém sociálního pojištění, v jehož rámci jsou osoby pojištěny pro případ nemoci, těhotenství a mateřství, ošetřování nemocného člena rodiny, pro případ dosažení stanoveného věku (stáří), invalidity a ztráty živitele. Systém zahrnuje nemocenské a důchodové pojištění. 2. Systém státní sociální podpory zajišťuje především ženy v souvislosti s porodem, dále rodiny, které pečují o nezaopatřené děti a rodiny v souvislosti se ztrátou živitele. 3. Systém sociální pomoci určený osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi nebo jiné zpravidla nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Platná právní úprava používá termín sociální péče. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

53 Další systémy sociálního zabezpečení 1. Systém penzijního připojištění existuje od roku 1994 a zajišťuje osoby zejména pro případ dosažení stanoveného věku, invalidity a ztráty živitele. Jde o doplněk základního důchodového pojištění, který je od sociálního pojištění oddělen. Jedná se o typ soukromého pojištění s veřejnoprávními prvky. Penzijní připojištění je dobrovolné. 2. Samostatné úrazové pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nový zákon o úrazovém pojištění však již byl přijat, část nabyla účinnosti v červenci 2006, zákon č. 266/2006 Sb., by měl nabýt účinnosti od 1. 1. 2010. Do té doby platí: Dojde-li v důsledku úrazu ke krátkodobé neschopnosti pracovat, je osoba zabezpečena v rámci nemocenského pojištění příslušnou dávkou. Dojde-li k dlouhodobé neschopnosti pracovat, je osoba zajištěna důchodem částečným invalidním nebo plným invalidním. Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání je řešena v souvislosti s odpovědností zaměstnavatele za škodu v zákoníku práce. Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce je upraveno v § 192 a násl. zákoníku práce. Hmotné zabezpečení zaměstnanců při neschopnosti k práci v důsledku nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství upravují předpisy o nemocenském pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

54 Organizace sociálního systému v ČR Zdravotní pojištění Sociální pojištění – pojistné Státní sociální podpora Sociální pomoc Trh, stát a občanský sektor - Státní správa - Nestátní organizace Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

55 Vysílání zaměstnanců v rámci EU Pojem cizinec Vysílání zaměstnanců – časově omezené, účast na sociálním pojištění státu, ze kterého je zaměstnanec vyslán Vyslání do ČR – do 3 měsíců bez povolení, do 12 měsíců (lze prodloužit o dalších 12 měsíců), možnost žádat o výjimku – v současné době je povolováno max. na 3 roky Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

56 Antidiskriminační zákon Zákon 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

57 Kontrolní otázky Objasněte pojem „social welfare“ a vyjmenujte základní typy sociálního státu. Co je to záchranná sociální síť. Definujte pojmy sociální událost a sociální riziko. Popište princip sociální solidarity. Organizace sociálního zabezpečení v ČR. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

58 Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení v EU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. ZS 2009/10 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google