Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček"— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček
Právo v letech 1918 – 1938, druhá republika, Slovenský stát

2 Problémy z nejednotnosti práva
neznalost právního řádu druhé části republiky odlišnosti při aplikaci nových předpisů nedostatek znalců uherského práva úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska

3 Normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska
nařízení (podzákonné normy, ale ..) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) oblasti úpravy, zejména: budování státní správy (tzv. nařízení o županech) zásobování ochrana pořádku a bezpečnosti opatření proti Maďarské republice rad

4 Soukromoprávní předpisy
manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb.

5 Zásahy do vlastnických vztahů
Předpisy pozemkové reformy: (zákon o obstavení velkostatků 1918) záborový zákon (č.215/1919 Sb. přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.) náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.) Socializační zákony (č /1920 Sb.)

6 Pracovní a sociální zákonodárství
osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.)

7 Jiné stránky ekonomického života
zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.)

8 Vyrovnávání ekonomických podmínek na Slovensku a v českých zemích
zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a Podkarpatskú Rus ... (zákon č. 271/1920 Sb.) živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb.

9 a

10 Alois Rašín

11 Správní předpisy zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb.

12 Řešení vztahu státu a církve
vzájemné napětí kongruový zákon (č. 122/1926) Modus vivendi 1927 hranice diecézí obsazování církevních úřadů

13 Trestní právo hmotné zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.)

14 Trestní právo procesní
zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.)

15 Mnichovská dohoda Pro československou stranu neplatná od samého počátku: a) pro rozpor se zásadami mezinárodního práva b) pro rozpor s československou ústavou (§ 3 a § 64 odst. 1)

16 a

17

18

19 Rozpor se zásadami mezinárodního práva
smlouva v neprospěch třetí osoby podvod nerespektování územní celistvosti a politické nezávislosti jiných států porušen Pařížský paktu z roku 1928 porušena československo-německá rozhodčí smlouvou z roku 1925 smlouvu neslučitelná s Paktem SN ad.

20 Hranice II. republiky Mnichov = německé zábory polské zábory
Vídeňská arbitráž

21

22

23 Personální změny ve vedení státu
abdikoval president E. Beneš = volba dr. E. Háchy rekonstruována československá vláda

24

25 Autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi
Žilinská dohoda z 6. října 1938 úst. zákon o autonómii Slovenskej krajiny (č. 299/1938 Sb.) úst. zákon o autonomii Podkarpatské Rusi (č. 329/1938 Sb.)

26 Autonomie „Slovenskej krajiny“
asymetrická federace (Česko-Slovenská republika) „Snem slovenskej krajiny“ „krajinská vláda“ ministr „pro Slovensko“ (K. Sidor) vlastní soudní organizace úřední řečí a vyučovacím jazykem slovenština

27 Zmocňovací ústavní zákon č. 330/1938 Sb.
= výrazné posílení výkonné moci prezident: dekrety s mocí ústavního zákona vláda: nařízení s mocí zákona

28 Politické strany nař. č. 355/1938 Sb. o politických stranách
původně jen pro české země vznik nové strany jen s povolením vlády koncentrace stranického života

29 Koncentrace stranického života na Slovensku
HSĽS - Strana Slovenskej národnej jednoty zákaz činnosti KSČ a sociální demokracie a židovské strany problémy SNS strany národnostních menšin

30 a

31 Koncentrace stranického života v českých zemích
Strana národní jednoty (vládní) Národní strana práce (opoziční) zákaz KSČ a fašistické Vlajky

32 Některá další opatření
zásahy do územní správy předběžná policejní cenzura možnost omezit nebo rušit osobní a domovní svobodu, svobodu tisku, shromažďovací, spolkové právo, listovní tajemství (až na 3 měsíce) zpřísnění předpisů o pobytu cizinců protižidovská opatření (plánovaná, ale jen z části učiněná)

33 Některá další opatření (v oblasti v oblasti zaměstnanosti)
pracovní tábory včetně kárných možnost ukončit služební poměr vdaných žen převedení 9000 státních zaměstnanců české národnosti ze Slovenska do českých zemí

34 a Generál Bedřich Homola Gen. Bedřich Homola

35 Vznik Slovenského státu
zákon o samostatnom Slovenskom štáte (č. 1/1939 Sl. z.) smlouva o ochraně z 18. (23.) (přijatá s platností na 25 let a publikována až jako zákon č. 226/1940 Sl. z.)

36

37 Zákon č. 1/1939 Sl. z. „samostatný a neodvislý Slovenský štát“
Sněm Slovenského státu předsednictvo sněmu jmenovalo první vládu recepce práva + zmocnění pro vládu, aby cestou nařízení vykonávala vše, co je v přechodném období potřebné k udržení pořádku a zabezpečení státních zájmů + nepřímo pověřil sněm, aby schválil slovenskou ústavu

38 Smlouva o ochraně zahraniční politika vedená v těsné dohodě s německou vládou povinnost přebudovat ozbrojené síly právo Německa zřizovat ve vymezeném území (tzv. Schutzzone) své vojenské posádky + Tajný protokol o hospodářské a finanční spolupráci

39 Etapy vývoje 1. Do poloviny roku 1940
2. Od porad v Salcburku července 1940 do vypuknutí SNP německý vliv výrazně zesílil dočasně se posílily i pozice radikálů 3. Od vypuknutí SNP do osvobození

40

41 Prozatímní ústava (č. 185/1939 Sl. z.)
neposkytuje přesný obraz skutečných vztahů mezi nejvyššími orgány republika (rakouský a španělský vzor) úvodní prohlášení + 13 hlav, 103 paragrafů

42 Prozatímní ústava – hlavy 1. – 13.
1. Všeobecná ustanovení Nejvyšší orgány 6. Politické strany 7. Stavovské zřízení 8. Územní samospráva 9. Soudnictví 10. Povinnosti a práva občanů 11. Církve 12. Národnostní skupiny 13. Různá ustanovení

43 Nejvyšší orgány Sněm Slovenské republiky president republiky vláda
Státní rada Nejvyšší účetní kontrolní úřad (zák. č. 186/1939 Sl. z.) Ústavní senát (§ 98 ústavy)

44

45 Sněm Slovenské republiky
jednokomorový zákonodárný sbor poslanci, zvolení ještě na konci roku 1938 do Sněmu Slovenské krajiny + osoby jmenované k doplnění počtu poslanců presidentem republiky Stálý výbor (zabezpečoval kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními)

46 President republiky jeho pozice postupně sílila volen Sněmem
spolu s vládou a státní radou nositel vládní a výkonné moci podíl na moci zákonodárné kreační pravomoci

47 Jozef Tiso

48 Vojtech Tuka

49 Vláda vládní a výkonná moc, pokud nebyla výslovně svěřena prezidentu nebo státní radě právo zákonodárné iniciativy vydávala nařízení k provedení zákonů mohla vydávat nařízení s mocí zákona při předsednictvu vlády Úřad propagandy

50 Státní rada inspirace ústavami, které se také opíraly o „stavovské“ uspořádání společnosti v podstatě vystupovala jako druhá komora sněmu významné pravomoci v politické oblasti v oblasti soudní mohla trestně stíhat presidenta a předsedu a členy vlády

51 HSĽS a) ústava zakotvovala vedoucí úlohu HSĹS
(= politická organizace, jejímž prostřednictvím se slovenský národ zúčastňuje na výkonu státní moci) b) zákon o HSĹS č. 245/1939 Sl. z. c) zákon o HSĹS č. 215/1942 Sl. z. uplatnění vůdcovského principu

52 Stavovská organizace úkolem stavů péče o hospodářské, sociální a kulturní zájmy jejich jednotlivých složek původně šest stavů reorganizace 1942 Slovenská pracující pospolitost čtyři sdružení

53 Územní správa = systém kombinující samosprávu a veřejnou správu
základní ustanovení v osmé hlavě ústavy (§ 64) zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej vybudována na úrovni žup a okresů základním článkem obce

54 Soudnictví a státní zastupitelství
už před přijetím ústavy tři celostátní soudy Slovenský nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Vrchní (Hlavný) pojišťovací soud ústava rámcově vymezila soudní soustavu a stanovila základní zásady zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy (č. 112/1942 Sl. z.) státní zastupitelství

55 Soudy (zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy /č. 112/1942 Sl. z./)
řádné soudy výjimečné (stanné /štatariálne/) soudy zvláštní (osobitné) soudy např. burzovní, vojenské

56 Řádné soudy (zákon o organizaci soudů, … /č. 112/1942 Sl. z./)
okresní soudy krajské soudy (v župních městech a v Levoči a v Michalovcích) vrchní (hlavné) soudy v Bratislavě a v Prešov Slovenský nejvyšší soud v Bratislavě vlastní rozhodování trojinstanční

57 Bezpečnostní složky policejní ředitelství a úřady (převzaty z ČSR; vl. nař. č. 314/1939 Sl. z.) b) žandárstvo (převzato z ČSR; reorganizace v roce 1943) na čele Hlavní velitelství žandárstva Kriminální ústředna (KRIUS) ÚŠB plnila úkoly politické policie c) Hlinkova garda d) německé bezpečnostní složky (od léta 1944)

58

59 Alexander Mach

60 a Karol Sidor

61 a Generál Ferdinand Čatloš

62 Pracovní právo a sociální zabezpečení
inspirace: sociální papežské encykliky Rerum novarum (1891) a Quadragesimo anno (1931) ztratilo čistě soukromoprávní charakter zavedena pracovní povinnost zřízen Ústřední úřad práce a síť úřadů práce v okresech příkazy a zákazy zaměstnávat určité osoby mzdové a pracovní podmínky mohl závazně stanovit vyhláškou Ústřední úřad práce placená dovolená (1944)

63 Sociální zákonodárství
zavedení přídavků na děti (z. č. 217/1941 Sl. z.) veřejná péče o opuštěnou mládež (z. č. 213/1941 Sl. z.) péče o evakuované děti (č. 83/1944 Sl. z.) a péče o osoby starší 65 let od roku 1942 drahotní příplatky Ústředí pro sociální péči při HSĽS (DP) zásahy do bytové politiky

64 Zásahy do vlastnických poměrů
protižidovská opatření zákon o pozemkové reformě (1940)

65 Trestní právo v zásadě zachována platnost recipovaných předpisů
zpřísnila a rozšířila se ochrana státu zákon o trestných činech proti státu (č. 320/1940 Sl. z.) zákon o zvýšeném trestání podvratné činnosti (č. 166/1941 Sl. z.) opatření vyvolaná vypuknutím SNP

66 Rasové zákonodárství a) vládní nařízení o vymezení pojmu žid a usměrnění počtu židů v některých svobodných povoláních (č. 65/1939 Sl. z.) b) arizační zákon (č. 113/1940 Sl. z.) c) zmocňovací ústavní zákon (č. 210/1940 Sl. z.) d) židovský kodex (vl. nař. č. 198/1941 Sl. z.) e) další diskriminační opatření f) deportace židů

67

68 Zmocňovací ústavní zákon (1940)
= na dobu jednoho roku zmocnil vládu činit veškerá potřebná opatření k vyloučení židů z hospodářského a společenského života Ústřední hospodářský úřad koordinoval a řídil přijatá hospodářská opatření (1940) speciálně upraveno pracovní zařazení židovského obyvatelstva v roce 1941 vláda zavedla pracovní povinnost bez toho, že by vznikl pracovní poměr

69

70 Židovský kodex = (vl. nař. o právním postavení židů č. 198/1941 Sl. z.) nově pojalo vymezení toho, kdo je žid komplexně shrnulo protižidovská opatření

71 Další diskriminační opatření
stanovení zvláštní nákupní doby v obchodech zavedení policejní hodiny zákaz shromažďování a účasti na kulturních a sportovních akcích omezení pohybu zákaz studia na středních a vysokých školách zabavení osobních věcí "luxusní" povahy (sportovní potřeby, radia, cennosti apod.)

72 Deportace židů formálně legalizovány ústavním zákonem č. 68/1942 Sl. z. postihly 58 000 osob (a dalších 13 000 po SNP)

73 Vznik Protektorátu Výnos vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (č. 75/1939 Sb. likvidace československé státní moci a správy demagogie: protektorát je autonomní a spravuje se sám na území protektorátu se uplatňovalo německé právo (+ německá legislativa inspirovala mnohé protektorátní předpisy) „státní prezident“ E. Hácha dekretem rozpustil Národní shromáždění (21. března 1939)

74 Odtržená území a oberlandráty


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček"

Podobné prezentace


Reklamy Google