Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace MUDr. Michaela Špačková, MUDr. Radim Líčeník Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace MUDr. Michaela Špačková, MUDr. Radim Líčeník Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace MUDr. Michaela Špačková, MUDr. Radim Líčeník Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LFUP CK DP

2 Veřejné zdravotnictví multidisciplinární obor jehož úkolem je vyhodnotit civilizační rizika v populaci a zabezpečit jejich minimální vliv na zdraví pomocí preventivních intervencí epidemiologická a sociologická data

3 VZ založené na důkazech Evidence-Based Public Health (EBPH) proces rozhodování založený na syntéze: -nejlepších dostupných vědeckých důkazů -aplikovatelných teoretických modelů -profesionálních zkušeností -znalosti specifické populace

4 Definice EBPH Jenicek 1997: svědomité, jednoznačné a uvážlivé použití současných nejlepších důkazů v rozhodování o péči o zdraví jednotlivých komunit i celé populace Brownson 1999: rozvoj, implementace a vyhodnocení efektivních programů a plánování VZ za použití vědeckých důkazů, včetně systematického použití dat a informačních systémů, modelů plánování a vhodných sociologických modelů Kohatsu 2004: proces integrace intervencí založených na vědeckých důkazech a preferencí komunity vedoucí k zlepšení zdraví populace

5 Proč EBPH? Zajišťuje efektivitu veřejně zdravotnických doporučení –Cíle, kterých chceme dosáhnout, musí významně ovlivnit úroveň veřejného zdraví (zdravotní politika) –Strategie (plán, program) musí být proveditelná, efektivní a založená na důkazu –Rešerše nejnovější dostupné vědecké literatury  čas využit maximálně efektivně k nalezení nejlepšího potřebného důkazu pro konkrétní otázku /problém

6 Rozhodování ve VZ 1.Mělo by působení veřejného zdravotnictví vést k řešení konkrétního problému veřejného zdraví? 2.Jaké kroky je třeba učinit? 3.Jak může být konkrétní program nebo politika co nejúčinněji prováděna a vyhodnocována?

7 Problémy v rozhodování Nedostatečné vedení ve stanovení jasné agendy zaměřené na evidence-based postupy Odpovědnost vedoucích pracovníků ve VZ zvyšovat použití efektivních intervencí Nedostatek dlouhodobých plánů pro implementaci a evaluaci evidence-based postupů Přijetí a zachování příčinných schémat a tvárných evaluačních plánů Externí tlak (vč. politického) vzdaluje proces od evidence-based přístupu Systematická komunikace a strategie šíření znalostí Nedostatečné školení pracovníků klíčových disciplín Rozšíření studijních programů s použitím prostředků dálkového studia Nedostatek času pro kompletní sběr informací, jejich analýzu a literární rešerši důkazů Rozšíření schopností pro efektivní analýzu, literární rešerši a vyhledávání informací Nedostatek souhrných dat a nejnovějších informací o efektivitě programů a nařízení Rozšíření doporučených postupů v rámci klinických a populačních strategií Nedostatek dat o efektivitě konkrétních intervencí ve VZ pro určitou populaci Navýšení nadací pro výzkum ve veřejném zdravotnictví, distribuce výsledků

8 Algoritmus EBPH 1.Definice problému nebo řešené otázky 2.Kvantifikace problému (nástroje: RR, OR…) 3.Vyhledání literatury a uspořádání informací (nástroje: systematické přehledy, hodnocení rizika, ekonomické analýzy) 4.Vytvoření programu a preference možností 5.Vytvoření akčního plánu a implementace intervence 6.Evaluace programu nebo politiky (podle výsledků evaluace 7.Diseminace výsledků nebo přerušení programu

9 Vědecká argumentace využívá informační systémy Cochrane Collaboration Guide to Community Preventive Services –metody k hodnocení dopadu EBPH intervencí Transparent Reporting of Evaluations with Non- randomised Designs (TREND) –návod co by měly nerandomizované studie obsahovat GRADE (The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation system) –stanovení stupně síly doporučení a úrovně kvality důkazu

10 Hodnocení důkazů pro VZ Systematické přehledy a metaanalýzy Odhady rizika (risk assessment) Ekonomické studie (cost-effectiveness…) Surveillance (průběžný, systematický sběr dat, jejich analýza, vyhodnocení a sdílení) Konsenzuální konference Expertní komise (doporučené postupy pro VZ)

11 RCTs Kohortové studie Studie případů a kontrol Deskriptivní studie, Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy a metaanalýzy Pyramida důkazů The Medical Research Library of Brooklyn, http://servers.medlib.hscbklyn.edu/ebm/2100.htmhttp://servers.medlib.hscbklyn.edu/ebm/2100.htm

12 Intervence VZ Individuální (znalost problému, postoje) Interpersonální (rodina, přátelé, významné osoby) Komunitní (sociální sítě, média) Organizační (agentury, pracoviště) Vládní (zákony, regulace) CíleZnalost Postoje Chování Postupy Sociální podpora Sociální sítě Programy Postupy Politika Programy Postupy Politika Regulace Nařízení Politika Legislativa PřístupyVýchova Školení Poradenství Vytvoření nových sociálních vazeb Poradci odborníci Sociální zmeny Pomoc médií Rozvoj komunity Organizační změny Vytvoření sítí Organizační rozvoj Politické akce Lobování Obhajoba politiky

13 Evaluace VZ... evaluace je proces, který systematicky a objektivně hodnotí patřičnost a efektivitu projektu a jeho dopad ve smyslu stanovených cílů...evaluace je jedna z hlavních náplní výzkumu v rámci veřejného zdravotnictví Proč je evaluace důležitá? zvyšuje význam práce institucí veřejného zdraví na základě evaluace je možno vybrat variantní řešení, pokud jsou prostředky omezené (pomůže zhodnotit náklady a prospěch) jsou získávány informace pro další zlepšování programů je vyžadována jako součást běžných žádostí o finanční pomoc poskytuje impulsy k řešení dalších výzkumných úkolů V USA je evaluace VZ součástí plánu Healthy People 2010 http://www.healthypeople.gov/state/toolkit/progress.htm http://www.healthypeople.gov/state/toolkit/progress.htm

14 Hodnocení výzkumu VZ Zda jsou výsledky: –Podobné mezi studiemi –Souhrnné –Jak přesné –V příčinné souvislosti Jsou výsledky platné?: –Byla jednoznačně vyslovena výzkumná otázka? –Bylo hledání relevantní a důkladné (nebyly žádné relevantní studie opominuty?) –Jednalo se o primární studie vysoké metodologické kvality? –Opakovatelné? Jak mohou být výsledky uplatněny: –Stanovit jak mohou být výsledky interpretovány a aplikovány –Zdůraznit výsledky důležité pro VZ –Zhodnotit zda výhody úměrně jejich ceně jsou větší než potenciální rizika (cost-benefit analysis)

15 HodnoceníPředmět hodnocení Zaměřené na procesprogramobsah metody časové schéma materiál Zaměřené na dopadchovánízískávání znalostí změna přístupu změna habitu rozvoj dovedností Zaměřené na následek zdravímortalita morbidita neschopnost kvalita života Možnosti evaluace

16 EBPH v ČR Janout 2003: Manuál prevence v lékařské praxi X. Medicína založená na důkazu Rychlíková a spol. 2005: Příručka hodnocení vlivů na zdraví Health Impact Assessment (HIA) Líčeník 2009: Klinické doporučené postupy Špačková, Líčeník 2010: Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a doporučené postupy pro oblast veřejného zdravotnictví (přednáška, NKDP II.) Švendová 2011: EBPH jako nástroj k řízení zdravotnické péče (diplomová práce)

17 Závěrem Principy EBPH je potřeba dále šířit a využít je v rozhodovacích procesech, při tvorbě zdravotních plánů, programů a nařízení pro VZ. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veřejné zdravotnictví založené na důkazech a jeho implementace MUDr. Michaela Špačková, MUDr. Radim Líčeník Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google