Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dávky v nezaměstnanosti v EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dávky v nezaměstnanosti v EU"— Transkript prezentace:

1 Dávky v nezaměstnanosti v EU
Mgr. Ilona Kostadinovová

2 Prameny práva: Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2010 reviduje současné Nařízení 1408/71, 27. července 2009 bylo schváleno nové prováděcí nařízení ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení jednotlivých členských států, které vstoupí v účinnost dnem 1. května a spolu s ním i základní nařízení o koordinaci č. 883/04/ES Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění

3 Doporučená literatura:
Černá, J. , Vacík, A. : Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské Unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. , 2005, ISBN Koldinská, K. , Pikorová, G. , Švec, L. , Tomeš, I. : Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Praha: C. H. BECK, 2007, ISBN Štefko, M. : Vysílání zaměstnanců do zahraničí, Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN Gola, P. : Podpora v nezaměstnanosti není ve světě samozřejmostí, Právo a zaměstnání, 11/2009, str

4 Dávky v nezaměstnanosti
Sociální událostí je ztráta vhodného zaměstnání pro danou osobu. Osoba práci hledá a je k dispozici k přijetí vhodného zaměsntání. Dávky v nezaměstnanosti jsou součástí věcného rozsahu koordinace sociálního zabezpečení. Za dávky v nezaměstnanosti jsou považovány nejen peněžité dávky, které v případě nezaměstnanosti nahrazují ušlou mzdu, ale rovněž dávky věcné v podobě služeb jako je poradenství, zprostředkování práce, rekvalifikace apod.

5 Použijí se všechny základní principy koordinace
Rovné zacházení a princip jediného pojištění Sčítání dob pojištění pouze u zaměstnanců Export dávek –lze realizovat pouze po omezenou dobu, maximálně 3 měsíce, následně se uchazeč o zaměstnání musí vrátit do státu, který mu dávky poskytuje, jinak mu jakýkoli nárok od tohoto státu zanikne (čl. 69 odst. 2 Nařízení 1408/71. K zániku dojde i v případě, že vnitrostátní legislativa umožňuje delší výplatu.

6 Koordinace dávek ve specifických případech
Přeshraniční pracovník – minimálně jednou týdně se vrací do členského státu bydliště, čl. 71 odst. 1 písm. i) a ii) Nařízení 1408/71, pouze ve státě bydliště může uplatňovat nárok na dávky v nezaměstnanosti, základem pro výpočet dávky je výdělek obdobný, tzn. výdělek jakého lze v obdobné profesi dosáhnou ve státě bydliště Atypický přeshraniční pracovník – po dobu svého posledního zaměstnání měl bydliště v jiném členském státě (čl. 1 Nařízení 1408/71 definuje bydliště jako středisko zájmů dané osoby, místo, kde má nejširší osobní a profesní vazby, rodinu, majetek, zajištěné bydlení apod.

7 Zcela nezaměstnané osoby, které nejsou přeshraničními pracovníky a které nebydlí ve státě posledního zaměstnání, mají právo volby. Př. Osoba pracuje ve Velké Británii, bydlí v ČR. Přijde-li o práci, může si zvolit mezi VB a ČR. Zvolí-li si VB, musí se zaregistrovat u tamních služeb zaměstnanosti – regionální Job Centre, a splnit podmínky tamních právních předpisů. Pokud si to následně rozmyslí a bude chtít pobírat českou dávku, není možné ji pobírat ihned, ale až po 3 měsících, export britské dávky do ČR. Výše dávky – klasický přeshraniční pracovník čistě dle místa bydliště, atypický přeshraniční pracovník si volí místo, kde uplatní nárok a zároveň tím i určuje, podle čeho se určí výše dávky. Ve státě bydliště podle obdobného výdělku, ve státě posledního zaměstnání podle skutečných výdělků. Př. Atypický přeshraniční pracovník bydlí v ČR a pracuje v SRN, kde vydělává 1.000,- EUR měsíčně – dávka ve výši 50% předchozího výdělku, maximálně 500,- EUR, by mu tedy náležela v SRN. V ČR jako ve státě bydliště by mu náležela dávka určená podle obdobného výdělku za práci odpovídající druhu činnosti vykonávané v SRN, což je řekněme ,- Kč. Výše podpory v nezaměstnanosti by tedy činila v ČR 50% z této částky, tedy 7.500,- Kč. Pokud si zvolí SRN, bude pobírat 500,- EUR, tedy asi ,- Kč.

8 Běžný migrující pracovník
Stabilní dlouhodobé zaměstnání i bydliště v jiném členském státě Dávky v nezaměstnanosti poskytuje stát posledního zaměstnání, který v případě potřeby vezme v úvahu doby zaměstnání/pojištění získané v jiném členském státě

9 Hledání zaměstnání v jiném členském státě
Osoba již nárok na dávky získala Musí existovat nárok na výplatu dávky Osoba musí být zaregistrována u služeb zaměstnanosti v členském státě po dobu nejméně 4 týdnů Osoba je povinna se do 7 dnů zaregistrovat u služeb zaměstnanosti v členském státě, kde hodlá hledat zaměstnání a podřídit se tamním pravidlům ohledně nezaměstnaných Výplatu dávek zprostředkovává stát, do kterého nezaměstnaná osoba odešla hledat práci, avšak ve výši, kterou uvedl kompetentní stát. Př. Osoba odcházející z ČR si hledat práci do Rakouska, se zaregistruje u rakouské instituce, která bude vyplácet dávku v české výši. Zprostředkovaná dávka vyplácená prostřednictvím subjektu v jiném státě. Lze maximálně po dobu 3 měsíců.

10 Změny v koordinaci dávek v důsledku Nařízení 883/2004
Sčítání dob pojištění se bude týkat nejen dob pojištění ze zaměstnání, ale i činnosti osob samostatně výdělečně činných U přeshraničních pracovníků bude stát posledního zaměstnání kompenzovat státu bydliště náklady na dávky. Obvykle se jedná od dobu 3 měsíců, ve výjimečných případech bude možné prodloužit až na 5 měsíců. Kompetentní instituce bude moci prodloužit dobu exportu dávky ze 3 měsíců až na 6 měsíců. Systém tzv. zprostředkované výplaty dávek institucí státem, kam nezaměstnaný odešel hledat práci, bude nahrazen výplatou dávky přímo oprávněné osobě a nikoli prostřednictvím instituce jiného členského státu.

11 Sociální politika v zemích EU
Je na nejvyšší úrovni na světě Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká za splnění podmínky potřebné doby pojištění a registrace na úřadu práce Za chudého se v EU považuje každý, jehož příjem je nižší než 60% částky odpovídající průměrné mzdy v zemi. Nejméně chudých je v ČR, Nizozemí a na Islandě, kde po obdržení všech státních dávek má příjem nižší než 60% mediánu pouze každý desátý člověk.

12 Švédsko – social welfare state
Nejpropracovanější síť sociálních dávek je ve Švédsku. Úsilí o plnou zaměstnanosti a stát blahobytu Chudoba ve Švédsku klesá z 28% na 11%

13 Paušální nízké platby Nejméně aktivní v oblasti státních dávek jsou: Itálie, Španělsko, Řecko. Počet chudých se díky státním dávkám snižuje o 4% a chudý je po jejich obdržení každý pátý člověk. Nízké jsou dávky na Maltě, Kypru (většina státních plateb je stanovena v paušální výši, např. podpora v nezaměstnanosti, nemocenská)

14 Fixní podpora v nezaměstnanosti
V některých členských zemích EU a OECD je podpora v nezaměstnanosti stejná pro všechny občany bez ohledu na to, jaké příjmy dosahovali před tím, než se stali nezaměstnanými. Fixní podpora v nezaměstnanosti je stanovena procentem z průměrného příjmu v národním hospodářství v daném roce. Př. Island, Irsko, Polsko, Velká Británie

15 Podpora v nezaměstnanosti v ČR
Úprava je obsažena v zákoně o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění S účinností od došlo k výrazným změnám pro výplatu podpory v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba činí: 5 měsíců – osoby mladší 50 let 8 měsíců – osoby starší 50 let a mladší 55 let 11 měsíců – osoby starší 55 let

16 Podmínky nároku a výše podpory v ČR
Základní podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti je, že osoba musela být v době posledních 3 let před nárokem na výplatu podpory v nezaměstnanosti získat dobu sociálního pojištění v délce 12 měsíců Výše podpory je závislá na výši předchozího příjmu a délce pobírání podpory. První 2 měsíce - 65% z průměrného čistého měsíčního výdělku Další 2 měsíce – 50% z prům. čistého m. výď. Zbývající doba – 45% z prům. čistého m. výď.

17 Výše podpory v ČR v roce 2009 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí ,- Kč, což je 56,5 % z průměrné mzdy za rok 2008 (která činila ,- Kč).

18 Srovnání s dalšími zeměmi
Podobně je tomu tak ve většině zemí EU. Starší občané mají při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti po delší dobu. Délka nároku pobírání podpory v nezaměstnanosti je odstupňována podle věku. Blíže viz přiložená tabulka.

19 Právo na informace Informace o tom, jaká jsou práva osob, které se rozhodly přestěhovat do jiného členského státu, poskytují úřady práce podle bydliště (pobytu) osoby. Styčným orgánem v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí – Správa služeb zaměstnanosti K tomu účelu je zřízen evropský informační portál EURES, základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko.

20 Evropské formuláře potvrzení dob pojištění
FORMULÁŘ E301 - potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti (čl. 67 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71)  Po ukončení pracovního poměru v příslušné zemi EU/EHP nebo Švýcarsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E301, který potvrzuje doby sociálního pojištění v konkrétní zemi získané a slouží pro potřeby úřadů práce při rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti. Doby pojištění získané samostatnou výdělečnou činností (dále jen SVČ) se na základě čl. 67 uvedeného nařízení nezohledňují. Zohledňují se pouze na základě bilaterálních dohod o sociálním zabezpečení, které sčítání dob pojištění získaných SVČ předpokládají. Česká republika uzavřela takovou dohodu se státy: Španělsko, Lucembursko, Rakousko, Litva a Kypr. Je možné potvrdit doby pojištění na bilaterální formulář vydaný k provedení konkrétní smlouvy, ale též na formulář E301. Žádost o formulář E301 podává žadatel sám, kompetentní instituce (úřad práce) nebo styčné místo.

21 Formuláře udržení nároku dávek v nezaměstnanosti
FORMULÁŘ E303 - potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti                              (čl. 69 a 70 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71)                             - vystavují úřady práce na základě žádosti uchazeče o zaměstnání při splnění všech podmínek Podstata transferu dávek v nezaměstnanosti spočívá v možnosti nezaměstnané osoby odejít hledat si práci do jiného členského státu EU/EHP/Švýcarska, zároveň si zachovat postavení uchazeče o zaměstnání a pobírat zde podporu v nezaměstnanosti, která mu byla přiznána ve státě, který opouští. Podmínky a rozsah transferu dávek v nezaměstnanosti - uchazeč o zaměstnání musí zůstat k dispozici úřadu práce před svým odjezdem po dobu nejméně čtyř týdnů poté, co se stal nezaměstnaným. Musí se registrovat do sedmi dnů po dni, kdy přestal být k dispozici úřadu práce ve státě, který opustil, jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce každého členského státu, do kterého přijede a podřídit se kontrolním procedurám, které tam existují. Maximální doba, po kterou je možno dávky exportovat, je tři měsíce od doby, kdy dotyčná osoba přestala být k dispozici úřadu práce státu, který opustila (ovšem za předpokladu, že celková doba pobírání dávek nepřekročí podpůrčí dobu dle právních předpisů tohoto státu). Jestliže se dotyčná osoba vrátí do původního státu před uplynutím doby, po kterou má nárok na dávky, bude pokračovat její nárok na dávky podle předpisů tohoto státu. V opačném případě nárok ztrácí.  Import dávek v nezaměstnanosti - dostavte se ve stanovené lhůtě na úřad práce a předložte formulář E303, přiznané dávky budou vypláceny v české měně Export dávek v nezaměstnanosti - dostavte se ve stanovené lhůtě na příslušný zahraniční úřad práce s formulářem E303,  podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena v měně příslušného státu

22 Volný pohyb pracovních sil
V současné době omezen, tzv. přechodné období 7 let Pracovníci z nově přijatých členských států EU nemohou volně žádat o práci v zemích dosavadní patnáctky (podobně tomu bylo i při přijetí Španělska a Portugalska) Omezení se týkají pouze přístupu na pracovní trh pro pracovníky Volné je poskytování služeb či svoboda usazování, studium, turismus

23 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/
Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dnešního dne milí posluchači. Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Dávky v nezaměstnanosti v EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google