Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ROJEKTY - TEORIE Pavel Werl Jana Sochorová Dominik Prokop.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ROJEKTY - TEORIE Pavel Werl Jana Sochorová Dominik Prokop."— Transkript prezentace:

1 P ROJEKTY - TEORIE Pavel Werl Jana Sochorová Dominik Prokop

2 C O JE TO PROJEKT ? Slovo odvozeno z lat. proiectus Projekt se dá chápat ve dvou rovinách: Námět, návrh, plán a vyřešení úkolu Proces plánování a řízení operací, kde nejde jen o výsledek, ale o celý tvůrčí proces Nejčastější pojetí : množina koordinovaných aktivit, vymezené body, realizované jednotlivcem nebo organizací, dosáhnout cílů v určeném čase, dle parametrů a rozpočtu

3 D ĚLENÍ A ZNAKY PROJEKTU Projekty dělíme na: Investiční X Neinvestiční Typickými znaky jsou: Unikátnost Neopakovatelnost Dočasnost Rozpočtový limit Cílovost Rizikovost

4 P ROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Uplatnění specifických nástrojů, technik a dovedností Cíl: splnit či předčit očekávání s projektem spojena Místo? Tam kde je zájem implementovat změnu, management má zájem na realizaci, překonání útvarové uzavřenosti

5 O BLASTI UPLATNĚNÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ : Vývojové projekty Realizační projekty Engineeringové projekty Manažerské projekty Podnikatelské projekty

6 PROJEKTOVÝ CYKLUS identifikace problému schválení záměru plán/posouzení schválení projektu implementace ukončení hodnocení

7 PROJEKTOVÝ TÝM Členové Pracovníci organizace žadatele (příjemce) Pracovníci partnerských organizací (Smlouva o partnerství) Funkce: Řízení celého projektu Koordinace aktivit Organizační a provozní stránka projektu Efektivní komunikace na všech úrovních

8 P ŘÍKLADY APLIKACE PROJEKTŮ VE VS Budování čističek odpadních vod Podpora, rozvoj a zkvalitnění vzdělávání Rekonstrukce dopravní infrastruktury Veřejné prostranství Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť Rekonstrukce parků a náměstí Cestovní ruch Výstavba infrastruktury pro cestovní ruch Rekonstrukce a zpřístupnění památek

9 VÝHODY PROJEKTŮ VE VS Dobrá týmová spolupráce Rychlejší reakce na náhlý výskyt komplikací Dobré finanční zajištění Vazba na státní rozpočet – dotace Zkušenost s projekty u statutárních měst Možnost financování strukturálními fondy

10 NEVÝHODY PROJEKTŮ VE VS Špatná koordinace jednotlivých aktivit a kroků Nedostatek kapacit na řízení a administraci Nedostatečná zkušenost s projekty u malých obcí Těžká komunikace s externími firmami Vazba na politické zájmy

11 R IZIKA PROJEKTŮ Proces řízení rizik projektu 4 kroky k minimalizaci rizika Rizika projektů i jejich řízení Rizika interní i externí Neexistuje univerzální postup pro vytipování rizika

12 D ĚLENÍ ADMINISTÁTOR, ŽADATEL Žadatel: – Např. sdružení obcí, mikroregion, církev, sdružení lidí, podnikatel, nezisková organizace atd. – Oprávněnost subjektu (žadatele) je přesně definována – Každý žadatel musí splňovat dané podmínky Administrátor: – pracovník zodpovědný za věcnou správnost administrativy projektu

13 A DMINISTRÁTOR Vedení operativní evidence Organizace přípravy kurzů, lektorů, žáků, evidence kurzů Administrace změn projektu a příprava podkladů pro rozhodnutí Vedení provozní korespondence, statistiky, databáze účastníků Věcná příprava monitorovacích zpráv všech typů (průběžné, závěrečná) Zodpovědnost za archivaci materiálů a archivaci dokumentace k projektu

14 A DMINISTRÁTOR Dodržování a uplatňování pravidel publicity Účast na poradách a kontrola projektu Organizační příprava analýz a hodnocení projektu Schválení projektu Zpracovává analýzu potřeb SWOT Vyhlašuje přihlašování k projektu Schvaluje projekt k čerpání

15 Ž ADATEL Žadatel je subjekt, který je oprávněný žádat řídící orgán o dotaci formou zpracování a předložení projektového záměru Žadatelem může být hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejný nebo soukromý). Projekt musí být v souladu se záměry operačního programu Žadatel se stává příjemcem dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo okamžikem zahájení realizace projektu

16 K ONKTRÉTNÍ PŘÍKLAD Oficiální název projektu: Archeopark Chotěbuz Žadatel: Muzeum Těšínska Administrátor: Moravskoslezký kraj Celkový rozpočet projektu: 13 456 788 Kč Výše dotace z EU: 9 730 391 Kč Operační program – SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP)

17 A RCHEOPARK C HOTĚBUZ 16. listopadu 2005 byl slavnostně otevřen Archeopark První etapu realizovala v letech 2001-2003 firma Archeostav Český Těšín, současnou druhou v letech 2004- 2005 Beskydská stavební, a.s. Třinec. Je budován jako replika původního slovanského hradiště. Na financování se podílela EU, Moravskoslezský kraj a Muzeum Těšínska

18 A RCHEOPARK C HOTĚBUZ Během projektu byla vystavěna: věžovitá brána hradební systém s různými typy obydlí (zemnice, polozemnice, halová stavba), přístupová infrastruktura a výrobní zařízení (mlecí zařízení, železářská pec).

19 A RCHEOPARK C HOTĚBUZ

20 Archeopark má přiblížit návštěvníkům a veřejnosti vůbec život raně středověkého hradiska a rekonstruovat i přibližnou podobu zde nalezených objektů

21 A RCHEOPARK C HOTĚBUZ

22 Z DROJE Tomáš Kafka, Diplomová práce - Využití dotačních titulů pro rozvoj regionu E-opory pro předmět veřejná správa na MENDELU Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.chotebuz.cz/ http://fondyeu.kr-stredocesky.cz http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.archeopark-chotebuz.cz/


Stáhnout ppt "P ROJEKTY - TEORIE Pavel Werl Jana Sochorová Dominik Prokop."

Podobné prezentace


Reklamy Google