Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů"— Transkript prezentace:

1 ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů
POPLATNÍCI 1. a) Daňový rezident – každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo vedení (neomezená daňová povinnost) b) Daňový nerezident – právnická osoba se sídlem v zahraničí (omezená daňová povinnost) 2. a) Podnikatelské subjekty (založeny za účelem podnikání) b) Veřejně prospěšný poplatník (viz 1. přednáška)

2 Základ daně z příjmů PO – podnikatelský subjekt
ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - výnosy, které do základu daně nevstupují (vyňaté, osvobozené) + náklady, které nejsou daňově uznatelné +- další korekce nákladů a výnosů ZÁKLAD DANĚ (§23) Odpočty (§20, 34) Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů) * Sazba daně (19%) - § 21 = DAŇ Slevy =Daň po slevě zálohy = DAŇOVÝ NEDOPLATEK (PŘEPLATEK)

3 Příjmy osvobozené a nezahrnované do ZD
Příjmy osvobozené (§19+ 19b) např. Úroky z přeplatku na dani (zaviněné správcem). Příjmy z podílu na zisku vyplácené dceřinou společností (rezidentem) mateřské společnosti (a naopak). Příjmy z nabytí dědictví. Majetkový prospěch do Kč . Příjmy nezahrnované do základu daně (§23, odst. 4) např. Některé příjmy tvořící samostatný základ daně. Částky, které již byly zdaněny. Příjem (výnos), který souvisí s výdajem, který nebyl předmětem daně či byl osvobozený.

4 Základ daně se sníží o odpočty (odpočitatelné položky):
Úprava základu daně Základ daně se sníží o odpočty (odpočitatelné položky): Ztráta z podnikání Podpora vědy a výzkumu + podpora odborného vzdělávání = mezisoučet Dary na veřejně prospěšné účely (max. celkem 10% z mezisoučtu, min Kč/1 subjekt). = Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů) * Sazba daně = Daň

5 Sleva na zaměstnance se ZPS Absolutní – na přepočtený počet
Slevy na dani § 35 DAŇ Slevy na dani = Daň po slevě Sleva na zaměstnance se ZPS Absolutní – na přepočtený počet zaměstnanců (vztaženo k fondu pracovní doby). Kč - ZPS Kč - ZPS s těžším zdravotním postižením

6 Společná ustanovení ZDP Daňově uznatelné výdaje (náklady)
Daný výdaj - náklad musí souviset se zdanitelnými příjmy věcně i časově Daný výdaj - náklad musí být nutný pro dosažení zdanitelných příjmů Určitý druh výdaje nesmí být zaúčtován nad stanovený limit Poplatník musí být schopen vynaložení každého výdaje (nákladu) prokázat Daný výdaj - náklad nesmí být vyjmenován ZDP jako náklad, který nelze daňově uznat (§25) Je-li uplatnění daného výdaje - nákladu vázáno na další podmínky, musí být splněny

7 Daňově uznatelné výdaje (náklady) § 24
Za určitých podmínek jsou za náklady vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů považovány například: Odpisy hmotného majetku. Zůstatková cena hmotného majetku Nájemné. Zaplacené některé daně. Rezervy a opravné položky dle zvláštního zákona. Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců. Pojistné. Výdaje na pracovní cesty.

8 Dlouhodobý majetek

9 Metody odpisování(§26) Odpisování hmotného majetku
ODPIS DAŇOVÝ Odpisování hmotného majetku Standardní – rovnoměrný - zrychlený Speciální časový (otvírky lomů, pískoven..); - výkonový (modely, formy); Odpisování nehmotného majetku – časový odpis § 32a (18 – 72 měsíců) ODPIS ÚČETNÍ Odpisování dlouhodobého majetku, který není hmotným či nehmotným majetkem dle ZDP.

10 Odpisové skupiny (§30) Příklad 1 2 4 6 odp.sk. Počet let odepis.
Počítače, stroje pro zemědělství 3 2 Nákladní aut., traktory, většina pracovních strojů, autobusy,letadla, Dvoustopá motorová osobní vozidla 5 Tramvaje, vozy metra, těžná zařízení, stroje oceláren, 10 4 Věže, stožáry, budovy z lehkých hmot, plynovody, stavby elektráren 20 6 Budovy a haly, byty a nebytové prostory, mosty, silnice, dálnice, vodní díla Administrativní budovy, hotely, školy, muzea,historické památky 30 50

11 Rovnoměrné odpisování (§31)
Odpisová skupina ROS v 1. roce odpisování ROS v dalších letech odpisování ROS pro zvýšenou vstupní cenu 1 20 40 33,3 2 11 22,25 3 5,5 10,5 10 4 2,15 5,15 5,0 5 6 1,4 1,02 3,4 2,02

12 Zrychlené odpisování (§32)
Odpisová skupina Koeficienty pro zrychlené odepisování v 1. roce odpisování Koeficienty v dalších letech odpisování Koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 50 31 51

13 Zůstatková a pořizovací cena v základu daně při vyřazování majetku (§24)
Cena zůstatková – majetek odpisovaný: Bezúplatné převedení – do ZD 0 Vyřazení v důsledku škody: Živelní pohroma, neznámý pachatel – do ZD bez omezení; 2) Jiná škoda – do ZD do výše příjmu (náhrady). Ostatní vyřazení – do ZD bez omezení (prodej, likvidace). Vstupní cena majetku vyloučeného z odpisování do ZD do výše příjmů z prodeje. Pořizovací cena pozemku – u PO do ZD celá (u FO do výše příjmů z prodeje).

14 Nájemné a finanční leasing
Nájem §24/2h Časové rozlišení. Finanční leasing §21d+24/4 Minimální doba FL - dle ZDP. Ke dni převodu vlastnických práv je kupní cena < zůstatková cena při rovnoměrném odpisování. Po skončení FL hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku. Daně §24/2ch Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty u neplátce. Obvykle ne: daň z příjmů.

15 Rezervy a opravné položky §24/2i
Zákon č. 593/1992 Sb. Bankovní rezervy Rezervy v pojišťovnictví Rezerva na opravy hmotného majetku (2. – 6. odpisová skupina) Rezerva na pěstební činnost Rezerva na odbahnění rybníka Rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou Rezerva na vypořádání důlních škod

16 Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců §24/2j, zj,zo
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Závodní preventivní péče. Provoz vlastních vzdělávacích zařízení. Výdaje spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací zaměstnanců). Závodní stravování (do výše 55% ceny jednoho jídla, max. do výše 70% stravného dle ZP). Práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či jiného vnitřního předpisu. Pojistné §24/2f Na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti hrazené zaměstnavatelem.

17 Výdaje na pracovní cesty §24/2k
= výdaje na dopravu dopravními prostředky, výdaje na ubytování, stravné. Veřejná doprava + ubytování – dle předložených dokladů. Motorová vozidla V majetku nebo v pronájmu Skutečná spotřeba pohonných hmot, odpisy, ostatní náklady. Není v obchodním majetku Náhrada v paušální výši /1 ujetý km (dle ZP) Náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Paušál na dopravu (§24/2zt) 5 000Kč/měsíc (paušál na pohonné hmoty a parkovné, max. 3 vlastní silniční motorová vozidla);

18 Výdaje na pracovní cesty §24/2k – stravné
Poplatníci s příjmy podle § 7: Tuzemské cesty – nárok od délky služební cesty více než 12 hodin - (104 – 195 Kč). Zahraniční cesty –max. do výše náhrad (pro zaměstnance -§ 170 ZP). Nárok stravné + kapesné.

19 Některé účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady § 25
Výdaje na pořízení hmotného majetku; Vyplácené podíly na zisku; Penále a pokuty (kromě smluvních); Výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené; Manka a škody přesahující náhradu (kromě živelních pohrom, neznámý pachatel); Výdaje na reprezentaci – pohoštění, občerstvení, bezúplatné plnění (kromě reklamní předmět s logem do 500 Kč bez DPH); Výdaje na osobní potřebu poplatníka; Tvorba ostatních rezerv a opravných položek (tj. jiných než ze zákona); Pojistné sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce, zájezdy, možnosti používat rekreační atp. zařízení.


Stáhnout ppt "ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google