Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů POPLATNÍCI 1. a) Daňový rezident – každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů POPLATNÍCI 1. a) Daňový rezident – každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo."— Transkript prezentace:

1 ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů POPLATNÍCI 1. a) Daňový rezident – každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo vedení (neomezená daňová povinnost) b) Daňový nerezident – právnická osoba se sídlem v zahraničí (omezená daňová povinnost) 2. a) Podnikatelské subjekty (založeny za účelem podnikání) b) Veřejně prospěšný poplatník (viz 1. přednáška)

2 Základ daně z příjmů PO – podnikatelský subjekt ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - výnosy, které do základu daně nevstupují (vyňaté, osvobozené) + náklady, které nejsou daňově uznatelné +- další korekce nákladů a výnosů ZÁKLAD DANĚ (§23) -Odpočty (§20, 34) Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů) * Sazba daně (19%) - § 21 = DAŇ -Slevy =Daň po slevě -zálohy = DAŇOVÝ NEDOPLATEK (PŘEPLATEK)

3 Příjmy osvobozené a nezahrnované do ZD Příjmy osvobozené (§19+ 19b) např. Úroky z přeplatku na dani (zaviněné správcem). Příjmy z podílu na zisku vyplácené dceřinou společností (rezidentem) mateřské společnosti (a naopak). Příjmy z nabytí dědictví. Majetkový prospěch do 100 000Kč. Příjmy nezahrnované do základu daně (§23, odst. 4) např. Některé příjmy tvořící samostatný základ daně. Částky, které již byly zdaněny. Příjem (výnos), který souvisí s výdajem, který nebyl předmětem daně či byl osvobozený.

4 Úprava základu daně Základ daně se sníží o odpočty ( odpočitatelné položky): -Ztráta z podnikání -Podpora vědy a výzkumu + podpora odborného vzdělávání = mezisoučet -Dary na veřejně prospěšné účely (max. celkem 10% z mezisoučtu, min. 2000 Kč/1 subjekt). = Základ daně po snížení o odpočty ( zaokrouhleno na 1000 dolů) * Sazba daně = Daň

5 Slevy na dani § 35 DAŇ -Slevy na dani = Daň po slevě Sleva na zaměstnance se ZPS Absolutní – na přepočtený počet zaměstnanců (vztaženo k fondu pracovní doby). 18 000 Kč - ZPS 60 000 Kč - ZPS s těžším zdravotním postižením

6 Společná ustanovení ZDP Daňově uznatelné výdaje (náklady) 1.Daný výdaj - náklad musí souviset se zdanitelnými příjmy věcně i časově 2.Daný výdaj - náklad musí být nutný pro dosažení zdanitelných příjmů 3.Určitý druh výdaje nesmí být zaúčtován nad stanovený limit 4.Poplatník musí být schopen vynaložení každého výdaje (nákladu) prokázat 5.Daný výdaj - náklad nesmí být vyjmenován ZDP jako náklad, který nelze daňově uznat (§25) 6.Je-li uplatnění daného výdaje - nákladu vázáno na další podmínky, musí být splněny

7 Daňově uznatelné výdaje (náklady) § 24 Za určitých podmínek jsou za náklady vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů považovány například: Odpisy hmotného majetku. Zůstatková cena hmotného majetku Nájemné. Zaplacené některé daně. Rezervy a opravné položky dle zvláštního zákona. Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců. Pojistné. Výdaje na pracovní cesty.

8 Dlouhodobý majetek Hmotný Hmotný majetek Daňová úprava Další hmotný majetek Účetní stav Nehmotný Daňová úprava Drobný Účetní stav

9 Metody odpisování(§26) ODPIS DAŇOVÝ Odpisování hmotného majetku a)Standardní – rovnoměrný - zrychlený b)Speciální - časový (otvírky lomů, pískoven..); - výkonový (modely, formy); Odpisování nehmotného majetku – časový odpis § 32a (18 – 72 měsíců) ODPIS ÚČETNÍ Odpisování dlouhodobého majetku, který není hmotným či nehmotným majetkem dle ZDP.

10 Odpisové skupiny (§30) odp.s k. Příklad Počet let odepis. 1 Počítače, stroje pro zemědělství3 2 Nákladní aut., traktory, většina pracovních strojů, autobusy,letadla, Dvoustopá motorová osobní vozidla 5 3 Tramvaje, vozy metra, těžná zařízení, stroje oceláren, 10 4 Věže, stožáry, budovy z lehkých hmot, plynovody, stavby elektráren 20 5656 Budovy a haly, byty a nebytové prostory, mosty, silnice, dálnice, vodní díla Administrativní budovy, hotely, školy, muzea,historické památky 30 50

11 Rovnoměrné odpisování (§31) Odpisová skupina ROS v 1. roce odpisování ROS v dalších letech odpisování ROS pro zvýšenou vstupní cenu 1 20 4033,3 2 1122,2520 3 5,5 10,5 10 4 2,15 5,15 5,0 5656 1,4 1,02 3,4 2,02 3,4 2

12 Zrychlené odpisování (§32) Odpisová skupina Koeficienty pro zrychlené odepisování v 1. roce odpisování Koeficienty v dalších letech odpisování Koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 3 2 5 6 5 310 1110 420 2120 5656 30 50 31 51 30 50

13 Zůstatková a pořizovací cena v základu daně při vyřazování majetku (§24) Cena zůstatková – majetek odpisovaný: Bezúplatné převedení – do ZD 0 Vyřazení v důsledku škody: 1)Živelní pohroma, neznámý pachatel – do ZD bez omezení; 2) Jiná škoda – do ZD do výše příjmu (náhrady). Ostatní vyřazení – do ZD bez omezení (prodej, likvidace). Vstupní cena majetku vyloučeného z odpisování do ZD do výše příjmů z prodeje. Pořizovací cena pozemku – u PO do ZD celá (u FO do výše příjmů z prodeje).

14 Nájemné a finanční leasing Nájem §24/2h -Časové rozlišení. Finanční leasing §21d+24/4 Minimální doba FL - dle ZDP. Ke dni převodu vlastnických práv je kupní cena < zůstatková cena při rovnoměrném odpisování. Po skončení FL hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku. Daně §24/2ch Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty u neplátce. Obvykle ne: daň z příjmů.

15 Rezervy a opravné položky §24/2i Zákon č. 593/1992 Sb. Bankovní rezervy Rezervy v pojišťovnictví Rezerva na opravy hmotného majetku (2. – 6. odpisová skupina) Rezerva na pěstební činnost Rezerva na odbahnění rybníka Rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou Rezerva na vypořádání důlních škod

16 Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců §24/2j, zj,zo Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Závodní preventivní péče. Provoz vlastních vzdělávacích zařízení. Výdaje spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací zaměstnanců). Závodní stravování (do výše 55% ceny jednoho jídla, max. do výše 70% stravného dle ZP). Práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či jiného vnitřního předpisu. Pojistné §24/2f Na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti hrazené zaměstnavatelem.

17 Výdaje na pracovní cesty §24/2k = výdaje na dopravu dopravními prostředky, výdaje na ubytování, stravné. Veřejná doprava + ubytování – dle předložených dokladů. Motorová vozidla V majetku nebo v pronájmu Skutečná spotřeba pohonných hmot, odpisy, ostatní náklady. Není v obchodním majetku Náhrada v paušální výši /1 ujetý km (dle ZP) Náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Paušál na dopravu (§24/2zt) 5 000Kč/měsíc (paušál na pohonné hmoty a parkovné, max. 3 vlastní silniční motorová vozidla);

18 Výdaje na pracovní cesty §24/2k – stravné Poplatníci s příjmy podle § 7: Tuzemské cesty – nárok od délky služební cesty více než 12 hodin - (104 – 195 Kč). Zahraniční cesty –max. do výše náhrad (pro zaměstnance -§ 170 ZP). Nárok stravné + kapesné.

19 Některé účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady § 25 Výdaje na pořízení hmotného majetku; Vyplácené podíly na zisku; Penále a pokuty (kromě smluvních); Výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené; Manka a škody přesahující náhradu (kromě živelních pohrom, neznámý pachatel); Výdaje na reprezentaci – pohoštění, občerstvení, bezúplatné plnění (kromě reklamní předmět s logem do 500 Kč bez DPH); Výdaje na osobní potřebu poplatníka; Tvorba ostatních rezerv a opravných položek (tj. jiných než ze zákona); Pojistné sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě příspěvku na kulturní a sportovní akce, zájezdy, možnosti používat rekreační atp. zařízení.


Stáhnout ppt "ZDP - Zdanění právnických osob - podnikatelských subjektů POPLATNÍCI 1. a) Daňový rezident – každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo nebo místo."

Podobné prezentace


Reklamy Google