Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 2/2. 2 Mezní užitek MU Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 2/2. 2 Mezní užitek MU Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku,"— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 2/2

2 2 Mezní užitek MU Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku, přičemž množství všech ostatních statků se nemění. MU tedy vyjadřuje změnu užitku při změně spotřebovávaného množství daného statku o jednotku. Zákon klesajícího mezního užitku odráží skutečnost, že celkový užitek má tendenci s růstem spotřebovávaného množství statku od určitého bodu klesat.

3 Křivky TU a MU Počet filmů promítaných v kině za sebou Naše ochota zaplatit = celkový užitek TU Přírůstek užitku MU 1100 Kč- 2150 Kč150 – 100 = 50 3170 Kč170 – 150 = 20 4180 Kč180 – 170 = 10 5180 Kč180 – 180 = 0 3 TU Filmy 50 0 123 100 150 200 45 MU Filmy 10 0 123 20 30 40 45 50 Celkový užitek Přírůstek užitku = Zákon klesajícího mezního užitku max

4 4 ? Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku?

5 5 ? Celkový užitek je v takovém případě na své maximální hodnotě.

6 6 ? Jsou-li pomeranče a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude kupovat: –více pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne –více pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne –méně pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne –méně pomerančů, takže jejich mezní užitek stoupne –méně citronů, takže jejich mezní užitek klesne

7 7 ? Jsou-li pomeranče a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude kupovat: –více pomerančů, takže jejich mezní užitek klesne –Platí zákon klesajícího mezního užitku

8 Rozpočet Student dostává 400 Kč týdně jako kapesné. Celou částku utrácí za CDčka (Y) a pivo (X). Běžná tržní cena CD je 100 Kč a pivo se prodává v průměru za 20 Kč za ½ litru. Napište rovnici jeho rozpočtového omezení a zakreslete toto rozpočtové omezení do grafu. 8

9 ! 400 = 100*Qcd + 20*Qp 9 9 CD Pivo 1 2 3 4 0 5 10 15 20 Celou částku utratí za CD. Celou částku utratí za pivo. Koupí-li 5 piv (5x20=100 Kč), zbytek (300 Kč) může utratit za 3 CD. Rovnice rozpočtového omezení

10 10 Maximalizace užitku Cíl spotřebitele: S daným důchodem maximalizovat celkový užitek – maximálně uspokojit své potřeby.

11 11 Maximalizace užitku Racionálně jednající spotřebitel tedy zvyšuje objem nákupu určitého zboží až do bodu, kdy se mezní užitek poslední peněžní jednotky vynaložené na jeho nákup rovná meznímu užitku poslední peněžní jednotky vynaložené na nákup všech ostatních statků.

12 12 ? Cena X je 1,5 dolaru. Cena Y je 1 dolar. MU Y je 30 dolarů. Spotřebitel maximalizuje užitek z nákupů komodit X a Y. Jaký musí být MU X ? Musí platit rovnice rovnováhy spotřebitele Po dosazení: MU X /1,5 = 30/1 MU X = 45

13 ? Cena statku X je 5 Kč. Cena statku Y je 1 Kč. Mezní užitek statku X je dán rovnicí MU X = 40 – 5*X, mezní užitek statku Y pak rovnicí MU Y = 30 – Y. Důchod spotřebitele (I) ve velikosti 40 Kč je celý alokován na nákup těchto dvou statků (tj. I = P X *X + P Y *Y). Vypočtěte množství statků X a Y za předpokladu, že spotřebitel je v rovnováze.

14 ! Aby byl spotřebitel v rovnováze, musí platit, že MU X /P X = MU Y /P Y, tedy (40-5*X)/5 = (30 – Y)/1 40 – 5*X = 150 – 5*Y 5*Y – 5*X = 110 Y – X = 22 čili Y = 22 + X Koupí-li 2 statky X, musí tedy koupit 22 + 2 = 24 statky Y,aby byl v rovnováze.

15 15 ! Máme pouze 40 Kč. Jaké množství můžeme koupit abychom byli v rovnováze? => musí platit rozpočtové omezení 40 = 5*X + 1*Y. Dosazením za Y (z rovnice Y = 22 + X) získáme 40 = 5*X + 1*(Y) = 5*X + 1*(22 + X) 18 = 6*X X = 3 a tedy Y = 25 Spotřebitel v rovnováze s rozpočtem 40 Kč spotřebovává 3 jednotky statku X a 25 jednotek statku Y.

16 Celkové náklady (TC = FC + VC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady – přírůstek nákladů spojený s výrobou další jednotky (MC = TC 1 – TC 0 ) Q – počet vyrobených jednotek Jednicové náklady (AC = TC / Q) Průměrné variabilní náklady (AVC = VC / Q) Průměrné fixní náklady (AFC = FC / Q)

17 ? QFCVCTCACAVCAFCMC 050 155 259 3514 4523 5535 6549 5+0=5 5+5=10 14 19 28 40 54 10/1=10 14/2=7 6,3 7 8 9 5/1=5 9/2=4,5 4,7 5,8 8,2 7 10-5=5 0,8 1 1,3 1,7 5/2=2,5 5/1=5 14 12 9 19-14=5 14-10=4 - - - - Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

18 QFCVCTCMCAVC 0X120 130 238X3 3X244 456X4 X1 = 20 [ VC = 0 – nic nevyrábíme – Q = 0, TC = FC + VC, FC = TC – VC = 20 - 0] X2 = 24, FC jsou stejné při jakémkoliv počtu vyrobených jednotek [ TC = FC + VC, VC = TC – FC = 44 - 20] X3 = 18 – přírůstek nákladů [ MC = TC2-TC1 = 38 – 30 ] X4 = 9 [AVC = VC / Q = (TC – FC) = (56 – 20) / 4 = 36 / 4 ]

19 19 Hrubý domácí produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem; –Produkt českých a cizích firem na území ČR. Hrubý národní produkt - celková peněžní hodnota toku zboží a služeb vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky; –Produkt pouze českých firem, které působí jak v ČR, tak i v zahraničí.

20 20 Produkční metoda – sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly –Domácnostem (C), –Vládě (G), –jiným firmám (Ig) –a čisté vývozy (export mínus import) (Ex-Im). GDP = C + Ig + G + (Ex - Im)

21 21 Spotřeba domácností (C – Consumption): –výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za konečné produkty; –spotřeba krátkodobá i dlouhodobá Hrubé investice soukromých domácích firem (Ig – Gross Investment): –výdaje za stroje, budovy, technologie. –skládají se z investic obnovovacích (amortizace) a investic čistých. Vládní nákupy (G – Governmental Expenditures): –výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství. –Transferové platby (důchody, nemocenské dávky aj.) se nezahrnují - jsou ve spotřebě domácností Čistý vývoz (Ex – Im): –je dán rozdílem hodnoty vyvezeného zboží a hodnoty dovezeného zboží.

22 22 Určité národní hospodářství vykázalo v daném období následující veličiny (v mld. Kč): Vypočtěte HDP v tržních cenách. Výdaje domácností na spotřebu3000 Osobní daně600 Daně ze zisků podniků200 Nepřímé daně400 Hrubé soukromé domácí investice700 Odpisy500 Vládní výdaje na nákup statků1 000 Transferové platby vlády200 Čistý export100 Import400

23 HDP = C + I + G + X = 3000 + 700 + 1000 + 100 = 4800 mld. Kč Výdaje domácností na spotřebu3000 Osobní daně600 Daně ze zisků podniků200 Nepřímé daně400 Hrubé soukromé domácí investice700 Odpisy500 Vládní výdaje na nákup statků1 000 Transferové platby vlády200 Čistý export100 Import400 Jsou započteny zde Je započten zde

24 24 Důchodová metoda – s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny určité platby (důchody), které někomu plynou jako odměna za poskytnutí svých výrobních faktorů: –zaměstnanci mzdy a plat, –majitelé půdy rentu, –majitelé kapitálu čistý úrok a zisky. Ve výpočtu nejsou započítávány platby firem jiným firmám (duplicita); Navíc zahrnuje odpisy (opotřebení investičního majetku) a nepřímé daně (především DPH a spotřební daň, ale také cla), které nejsou důchodem účastníků výroby, ale musí být zahrnuty. GDP = přidaná hodnota (odpisy, mzdy, zisk před zdaněním) + nepřímé daně (DPH, spotřební daně) ± cla - dovozní subvence

25 25 Národní důchod – součet důchodů domácností a podniků (před zdaněním) Osobní důchod = (mzdy, platy, renty, úroky) + transferové platby; důchod jednotlivce Disponibilní osobní důchod = osobní důchod – osobní daně = spotřeba + úspory

26 26 ? Máte k dispozici následující údaje (v mld. Kč). Osobní důchod zde tedy činí (v mld. Kč): –1 700 –2 000 –2 500 –3 300 –ze zadaných údajů nelze určit Nepřímé daně500 Osobní daně800 Daně ze zisků podniků150 Transferové platby vlády500 Osobní disponibilní důchod2 500 Znehodnocení kapitálu700

27 3 300 (Vycházíme ze vztahu: Osobní důchod – osobní daně = osobní disponibilní důchod) => Osobní důchod = 2500 + 800 Nepřímé daně500 Osobní daně800 Daně ze zisků podniků150 Transferové platby vlády500 Osobní disponibilní důchod2 500 Znehodnocení kapitálu700

28 ?. Uvažujte otevřenou ekonomiku, jejíž výkonnost je popsána následujícími údaji (v mld. Kč): Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice firem800 Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50 Vypočtěte: velikost C velikost GDP velikost GNP velikost NNP

29 Velikost C C = 400 + 600 + 1500 = 2500 Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice firem800 Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50 Je zde

30 Velikost GDP GDP = C + Ig + G + Ex-Im = 2500 + 800 + 900 + (430 – 550) = 4080 Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice firem800 Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50 Je zde Je součástí HNP, ale ne HDP

31 Velikost GNP (HNP) GNP = C + Ig + G + Ex-Im + čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí = = 4080 + 50 = 4130 Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice firem800 Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50 Je zde

32 Výpočet GDP ovlivněn inflací Nominální produkt – produkt počítán v běžných cenách; nevýhoda: nesrovnatelný v čase, proto lepší přepočítat GDP ve stálých cenách Reálný produkt lze zjistit pomocí tzv. deflátoru (statisticky zjištěný cenový index) 32

33 33 20062007 Cena P0Objem Q0Cena P1Objem Q1 Mléko5100061200 Chleba2200042100 Současné náklady na spotřební koš P1Q1 v cenách tohoto období, v porovnání s hodnotou tohoto koše v cenách minulého období P0Q1 – resp. kolík spotřebitel byl nucen vynaložit v minulosti v případě stejné spotřeby jako dnes.

34 GDP (2006) = 5 * 1000 + 2 * 2000 = 9 000 GDP nomin. (2007) = 6 * 1200 + 4 * 2100 = 15 600 – GDP 2007 v cenách roku 2007, ale GDP vzrostl jak v důsledku růstu cen, tak i v důsledku růstu objemu spotřeby. Eliminujeme vliv růstu cen – spočítáme reálný GDP 2007 v cenách roku 2006 GDP realný (2007) = 5 * 1200 + 2 * 2100 = 10 200 - kolik byl spotřebitel nucen vynaložit v r. 2006 v případě stejné spotřeby jako v r. 2007, nebo použijme deflátor. GDPr (2007) = 15 600 / 1,52  10 200 20062007 P0Q0P1Q1 Mléko5100061200 Chleba2200042100

35 GDP reálný (2007) = 5 * 1200 + 2 * 2100 = 10 200 - nebo použijeme deflátor 20062007 P0Q0P1Q1 Mléko5100061200 Chleba2200042100

36 ? 1. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj nominálního HDP, pokud: –reálný HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní nomin. HDP vzrostl –reálný HDP klesl a cenová hladina vzrostla (o stejné procento) nomin. HDP se nezměnil –reálný HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla nomin. HDP vzrostl = = =

37 2. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj reálného HDP, pokud: –nominální HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní reálný HDP vzrostl –nominální HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla reálný HDP klesl –nominální HDP i cenová hladina vzrostly (o stejné procento) Reálný HDP se nezměnil = = =

38 3. Určete, jak se přibližně změnil: –nominální produkt, pokud ve zkoumaném roce vzrostl reálný produkt o 3 % a cenová hladina vzrostla o 1 %

39 39 –Fiskální politika rozpočet –Monetární politika úroková sazba –Důchodová politika daně z příjmů –Zahraniční obchodní politika cla –Měnová politika kurz měny

40 40 Do vládních výdajů na nákup výrobků a služeb se vloudila chybná položka. Označte ji: –nákup nové limuzíny pro předsedu vlády –plat státního zaměstnance předsedy vlády –zakoupené software pro ministerstvo tělocviku –podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům –plat čestné stráže před prezidentský palácem

41 41 Chybná položka - podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům –tato položka patři do C – spotřeba domácností

42 42 ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci (poklesu kurzu) koruny. Kursové intervence ČNB provede tak, že: –nakupuje české koruny a současně nakupuje zahraniční měny –prodává české koruny a současně nakupuje zahraniční měny –nakupuje české koruny a současně prodává zahraniční měny –prodává české koruny a současně prodává zahraniční měny –depreciace působí protiinflačně, proto ČNB tuto intervenci neprovede

43 Kurz M S D 20CZK/1USD 30CZK/1USD Na trhu je zřejmě přebytek korun – nabídka S je větší než poptávka D při kurzu 20 CZK za 1 USD, proto existuje tlak na depreciaci do 20 CZK za 1 USD. Kurz M S D 20CZK/1USD 30CZK/1USD S’ ČNB nakupuje české koruny (snižuje jejích nabídku na trhu S – S’) např. za dolary, resp. současně prodává zahraniční měnové rezervy.

44 Vypočtěte přidanou hodnotu: Výrobní stadiumTržní cena produktu MeziproduktPřidaná hodnota Pěstitel ovcí 900- výrobce látky 1300900400 výrobce kostýmu 1900 velkoobchod 2400 maloobchod 3300 celkem 9800 900 1300 1900 2400 6500 600 500 900 3300 HDP se rovná součtu přidaných hodnot 3 300. Kdybychom spočítali HDP jako součet tržních cen výrobků (9800), spočítali bychom cenu vlny (900) 5 krát, což by značně zkreslilo skutečnost.

45 45 Posuďte, zda jsou daná tvrzení pravdivá či nepravdivá –HDP představuje skvělý indikátor výkonnosti hospodářství, protože zahrnuje i výsledky tzv. šedé a černé ekonomiky. = špatně –Pěstitel obilí na poli vypěstuje a prodá svou úrodu za 100 000 Kč. Mlýny ji nakoupí, semelou na mouku a tu prodají za 160 000 Kč. Pekárny mouku odkoupí a upečou z ní pečivo, jež prodají spotřebitelům za 250 000 Kč. Celková přidaná hodnota v ekonomice tedy činí 150 000 Kč. = špatně, celková přidaná hodnota je 250 000 –Jestliže česká automobilka vyrábí více aut, HNP ČR se zvýší bez ohledu na to, zda auta vyrábí v ČR nebo v zahraničí. = Pravda

46 46 Nominální HDP je: –celková hodnota finálních statků měřená v běžných cenách –celková hodnota finálních statků bez čistého exportu –celková hodnota finálních statků hypoteticky produkovaném při plném využití všech zdrojů –celková hodnota finálních statků v cenách korigovaných o skutečnou míru inflace –nic z uvedeného neplatí

47 Rozhodněte zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či ne –a) Hrubý národní produkt (GNP) je vždy větší než hrubý domácí produkt (GDP). = nelze říct –b) Disponibilní důchod je částka, kterou může domácnost utratit nebo uspořit. = pravda –c) Práce domácích kutilů jsou zahrnovány do ukazatelů typu produkt. = špatně

48 48 Vypočtěte ČNP v mld. Kč (v tržních cenách, ČNP = ČDP) Vl á dn í výdaje na n á kup statků900 Odpisy300 Výdaje dom á cnost í na spotřebu1 400 Export700 Nepř í m é daně200 Transferov é platby vl á dy500 Osobn í daně600 Hrub é soukrom é dom á c í investice800 Daně ze zisků podniků300 Čistý export- 100

49 49 Čistý národní produkt nezahrnuje na rozdíl od HDP amortizaci (odpisy). ČNP = HDP – Odpisy = 1400 + 800 + 900 + (-100) - 300 = 3000 – 300 = 2 700 mld. Kč Vl á dn í výdaje na n á kup statků900 Odpisy300 Výdaje dom á cnost í na spotřebu1 400 Export700 Nepř í m é daně200 Transferov é platby vl á dy500 Osobn í daně600 Hrub é soukrom é dom á c í investice800 Daně ze zisků podniků300 Čistý export- 100

50 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 2/2. 2 Mezní užitek MU Mezním užitkem rozumíme míru uspokojení, které spotřebiteli přináší spotřeba dodatečné jednotky statku,"

Podobné prezentace


Reklamy Google