Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidé n/Neslyšící a nevidomí, hluchoslepota

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidé n/Neslyšící a nevidomí, hluchoslepota"— Transkript prezentace:

1 Lidé n/Neslyšící a nevidomí, hluchoslepota
Přednáška č. 5 Jitka Sinecká

2 Agenda Hluchota a n/Neslyšící lidé Slepota a nevidomí lidé
Hluchoslepota Ukázka z filmu: The Miracle Worker

3 Proč je tato prezentace černobílá…?
Bílý tisk na černé barvě představuje pro nevidomé a slabozraké jeden z nejlepších způsobů čtení A co to znamená n/Neslyšící s malým n a velkým N? neslyšící=zdravotní sluchová vada, Neslyšící = kultura a jazyková menšina

4

5 Sluchová vada se odráží v:
v oblasti poznávací - formy pocitů, zvuků, představ v oblasti vztahu k prostředí - hlavně sociálnímu v oblasti osobnosti - charakter, emotivita, vůle v oblasti prostorové orientace v oblasti myšlení? – JE PRAVDA, ŽE HLUCHOTA OVLIVŇUJE MYŠLENÍ (VÝVOJ JAZYKA PŘECE SOUVISÍ S VÝVOJEM MYŠLENÍ)?1?

6 Sluchové vady 26-40 dB Lehká ztráta sluchu 41-55 dB Střední
Průměrný sluch v dB v jednom uchu Druh 26-40 dB Lehká ztráta sluchu 41-55 dB Střední 56-70 dB Středně těžká 71-90 dB Těžká (hluchota) 91 dB a více Velmi těžká (zbytky sluchu) Ohluchlost – po vytvoření řeči Surdopedie – výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením

7 Dělení sluchových vad Periferní vady – zahrnují oblast vnějšího až vnitřního ucha Poruchy převodní ( Poruchy převodního ústrojí, konduktivní) - je postiženo převážně slyšení hlubokých tónů. Je to porucha kvantitativní, postižený slyší řeč v menší intenzitě. Poruchy percepční (Poruchy vnitřního ucha, nitroušní ) postihuje slyšení vysokých tónů. Jde o poruchu kvalitativní. Jedinec špatně rozeznává určité hlásky a tím i slova. Šepot slyší hůře Centrální vady - poškození centrální nervové ústrojí sluchového analyzátoru

8 ....jaký je ROZDÍL mezi znakovými systémy?
Systém dorozumívání Papír a tužka Odezírání Znak do řeči Znakovaná čeština Znaková řeč ....jaký je ROZDÍL mezi znakovými systémy?

9 Orální versus manuální komunikace
Mluvená řeč (jako u zdravého, sluchadla, odezírání ), statistiky - 95% dětí se zbytky sluchu, 90% dětí se rodí slyšícím rodičům, kteří neumějí znakovat Odezírání dobrá kontrola p, b, m, f dílčí kontrola t, d, n, c, z, č, š, ž, obtížné či nelze – k, g, j, ch, h, ť, ď, ň , důležitý kontext, domýšlení – odezírá pouze co je ve slovníku, podmínky závisí na vrozených schopnostech, psych. blok , u ohluchlých, pomocné artikulační znaky – podporují výslovnost hlásek

10 Orální versus manuální komunikace
Prstová abeceda - jednoruční, dvouruční Znak do řeči Znakovaná řeč – sleduje gramatiku češtiny, bez mimiky, prostoru Znakový jazyk – svébytný a plnohodnotný s vlastní gramatikou, využívá prostor, tvary ruky, mimické výrazy a celé tělo k vyjádření jakékoli myšlenky. Není mezinárodní, ale existuje Gestuno.

11 Jednoruční prstová abeceda

12 Aktivita: Uhádněte tyto znaky
Mnoho znaků má ikonický charakter, tj. Podobají se skutečnosti Uhádněte: - zelenina, ovoce - sport - zvířata - aktivity ve třídě Motýl

13 Online slovníky http://www.handspeak.com/tour/index.php
- jednoruční abeceda - psaní příběhů nakovým jazykem

14 Totální komunikace a bilingvalismus
Totální komunikace – komplex ( mluva, posunky, znaky,mimika, prstová abeceda, psaní, čtení, sluchadla ), není metodou ale filosofií, zahrnuje všechny možné dorozumívací prostředky Bilingvní (bilingvální) komunikace - dvojjazyčná (většinou prvotní komunikace znakovým jazykem, jazyk okolí se postižený učí metodou čtení a psaní až na ZŠ, ale obecně zahrnuje schopnost domluvit se jak znakovým jazykem tak hlasem a odezíráním)

15 Asistenční pomůcky pro neslyšící
Sluchadla Kochleární implantát Amplifikace zvuku – do ucha, indukční smyčka kolem místnosti Softwarové programy – předpovídání psaní, psaní s obrázky Pomůcky pro život – světelný a vibrační budík a zvonek, titulky, nápisy v MHD videotelefon

16 Pomůcky pro neslyšící - budíky, alarmy

17 Pomůcky pro neslyšící - komunikace

18 Software Asistenční pomůcky ASL pro http://aslpro.com
Free video ASL dictionary, Free lesson plans, games, ASL readings and more Software

19 Školy pro děti se sluchovým postižením
Speciální MŠ pro sluchově postižené vytvoření řeči, sluchová výchova, nácvik odezírání, začátky čtení pomocí globální metody Základní škola pro sluchově postižené – docházka o rok delší, volba metody komunikace a výuky na škole (orální, manuální, totální), běžné či upravené osnovy, technické pomůcky. Nevýhoda – ne v místě bydliště, nižší nároky, horší integrace na SŠ

20 Integrace nebo speciální škola?
Pro integraci v běžné ZŠ nutné zvážit - rozvoj obsahové i formální stránky řeči - komunikační systém (odezírání, sluchadlo) - nutná spolupráce učitele - první lavice, tabule, osvětlení, oslnění - otáčení na žáky, čtení učitele - adaptace výuky a zkoušení, př. diktáty - klidné okolí, spolužáci - logopedická péče - angažovanost rodičů

21 Úkol: 5 bodů Jste rodič, kterému se narodilo neslyšící dítě (ztráta sluchu na L uchu 90dB, na druhém 60dB). Ve třech letech jste poruchu diagnostikovali a nyní rozhodujete, do jaké školy dítě dát – do běžné mateřské školky a potom do běžné ZŠ, nebo do speciální MŠ a ZŠ pro děti se sluch. postižením, kde se nejspíše naučí znakovat? Napiště 5 kladů a 5 záporů každé varianty

22 Zrakové postižení Oftalmopedie – výuka osob s postižením zraku
Až 90% info přijímáme zrakem... zraková vada má vliv na: Nerozvinutí, snížení či ztrátu vizuální percepce (počitky, vjemy, představy) Omezení pracovní činnosti Všeobecné postižení osobnosti (emocionalita, vůle) Narušení v oblasti sociálních vztahů Základním smyslem zůstává sluch a hmat

23 Doba vzniku vady Prenatální vývoj: oko jako orgán se vyvine téměř kompletně do 8. týdne, CNS nikoliv!) Postnatální vývoj: světlo X tma, fixace předmětu, sledování pohybu, prodlužování fixace, rozlišování objektů, vizumotorická koordinace - do 6 let věku ukončen vývoj zraku

24 Zrakové vady: druhy a/ ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady – krátko či dalekozrakost) b/ postižení šíře zorného pole (skotom, trubicovité vidění) c/ okulomotorické poruchy (strabismus) d/ problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota) e/ poruchy barvocitu (barvoslepost)

25 Zrakové postižení Střední slabozrakost Těžká slabozrakost
Praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02) nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, vidí na blízko ale nezvládne orientaci v prostoru Úplná nevidomost - ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí Zrakové vady :

26 Zrakové postižení – zamyslete se...
Měli by děti se zrakovým postižením chodit do běžných škol nebo do speciálních? Co je potřeba pro nevidomého žáka udělat ve třídě a ve škole za změny – styl výuky, známkování, předměty?

27 Kompenzace Podmínky a prostředí Brailleovo písmo, psací stroje
dostatek světla přiměřená (pokojová) teplota omezení hluku bezpečný prostor Brailleovo písmo, psací stroje Počítačové pomůcky a programy Blind Friendly Web – čte vše nahlas Ostatní pomůcky pro život a orientaci

28 Slepecká hůl a další pomůcky (čas, rozeznání barev, měření hladiny tekutiny)

29 Braille a Pichtův psací stroj

30 Lupy a softwarové programy

31 Pomůcky pro nevidomé

32 Školská zařízení v ČR pro ZP.
Speciální MŠ , MŠ, Speciální třída MŠ orientace v prostoru, rozvoj nepostižených smyslů Speciálně pedagogické centrum podpora integrace, metodická pomoc učitelům, Speciální škola pro zrakově postižené, Speciální třídy ZŠ změny v Tv,Vv, prostor. orientace, hra na nástroj, pomůcky, dobré osvětlení, teplota ve třídě, hluk- dozvuk, individuální plán, SPC,PPP, spec.učebnice, psaní na stroji, metodika písma, Braillovo hmatové písmo Pichtův psací stroj, kovové šablony, tyflograf. výcvik Gymnázium pro ZP, Konzervatoř Jana Deyla

33 Další podpora a organizace lidí s ZP
Středisko ranné péče ( narození až MŠ), diagnostika, pomoc rodině. stimulace, rozvoj sluch.a hmat. Vnímání Tyfloservis – střediska pomoci ZP – pomůcky (optické i neoptické), kurzy (sebeobsluha, poznávání,podpis, Brail.písmo Tyflocentrum - naplňování času,vzdělávání, zpr.práce, Rekvalifikační centrum – Praha Dědina, dospělí ,delší - i víceměsíční pobyty Ústavy sociální péče ( specializované na ZP ), Praha- Palata, Brno- Chrlice Česká unie nevidomých a slabozrakých

34 Hluchoslepota Slepý, hluchý, a němý - autor Ascender (2006)

35 Komunikace 1. Narozen neslyšící a nevidomý NEBO ohluchl a oslepl později během života 2. Lepší zrak než sluch 3. Lepší sluch než zrak Komunikace se mění podle dominantní vady: 1. Znakový jazyk, taktilní znakový jazyk – ruce hluchoslepého se dotýkají znakujícího 2. Techniky založené na psaném jazyce – taktilní abeceda cítěná na jedné ruce, programy, které zvětšují obraz v TV nebo na počítači – př. ZoomIn Text, Kurzweil, Jaws 3. Techniky založené na verbálním a vizuálním dorozumění se – zesilovač zvuku a hlasu, Tadoma metoda, znak do řeči

36 Tadoma metoda Tadoma požívá dotek na rtech a krku, aby člověk cítil vibrace a pohyby úst.

37 Manuální abeceda pro hluchoslepé
om/info-db.html nebo om/card.html

38 Dvojruční Lormova abeceda

39 Psaní písmen do dlaně

40 Výuka hluchoslepých lidé
Při lepším zraku: Velký tisk, Braillovo písmo Černobílé Powerpointy Čtecí stroj, zvětšovací lupa nebo software Osvětlení Při lepším sluchu: Nahrané učebnice jako mp3 nebo kayety Čtecí zařízení s hlasovým výstupem Nahrané přednášky, ústní zkoušení

41 Asistenční pomůcky a technologie
Vibrační a signalizační přístroje – TAM, upomínka lélků, budík, hodinky... Robotická ruka, která speluje - Dexter Telefon pro hluchoslepé - TeleBraille Kochleární implantáty Vodící pes s červenobílým postrojem Slepecká hůl s červenými a bílými pruhy

42 TAM Podobný hodinkám, monitoruje zvuk a blízkost předmětů
Upozorní hluchoslepého člověka, že nějaký objekt nebo osoba je v jeho blízkosti, když někdo vstoupí do místnosti, při přecházení silnice bez zvukového signálu upozorní na projíždějící auta Osoba má na ruce hodinky, které vibrují, a v kapse oblečení monitor zvvuku

43 Dexter Dexter je robotická ruka, která převádí text z počítače do jednoruční prstové abecedy Hluchoslepý člověk položí svou ruku na Dextera, a dotykem čte písmena a slova.

44 Jak přistupovat k hluchoslepým lidem?
1. Vždy se představte, I když se znáte dlouho.. 2. Řekněte člověku, kdy ho posloucháte, a že chcete odejít, jinak bude hluchoslepý mluvit nebo znakovat do prázdna Mluvte přímo k osobě, ne k jejich průvodci 4.Nebojte se užívat slova jako “vidět”, “slyšet”m “poslouchat”, hluchoslepí lidé je používají také 5. Vše vysvětlujte a popisujte (např. Židle je po tvé levé straně půl metru od tebe, jsem u stolu u okna) – říkat “tam” a “tady” nefunguje Nikdy nepřestavujte nábytek, aniž byste jim dali vědět (Blog of Rusty_Coyote Grove, Oklahoma,

45 Zdroje o hluchoslepotě
Výukové metody a pomůcky dotekem

46 Co je horší? Hluchota nebo slepota?

47 Slepota odděluje člověka od věcí. Hluchota od lidí.
Helen Keller – hluchoslepá slavná žena

48 Film The Miracle Worker (Zázračná učitelka) o hluchoslepé Helen Keller a její učitelce a pomocnici Anne Sullivan, která jí naučí !mluvit“

49 Ukázky z filmu The Miracle worker
Scéna s vodou, kdy mladá Helen Keller pochopí, že stisky v rukou znamenají předměty u0 Scéna u snídaně, kdy Helen Keller nic nechápe a fyzicky napadá svou pomocnici 70jk

50 Hezkou přestávku!


Stáhnout ppt "Lidé n/Neslyšící a nevidomí, hluchoslepota"

Podobné prezentace


Reklamy Google