Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Postupy ve veřejné správě prof. Vladimír Sládeček, 13. 2. 2013

3 Postupy ve veřejné správě a jejich členění (Základní zásady činnosti vykonavatelů veřejné správy) 1. Postupy při vydávání správních aktů (rozhodnutí) 2. Postupy týkající se veřejnoprávních smluv 3. Postupy při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení 4. Postupy týkající se opatření obecné povahy

4 5. Postupy při výkonu správního dozoru a obdobných činností veřejné správy 6. Jiné právem upravené postupy veřejné správy 7. Postupy při tvorbě právních a interních předpisů, vč. jejich vyhlašování 8. Postupy procesněprávně neupravené či upravené minimálně 9. Postupy ve věcech daňových

5 Nástin historického vývoje postupů při vydávání správních aktů 1.Postupy neupravené („obyčejové právo“) 2.Od pol. 19. st. – partikulární interní, příp. právní úpravy (nařízení č. 52/1855 ř.z., jímž se vydává úřední instrukce pro čistě politické a smíšené okresy a stoliční úřady) 3.Základní zákon o moci soudcovské (č. 144/1867 ř.z) "má-li se někdo za zkrácena na svých právech rozhodnutím (nebo nařízením) úřadu správního, může se domáhat svého práva před soudem správním„

6 zákon č. 36/1876 ř.z. (zřízení Správního soudního dvora) "nalézati v každém případě, když kdo praví, že mu bylo protizákonným rozhodnutím nebo opatřením některého úřadu správního v právích jeho ublíženo"

7 4. Vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení náležejících do působnosti politických úřadů (o správním řízení) 5. Vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád) 6. Vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení 7. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) 8. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

8 Základní odlišnosti správního řízení od řízení soudního (občanskoprávního)  Shoda: rozhodování individuálních věcí (veřejnoprávní x soukromoprávní)  Roztříštěnost úpravy správního řízení x jednotnost řízení podle o.s.ř.  Nesporné x sporné řízení  Závislost x nezávislost při rozhodování  Vázanost právními i interními předpisy x vázanost jen zákonem  Jedna z činností x hlavní (exkluzivní) činnost  Menší stupeň formálnosti x striktně formalizované řízení  Písemnost a neveřejnost x ústnost a veřejnost  Správní řízení neprovádějí jen orgány státu

9 Struktura správního řádu I.  Část první: Úvodní ustanovení  Část druhá: Obecná ustanovení o správním řízení  Část třetí: Zvláštní ustanovení o správním řízení  Část čtvrtá: Vyjádření, osvědčení a sdělení  Část pátá: Veřejnoprávní smlouvy  Část šestá: Opatření obecné povahy  Část sedmá: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  Část osmá: Účinnost

10 Struktura správního řádu II. Část druhá: Obecná ustanovení o správním řízení  Hlava I: Správní řízení  Hlava II: Správní orgány  Hlava III: Účastníci řízení a zastoupení  Hlava IV: Lhůty a počítání času  Hlava V: Postup před zahájením řízení  Hlava VI: Průběh řízení v prvním stupni  Hlava VII: Ochrana před nečinností  Hlava VIII: Odvolací řízení  Hlava IX: Přezkumné řízení  Hlava X: Obnova řízení a nové rozhodnutí

11 Struktura správního řádu III. Část třetí: Zvláštní ustanovení o správním řízení  Hlava I: Zvláštní ustanovení o správních orgánech  Hlava II: Dotčené orgány  Hlava III: Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení  Hlava IV: Zvláštní ustanovení o některých řízeních  Hlava V: Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení  Hlava VI: Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích  Hlava VII: Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí

12 Struktura správního řádu IV. Část sedmá: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  Hlava I: Společná ustanovení Stížnost (§ 175) Prováděcí právní předpisy (§ 176) Aplikace správního řádu, pokud zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije (§ 177) Nadřízený správní orgán (§ 178)  Hlava II: Přechodná a závěrečná ustanovení

13 Správní řád: rozsah působnosti I. Část první: Úvodní ustanovení  Hlava I: Předmět úpravy  § 1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. (3) Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

14 Správní řád: rozsah působnosti II. Část sedmá: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  Hlava I: Společná ustanovení  § 177 (1) Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje. (2) V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje se obdobně podle části čtvrté.

15 Literatura: Povinná:  Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.  Sládeček, V. K postupům veřejné správy. CALS 4. Olomouc: Iuriddicum Olomoucense, o.p.s., 2009. s. 7 an. Doporučená:  Kolektiv autorů. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). Olomouc: Periplum, 2007.  Sládeček, V. Ke koncepci správního řádu. In: Všeobecné správné konanie. Zborník z konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, PF, 2010. s. 19 an.


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google